ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2020 година

Публикувано на 24.11.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване на процедура по оценка на съвместимостта  № КОС – 01 – 4075-П/ 2020 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за производтсво на електрическа и топлинна енергия от животински и растителни отпадъци от селското стопанство, чрез термична вакуумна газификация” в имот с №18280.77.1792 по кадастралната карта на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово.   

Публикувано на 09.10.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване на процедура по оценка на съвместимостта  № КОС – 01 – 4299-ПРК/ 2020 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на автокомплекс, включващ офис, магазин, рекламни павилиони, собствен паркинг, мини спортно игрище и беседки за почивка” в поземлен имот с идентификатор 35167.73.564, землище на гр. Казанлък.

Публикувано на 21.09.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване на процедура по оценка на съвместимостта  № КОС – 01 – 3646-ПРК/ 2020 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради“ в имот с № 58743.17.13 по кадастралната карта на с. Пряпорец, общ. Стара Загора.

Публикувано на 17.08.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване на процедура по оценка на съвместимостта  № КОС – 01 – 3943-ПРК/ 2020 г.  за инвестиционно предложение: „Добавяне на нови кодове отпадъци на съществуваща площадка за третиране на отпадъци“ в имоти с № № 87374.513.5 и 87374.513.10 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.

Публикувано на 16.07.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване на процедура по оценка на съвместимостта  № КОС – 01 – 767-ПРК/ 2020 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на сепарираща инсталация за битови отпадъци“ в имот с идентификатор 53134.220.76 в с. Обручище, общ. Гълъбово.

Публикувано на 30.06.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване на процедура по оценка на съвместимостта  № КОС – 01 – 2626-ПРК/ 2020 г.  за инвестиционно предложение: „Водовземане от р. Блягорница с цел компенсиране в периоди на маловодни месеци на капацитета на МВЕЦ „Сборище.

Публикувано на 15.06.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване на процедура по оценка на съвместимостта  № КОС – 01 – 1361-ПРК/ 2020 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности” в поземлен имот с идентификатор 58236.45.200, с. Преславен, общ. Стара Загора.