ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2023 година

Съобщения по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, съобщаваме за внесено уведомление за инвестиционно предложение:

 
 • КОС-01-7833/15.12.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Увеличаване на капацитета на Химическата инсталация за производство на експлозиви на площадката на завод 3 на „Арсенал” АД/ Производство на нитроцелулоза; Производство на балиститни барути и твърди балиститни горива; Производство на пироксилинови барути, без извършване на промени в инсталацията”, в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, землище на гр. Казанлък. /Публикувано на 06.01.2023 г./
 • КОС-01-7482/29.11.2022 г. за уведомление: „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в УПИ I-442, кв. 32 по плана на с. Могилово, общ. Чирпан. /Публикувано на 09.01.2023 г./
 • КОС-01-19/03.01.2023 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Добив на скално-облицовъчни материали от находище „Полето”, землище на с. Медвен и с. Градец, общ. Котел. /Публикувано на 11.01.2023 г./
 • КОС-01-246/12.01.2023 г. за изготвяне на „Подробен устройствен план- план за застрояване за  „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала”  в поземлен имот с идентификатор 72165.66.19, землище на гр. Твърдица. /Публикувано на 16.01.2023 г./
 • КОС-01-230/12.01.2023 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор, довеждащ водопровод и довеждащ път” в поземлени имоти с идентификатори 18280.1.816, 18280.222.387, 18280.222.312, 18280.223.376, 18280.223.707, 18280.222.388, 18280.223.807, 18280.223.1, 18280.223.812, 18280.221.808, 18280.223.3, 18280.223.4, 18280.223.5, 18280.227.720 в землището на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово.  /Публикувано на 16.01.2023 г./
 • КОС-01-7757/12.12.2022 г. за уведомление: „Разширяване на дейността на съществуваща площадка, с включване на дейности по съхранение и предварително третиране на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отпадъци от преработване на месо, риба и други хранителни продукти от животински произход, отпадъци от отработени масла и ткстилни влакна, отпадъци от опаковки и излезли от употреба гуми, обемни отпадъци, отпадъци от хартия и картон“ в имот № 29194.88.165 по кадастралната карта на с. Желю войвода, общ. Сливен. /Публикувано на 19.01.2023 г./
 • КОС-01-202/11.01.2023 г. за уведомление: „Подробен устройствен план (ПУП) за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1 MW“ в имот № 67338.77.49 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.  /Публикувано на 19.01.2023 г./
 • КОС-01-209/17.01.2023 г. за уведомление: Изменение на Общ устройствен план на община Раднево за поземлени имоти с идентификатори 57323.101.563, 57323.101.558, 57323.101.556, 57323.76.412, 57323.76.413, 57323.76.414, 57323.98.412, 57323.98.413, 57323.98.415 и   57323.98.422, землище на с. Полски Градец, общ. Раднево. /Публикувано на 20.01.2023 г./
 • КОС-01-7871/19.12.2022 г. за изготвяне на план/програма „Изменение на общ устройствен план на общ. Болярово за ПИ 05284.130.47 по КККР на гр. Болярово и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала. /Публикувано на 20.01.2023 г./
 • КОС-01-7802/15.12.2022 г. Изработване на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 65303.18.15 в землището на с. Самуилово, общ. Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала“. /Публикувано на 20.01.2023 г./
 • КОС-01-61/05.01.2023 г. „Изработване на ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори 72165.282.3, 72165.281.8, 72165.283.6 по КККР на гр. Твърдица за изграждане на фотоволтаична електроцентрала“. /Публикувано на 20.01.2023 г./
 • КОС-01-7681/07.12.2022 г. за инвестиционно предложение за „Рибарник и фотоволтаична електроцентрала“ в имот с идентификатор 47980.10.10 в с. Мечкарево, общ. Сливен. /Публикувано на 20.01.2023 г./
 • КОС-01-329/16.01.2023 г. за изготвяне на план/програма „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“ В ПИ 57652.131.100 по кадастралната карта на с. Попово, общ. Болярово. /Публикувано на 23.01.2023 г./
 • КОС-01-328/16.01.2023 г. за изготвяне на план/програма „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“ В ПИ 57652.19.153 и  57652.19.154 по кадастралната карта на с. Попово, общ. Болярово. /Публикувано на 23.01.2023 г./
 • КОС-01-348/17.01.2023 г. за изменение на общ устройствен план на общ. Сливен за ПИ 67338.175.7 по КККР на гр. Сливен и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на жилищна сграда и автосервиз. /Публикувано на 23.01.2023 г./
 • КОС-01-189/11.01.2023 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали и негодни за употреба батерии и акумулатори“ в имот с идентификатор 27382.500.9842 в гр. Елхово. /Публикувано на 24.01.2023 г./
 • КОС-01-174/10.01.2023 г. за изготвяне на план/програма" „Изменение на общ устройствен план на общ. Нова Загора за имот с идентификатор 27111.76.271 в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора.  /Публикувано на 24.01.2023 г./
 • КОС-01-371/17.01.2023 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на търговски комплекс, състоящ се от магазин за хранителни стоки с рампа, магазин за промишлени стоки, санитарни помещения, ресторант за бързо хранене, кафене, аптека, рекламно съоръжение и паркинг” в поземлен имот с идентификатор 51809.13.289, гр. Нова Загора.  /Публикувано на 24.01.2023 г./
 • КОС-01-383/18.01.2023 г., уведомление за:  Частично изменение на Общ устройствен план на община Павел баня, за разделяне на УПИ-I, кв. 44 по плана на с. Асен, общ. Павел баня. /Публикувано на 25.01.2023 г./
 • КОС-01-473/23.01.2023 г. за уведомление : „Частично измененние на ОУП на общ. Павел баня и изграждане на ваканционно селище” в имоти с № № 55021.4.35, 55021.4.36, 55021.4.38, 55021.6.1, 55021.7.5, 55021.7.6, 55021.7.7, 55021.171.35, 55021.171.36, 55021.171.42, 55021.171.43, 55021.171.44, 55021.171.45, 55021.171.46, 55021.171.47 и 55021.171.48 по кадастралната карта на гр. Павел баня, общ. Павел баня.  /Публикувано на 06.02.2023 г./
 • КОС-01-516/25.01.2023 г. за уведомление: „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 400 KW“ в имот № 67338.800.5 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.  /Публикувано на 06.02.2023 г./
 • КОС-01-542/26.01.2023 г. за изготвяне на подробен устройствен план за изграждане на фотоволтаична инсталация  за имот с идентификатор 54314.17.1 в землището на с. Остра могила, общ. Стара Загора. /Публикувано на 06.02.2023 г./
 • КОС-01-763/03.02.2023 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на млекопреработвателно предприятие”, в поземлен имот с идентификатор 30119.85.4, с. Загоре, общ. Стара Загора.   /Публикувано на 06.02.2023 г./
 • КОС-01-869/06.02.2023 г., уведомление за:  Частично изменение на Общ устройствен план на община Чирпан, за поземлени имоти с идентификатори 81414.170.30, 81414.170.29, 81414.170.28, 81414.170.27, 81414.170.26, 81414.170.25, 81414.170.368, 81414.170.24,  81414.170.21, 81414.170.15, 81414.170.11,  81414.170.10, 81414.170.888, 81414.170.370, 81414.170.32, 81414.170.33, 81414.170.32, 81414.170.33, 81414.170.34, 81414.170.36, 81414.170.35,  81414.170.45, 81414.170.44, 81414.170.43, 81414.170.41, 81414.170.40, 81414.170.95, 81414.170.96, 81414.170.97, 81414.170.98, 81414.170.104, 81414.170.108,  81414.170.268, 81414.170.109, 81414.170.114, 81414.170.115, 81414.170.113, 81414.170.112, 81414.170.111, 81414.170.107, 81414.170.105, 81414.170.94,  81414.170.93, 81414.170.332, 81414.170.331, 81414.170.90, 81414.170.89, 81414.170.86, 81414.170.85, 81414.170.84, 81414.170.73, 81414.170.72,  81414.170.69, 81414.170.68,  81414.170.66, 81414.170.64, 81414.170.62, 81414.170.71, 81414.170.74, 81414.170.75,  81414.170.80, 81414.170.81, 81414.170.39, 81414.170.55, 81414.170.56,  81414.170.57, 81414.170.58, 81414.170.59, 81414.170.60, 81414.170.49, 81414.170.50,  81414.170.51, 81414.170.52, 81414.170.53, 81414.170.54, 81414.170.46, 81414.170.47, 81414.170.48, 81414.170.383, 81414.170.385, 81414.170.387 и 81414.170.386, землище на гр. Чирпан.  /Публикувано на 08.02.2023 г./
 • КОС-01-1056/10.02.2023 г. Уведомление за изработване на Подробен устройствен план-план за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала и склад”  в поземлен имот с идентификатор 46694.70.157, землище на с. Малко Чочовени, общ. Сливен. /Публикувано на 15.02.2023 г./
 • КОС-01-638/30.01.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Обособяване на участък за компостиране на разделно събрани зелени и дървесни отпадъци на съществуваща площадка № 1-Инсталация за предварително третиране на смесени битови и разделно събрани отпадъци” в УПИ I-302, землище на с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа. /Публикувано на 16.02.2023 г./
 • КОС-01-1058/10.02.2023 г. за уведомление за: „Предприятие за преработка, съхранение в хладилен сектор и търговия с жива, охладена, замразена риба и рибни продукти и изграждане на фотоволтаична инсталация“ в имот № 67338.601.56 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 16.02.2023 г./
 • КОС-01-1063/10.02.2023 г. за уведомление за: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1 МW“ в имот № 87212.91.32 по кадастралната карта на с. Ягода, общ. Мъглиж. /Публикувано на 16.02.2023 г./
 • КОС-01-922/07.02.2023 г. за уведомление за: „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“ в УПИ XII-458, кв. 62 по плана на с. Окоп, общ. Тунджа.  /Публикувано на 20.02.2023 г./
 • КОС-01-1302/20.02.2023г.-уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на допълнителни производствени съоръжения и реконструкция на съществуващи обекти към инсталацията за производство на експлозиви и въвеждане на нови технологични линии на площадката на Завод 3 на „Арсенал” АД”, поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землище на гр. Казанлък. /Публикувано на 24.02.2023 г./
 • КОС-01-1173/14.02.2023 г., Уведомление за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1 MWр” в поземлен имот с идентификатор 32915.34.549, землище на с. Ичера, общ. Сливен. /Публикувано на 24.02.2023 г./
 • КОС-01-502/24.01.2023 г., Уведомление за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 70 MWр”  в поземлени имоти с идентификатори 57323.62.122 и 57323.2.149, с. Полски Градец, общ. Раднево. /Публикувано на 02.03.2023 г./
 • КОС-01-749/02.02.2023 г. за уведомление за: „Допълване на кодове и дейности с отпадъци на действащи площадки“ в имот № 87374.518.118 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол и имот № 67338.605.323 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 14.03.2023 г./
 • КОС-01-1217/15.02.2023 г. уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на тревни площи и декоративна растителност)“ в имот с идентификатор 68850.521.1657 в гр. Стара Загора. /Публикувано на 15.03.2023 г./
 • КОС-01-8007/23.12.2022 г. уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане жилищни сгради“ в имот с идентификатор 70202.32.23 в землището на с. Сулица, общ. Стара Загора. /Публикувано на 15.03.2023 г./
 • КОС-01-2252/30.03.2023г., Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Риборазвъждане в язовир „Богданово” в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора, имоти с номера 04635.42.148, 04635.68.88, 04635.52.86 и 04635.52.84. /Публикувано на 06.04.2023 г./
 • КОС-01-2333/03.04.2023г., Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Риборазвъждане в язовир „Кирилово” в землището на с. Кирилово, общ. Елхово, имот с номер 36909.63.1.  /Публикувано на 06.04.2023 г./
 • КОС-01-1418/20.23.2023г.-уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Оползотворяване на тютюнев отпадък в съществуваща инсталация за извличане на растителни масла, монтиране на резервоар за дизелово гориво, монтиране на допълнителен котел с номинална топлинна мощност 2,997 MW” в поземлен имот с идентификатор 73540.172.20, с. Тъжа, общ. Павел баня. /Публикувано на 06.04.2023 г./
 • КОС-01-2238/30.03.2023 г. за уведомление за: „Изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване ПУП-ПЗ за имот № 02734.49.573 по кадастралната карта на с. Баня, общ. Нова Загора“. /Публикувано на 06.04.2023 г./
 • КОС-01-745/09.03.2023 г. уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за производство на котелно гориво от изходна суровина - нефт“ в УПИ I-67, кв. 6 по плана на гр. Чирпан.                       /Публикувано на 06.04.2023 г./
 • КОС-01-1761/13.03.2023 г. уведомление за изменение на общ устройствен план на общ. Сливен за ПИ 67338.822.37 по КККР на гр. Сливен и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала.  /Публикувано на 06.04.2023 г./
 • КОС-01-2084/29.03.2023 г. уведомление за изменение на общ устройствен план на общ. Стара Загора за ПИ 68850.300.821 по КККР на гр. Стара Загора и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала.  /Публикувано на 06.04.2023 г./
 • КОС-01-2369/04.04.2023 г. уведомление за изменение на общ устройствен план на общ. Гълъбово за ПИ 57515.23.1 по КККР на с. Помощник и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала.                        /Публикувано на 06.04.2023 г./
 • КОС-01-1695/09.03.2023 г., Уведомление за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на жилищна сграда и фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност  до 50 КWр” в поземлен имот № 67338.431.25, гр. Сливен.   /Публикувано на 07.04.2023 г./
 • КОС-01-2398/05.04.2023 г., Уведомление за частично изменение на Общ устройствен план на община Болярово и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност  до 1,7 МWр” в поземлен имот № 31019.34.10, с. Златиница, общ. Болярово.  /Публикувано на 07.04.2023 г./
 • КОС-01-2411/05.04.2023г., Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):    „Изграждане на мобилна мандра за производство на бяло саламурено сирене” в поземлен имот с идентификатор 56825.27.5, с. Плоска могила, общ. Стара Загора.  /Публикувано на 07.04.2023 г./
 • КОС-01-2408/05.04.2023г., Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):    Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Риборазвъждане в язовир в местността „Новия кладенец”, в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора, имот с номер 27111.48.108.  /Публикувано на 07.04.2023 г./
 • КОС-01-2489/10.04.2023г., Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Риборазвъждане в язовир „Христомитев кладенец”, в землището на с. Питово, общ. Нова Загора, имот с номер 56527.57.554. /Публикувано на 10.04.2023 г./
 • КОС-01-1483/28.02.2023 г. за уведомление за: „Отглеждане на риба в язовир „Радево север“ в имоти с № № 61310.14.97 и 63310.14.99 по кадастралната карта на с. Радево, общ. Нова Загора. /Публикувано на 24.04.2023 г./
 • КОС-01-2474/07.04.2023 г. за уведомление за: „Частично изменение на ОУП на общ. Стара Загора и Подробен устройствен план – плана за регулация и засторяване ПУП-ПРЗ за УПИ I-438, II-438, III-438, VII-438, VIII-438, IX-438, X-438, XI-438, XII-438 и XIII-438 в кв. 64; УПИ VI-438, VII-438, VIII-438, IX-438, X-438, XI-438, XII-438 и XIII-438 в кв. 73; УПИ I-1081, II-1082, III-1083, IV-1084, V-1085, VI-1086, VII-1087 и VIII-1088 в кв. 133 по плана на с. Змейово, общ. Стара Загора“. /Публикувано на 24.04.2023 г./
 • КОС-01-6897/05.04.2023 г. уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 200 квт“ в ПИ 35660.17.9 в с. Камен, общ. Сливен. /Публикувано на 28.04.2023 г./
 • КОС-01-2695/20.04.2023 г. за уведомление за: „Изработване на КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива), изменение на ПУП-ПРЗ и инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3 MW” в имот № 87374.525.6 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол. /Публикувано на 28.04.2023 г./
 • КОС-01-2316/28.03.2022 г. и допълнителна инф. с вх. № КОС-01-2316(4)/11.04.2023 г. за уведомление за: „Доставка и монтаж на модулни обекти за преработка на животинска продукция (кланичен пункт) с пречиствателно съоръжение към тях и поставяне на автономна фотоволтаична централа“ в имот № 83106.501.890 по кадастралната карта на с. Шейново, общ. Казанлък.  /Публикувано на 02.05.2023 г./
 • КОС-01-1459/15.03.2023г., Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на база за съхранение и ремонт на селскостопанска техника и водовземно съоръжение” в поземлен имот № 68850.201.28, гр. Стара Загора. /Публикувано на 02.05.2023 г./
 • КОС-01-1869/16.03.2023 г. уведомление за инвестиционно предложение за „Полуинтензивно отглеждане на шаран в съществуващ водоем за директна консумация в поликултура с растителноядни и хищни видове риби“ в язовир „Балджията“ в землището на с. Еленово, общ. Нова Загора. /Публикувано на 04.05.2023 г./
 • КОС-01-274/20.02.2023 г. уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци“ в имот с идентификатор 67338.78.1 в гр. Сливен. /Публикувано на 04.05.2023 г./
 • КОС-01-2920/02.05.2023 г. за уведомление за: „Мобилен кланичен пункт за едри преживни животни и мобилен обект за преработка на мляко“ в УПИ II, кв. 3 по плана на с. Ситово, общ. Болярово. /Публикувано на 09.05.2023 г./
 • КОС-01-2696/20.04.2023 г. за уведомление за: „Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) за имот № 67338.108.37 по кадастралната карта на гр. Сливен и изработване на ПУП за имот № 67338.108.38 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала и складови сгради“./Публикувано на 09.05.2023 г./
 • КОС-01-2913/02.05.2023г.-Уведомление за частично изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на община Нова Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за изграждане на зарядна станция, в поземлен имот с идентификатор 48725.15.76 и фотоволтаична електроцентрала, в поземлен имот с идентификатор 48725.15.77, землище на с. Млекарево, общ. Нова Загора. /Публикувано на 09.05.2023 г./
 • КОС-01-2996/05.05.2023г., Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на инсталация за феро-и ферихлорид” в поземлен имот № 87374.515.60, гр. Ямбол. /Публикувано на 11.05.2023 г./
 •  КОС-01-2945/03.05.2023г., Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на предприятие за производство на протеини, мазнини и почвен микс” в поземлен имот № 46098.150.22, с. Маджерито, общ. Стара Загора. /Публикувано на 11.05.2023 г./
 • КОС-01-2927/03.05.2023г.-Уведомление за частично изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на община Казанлък и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/, с обхват поземлени имоти с идентификатори 38563.46.16, 38563.49.3, 38563.49.9, 38563.49.11, 38563.51.7,  38563.51.13, 38563.53.13, 38563.53.14, 38563.55.1, 38563.124.1, 38563.124.3, 38563.124.5, 38563.124.12, 38563.124.13, 38563.124.18, 38563.124.26, 38563.125.3, 38563.125.5, 38563.125.11, 38563.125.14, 38563.125.18, 38563.125.19, 38563.125.20, 38563.125.32, 38563.125.39, 38563.125.58, 38563.163.1, землище на с. Копринка, общ. Казанлък. /Публикувано на 11.05.2023 г./
 • КОС-01-19/03.01.2023г. и КОС-01-19(8)/18.04.2023г.,-Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Добив на скално-облицовъчни материали от находище „Полето”, поземлен имот с идентификатор 47528.140.1 землище на с. Медвен, общ. Котел. /Публикувано на 11.05.2023 г./
 • КОС-01-2831/26.04.2023 г. уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов завод за производство на хидравлични мотори“ в имот с идентификатор 35167.504.7836 по КККР на гр. Казанлък. /Публикувано на 12.05.2023 г./
 •  КОС-01-3001/05.05.2023 г. Уведомление за разработване на Подробен устройствен план – план за регулация и  застрояване за имот 63344.118.684 по КККР на с. Рупките, общ. Чирпан. /Публикувано на 18.05.2023 г./
 • КОС-01-3052/09.05.2023 г. Уведомление за план/програма за изменение на общ устройствен план на общ. Чирпан и изработване на ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори 81414.123.70, 81414.123.71, 81414.123.74, и 81414.123.20 по КККР на гр. Чирпан“. /Публикувано на 18.05.2023 г./
 • КОС-01-3050/09.05.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Вятърна електроцентрала от един вятърен генератор с мощност 3000 квт“ в имот с идентификатор 48787.11.303 в с. Могила, общ. Тунджа. /Публикувано на 18.05.2023 г./
 • КОС-01-2464/07.04.2023 г. Уведомление за план/програма за изменение на общ устройствен план на общ. Сливен и изработване на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 67338.47.62 по КККР на гр. Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала“. /Публикувано на 18.05.2023 г./
 • КОС-01-3026/09.05.2023 г. Уведомление за „Изграждане на два броя въздушни електропроводни отклонения 400 kV.“ За присъединяване на производител на електрическа енергия към преностата мрежа от съществуваща 400 k kV линия до ПИ  72240.23.364 в с. Тенево, общ. Тунджа. /Публикувано на 19.05.2023 г./
 • КОС-01-3052/09.05.2023 г. Уведомление за план/програма за изменение на общ устройствен план на общ. Чирпан и изработване на ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори 81414.123.70, 81414.123.71, 81414.123.74, и 81414.123.20 по КККР на гр. Чирпан“. /Публикувано на 19.05.2023 г./
 • КОС-01-3035/09.05.2023 г. Уведомление за план/програма за изменение на общ устройствен план на общ. Нова Загора и изработване на ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори 02734.45.26 и 02734.46.22 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора“.  /Публикувано на 19.05.2023 г./
 • КОС-01-7974/18.01.2023 г. Уведомление за „Кариера за добив на скалнооблицовъчни материали „Градец 2“ в землището на с. Градец, общ. Котел. /Публикувано на 19.05.2023 г./
 • КОС-01-3156/15.05.2023г., Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на  паркинг, търговски павилиони, заведение за бързо хранене/кафе и малка оранжерия” в поземлен имот с идентификатор 40292.72.11, землище на с. Крън, общ. Казанлък.  /Публикувано на 22.05.2023 г./
 • КОС-01-3042/09.05.2023 г. за уведомление за: „Изграждане на фитнес зала и комплекс за спортни и развлекателни мероприятия“ в имот № 68850.213.1 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. /Публикувано на 22.05.2023 г./
 • КОС-01-3320/3321/3322/3323/3324/3325/3326/19.05.2023г., Уведомление за частично изменение на Общ устройствен план на община Гълъбово и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти № 18280.193.10, 18280.193.1, 18280.193.453, 18280.148.11, 18280.163.9, 18280.163.648, 18280.163.650, землище на гр. Гълъбово, № 49391.2.26, 49391.2.23, и 49391.2.37, землище на с. Мусачево, 61755.38.168, 61755.38.67 и 61755.38.66, землище на с. Разделна, 49535.127.1,  49535.127.2, 49535.115.1 и 49535.116.5, землище на с. Мъдрец, 32857.58.273, 32857.58.285, 32857.58.286,  32857.58.294, 32857.48.405, 32857.1.238, 32857.1.236 и 32857.58.288, землище на с. Искрица,  10416.15.83, 10416.16.66, 10416.16.54, 10416.16.67, 10416.16.57 и  10416.42.221, землище на с. Великово, 00552.47.1, 00552.48.1, 00552.47.2, 00552.37.12, 00552.48.212 и 00552.36.12, землище на с. Априлово, общ. Гълъбово, за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала”.  /Публикувано на 25.05.2023 г./
 • КОС-01-3328(1)23.05.2023г., Уведомление за частично изменение на Общ устройствен план на община Павел баня и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот № 00697.35.5, с. Асен, общ. Павел баня. /Публикувано на 25.05.2023 г./
 • КОС-01-3332/19.05.2023 г. за уведомление за: „Изработване на ПУП-ПЗ с цел изграждане на жилищна сграда и фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kW“ в имот № 67338.432.710 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 29.05.2023 г./