ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2015 година

Публикувано на 18.12.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-127-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на ново трасе на жп линията от км 190+590 (междугарие Ямбол – Завой) до км 192+706 (междугарие Завой – Зимница) за скорост 160 км/ч, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
 • РЕШЕНИЕ№СЗ-128-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Организиране на площадка за събиране, временно съхранение и  предварително третиране на излезли от употреба МПС в УПИ I-9089, кв. 484 по плана на гр. Казанлък, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-129-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно за предложение Изграждане на разпределителен газопровод до склад за готова продукция, собственост на „Лидл България ЕООД енд КО" КД, намиращ се в землището на с. Кабиле, общ. Тунджа, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Публикувано на 11.12.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-123-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на обор за около 200 броя биволици с доилна зала и торова площадка тип лагуна в. поземлен имот № 062019 в землището на с. Димитриево, общ. Чирпан с възложител Мария Василева Степанчева, гр. Стара Загора
 • РЕШЕНИЕ№СЗ-124-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на обществено обслужващ комплекс - хотел, паркинг и озеленяване в поземлен имот № 019015 по КВС на с. Кабиле, общ. Тунджа, с възложител „Ем и Ел фамили“ ЕООД, с. Кукорево, общ. Тунджа
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-125-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно за предложение "Изпълнение на водовземане от подземни води, чрез изграждане на четири нови тръбни кладенеца за водоснабдяване на животновъдна ферма в имот № 000373 в землището на с. Маджерито, общ. Стара Загора, с възложител „Лора - 2004“ ООД, гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“, Птицекланица „Градус
 • РЕШЕНИЕ№СЗ-126-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Преустройство на съществуващ цех за сладкарски изделия в - независима малка пивоварна в УПИ I, кв. 58, централна градска част на гр .Сливен, с възложител „ТРИМА И ДВАМА” ООД, гр. Сливен

Публикувано на 04.12.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-119-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане (преустройство), на малка птицекланица до 500 броя патици на час и обработка на месо до 1 тон на час в имот № 000100 в землището на с. Оризово, общ. Братя Даскалови
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-120-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Създаване на овощна градина с трайни насаждения от череши с обща площ (244,500 дка) до 260 дка, и система за капково напояване в поземлени имоти с № '№ 51648.37.1, 51648.37.2, 51648.37.3, 51648.37.4, 51648.37.5-, 51648.37.6, 51648.37.7, 51648.37.8, 51648.37.9, 51648.37.10,5l648.37.ll,51648.37.12,51648.37.13, 51648.37.14, 51648.37.15, 51648.37.16, 51648.37.17, 51648.37.18, 51648.37.25, 51648.37.26, 51648.37.27/ 51648.37.28, 51648.37.29, 51648.37.30, 51648.37.31, 51648.37.32, 51648.37.33, 51648.37.34, 51648.37.35, 51648,37.36, 51648.37.37, 51648.37.38, 51648.37.39, 51648.37.40, 51648.37.41, 51648.37.42, 51648.37.43,    51648.37,44, 51648.37.45, 51648.37.46, 51648.37.47, 51648.37.48, 51648.37.49, 51648.38,1, 51648.38.2, 51648.38.3, 51648.38.4, 51648.38:5, 51648.38.6, 51648.38.8, 51648.38.9, 51648.38.10, 51648.38.11, 51648.38.12, 51648.38.13, 51648.38:14, 51648.38.15, 51648.38.50,51648.38.51 в землището на гр. Николаево, общ, Николаево и изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот № 51648.37.1 в землището на гр. Николаево, общ. Николаево
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-121-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на генераторна станция за производство на азот в УПИ 4 XXXI-8707, кв. 31 по плана на гр. Казанлък, общ. Казанлък
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-122-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на цех за производство на сладолед в имот № 010043 в землището на с. Атолово, общ. Стралджа с възложител „СПВ Инвест“ ООД, гр. Сливен

Публикувано на 27.11.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ №СЗ-115-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Организиране на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба МПС и продажба на резервни части в имот № 002064 в землището- на с. Овощник, общ. Казанлък
 • РЕШЕНИЕ №СЗ-116-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на пункт за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в поземлен имот с идентификатор № 51809.505.4903, гр. Нова Загора
 • РЕШЕНИЕ №СЗ-117-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Създаване и експлоатация на лозово насаждение в землището на селата Пет Могили и Златари на площ от 145,881 дка със система за капково напояване в землището на с. Пет могили, общ. Нова Загора и с. Златари, общ. Тунджа
 • РЕШЕНИЕ №СЗ-118-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на инсталация за производство на оцветители и адитиви в имот № 27382.500.259 по плана на гр. Елхово.

Публикувано на 20.11.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-113-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение Създаване на биологични орехови насаждения, изграждане на ограда, изграждане на система за капково напояване и закупуване на техника в имоти с № № 000131, 000133 и 000100 в землището на с. Попово, Община Болярово
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-114-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение Засаждане на лозови, насаждения и изграждане на система за капково напояване на обща площ от 87,7 дка, винени сортове в имоти с № № 029013, 029016, 029017 и 000098 в землището на с. Змейово, общ. Стара Загора

Публикувано на 06.11.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ№СЗ-109-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Монтиране на четири /4/ броя хоризонтални резервоари, всеки с обем 50мЗ за съхранение на пътен битум, инсталация за подгряване, товаро- разтоварна линия с помпени агрегати и обваловка в поземлен имот №77476.507.58 от землището на с.Хрищени, община Стара Загора, област Стара Загора
 • РЕШЕНИЕ№СЗ-110-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Засаждане на лозово насаждение от винени" сортове и изграждане на система за капково напояване на площ от 21,1969 ха в имоти с №№ 011001; 011003; 011006; 011014; 011016; 011017; 011019; 011020; 011021; 011024; 011025; 011026; 011027; 011028; 011029; 011030; 011031; 011032; 011033; 011034; 011035; 011036; 011037; 011038; 011039; 011040; 011041; 012001;  012002; 012003; 012004; 012005; 012007; 012007; 012008; 012008; 012009; 012009; 012010; 012012; 012012; 014003; 014003; 014003; 014004; 014004; 014004; 014005; 014005; 014005; 014006; 014006; 014006; 014007; 014007; 014008; 014008; 014009; 014012; 014013; 014013; 015001;015002; 015002; 015003; 015003; 015004;015005; 015006; 015006; 015007; 015007; 015008; 015009 и 015010 разположени в местностите „Ченгеля" й „Старите лозя" в землището на с. Горно Александрово, общ. Сливен
 • РЕШЕНИЕ№СЗ-111-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на хотел с ресторант, басейн и подземен паркинг в имот № 000724 в землището на гр. Шипка, общ. Казанлък
 • РЕШЕНИЕ№СЗ-112-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на модулен обект за преработка на мляко в имот № 189006 в землището на с. Филипово, общ. Тополовград

Публикувано на 23.10.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ №СЗ-91-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на рибарник в имот № 011043 в землището на с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови
 • РЕШЕНИЕ №СЗ-101-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на цех за преработка и съхранение на етерично-маслени култури в УПИ I - 318.328 (идентичен с имот № 000353) по картата на възстановената собстевност на с. Калчево, общ. Тунджа
 • РЕШЕНИЕ №СЗ-102-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционна предложение за "Изпълнение на водовземане от подземни води, чрез изграждане на нов тръбен кладенец за вдоснябдяване на животновъдна ферма в имот № 000373 в землището на с. Маджерито, Общ. Стара Загора
 • РЕШЕНИЕ №СЗ-10З-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на собствен водоизточник - експлоатационен тръбен кладенец за водоснабдяване на навес за селскостопанска техника в имот № 000362 в землището на с, Млекарево, общ. Нова Загора
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-104-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Въвеждане в експлоатация на 2 броя съществуващи експлоатационни тръбни кладенци(ЕТК - 1 и ЕТК-2), за питейни, битови, промишлени и противопожарни нужди”в поземлен имот с идентификатор 49494.667.103, Завод 4 землището на гр. Мъглиж
 • РЕШЕНИ Е №СЗ-105-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на Станционна градина -изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец в УПИ I -5191, кв. Индустрия по плана на гр. Стара Загора
 • РЕШЕНИЕ №СЗ-106-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на експлоатационен тръбен кладенец /БТК/ за напояване на тревни площи и паркове в имот УПИ XV, кв. 124, ПИ 68850.515.328 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора
 • РЕШЕНИЕ №СЗ-107-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на кравеферма за отглеждане на 40 крави в УПИ XXII - 419, кв. 52 в с. Асен, общ. Павел баня
 • РЕШЕНИЕ №СЗ-108-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
  въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Преустройство на обслужваща сграда в млекопреработвателно - предприятие към съществуваща говедовъдна ферма в У ПИ П-561 по плана на с. Дряново, общ. Тунджа
 • РЕШЕНИЕ за прекратяване № КОС-01-5024-ПРК/2015 г. за инвестиционно предложение за „Корекция на р. Мараш на участък с дължина 6,4 км при с, Лозенец, от км 16+600 до км 19+000“ в землищата на гр. Стралджа и с. Лозенец, общ. Стралджа