ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2023 година

Съобщения по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, съобщаваме за внесено уведомление за инвестиционно предложение: м.01-06.2023 г.

 
 • КОС-01-7833/15.12.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Увеличаване на капацитета на Химическата инсталация за производство на експлозиви на площадката на завод 3 на „Арсенал” АД/ Производство на нитроцелулоза; Производство на балиститни барути и твърди балиститни горива; Производство на пироксилинови барути, без извършване на промени в инсталацията”, в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, землище на гр. Казанлък. /Публикувано на 06.01.2023 г./
 • КОС-01-7482/29.11.2022 г. за уведомление: „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в УПИ I-442, кв. 32 по плана на с. Могилово, общ. Чирпан. /Публикувано на 09.01.2023 г./
 • КОС-01-19/03.01.2023 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Добив на скално-облицовъчни материали от находище „Полето”, землище на с. Медвен и с. Градец, общ. Котел. /Публикувано на 11.01.2023 г./
 • КОС-01-246/12.01.2023 г. за изготвяне на „Подробен устройствен план- план за застрояване за  „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала”  в поземлен имот с идентификатор 72165.66.19, землище на гр. Твърдица. /Публикувано на 16.01.2023 г./
 • КОС-01-230/12.01.2023 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор, довеждащ водопровод и довеждащ път” в поземлени имоти с идентификатори 18280.1.816, 18280.222.387, 18280.222.312, 18280.223.376, 18280.223.707, 18280.222.388, 18280.223.807, 18280.223.1, 18280.223.812, 18280.221.808, 18280.223.3, 18280.223.4, 18280.223.5, 18280.227.720 в землището на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово.  /Публикувано на 16.01.2023 г./
 • КОС-01-7757/12.12.2022 г. за уведомление: „Разширяване на дейността на съществуваща площадка, с включване на дейности по съхранение и предварително третиране на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отпадъци от преработване на месо, риба и други хранителни продукти от животински произход, отпадъци от отработени масла и ткстилни влакна, отпадъци от опаковки и излезли от употреба гуми, обемни отпадъци, отпадъци от хартия и картон“ в имот № 29194.88.165 по кадастралната карта на с. Желю войвода, общ. Сливен. /Публикувано на 19.01.2023 г./
 • КОС-01-202/11.01.2023 г. за уведомление: „Подробен устройствен план (ПУП) за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1 MW“ в имот № 67338.77.49 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.  /Публикувано на 19.01.2023 г./
 • КОС-01-209/17.01.2023 г. за уведомление: Изменение на Общ устройствен план на община Раднево за поземлени имоти с идентификатори 57323.101.563, 57323.101.558, 57323.101.556, 57323.76.412, 57323.76.413, 57323.76.414, 57323.98.412, 57323.98.413, 57323.98.415 и   57323.98.422, землище на с. Полски Градец, общ. Раднево. /Публикувано на 20.01.2023 г./
 • КОС-01-7871/19.12.2022 г. за изготвяне на план/програма „Изменение на общ устройствен план на общ. Болярово за ПИ 05284.130.47 по КККР на гр. Болярово и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала. /Публикувано на 20.01.2023 г./
 • КОС-01-7802/15.12.2022 г. Изработване на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 65303.18.15 в землището на с. Самуилово, общ. Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала“. /Публикувано на 20.01.2023 г./
 • КОС-01-61/05.01.2023 г. „Изработване на ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори 72165.282.3, 72165.281.8, 72165.283.6 по КККР на гр. Твърдица за изграждане на фотоволтаична електроцентрала“. /Публикувано на 20.01.2023 г./
 • КОС-01-7681/07.12.2022 г. за инвестиционно предложение за „Рибарник и фотоволтаична електроцентрала“ в имот с идентификатор 47980.10.10 в с. Мечкарево, общ. Сливен. /Публикувано на 20.01.2023 г./
 • КОС-01-329/16.01.2023 г. за изготвяне на план/програма „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“ В ПИ 57652.131.100 по кадастралната карта на с. Попово, общ. Болярово. /Публикувано на 23.01.2023 г./
 • КОС-01-328/16.01.2023 г. за изготвяне на план/програма „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“ В ПИ 57652.19.153 и  57652.19.154 по кадастралната карта на с. Попово, общ. Болярово. /Публикувано на 23.01.2023 г./
 • КОС-01-348/17.01.2023 г. за изменение на общ устройствен план на общ. Сливен за ПИ 67338.175.7 по КККР на гр. Сливен и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на жилищна сграда и автосервиз. /Публикувано на 23.01.2023 г./
 • КОС-01-189/11.01.2023 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали и негодни за употреба батерии и акумулатори“ в имот с идентификатор 27382.500.9842 в гр. Елхово. /Публикувано на 24.01.2023 г./
 • КОС-01-174/10.01.2023 г. за изготвяне на план/програма" „Изменение на общ устройствен план на общ. Нова Загора за имот с идентификатор 27111.76.271 в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора.  /Публикувано на 24.01.2023 г./
 • КОС-01-371/17.01.2023 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на търговски комплекс, състоящ се от магазин за хранителни стоки с рампа, магазин за промишлени стоки, санитарни помещения, ресторант за бързо хранене, кафене, аптека, рекламно съоръжение и паркинг” в поземлен имот с идентификатор 51809.13.289, гр. Нова Загора.  /Публикувано на 24.01.2023 г./
 • КОС-01-383/18.01.2023 г., уведомление за:  Частично изменение на Общ устройствен план на община Павел баня, за разделяне на УПИ-I, кв. 44 по плана на с. Асен, общ. Павел баня. /Публикувано на 25.01.2023 г./
 • КОС-01-473/23.01.2023 г. за уведомление : „Частично измененние на ОУП на общ. Павел баня и изграждане на ваканционно селище” в имоти с № № 55021.4.35, 55021.4.36, 55021.4.38, 55021.6.1, 55021.7.5, 55021.7.6, 55021.7.7, 55021.171.35, 55021.171.36, 55021.171.42, 55021.171.43, 55021.171.44, 55021.171.45, 55021.171.46, 55021.171.47 и 55021.171.48 по кадастралната карта на гр. Павел баня, общ. Павел баня.  /Публикувано на 06.02.2023 г./
 • КОС-01-516/25.01.2023 г. за уведомление: „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 400 KW“ в имот № 67338.800.5 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.  /Публикувано на 06.02.2023 г./
 • КОС-01-542/26.01.2023 г. за изготвяне на подробен устройствен план за изграждане на фотоволтаична инсталация  за имот с идентификатор 54314.17.1 в землището на с. Остра могила, общ. Стара Загора. /Публикувано на 06.02.2023 г./
 • КОС-01-763/03.02.2023 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на млекопреработвателно предприятие”, в поземлен имот с идентификатор 30119.85.4, с. Загоре, общ. Стара Загора.   /Публикувано на 06.02.2023 г./
 • КОС-01-869/06.02.2023 г., уведомление за:  Частично изменение на Общ устройствен план на община Чирпан, за поземлени имоти с идентификатори 81414.170.30, 81414.170.29, 81414.170.28, 81414.170.27, 81414.170.26, 81414.170.25, 81414.170.368, 81414.170.24,  81414.170.21, 81414.170.15, 81414.170.11,  81414.170.10, 81414.170.888, 81414.170.370, 81414.170.32, 81414.170.33, 81414.170.32, 81414.170.33, 81414.170.34, 81414.170.36, 81414.170.35,  81414.170.45, 81414.170.44, 81414.170.43, 81414.170.41, 81414.170.40, 81414.170.95, 81414.170.96, 81414.170.97, 81414.170.98, 81414.170.104, 81414.170.108,  81414.170.268, 81414.170.109, 81414.170.114, 81414.170.115, 81414.170.113, 81414.170.112, 81414.170.111, 81414.170.107, 81414.170.105, 81414.170.94,  81414.170.93, 81414.170.332, 81414.170.331, 81414.170.90, 81414.170.89, 81414.170.86, 81414.170.85, 81414.170.84, 81414.170.73, 81414.170.72,  81414.170.69, 81414.170.68,  81414.170.66, 81414.170.64, 81414.170.62, 81414.170.71, 81414.170.74, 81414.170.75,  81414.170.80, 81414.170.81, 81414.170.39, 81414.170.55, 81414.170.56,  81414.170.57, 81414.170.58, 81414.170.59, 81414.170.60, 81414.170.49, 81414.170.50,  81414.170.51, 81414.170.52, 81414.170.53, 81414.170.54, 81414.170.46, 81414.170.47, 81414.170.48, 81414.170.383, 81414.170.385, 81414.170.387 и 81414.170.386, землище на гр. Чирпан.  /Публикувано на 08.02.2023 г./
 • КОС-01-1056/10.02.2023 г. Уведомление за изработване на Подробен устройствен план-план за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала и склад”  в поземлен имот с идентификатор 46694.70.157, землище на с. Малко Чочовени, общ. Сливен. /Публикувано на 15.02.2023 г./
 • КОС-01-638/30.01.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Обособяване на участък за компостиране на разделно събрани зелени и дървесни отпадъци на съществуваща площадка № 1-Инсталация за предварително третиране на смесени битови и разделно събрани отпадъци” в УПИ I-302, землище на с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа. /Публикувано на 16.02.2023 г./
 • КОС-01-1058/10.02.2023 г. за уведомление за: „Предприятие за преработка, съхранение в хладилен сектор и търговия с жива, охладена, замразена риба и рибни продукти и изграждане на фотоволтаична инсталация“ в имот № 67338.601.56 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 16.02.2023 г./
 • КОС-01-1063/10.02.2023 г. за уведомление за: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1 МW“ в имот № 87212.91.32 по кадастралната карта на с. Ягода, общ. Мъглиж. /Публикувано на 16.02.2023 г./
 • КОС-01-922/07.02.2023 г. за уведомление за: „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“ в УПИ XII-458, кв. 62 по плана на с. Окоп, общ. Тунджа.  /Публикувано на 20.02.2023 г./
 • КОС-01-1302/20.02.2023г.-уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на допълнителни производствени съоръжения и реконструкция на съществуващи обекти към инсталацията за производство на експлозиви и въвеждане на нови технологични линии на площадката на Завод 3 на „Арсенал” АД”, поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землище на гр. Казанлък. /Публикувано на 24.02.2023 г./
 • КОС-01-1173/14.02.2023 г., Уведомление за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1 MWр” в поземлен имот с идентификатор 32915.34.549, землище на с. Ичера, общ. Сливен. /Публикувано на 24.02.2023 г./
 • КОС-01-502/24.01.2023 г., Уведомление за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 70 MWр”  в поземлени имоти с идентификатори 57323.62.122 и 57323.2.149, с. Полски Градец, общ. Раднево. /Публикувано на 02.03.2023 г./
 • КОС-01-749/02.02.2023 г. за уведомление за: „Допълване на кодове и дейности с отпадъци на действащи площадки“ в имот № 87374.518.118 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол и имот № 67338.605.323 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 14.03.2023 г./
 • КОС-01-1217/15.02.2023 г. уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на тревни площи и декоративна растителност)“ в имот с идентификатор 68850.521.1657 в гр. Стара Загора. /Публикувано на 15.03.2023 г./
 • КОС-01-8007/23.12.2022 г. уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане жилищни сгради“ в имот с идентификатор 70202.32.23 в землището на с. Сулица, общ. Стара Загора. /Публикувано на 15.03.2023 г./
 • КОС-01-2252/30.03.2023г., Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Риборазвъждане в язовир „Богданово” в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора, имоти с номера 04635.42.148, 04635.68.88, 04635.52.86 и 04635.52.84. /Публикувано на 06.04.2023 г./
 • КОС-01-2333/03.04.2023г., Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Риборазвъждане в язовир „Кирилово” в землището на с. Кирилово, общ. Елхово, имот с номер 36909.63.1.  /Публикувано на 06.04.2023 г./
 • КОС-01-1418/20.23.2023г.-уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Оползотворяване на тютюнев отпадък в съществуваща инсталация за извличане на растителни масла, монтиране на резервоар за дизелово гориво, монтиране на допълнителен котел с номинална топлинна мощност 2,997 MW” в поземлен имот с идентификатор 73540.172.20, с. Тъжа, общ. Павел баня. /Публикувано на 06.04.2023 г./
 • КОС-01-2238/30.03.2023 г. за уведомление за: „Изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване ПУП-ПЗ за имот № 02734.49.573 по кадастралната карта на с. Баня, общ. Нова Загора“. /Публикувано на 06.04.2023 г./
 • КОС-01-745/09.03.2023 г. уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за производство на котелно гориво от изходна суровина - нефт“ в УПИ I-67, кв. 6 по плана на гр. Чирпан.                       /Публикувано на 06.04.2023 г./
 • КОС-01-1761/13.03.2023 г. уведомление за изменение на общ устройствен план на общ. Сливен за ПИ 67338.822.37 по КККР на гр. Сливен и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала.  /Публикувано на 06.04.2023 г./
 • КОС-01-2084/29.03.2023 г. уведомление за изменение на общ устройствен план на общ. Стара Загора за ПИ 68850.300.821 по КККР на гр. Стара Загора и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала.  /Публикувано на 06.04.2023 г./
 • КОС-01-2369/04.04.2023 г. уведомление за изменение на общ устройствен план на общ. Гълъбово за ПИ 57515.23.1 по КККР на с. Помощник и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала.                        /Публикувано на 06.04.2023 г./
 • КОС-01-1695/09.03.2023 г., Уведомление за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на жилищна сграда и фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност  до 50 КWр” в поземлен имот № 67338.431.25, гр. Сливен.   /Публикувано на 07.04.2023 г./
 • КОС-01-2398/05.04.2023 г., Уведомление за частично изменение на Общ устройствен план на община Болярово и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност  до 1,7 МWр” в поземлен имот № 31019.34.10, с. Златиница, общ. Болярово.  /Публикувано на 07.04.2023 г./
 • КОС-01-2411/05.04.2023г., Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):    „Изграждане на мобилна мандра за производство на бяло саламурено сирене” в поземлен имот с идентификатор 56825.27.5, с. Плоска могила, общ. Стара Загора.  /Публикувано на 07.04.2023 г./
 • КОС-01-2408/05.04.2023г., Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):    Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Риборазвъждане в язовир в местността „Новия кладенец”, в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора, имот с номер 27111.48.108.  /Публикувано на 07.04.2023 г./
 • КОС-01-2489/10.04.2023г., Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Риборазвъждане в язовир „Христомитев кладенец”, в землището на с. Питово, общ. Нова Загора, имот с номер 56527.57.554. /Публикувано на 10.04.2023 г./
 • КОС-01-1483/28.02.2023 г. за уведомление за: „Отглеждане на риба в язовир „Радево север“ в имоти с № № 61310.14.97 и 63310.14.99 по кадастралната карта на с. Радево, общ. Нова Загора. /Публикувано на 24.04.2023 г./
 • КОС-01-2474/07.04.2023 г. за уведомление за: „Частично изменение на ОУП на общ. Стара Загора и Подробен устройствен план – плана за регулация и засторяване ПУП-ПРЗ за УПИ I-438, II-438, III-438, VII-438, VIII-438, IX-438, X-438, XI-438, XII-438 и XIII-438 в кв. 64; УПИ VI-438, VII-438, VIII-438, IX-438, X-438, XI-438, XII-438 и XIII-438 в кв. 73; УПИ I-1081, II-1082, III-1083, IV-1084, V-1085, VI-1086, VII-1087 и VIII-1088 в кв. 133 по плана на с. Змейово, общ. Стара Загора“. /Публикувано на 24.04.2023 г./
 • КОС-01-6897/05.04.2023 г. уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 200 квт“ в ПИ 35660.17.9 в с. Камен, общ. Сливен. /Публикувано на 28.04.2023 г./
 • КОС-01-2695/20.04.2023 г. за уведомление за: „Изработване на КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива), изменение на ПУП-ПРЗ и инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3 MW” в имот № 87374.525.6 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол. /Публикувано на 28.04.2023 г./
 • КОС-01-2316/28.03.2022 г. и допълнителна инф. с вх. № КОС-01-2316(4)/11.04.2023 г. за уведомление за: „Доставка и монтаж на модулни обекти за преработка на животинска продукция (кланичен пункт) с пречиствателно съоръжение към тях и поставяне на автономна фотоволтаична централа“ в имот № 83106.501.890 по кадастралната карта на с. Шейново, общ. Казанлък.  /Публикувано на 02.05.2023 г./
 • КОС-01-1459/15.03.2023г., Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на база за съхранение и ремонт на селскостопанска техника и водовземно съоръжение” в поземлен имот № 68850.201.28, гр. Стара Загора. /Публикувано на 02.05.2023 г./
 • КОС-01-1869/16.03.2023 г. уведомление за инвестиционно предложение за „Полуинтензивно отглеждане на шаран в съществуващ водоем за директна консумация в поликултура с растителноядни и хищни видове риби“ в язовир „Балджията“ в землището на с. Еленово, общ. Нова Загора. /Публикувано на 04.05.2023 г./
 • КОС-01-274/20.02.2023 г. уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци“ в имот с идентификатор 67338.78.1 в гр. Сливен. /Публикувано на 04.05.2023 г./
 • КОС-01-2920/02.05.2023 г. за уведомление за: „Мобилен кланичен пункт за едри преживни животни и мобилен обект за преработка на мляко“ в УПИ II, кв. 3 по плана на с. Ситово, общ. Болярово. /Публикувано на 09.05.2023 г./
 • КОС-01-2696/20.04.2023 г. за уведомление за: „Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) за имот № 67338.108.37 по кадастралната карта на гр. Сливен и изработване на ПУП за имот № 67338.108.38 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала и складови сгради“./Публикувано на 09.05.2023 г./
 • КОС-01-2913/02.05.2023г.-Уведомление за частично изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на община Нова Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за изграждане на зарядна станция, в поземлен имот с идентификатор 48725.15.76 и фотоволтаична електроцентрала, в поземлен имот с идентификатор 48725.15.77, землище на с. Млекарево, общ. Нова Загора. /Публикувано на 09.05.2023 г./
 • КОС-01-2996/05.05.2023г., Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на инсталация за феро-и ферихлорид” в поземлен имот № 87374.515.60, гр. Ямбол. /Публикувано на 11.05.2023 г./
 •  КОС-01-2945/03.05.2023г., Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на предприятие за производство на протеини, мазнини и почвен микс” в поземлен имот № 46098.150.22, с. Маджерито, общ. Стара Загора. /Публикувано на 11.05.2023 г./
 • КОС-01-2927/03.05.2023г.-Уведомление за частично изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на община Казанлък и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/, с обхват поземлени имоти с идентификатори 38563.46.16, 38563.49.3, 38563.49.9, 38563.49.11, 38563.51.7,  38563.51.13, 38563.53.13, 38563.53.14, 38563.55.1, 38563.124.1, 38563.124.3, 38563.124.5, 38563.124.12, 38563.124.13, 38563.124.18, 38563.124.26, 38563.125.3, 38563.125.5, 38563.125.11, 38563.125.14, 38563.125.18, 38563.125.19, 38563.125.20, 38563.125.32, 38563.125.39, 38563.125.58, 38563.163.1, землище на с. Копринка, общ. Казанлък. /Публикувано на 11.05.2023 г./
 • КОС-01-19/03.01.2023г. и КОС-01-19(8)/18.04.2023г.,-Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Добив на скално-облицовъчни материали от находище „Полето”, поземлен имот с идентификатор 47528.140.1 землище на с. Медвен, общ. Котел. /Публикувано на 11.05.2023 г./
 • КОС-01-2831/26.04.2023 г. уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов завод за производство на хидравлични мотори“ в имот с идентификатор 35167.504.7836 по КККР на гр. Казанлък. /Публикувано на 12.05.2023 г./
 •  КОС-01-3001/05.05.2023 г. Уведомление за разработване на Подробен устройствен план – план за регулация и  застрояване за имот 63344.118.684 по КККР на с. Рупките, общ. Чирпан. /Публикувано на 18.05.2023 г./
 • КОС-01-3052/09.05.2023 г. Уведомление за план/програма за изменение на общ устройствен план на общ. Чирпан и изработване на ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори 81414.123.70, 81414.123.71, 81414.123.74, и 81414.123.20 по КККР на гр. Чирпан“. /Публикувано на 18.05.2023 г./
 • КОС-01-3050/09.05.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Вятърна електроцентрала от един вятърен генератор с мощност 3000 квт“ в имот с идентификатор 48787.11.303 в с. Могила, общ. Тунджа. /Публикувано на 18.05.2023 г./
 • КОС-01-2422/06.04.2023 г. уведомление за: Провеждане на технически експерименти за изпитване на съвместно изгаряне на лиглитни въглища и стандартизирано гориво от неопасни отпадъци в ПИ с идентификатори 53134.502.13,53134.503.217 и 53134.503.35 в с.Обручище, община Гълъбово. /Публикувано на 18.05.2023 г./
 • КОС-01-2464/07.04.2023 г. Уведомление за план/програма за изменение на общ устройствен план на общ. Сливен и изработване на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 67338.47.62 по КККР на гр. Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала“. /Публикувано на 18.05.2023 г./
 • КОС-01-3026/09.05.2023 г. Уведомление за „Изграждане на два броя въздушни електропроводни отклонения 400 kV.“ За присъединяване на производител на електрическа енергия към преностата мрежа от съществуваща 400 k kV линия до ПИ  72240.23.364 в с. Тенево, общ. Тунджа. /Публикувано на 19.05.2023 г./
 • КОС-01-3052/09.05.2023 г. Уведомление за план/програма за изменение на общ устройствен план на общ. Чирпан и изработване на ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори 81414.123.70, 81414.123.71, 81414.123.74, и 81414.123.20 по КККР на гр. Чирпан“. /Публикувано на 19.05.2023 г./
 • КОС-01-3035/09.05.2023 г. Уведомление за план/програма за изменение на общ устройствен план на общ. Нова Загора и изработване на ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори 02734.45.26 и 02734.46.22 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора“.  /Публикувано на 19.05.2023 г./
 • КОС-01-7974/18.01.2023 г. Уведомление за „Кариера за добив на скалнооблицовъчни материали „Градец 2“ в землището на с. Градец, общ. Котел. /Публикувано на 19.05.2023 г./
 • КОС-01-3156/15.05.2023г., Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на  паркинг, търговски павилиони, заведение за бързо хранене/кафе и малка оранжерия” в поземлен имот с идентификатор 40292.72.11, землище на с. Крън, общ. Казанлък.  /Публикувано на 22.05.2023 г./
 • КОС-01-3042/09.05.2023 г. за уведомление за: „Изграждане на фитнес зала и комплекс за спортни и развлекателни мероприятия“ в имот № 68850.213.1 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. /Публикувано на 22.05.2023 г./
 • КОС-01-3320/3321/3322/3323/3324/3325/3326/19.05.2023г., Уведомление за частично изменение на Общ устройствен план на община Гълъбово и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти № 18280.193.10, 18280.193.1, 18280.193.453, 18280.148.11, 18280.163.9, 18280.163.648, 18280.163.650, землище на гр. Гълъбово, № 49391.2.26, 49391.2.23, и 49391.2.37, землище на с. Мусачево, 61755.38.168, 61755.38.67 и 61755.38.66, землище на с. Разделна, 49535.127.1,  49535.127.2, 49535.115.1 и 49535.116.5, землище на с. Мъдрец, 32857.58.273, 32857.58.285, 32857.58.286,  32857.58.294, 32857.48.405, 32857.1.238, 32857.1.236 и 32857.58.288, землище на с. Искрица,  10416.15.83, 10416.16.66, 10416.16.54, 10416.16.67, 10416.16.57 и  10416.42.221, землище на с. Великово, 00552.47.1, 00552.48.1, 00552.47.2, 00552.37.12, 00552.48.212 и 00552.36.12, землище на с. Априлово, общ. Гълъбово, за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала”.  /Публикувано на 25.05.2023 г./
 • КОС-01-3328(1)23.05.2023г., Уведомление за частично изменение на Общ устройствен план на община Павел баня и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот № 00697.35.5, с. Асен, общ. Павел баня. /Публикувано на 25.05.2023 г./
 • КОС-01-3332/19.05.2023 г. за уведомление за: „Изработване на ПУП-ПЗ с цел изграждане на жилищна сграда и фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kW“ в имот № 67338.432.710 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 29.05.2023 г./
 • КОС-01-3462/29.05.2023 г. за уведомление за: „Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), хартиени, пластмасови и стъклени отпадъци“ в имот № 81414.502.3419 по кадастралната карта на гр. Чирпан, общ. Чирпан.  /Публикувано на 07.06.2023 г./
 • КОС-01-3430/26.05.2023 г. за уведомление за: „Разделяне на имот № 87374.36.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол на четири нови имота и изграждане във всеки от тях фотоволтаична централа с мощност от 200 kW и нов БКТП“.  /Публикувано на 07.06.2023 г./
 • КОС-01-3684/09.06.2023 г. за уведомление за: „Изграждане на животновъден комплекс за отглеждане на 80 бр. крави и фотоволтаична централа с мощност до 1 MW“ в имот № 67338.101.42 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 09.06.2023 г./
 • КОС-01-3571/02.06.2023 г. за уведомление за: „Изработване на ПУП-ПРЗ с цел изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 17 MW“ в имоти с № № 31070.51.216, 31070.51.217 и 31070.24.46 по кадастралната карта на с. Златна ливада, общ. Чирпан. /Публикувано на 09.06.2023 г./
 • КОС-01-2831/24.06.2023 г. Уведомление за Изграждане на нов завод за производство на хидравлични мотори“ в имот с идентификатор 35167.504.7836 по КККР на гр. Казанлък. /Публикувано на 14.06.2023 г./
 • КОС-01-3545/01.06.2023 г. Уведомление за план/програма за Подробен устройствен план – план за регулация и  застрояване за имот 14275.610.55 по КККР на с. Гавраилово, общ. Сливен. /Публикувано на 14.06.2023 г./
 • КОС-01-3411/25.05.2023 г. Уведомление за план/програма за Подробен устройствен план – план за регулация и  застрояване изграждане на еднофамилна жилищна сграда и фотоволтаична електроцентрала с мощност 200 квт в имоти с идентификатори 67338.431.259 и 67338.431.260 по КККР на гр. Сливен. /Публикувано на 14.06.2023 г./
 • КОС-01-640/31.01.2022 г. и доп. инф. с вх. № КОС-01-640(8)/20.04.2023 г. за уведомление за: „Риборазвъждане в съществуващ язовир и рибарници“ в имоти с № 48101.15.177 и 48101.15.175 по кадастралната карта на с. Миладиновци и имоти с № № 40018.36.16, 40018.35.8, 40018.35.9, 40018.34.20, 40018.34.19, 40018.34.17, 40018.34.13 и 40018.34.18 по кадастралната карта на с. Крумово, общ. Тунджа. /Публикувано на 20.06.2023 г./
 • КОС-01-3653/07.06.2023 г. за уведомление за: „Изменение на ОУП на общ. Казанлък и изработване на Подробен устройствен план – план за имот № 27499.17.8 по кадастралната карта на с. Енина, общ. Казанлък, с цел изграждане на жилищна сграда“. /Публикувано на 20.06.2023 г./
 • КОС-01-3654/07.06.2023 г. за уведомление за: „Изменение на ОУП на общ. Казанлък и изработване на Подробен устройствен план – план за имот № 06848.31.197 по кадастралната карта на с. Бузовград, общ. Казанлък, с цел изграждане на жилищна сграда“. /Публикувано на 20.06.2023 г./
 • КОС-01-38068(1)14.06.2023г., Уведомление за изработване на Подробен устройствен план-план за  застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 0,4 MWр” в поземлен имот с идентификатор 87374.36.69, гр. Ямбол. /Публикувано на 20.06.2023 г./
 • КОС – 01 – 3945/21.06.2023 г., Уведомление за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Стара Загора  и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 68850.301.863 и 68850.301.863, землище на гр. Стара Загора, 04738.102.3, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора и 35515.140.86, землище на с. Калояновец общ. Стара Загора за „Изграждане на фотоволтаични електроцентрали”. /Публикувано на 23.06.2023 г./
 • КОС-01-2946/03.05.2023 г. за уведомление за: „Отглеждане на риба в съществуващ язовир“ в имот № 36395.58.197 по кадастралната карта на с. Караново, общ. Нова Загора.  /Публикувано на 29.06.2023 г./
 • КОС-01-1342/21.02.2023 г. за уведомление за: „Поставяне на зарядни станции за електрически превозни средства, изграждане на инфраструктура за освежаване и отдих и изграждане на собствен водоизточник“ в имот № 81414.143.55 по кадастралната карта на гр. Чирпан, общ. Чирпан. /Публикувано на 29.06.2023 г./
 • КОС-01-3931/21.06.2023 г. за уведомление за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, ПУП – парцеларен план за изграждане на ел. кабел и ПУП – парцеларен план за трасе на пътна връзка“ за имоти с № № 14026.53.6, 14026.53.7 и 14026.53.8 по кадастралната карта на с. Габарево, общ. Павел баня. /Публикувано на 29.06.2023 г./

Съобщения по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, съобщаваме за внесено уведомление за инвестиционно предложение: м.07-12.2023 г.

 
 • КОС-01-4023 и КОС-01-4024/26.06.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Разширение на съществуваща кравеферма за отглеждане на 240 бр. млечни крави в имот № 04635.66.327 по кадастралната карта на с. Богданово с изграждане на животновъдна ферма с прилежащите към нея съоръжения, производствени и складови дейности за отглеждане на 240 бр. млечни крави в имоти с № № 04635.66.335 и 04635.66.299 по кадастралната карта на с. Богданово, общ. Нова Загора“. /Публикувано на 05.07.2023 г./
 • КОС-01-4188/04.07.2023г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на проучвателно експлоатационен тръбен кладенец” в поземлен имот № 36167.502.3439, гр. Казанлък.  /Публикувано на 06.07.2023 г./
 • КОС-01-3648/07.06.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на капково напояване на съществуващи овощни градини и водоснабдяване от „Напотелни системи“ ЕАД в имоти с № № 18259.29.188, 18259.29.189, 18259.24.7 и 18259.26.60 по кадастралната карта на с. Гълъбинци, общ. Тунджа“. /Публикувано на 06.07.2023 г./
 • КОС-01-3650/07.06.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за:  „Изменение на ОУП на общ. Казанлък и изработване на ПУП – ПЗ за имот № 40292.150.42 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък, с цел отреждане за рекриационна зона за туристическа дейност – изграждане на сграда за отдих“. /Публикувано на 06.07.2023 г./
 • КОС-01-3674/08.06.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели – измиване на автомобили в автомивка, оросяване на зелени площи и изимиване на бетонови и асфалтови площадки“ в имот № 35167.506.29 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък. /Публикувано на 10.07.2023 г./
 • КОС-01-3675/08.06.2023г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели /измиване на автомобили в автомивка, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадки/” в поземлен имот с идентификатор 67338.601.45, землище на гр. Сливен. /Публикувано на 10.07.2023 г./
 • КОС-01-3657/07.06.2023г. Уведомление за частично изменение на Общ устройствен план на община Казанлък и изработване на ПУП-ПЗ за  изграждане на жилищни сгради, в поземлени имоти с идентификатори 15864.22.13, 15864.23.19,  15864.23.20, 15864.23.21, 15864.23.22, 15864.23.23, 15864.23.26,  15864.23.29, 15864.23.60 и 15864.23.76, землище на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък. /Публикувано на 10.07.2023 г./
 • КОС-01-3063/10.05.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за:  „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на общ. Елхово и изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на фотоволтаична централа с мощност 7,8 MW“ в имоти с № № 21542.69.285 и 21542.69.286 по кадастралната карта на с. Добрич, общ. Елхово.  /Публикувано на 10.07.2023 г./
 • КОС-01-4181/03.07.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изменение на ОУП на общ. Казанлък и изработване на Подробен устройствен план – план за имоти с № № 62983.59.8 и 62983.59.11 по кадастралната карта на с. Розово, общ. Казанлък, с цел изграждане на жилищни сгради“. /Публикувано на 10.07.2023 г./
 • КОС-01-4366/12.07.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за:  „Разширение на производствената дейност чрез изграждане на нов производствен цех и монтаж на екструдерни линии за производство на каучукови профили“ в имот с идентификатор 68850.75.244 по КККР на гр. Стара Загора.  /Публикувано на 20.07.2023 г./
 • КОС-01-4418/14.07.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за фотоелектрическа централа в имоти с идентификатори 14026.53.6, 14026.53.7 и  14026.53.8“ по КККР на с. Габарево, общ. Павел баня.  /Публикувано на 20.07.2023 г./
 • КОС-01-4447/17.07.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на складова база за съхранение на пропан-бутан“ в имот с идентификатор 68850.160.644 по КККР на гр. Стара Загора.  /Публикувано на 20.07.2023 г./
 • КОС-01-4528/20.07.2023 г. за Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Стара Загора и  изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за инвестиционно намерение за изграждане на жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 70202.54.3, местност „До село“, землището на с. Сулица, общ. Стара Загора./Публикувано на 24.07.2023 г./
 • КОС-01-4357/12.07.2023 г. за изработване на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Стралджа за периода 2023-2023г“./Публикувано на 24.07.2023 г./
 • КОС-01-4451/18.07.2023 г. за изработване на Подробен устройствен план-план за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала и склад за селскостопанска техника”  в поземлен имот с идентификатор 67338.32.31, землище на гр. Сливен. /Публикувано на 25.07.2023 г./
 • КОС-01-3653/19.07.2023 г. за Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Казанлък и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в частта за поземлен имот с идентификатор 59.113, землището на с. Розово, общ. Казанлък. /Публикувано на 27.07.2023 г./
 • КОС-01-4188/04.07.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на експлоатационен тръбен кладенец (ЕТК) за водоснабдяване за други цели – напояване на тревни площи“ в имот № 35167.502.3439 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък.  /Публикувано на 31.07.2023 г./
 • КОС-01-4621/26.07.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на търговски обект – магазини за храни и промишлени стоки, заведения за хранене, склад и паркинг за леки автомобили, автобуси и камиони, станция за зареждане на електромобили в имот с идентификатор 63344.118.684, местност „Гитенска вода“ по КККР на с. Рупките, общ. Чирпан“. /Публикувано на 31.07.2023 г./
 • КОС-01-4193/04.07.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на Индустриален парк Раднево в УПИ II-320, III-318 и IV-319, кв. 59 по плана за регулация на промишлена зона гр. Раднево“. /Публикувано на 01.08.2023 г./
 • КОС-01-4760/03.08.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на Индустриален парк тип В – за високотехнологични производствени дейностти в имот с идентификатор 35537.36.80 в землището на с. Калояново, общ. Сливен“.  /Публикувано на 04.08.2023 г./
 • КОС-01-4763/03.08.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) на територията на имот с идентификатор № 68850.522.9926, находящ се в област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, кв. Индустриален“.  /Публикувано на 04.08.2023 г./
 • КОС-01-48903/10.08.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) на територията на имот с идентификатор 68850.522.5229, УПИ 5210, кв.5, парцел II, находящ се в гр. Стара Загора, кв. Индустриален“.  /Публикувано на 14.08.2023 г./
 • КОС-01-4014/26.06.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Преустройство на част от производствен цех 1-монтажен в технологично съвременен цех за бояджийско покритие върху метални детайли“ в УПИ I-67, кв. 6 по плана на гр. Чирпан. /Публикувано на 22.08.2023 г./
 • КОС-01-4919/17.08.2023 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на склад № 9 за съхранение на пиротехнически състави“ в поземлен имот № 35167.119.3 в землището на гр. Казанлък.  /Публикувано на 24.08.2023 г./
 • КОС-01-5007/18.08.2023г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Свободно отглеждане на риба за консумация във водите на водоем (язовир)“ в поземлен имот с идентификатор 18157.101.825“, в землището на гр. Гурково.  /Публикувано на 24.08.2023 г./
 • КОС-01-3660/07.06.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за:  „Изземване на наносни отложения (чакъл и пясък) от прилежащите земи на язовир Копринка“ в землището на с. Долно Сахране, общ. Павел баня. /Публикувано на 07.09.2023 г./
 • КОС-01-4546/21.07.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 67338.834.63, кв. „Речица“, гр. Сливен.  /Публикувано на 07.09.2023 г./
 • КОС-01-4214/05.07.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Уведомление за „Изработване на Подробен устройствен план ПУП за поземлен имот с идентификатор 72165.632.2 в землището на гр. Твърдица за смяна предназначението на земята в чисто производствена зона с цел отреждането му за ветро-генераторен парк с приблизителна мощност 18 MW“.  /Публикувано на 12.09.2023 г./
 • КОС-01-5309/07.07.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за:  „Уведомление за „Проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ X-за производствено-складова дейност, търговия и услуги в кв. 149 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и разрешаване за изработване на проект за ПУП-План за застрояване /ПЗ/ за новопроектираните УПИ X-518.189 /проектен идентификатор 87374.518.189/, УПИ XI-518.190 /проектен идентификатор 87374. 518.190/, УПИ XII-518.6 /ПИ 87374.518.6/ и УПИ XIII /част от ПИ 87374.72.120/, образувани след изменението”. /Публикувано на 14.09.2023 г./
 • КОС-01-4514/19.07.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на птицеферма за общо 38912 броя кокошки носачки“ в ПИ 23501.16.31 в землището но с. Дражево, общ. Тунджа. /Публикувано на 29.09.2023 г./
 • КОС-01-5513/18.09.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на поливна система с капково напояване за 258 дка маслодайна роза“ в землището на с. Ягода, общ. Мъглиж. /Публикувано на 29.09.2023 г./
 • КОС-01-5567/20.09.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на жилищни сгради“ в имот с идентификатор 35028.19.67 в землището на с. Кабиле, общ. Тунджа. /Публикувано на 09.10.2023 г./
 • КОС-01-4369/12.07.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на пилотна водородна инсталация – система за производство на водород и електроенергия, както и зарядна станция за автобуси и камиони“ в имот с идентификатор 68850.522.5245 по КККР на гр. Стара Загора. /Публикувано на 09.10.2023 г./
 • КОС-01-4341/11.07.2023г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за:„Изграждане на инсталация за оползотворяване на излезли от употреба гуми (ИУГ) чрез рециклиране посредством механично раздробяване“ в ПИ с идентификатор 81387.41.2 в землището на с. Чинтулово, общ. Сливен. /Публикувано на 09.10.2023 г./
 • КОС-01-4447/17.07.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на складова база за съхранение на пропан-бутан“ в имот с идентификатор 68850.160.644 по КККР на гр. Стара Загора.  /Публикувано на 20.10.2023 г./
 • КОС-01-5367/11.09.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 40292.109.1, местност „Гърдова могила“ по КККР на гр. Крън, общ. Казанлък“ с възложител „Трейдифай“ ЕООД гр. Крън. /Публикувано на 20.10.2023 г./
 • КОС-01-5823/04.10.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане и сертифициране на наземно вертолетно летище за медицински цели“ в УПИ IX-598, кв. 5241 по плана на гр. Стара Загора.  /Публикувано на 20.10.2023 г./
 • КОС-01-6040/12.10.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение за „Извършване на рибовъдна дейност и спортен риболов, които ще се осъществяват на територията в съществуващ язовир-яз. „Раднево“, ведно с прилежащите към него съоръжения с обща площ 479776 кв. м, съставляващ имот с идентификатори: №№ 31293.20.26, 31293.11.78, 31293.11.75 по КККР на с. Знаменосец, № 61460.18.69 по КККР на гр. Раднево, № 20153.41.2 по КККР на с. Даскал Атанасово.
 • КОС-01-6152/19.10.2023 г. за изготвяне на план/програма: „Изменение на подробен устройствен план-План за регулация на УПИ II-320, III-318 и IV-319 в кв. 59 по Плана за регулация на промишлена зона гр. Раднево (ПИ с идентификатори 61460.506.318, 61460.506.319, 61460.506.320, 61460.506.24, 61460.506.25 и 61460.506.26 ) и план за застрояване на новообразувани квартали 62, 63, 64, 65, 66 и 67 и съответни УПИ към тях - УПИ I-329 в кв. 62, УПИ I-330, II-331, III-332, IV-333, V-25,26,334, VI-335, VII-336, VIII- 337, IX-338 и Х-24 в кв. 63, УПИ I-341 в кв. 64, УПИ I-339 и II-340 в кв. 65, УПИ I-342 и III-343 в кв. 66, УПИ I-344, II-318, III-345, IV-346,V-347 и VI-348 в кв. 67.“ /Публикувано на 31.10.2023 г./
 • КОС-01-5394/12.09.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Свободно развъждане и отглеждане на риба в язовир „Кавака“ в поземлени имоти с идентификатори 27245.217.17, 27245.10.47 и 27245.10.46  по КККР  на с. Еленово, общ. Нова Загора. /Публикувано на 01.11.2023 г./
 • КОС-01-6060/13.10.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Мъглиж за местности „Трапа“, „Лагера“ и „Габровца“ по КККР на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж. /Публикувано на 02.11.2023 г./
 • КОС-01-4018/26.06.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Водовземане от повърхностен воден обект чрез изградени съоръжения – р. Корудере, с цел капково напояване на трайни насаждения с площ 489,163 дка от масиви 20, 21, 22, 36, 37, 38, 48 и 49“ в землището на с. Скобелево, общ. Павел баня, обл. Стара Загора. /Публикувано на 16.11.2023 г./
 • КОС-01-5129/25.08.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Отглеждане на жива риба  (шаран и толстолоб) в язовир „Гита“, местност „Саплии“,  поземлен имот с идентификатор 14920.70.117 (стар номер 000117) с обща водна площ 377,994 дка в землището на с. Гита, общ. Чирпан, обл. Стара Загора“. /Публикувано на 16.11.2023 г./
 • КОС-01-4019/26.06.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения – р.Корудере, с цел капково напояване на трайни насаждения с площ 211,216 дка от масив 28 в землището на с. Скобелево, общ. Павел Баня, обл. Стара Загора. /Публикувано на 17.11.2023 г./
 • КОС-01-6014/11.10.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Засаждане, изграждане на нови лозови насаждения, реконструкция на съществуваща подпорна конструкция и изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения на обща площ 208.945 дка, винени сортове“, в землището на село Кабиле (масиви 32, 27 и 10-172.492 дка) и село Дражево (имот № 000261 – 36,453 дка), общ. Тунджа, обл. Ямбол.  /Публикувано на 17.11.2023 г./
 • КОС-01-5633/25.09.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Риборазвъждане в съществуващ язовир“ в поземлен имот с идентификатор 66456.4.119 по кадастралната карта на с. Симеоново и поземлен имот с идентификатор 72240.19.64 по кадастралната карта на с. Тенево, общ. Тунджа, обл. Ямбол. /Публикувано на 17.11.2023 г./
 • КОС-01-4016/26.06.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения – р. Корудере, с цел капково напояване на трайни насаждения с площ 211,216 дка от масив 28 в землището на с. Скобелево, общ. Павел Баня, обл. Стара Загора.“ /Публикувано на 17.11.2023 г./
 • КОС-01-5530/19.09.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на цех за производство на пелети от дървесни отпадъци“ в имоти с идентификатори 67338.605.307, 67338.605.309.1 и 67338.605.310.2 по КККР на гр. Сливен. /Публикувано на 23.11.2023 г./
 • КОС-01-5530/19.09.2023 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на автосервиз и сондажен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 77476.79.1 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора. /Публикувано на 23.11.2023 г./
 • КОС-01-6478/06.11.2023г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на Подобект К 43а за производството на взриватели (минни, ракетни и аналогични) и сглобени единици за тях и изграждане на Подобект К 43б за организиране производството на монтажа на детонатори към взриватели неснарядени (минни, ракетни и аналогични) и опаковка“ в поземлен имот с идентификатор 49494.46.485, в землището на гр. Мъглиж. /Публикувано на 28.11.2023 г./
 •  КОС-01-6477/06.11.2023г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на нов Обект 33А за изпълнение на технологична операция продухване на пироксилинови барути и изграждане на нов обект 159А с технологична линия за производство на заряди за артилерийски изстрели“ на площадката на Завод 3, в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землището на гр. Казанлък. /Публикувано на 28.11.2023 г./
 • КОС-01-6142/19.10.2023г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура на Индустриален парк – Сливен“, гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 28.11.2023 г./
 • КОС-01-6925/27.11.23 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на паркинг в поземлен имот с идентификатор 27382.500.9936 по кадастралните карти и кадастралния регистър на гр. Елхово, общ. Елхово“. /Публикувано на 01.12.2023 г./
 • КОС-01-6572/08.11.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на вятърна електроцентрала, състояща се от един вятърен генератор с мощност до 3000 kw“ в поземлен имот с идентификатор 43615.290.434, в землището на с. Леярово, общ. Стралджа, обл. Ямбол. /Публикувано на 01.12.2023 г./
 • КОС-01-6571/08.11.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на вятърна електроцентрала, състояща се от един вятърен генератор с мощност до 3000 kw“ в поземлен имот с идентификатор 43615.270.358, в землището на с. Леярово, общ. Стралджа, обл. Ямбол. /Публикувано на 01.12.2023 г./
 • КОС-01-6570/08.11.2023 г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Изграждане на вятърна електроцентрала, състояща се от един вятърен генератор с мощност до 3000 kw“ в поземлен имот с идентификатор 43615.363.360, в землището на с. Леярово, общ. Стралджа, обл. Ямбол. /Публикувано на 04.12.2023 г./      
 • КОС-01-5774/03.10.2023 г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Полуинтензивно отглеждане на растителноядни видове риби в съществуващ водоем „Пъдарево“ за директна консумация“ в поземлен имот с идентификатор 58966.78.556 в землището на с. Пъдарево, община Котел. /Публикувано на 06.12.2023 г./ 
 • КОС-01-6402/31.10.2023 г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Модернизация на Цех за производство на плочи от дървесни частици и прилежащите му инсталации и съоръжения“ на площадката на дружеството „КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ“ АД в УПИ III-50, 503, 504 в кв. 76 и ПИ с идентификатор 16924.29.18 по плана на с. Горно Сахране, община Павел баня. /Публикувано на 12.12.2023 г./
 • КОС-01-6463/03.11.2023г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозово насаждение с обща площ от 40.0530 ха“, в поземлени имоти с идентификатори: 16701.30.02, 16701.30.05, 16701.30.10, 16701.30.11, 16701.30.12 и 16701.30.13 в землището на село Горно Ботево, общ. Стара Загора. /Публикувано на 12.12.2023 г./
 • КОС-01-6534/07.11.2023 г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Изграждане на пречиствателна станция за пречистване на битови отпадъчни води от производствената дейност на дружеството „Петтас България“ АД“, в поземлен имот с идентификатор 87374.511.452 по КККР на гр. Ямбол. /Публикувано на 18.12.2023 г./
 • КОС-01-7347/13.12.2023 г. Уведомление за „Изработване на подробен устройствен план – план за регулация и  застрояване (ПУП-ПЗ)  за поземлен имот с идентификатор 87374.511.486 по КККР на гр. Ямбол за изграждане на фотоволтаична електроцентрала“. /Публикувано на 19.12.2023 г./
 • КОС-01-7463/18.12.2023г. Уведомление за инвестиционно предложение за „Свободно развъждане и отглеждане на риба в язовир „Айдере“ в поземлен имот № 51161.21.10 по КККР на с. Научене, общ. Нова Загора“. /Публикувано на 20.12.2023 г./