ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2023 година

Съобщения по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, съобщаваме за внесено уведомление за инвестиционно предложение:

 
 • КОС-01-7833/15.12.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Увеличаване на капацитета на Химическата инсталация за производство на експлозиви на площадката на завод 3 на „Арсенал” АД/ Производство на нитроцелулоза; Производство на балиститни барути и твърди балиститни горива; Производство на пироксилинови барути, без извършване на промени в инсталацията”, в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, землище на гр. Казанлък. /Публикувано на 06.01.2023 г./
 • КОС-01-7482/29.11.2022 г. за уведомление за: „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в УПИ I-442, кв. 32 по плана на с. Могилово, общ. Чирпан. /Публикувано на 09.01.2023 г./
 • КОС-01-19/03.01.2023 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Добив на скално-облицовъчни материали от находище „Полето”, землище на с. Медвен и с. Градец, общ. Котел. /Публикувано на 11.01.2023 г./
 • КОС-01-246/12.01.2023 г. за изготвяне на „Подробен устройствен план- план за застрояване за  „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала”  в поземлен имот с идентификатор 72165.66.19, землище на гр. Твърдица. /Публикувано на 16.01.2023 г./
 • КОС-01-230/12.01.2023 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор, довеждащ водопровод и довеждащ път” в поземлени имоти с идентификатори 18280.1.816, 18280.222.387, 18280.222.312, 18280.223.376, 18280.223.707, 18280.222.388, 18280.223.807, 18280.223.1, 18280.223.812, 18280.221.808, 18280.223.3, 18280.223.4, 18280.223.5, 18280.227.720 в землището на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово.  /Публикувано на 16.01.2023 г./
 • КОС-01-7757/12.12.2022 г. за уведомление за: „Разширяване на дейността на съществуваща площадка, с включване на дейности по съхранение и предварително третиране на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отпадъци от преработване на месо, риба и други хранителни продукти от животински произход, отпадъци от отработени масла и ткстилни влакна, отпадъци от опаковки и излезли от употреба гуми, обемни отпадъци, отпадъци от хартия и картон“ в имот № 29194.88.165 по кадастралната карта на с. Желю войвода, общ. Сливен. /Публикувано на 19.01.2023 г./
 • КОС-01-202/11.01.2023 г. за уведомление за: „Подробен устройствен план (ПУП) за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1 MW“ в имот № 67338.77.49 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.  /Публикувано на 19.01.2023 г./
 • КОС-01-209/17.01.2023 г., уведомление за: Изменение на Общ устройствен план на община Раднево за поземлени имоти с идентификатори 57323.101.563, 57323.101.558, 57323.101.556, 57323.76.412, 57323.76.413, 57323.76.414, 57323.98.412, 57323.98.413, 57323.98.415 и   57323.98.422, землище на с. Полски Градец, общ. Раднево. /Публикувано на 20.01.2023 г./
 • КОС-01-7871/19.12.2022 г. за изготвяне на план/програма „Изменение на общ устройствен план на общ. Болярово за ПИ 05284.130.47 по КККР на гр. Болярово и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала. /Публикувано на 20.01.2023 г./
 • КОС-01-7802/15.12.2022 г. Изработване на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 65303.18.15 в землището на с. Самуилово, общ. Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала“. /Публикувано на 20.01.2023 г./
 • КОС-01-61/05.01.2023 г. „Изработване на ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори 72165.282.3, 72165.281.8, 72165.283.6 по КККР на гр. Твърдица за изграждане на фотоволтаична електроцентрала“. /Публикувано на 20.01.2023 г./
 • КОС-01-7681/07.12.2022 г. за инвестиционно предложение за „Рибарник и фотоволтаична електроцентрала“ в имот с идентификатор 47980.10.10 в с. Мечкарево, общ. Сливен. /Публикувано на 20.01.2023 г./
 • КОС-01-329/16.01.2023 г. за изготвяне на план/програма „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“ В ПИ 57652.131.100 по кадастралната карта на с. Попово, общ. Болярово. /Публикувано на 23.01.2023 г./
 • КОС-01-328/16.01.2023 г. за изготвяне на план/програма „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“ В ПИ 57652.19.153 и  57652.19.154 по кадастралната карта на с. Попово, общ. Болярово. /Публикувано на 23.01.2023 г./
 • КОС-01-348/17.01.2023 г. за изменение на общ устройствен план на общ. Сливен за ПИ 67338.175.7 по КККР на гр. Сливен и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на жилищна сграда и автосервиз. /Публикувано на 23.01.2023 г./
 • КОС-01-189/11.01.2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали и негодни за употреба батерии и акумулатори“ в имот с идентификатор 27382.500.9842 в гр. Елхово. /Публикувано на 24.01.2023 г./
 • КОС-01-174/10.01.2023 г. за изготвяне на план/програма „Изменение на общ устройствен план на общ. Нова Загора за имот с идентификатор 27111.76.271 в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора.  /Публикувано на 24.01.2023 г./
 • КОС-01-371/17.01.2023 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на търговски комплекс, състоящ се от магазин за хранителни стоки с рампа, магазин за промишлени стоки, санитарни помещения, ресторант за бързо хранене, кафене, аптека, рекламно съоръжение и паркинг” в поземлен имот с идентификатор 51809.13.289, гр. Нова Загора.  /Публикувано на 24.01.2023 г./
 • КОС-01-383/18.01.2023 г., уведомление за:  Частично изменение на Общ устройствен план на община Павел баня, за разделяне на УПИ-I, кв. 44 по плана на с. Асен, общ. Павел баня. /Публикувано на 25.01.2023 г./