ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2022 година

Публикувано на 23.12.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 119 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 67338.88.8 в землището на гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 120 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлени имоти с идентификатори 67338.240.15, 67338.240.16 и 67338.240.17 по КККР на гр. Сливен.

Публикувано на 22.12.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 73 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за
инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)“ в УПИ II 149, кв. 32 по плана на с. Калояновец, общ Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 116 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за частично изменение на Общ уетройствен план на община Нова Загора и изработване на Подробен уетройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 57371.60.154, с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 117 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 2,5 MW” в имоти с № № 14951.152.5, 14951.152.6, 14951.152.12 и 14951.7.131 по КККР на с. Главан, общ. Гълъбово.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 118 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 72165.221.20, землище на гр. Твърдица.

Публикувано на 20.12.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 74 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на вилно селище, рибарник и трасе на пътна връзка“ в имоти с № № 55021.171.804 и 55021.171.805 по кадастралната карта на гр. Павел баня, общ. Павел баня.

Публикувано на 15.12.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 72 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на малка пивоварна е дегустационна” в поземлен имот с идентификатор 22633.92.558 /УПИ 1-588, кв. 920/ с. Долно Изворово, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 112 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в имот № 24760.7.56 по кадастралната карта на с. Дядово, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 113 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зониза „Подробен устройствен план - План за застрояване (ГГУТГПЗ)“ за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в имоти с идентификатори 27111.35.379 и 27111.35.380 в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 115 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ)“ за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в имоти с № № 24760.7.117, 24760.7.119, 24760.7.120, 24760.7.121 и 24760.7.122 по кадастралната карта на с. Дядово, общ. Нова Загора.

Публикувано на 02.12.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 68 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на нов присъединителен електропровод 110 кV между подстанция на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), разположена в ПИ 24342.9.117 и подстанция Дъбово“ в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 69 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Разширение на съществуващо рибовъдно стопанство в имот № 30898.21.121, чрез добавяне на имот № 30898.21.120 по кадастралната карта на с. Зимница, общ. Стралджа.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 70 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на самостоятелно обособено производство на охладени и замразени вегетариански изделия и салати“ в имот № 51809.501.332 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 71 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на нов присъединителен електропровод 110 кУ между подстанция Дъбово, разположена в ПИ 24342.9.117 и стълб 79 от ВЛ 110 KV Тунджа“ в землищата на с. Тулово, с. Дъбово и гр. Мъглиж.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 114 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Казанлък и Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ)“ за имоти с № № 38563.46.2, 38563.46.6, 38563.46.7, 38563.46.8, 38563.46.10, 38563.46.12, 38563.46.14, 38563.46.14, 38563.47.1, 38563.47.2, 38563.48.1, 38563.49.4, 38563.49.8, 38563.49.10, 38563.49.12, 38563.49.15, 38563.49.15, 38563.49.20, 38563.49.21, 38563.49.22, 38563.49.23, 38563.49.26, 38563.50.1, 38563.50.3, 38563.50.4, 38563.50.4, 38563.50.5, 38563.50.11, 38563.50.14, 38563.50.15, 38563.50.16, 38563.50.17, 38563.50.18, 38563.50.19, 38563.50.22, 38563.50.23, 38563.51.2, 38563.51.5, 38563.51.6, 38563.51.9, 38563.51.12, 38563.51.18, 38563.51.20, 38563.51.21, 38563.51.23, 38563.51.24, 38563.51.25, 38563.51.31, 38563.51.32, 38563.51.33, 38563.52.1, 38563.52.5, 38563.52.6, 38563.52.10, 38563.52.13, 38563.52.17, 38563.52.18, 38563.53.2, 38563.53.9, 38563.53.10, 38563.53.11, 38563.53.12, 38563.53.15, 38563.54.1, 38563.54.2, 38563.54.4, 38563.54.4, 38563.54.7, 38563.54.9, 38563.54.18, 38563.54.27, 38563.54.36, 38563.54.37, 38563.54.38, 38563.54.44, 38563.54.46, 38563.54.47, 38563.54.48, 38563.54.49, 38563.55.9, 38563.56.3, 38563.57.4, 38563.57.6, 38563.57.8, 38563.57.9, 38563.57.10, 38563.57.16, 38563.57.20, 38563.57.28, 38563.58.1, 38563.58.4, 38563.58.4, 38563.59.3, 38563.60.1, 38563.60.6, 38563.60.9, 38563.60.11, 38563.60.12, 38563.60.13, 38563.60.15, 38563.60.15, 38563.61.1, 38563.61.6, 38563.62.1, 38563.62.2, 38563.62.3, 38563.62.4, 38563.62.7, 38563.62.8, 38563.62.9, 38563.62.10, 38563.62.11, 38563.62.12, 38563.62.13, 38563.62.15, 38563.63.1, 38563.63.10, 38563.63.11, 38563.63.12, 38563.64.1, 38563.64.16, 38563.64.21, 38563.64.28, 38563.64.31, 38563.64.32, 38563.64.33, 38563.65.6, 38563.124.20, 38563.124.23, 38563.124.24, 38563.124.25, 38563.124.28, 38563.124.29, 38563.124.30, 38563.124.31, 38563.124.32, 38563.124.33, 38563.125.24, 38563.125.25, 38563.125.35, 38563.125.38, 38563.125.42, 38563.125.70, 38563.163.2, 38563.164.1, 38563.165.1, 38563.165.2, 38563.165.3, 38563.165.19, 38563.46.11, 38563.50.2, 38563.50.6, 38563.51.4, 38563.51.27, 38563.52.11, 38563.52.16, 38563.54.05,38563.57.22, 38563.60.14, 38563.61.2, 38563.61.5, 38563.64.12, 38563.64.19, 38563.64.26 и 38563.64.29 по кадастралната карта на с. Копринка, общ. Казанлък.

Публикувано на 18.11.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 110 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на покривна, наземна фотоволтаична електроцентрала и склад” в поземлен имот с идентификатор 49980.10.47, с. Мечкарево, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 111 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 80532.17.46, с. Черганово, общ. Казанлък.

Публикувано на 18.11.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 67 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Риборазвъждане в съществуващ язовир“ в имот № 59046.43.121 по кадастралната карта на с. Първенец, общ. Стралджа.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 109 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за частично изменение на Общ устройствен план на община Павел баня и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлени имоти с идентификатори 14026.27.24, 14026.27.54 и 4026.27.59, с. Габарево, общ. Павел баня.