ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2022 година

Публикувано на 05.08.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 41 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Риборазвъждане в съществуващ язовир“ в имот № 80217.9.131 по кадастралната карта на с. Чарган, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 57 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на действащия Общ устройствен план на общ. Павел баня и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на склад за селскостопанска техника и паркинг за имот № 22808.111.361 по кадастралната карта на с. Долно Сахране, общ. Павел баня.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 59 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 2 MWp” в поземлен имот с идентификатор 15944.200.7 землище на гр. Шивачево, общ. Твърдица.

Публикувано на 29.07.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 55 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ): „Изграждане на сателитен мрежов портал Oneweb Gateway Collocation, представляващ антенен парк с прилежаща инфраструктура, обслужващи технологични съоръжения и помещения” в поземлен имот с идентификатор 48765.17.42, землище на с. Могила, общ. Стара Загора.

Публикувано на 21.07.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 39 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Пълно оплзотворяване на на производствен отпадък“ в имот № 68850.522.5201 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Публикувано на 14.07.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 54 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за израборване на подробен устройствен план-План за застрояване(ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала" в УПИ III 2391, кв. 631, УПИ XI 2404, кв. 632, УПИ X 2405, кв. 632,УПИ IX 2403, кв. 632,УПИ VI 2400, кв. 632, УПИ V 2399, кв. 632, УПИ IV 2398, кв. 632, УПИ III 2397, кв. 632, УПИ II 2396, кв. 632, УПИ I 2395, кв. 632, УПИ IX 2413, кв. 633, УПИ X 2412, кв. 633, УПИ IV 2392, кв. 631, УПИ VIII 2402, кв. 632. УПИ VII 2414, кв. 633, УПИ VII 2401, кв. 632, УПИ VI 2411, кв. 633, УПИ V 2410, кв. 633, УПИ IV 2409, кв. 633, УПИ VI 2417, кв. 63, УПИ VII 2416, кв. 63, УПИ VIII 2415, кв. 63, УПИ I 2406, кв. 633, УПИ II 2407, кв. 633 и УПИ III 2408, кв. 633 землище на гр. Гълъбово.

Публикувано на 07.07.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 50 - EO/2022 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 72165.285.823, землище на гр. Твърдица
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 51 - EO/2022 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот е идентификатор 66041.16.23 землище на с. Селиминово, общ. Сливен
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 53 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Програма за управление на отпадъците на община Казанлък за периода 2021-2028 г.”

Публикувано на 04.07.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 52 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) за имот № 37530.19.3 по кадастралната карта на с. Ковачите, общ. Сливен за изграждане на фотоволтаична централа с обща мощност 1,3 MW“.

Публикувано на 01.07.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 38 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Рециклиране и повторно използване на отпадък от алуминий с код 12 01 03 - стърготини, стружки и изрезки от цветни метали, в участък „Леярен” на площадката на „Капрони” АД, гр. Казанлък.