ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2023 година

Публикувано на 30.03.2023 г.

РЕШЕНИЕ за прекратяване № КОС-01-1144-П/2023 г. за „Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XVI-1698, кв. 4960 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора за установяване на „Предимно производствена устройствена зона (Пп).

Публикувано на 22.03.2023 г.

​РЕШЕНИЕ за прекратяване № КОС-01-1376-П/2023 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води” в поземлени имоти с идентификатори 22808.17.11, 22808.17.13 и 28808.114.307, землище на с. Долно Сахране, общ. Павел баня.

Публикувано на 01.03.2023 г.

РЕШЕНИЕ за прекратяване № КОС-01-7833-П/2023 г. за инвестиционно предложение: „Увеличаване на капацитета на Химическата инсталация за производство на експлозиви /Производство на нитроцелулоза; Производство на балиститни барути и твърди балиститни горива; Производство на пироксилинови барути, без извършване на промени в инсталацията”, на площадката „Арсенал” АД, поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, землище на гр. Казанлък.
РЕШЕНИЕ за прекратяване № КОС-01-358-П/2023 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на технологична линия за производство на 122 мм. неуправляем реактивен снаряд в Завод 3, на площадката „Арсенал” АД, поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, землище нагр. Казанлък.
РЕШЕНИЕ за прекратяване № КОС-01-410-П/2023 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на технологична линия за производство на изстрели в Завод 3” на площадката „Арсенал” АД, поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, землище на гр. Казанлък.

Публикувано на 21.02.2023 г.

РЕШЕНИЕ за прекратяване № КОС-01-6174-П/2023 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за временно съхранение и третиране на отпадъци от ИУМПС, ОЧЦМ, ИУЕЕО и НУБА” в поземлен имот с идентификатор 14275.23.105, с. Гавраилово, общ. Сливен.