ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2020 година

Съобщения по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, съобщаваме за внесено уведомление за инвестиционно предложение:

 • КОС-01-6036/08.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Добавяне на нова  площадка с кодове и дейности с отпадъци в контекста на  действащ регистрационен документ, с предмет на дейност производство на бетонови изделия в добавка на неопасни отпадъци” на площ от 4 дка., в поземлен имот с идентификатор 35420.12.31,землище на с. Калитиново, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-157/10.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на млекопреработвателно предприятие и производство на тестени изделия” в имот с идентификатор 67338.601.241, гр. Сливен. 
 • КОС-01-218/14.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части, автосервизни услуги и търговска дейност с черни и цветни метали” в УПИ I-491, кв. 46, с. Хаджидимитрово. 
 • КОС-01-157/10.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на млекопреработвателно предприятие и производство на тестени изделия” в имот с идентификатор 67338.601.241, гр. Сливен.
 • КОС-01-158/10.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Работилница за изработване на бутиков сладолед“ в УПИ I-324, кв. 57 по плана на с. Православ, общ. Братя Даскалови.
 • КОС-01-218/14.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части, автосервизни услуги и търговска дейност с черни и цветни метали” в УПИ I-491, кв. 46, с. Хаджидимитрово. 
 • КОС-01-255/15.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Разширение и модернизация на кравеферма“ в имот № 48101.144.1 по кадастралната карта на с. Миладиновци, общ. Тунджа.
 • КОС-01-328/20.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за преработка на пластмасови отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 27499.501.3179, с. Енина, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-6213/23.12.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на етерично-маслени култури)“ в УПИ I-890, кв. 6 по плана на с. Габарево, общ. Павел баня.
 • КОС-01-481/24.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на търговски обект „Ямбол Парк“ в имот № 87374.548.78 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.
 • КОС-01-609/31.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Разширение на птицеферма, чрез изграждане на нова сграда за 18 375 бр. кокошки – носачки, ограда, увеличаване на капацитета на съществуващо торохранилище и закупуване на технологично оборудване“ в имот № 05308.46.4 по кадастралната карта на с. Болярско, общ. Тунджа.
 • КОС-01-549/29.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане и преустройство на съществуващи сгради за производство и съхранение на пиротехнически състави, пиротехнически изделия, боеприпаси и други изделия със специално предназначение” в поземлен имот с идентификатор 49494.667.912, гр. Мъглиж.
 • КОС-01-661/03.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на бензиностанция и  газстанция” в поземлен имот с идентификатор 67338.603.358, землище на гр. Сливен.
 • КОС-01-683/04.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на къмпинг и атракционна площадка” в  поземлен имот с идентификатор 32915.30.180  в землището на с. Ичера, общ. Сливен.
 • КОС-01-743/06.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия чрез създаване на нови модификации в цехове 130 и 150, на площадката на Завод 2”, в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3,  землище на гр. Казанлък.
 • КОС-01-744/06.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия чрез създаване на нови модификации в цех 150 към Завод 3, в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3,  землище на гр. Казанлък.
 • КОС-01-655/658/03.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на технологична линия за производство на противоградни ракети” в поземлени имоти с идентификатори 68850.14.679.32 и 68850.14.679.48, землище на гр. Стара Загора.
 • КОС-01-755/06.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на  стадион и съпътстваща инфраструктура” в поземлен имот с идентификатор 62983.68.400, землище на с. Розово, общ. Казанлък.
 • КОС-01-838/10.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на  площадка за временно съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и пластмаса” в поземлен имот с идентификатор 000357, с. Младово, общ. Сливен.
 • КОС-01-586/30.01.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на ферма за 50 бр. овце“ в имот № 87212.103.1 по кадастралната карта на с. Ягода, общ. Мъглиж.
 • КОС-01-1004/14.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на кравеферма” в имот № 38683.170.996 в с. Кортен, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-812/10.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на  рибовъдна ферма за отглеждане на зарибителен материал и угояване на риба” в язовир „Моста-2”, ПИ 36395.58.163, землище на с. Караново, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-1163/21.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на обор за до 1000 бр. овце и техните приплоди“ в имот № 04635.65.18 по кадастралната карта на с. Богданово, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-1009/14.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на ферма за 60 броя месодайни крави” в поземлен имот с идентификатор 87374.17.14, землище на гр. Ямбол.
 • КОС-01-1143/20.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на машиностроителна база, с цел разширение на съществуващо производство” в поземлен имот с идентификатор 40292.106.68, землище на гр. Крън.
 • КОС-01-716/05.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване“ в имоти с  № 27111.48.270; 27111.48.213; 27111.48.215; 27111.48.247; 27111.48.212 и 27111.48.211 по кадастралната карта на с. Езеро, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-1256/26.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Отглеждане на риба в съществуващ язовир“ в имот № 000030 в землището на с. Роза, общ. Тунджа.
 • КОС-01-1436/06.03.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на бензиностанция, газостанция, търговски комплекс и автомобилен парк“ в имот № 43459.148.40 по кадастралната карта на с. Лесово, общ. Елхово.
 • КОС-01-1445/06.03.2020 г. за: Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 06848.12.20, землище на с. Бузовград, общ.  Казанлък за: „Разширение на зона за производствени  и складови дейности”.
 • КОС-01-789(3)/11.03.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Площадка за съхранение и преработване на пластмасови отпадъци“ в имоти с идентификатори 67338.177, 67338.177.77 и 67338.177.78 в гр. Сливен.
 • КОС-01-1541/12.03.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на работилница за преработка на мляко” в имот с идентификатор 27387.77.3, гр. Елхово.
 • КОС-01-986/13.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на сондажен кладенец” в ПИ № 68850.502.530 в гр. Стара Загора.
 • КОС-01-1691/19.03.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на овце” в имот № 57371.65.164 в с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-1587/19.03.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Отглеждане на риба в съществуващ язовир“ в имот № 000681 в землището на с. Скобелево, общ. Сливен.
 • КОС-01-328/13.03.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за преработване на пластмасови отпадъци“ в имот с идентификатор 27499.501.3179  в с. Енина, общ. Казанлък.
 • КОС-01-1017(2)/16.03.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Монтиране на линия за преработка на отработени суровини до пелети за горене”, в поземлен имот с идентификатор 22808.17.11,землище на с. Долно Сахране, общ. Павел баня.
 • КОС-01-1805/25.03.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Преустройство на съществуваща сграда в цех за млекопреработка“ в УПИ IV-5, кв. 1 по плана на с. Бяла, общ. Сливен.
 • КОС-01-1866/26.03.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на ферма за подово отглеждане на 100 броя пуйки” в поземлен имот с идентификатор 49494.701.867, землище на гр. Мъглиж.
 • КОС-01-730(2)/20.03.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Добавяне на нов код отпадък, към Решение за извършване на дейности по третиране на ОЧЦМ” на действаща площадка, находяща се в УПИ - LXXXI - 200, кв. 13, гр. Стара Загора.
 • КОС-01-1401/09.03.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на собствен водоизточник за водоснабдяване на автомивка” в ПИ № 35167.505.8481 в гр. Казанлък.
 • КОС-01-1982/01.04.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови масиви” с обща площ 40ха в землището на с. Николаево, общ. Сливен.
 • КОС-01-2028/03.04.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на къмпинг за каравани и кемпери” в  поземлен имот с идентификатор 000262,  в землището на с. Сотиря, общ. Сливен.
 • КОС-01-1749/23.03.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец” в поземлен имот с идентификатор 87374.511.485,  гр. Ямбол.
 • КОС-01-2023/03.04.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на нов експлоатационен тръбен кладенец за водоснабдяване на база за селскостопанска техника” в поземлен имот с идентификатор 77476.109.8, с. Хрищени, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-2141/09.04.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“ в имот № 87374.518.170 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.
 • КОС-01-2214/15.04.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на тръбен кладенец - BC-1/20” в имот  с идентификатор 37507.45.53, с. Ковачево, общ. Раднево.
 • КОС-01-2237/16.04.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за производство на компост и стабилизирана органична фракция от неопасни и биоразградими отпадъци” в ПИ № 69660.501.23.72 в гр. Стралджа.
 • КОС-01-2391/28.04.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на ферма за отглеждане на 200 бр. овце“ в имот № 73688.43.1 по кадастралната карта на с. Търничени, общ. Павел баня.
 • КОС-01-2523/07.05.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на проучвателно - експлоатационен тръбен кладенец, за водоснабдяване /поливане/ на тревни площи” в имот  с идентификатор 58743.33.13, с. Пряпорец, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-2540/08.05.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на кравеферма” в ПИ № 46797.100.11 в с. Маломирово, общ. Елхово.
 • КОС-01-1158/20.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение, с цел поливане на зелени тревни площи (други цели)”, поземлен имот с идентификатор 30898.26.389, с. Зимница, общ. Стралджа.
 • КОС-01-799/10.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Риборазвъждане в язовир Полски Градец“ в имот № 57323.75.434 по кадастралната карта на с. Полски Градец, общ. Раднево.
 • КОС-01-2865/02.06.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Реконстрикция и преустройство на съществуваща стопанска сграда в краварник за 120 бр. животни, изграждане на торохранилище за течна оборска тор и закупуване на технологично оборудване“ в имот № 44505.48.355 по кадастралната карта на с. Любенец, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-2957/09.06.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Проектиране и изграждане на 10 нови склада към 69 съществуващи в складова база „Бузово кале“ в имот № 000017 в землището на с. Бузовград и имот № 000499 в землището на с. Средногорово, общ. Казанлък.
 • КОС-01-2754/26.05.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на млекопреработвателно предприятие и търговия с млечни продукти” в ПИ № 38426.79.12, с. Коньово, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-1257/26.02.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Отглеждане на риба в съществуващ язовир“ в имот № 56068.20.44 по кадастралната карта на с. Пет могили, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-2539/08.05.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци“ в имот № 67338.78.1 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
 • КОС-01-3130/17.06.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на мотел и автосервиз” в поземлен имот с идентификатор 51809.27.7, землище на гр. Нова Загора.
 • КОС-01-2925/08.06.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на   кладенец за водовземане от подземни води, с цел напояване на земеделски култури (бадемови насаждения)” в поземлен  имот  с идентификатор 63344.24.7,  землище на с. Рупките, общ. Чирпан.
 • Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Инсталиране на линия за рециклиране на неопасни отпадъци от пластмаси чрез влагането им в производството на плочки, бордюри, тухли и други елементи“ в УПИ III-5291, кв. 17 по плана на гр. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на бензиностанция, газстанция, мотел, ресторант, паркинг, билбордове, автомивка, стоков пазар, автокъща, магазин за хранителни стоки (авточасти)“ в землището на с. Загорци, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-2200/19.05.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (камиони)” в УПИ X-2343, кв. 89, гр. Гълъбово.
 • КОС-01-2975/09.06.2020 г. „Изграждане на рибовъдно стопанство” в язовир „Бояджик” находящ се в поземлен  имот с идентификатор 000420,  землище на с. Бояджик, общ. Тунджа.
 • КОС-01-1674/18.03.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Отглеждане на риба в съществуващ язовир“ в имот № 000357 в землището на с. Николаево, общ. Сливен.
 • КОС-01-2581/12.05.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на производствена база за пелети и брикети“ в УПИ VI-598, кв. 93 по плана на гр. Кермен, общ. Сливен.
 • КОС-01-2684/19.05.2020 год. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Разширение на производствена база за съхранение и преработка на метални конструкции“ в имоти с идентификатори 67338.834.16 и 67338.834.82 в гр. Сливен.
 • КОС-01-2791/28.05.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП: „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 260 броя овце и ново водовземно съоръжение”, в  поземлен имот с идентификатор 29283.76.526, с. Жеравна, общ. Котел.
 • Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на лозови масиви и система за капково напояване“ в имоти с идентификатори 51161.38.2, 51161.38.3, 51161.38.12, 51161.38.13, 51161.38.15, 51161.38.16, 51161.38.20 и 51161.38.21 в землището на с. Научене, общ. Нова Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за съхранение на растителни отпадъци“ в имоти с идентификатори 72165.505.1824 в гр. Твърдица.
 • Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, събиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори“ в имот с идентификатор 67338.603.264 в гр. Сливен.
 • КОС-01-3333/03.07.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на сондажен кладенец за противопожарно осигуряване” в поземлен имот с идентификатор 67338.606.6,  гр. Сливен.
 • КОС-01-3496/09.07.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности” в поземлен имот с идентификатор 58236.45.200, землище на с. Преславен, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-2721/09.06.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП: „Изграждане на  рибовъдна ферма за отглеждане на сладководна риба” в язовир „Ешек дере” находящ се в ПИ с идентификатори 00713.21.409 землище на с. Асеновец и 38683.163.129 землище на с. Кортен, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-3818/03.08.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на овцевъден комплекс за 500 броя овце - майки и техните приплоди” в имот с идентификатор 51634.42.181, с. Николаево, общ. Сливен.
 • КОС-01-4991/03.08.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Обходен път на гр. Казанлък, свързващ път I-5 и I-6“, преминаващ през землищата на гр. Казанлък, гр. Крън, с. Енина и с. Копринка, общ. Казанлък.
 • КОС-01-4024/14.08.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 80 броя сухостойни крави, 40 юници и 100 телета”, в  УПИ IХ и УПИ Х, кв. 9А, с. Гита, общ. Чирпан.
 • Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Преустройство на краварник за отглеждане на 120 броя крави и техните приплоди“  в имот с идентификатор 81535.102.3 в с. Чокоба, общ. Сливен.
 • КОС-01-4102/20.08.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на четири  нови водовземни съоръжения за допълнително водоснабдяване на производствена площадка”, в поземлен имот с идентификатор 35167.501.9510, гр. Казанлък.
 • КОС-01-3207/17.08.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Промяна в количества и дейности с отпадъци на съществуваща площадка”, в поземлен имот с идентификатор 68850.517.1046, гр. Стара Загора.
 • КОС-01-4299/03.09.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Изграждане на автокомплекс включващ офис, магазин, рекламни павилиони, собствен паркинг, мини спортно игрище и беседки за почивка” в поземлен имот с идентификатор 35167.73.564, землище на гр. Казанлък.
 • КОС-01-3278/30.06.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): 
  1. Поставяне и експлоатация на инсталация за изгаряне на животински трупове;
  2. Добавяне на нови видове с списъка на образуваните на площадката отпадъци;
  3. Поставяне на 2 бр. стационарни резервоари за съхранение на дизел;
  4. Изграждане на канализация за отвеждане на дъждовни води.
  находящи се в имоти с № № 000061 и 000056 в землището на с. Пъстрен, общ. Опан.
 • КОС-01-4075/19.08.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия от животински и растителни отпадъци от селското стопанство, чрез термична вакуумна газификация“ в имот № 18280.77.1792 по кадастралната карта на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово
 • КОС-01-4256/01.09.2020 год.Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на сепарираща инсталация за битови отпадъци“ в имоти с идентификатори 53134.220.76  и 53134.220.77 в с. Обручище, общ. Гълъбово.
 • КОС-01-4348/08.09.2020 год. Уведомление за инвестиционно предложение „Мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове“ в имот с идентификатор 35609.86.105 в с. Калчево, общ. Тунджа.  /Публикувано на 10.09.2020 г./
 • КОС-01-4505/18.09.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на автокомплекс, включващ автосервиз, автомивка, административно - битови помещения и заведение за бързо хранене” в поземлен имот с идентификатор 77476.106.7, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-4589/24.09.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на садкова инсталация с до 40 броя производствени садки”  на площ от 200 дка от язовир „Малко Шарково”, в землището  на селата Малко Шарково, Воден, Горска поляна, общ. Болярово.
 • КОС-01-4328/14.09.2020 г. за инвестиционно предложение „План за изменение на ПРЗ на УПИ I -5703 и преустройство на част от сграда в предприятие за преработка на месо от копитни животни, производство на месни продукти и за преработка на сурово мляко и производство на млечни продукти от биволско мляко“ в имот с идентификатор 68850.523.5703.1 в гр. Стара Загора.
 • КОС-01-4702/29.09.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на ферма за отглеждане на подрастващи кокошки носачки с капацитет 39 900 броя места за птици и възстановяване експлоатацията на съществуващо водовземно съоръжение” в поземлен имот с идентификатор 67338.162.4, гр. Сливен.  /Публикувано на 29.09.2020 г./
 • КОС-01-4589/24.09.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на садкова инсталация с до 40 броя производствени садки”  на площ от 200 дка от язовир „Малко Шарково”, в землището  на селата Малко Шарково, Воден, Горска поляна, общ. Болярово.  /Публикувано на 30.09.2020 г./
 • КОС-01-4543/21.09.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки с капацитет 39900 бр. и ползване на съществуващ тръбен кладенец“ в имот № 07613.75.440 по кадастралната карта на с. Бяла, общ. Сливен.  /Публикувано на 26.10.2020 г./
 • КОС-01-4222/28.08.2020 год. Уведомление за инвестиционно предложение „Извършване на дейности по съхранение, кондициониране, възстановяване/регенериране на разтворители и други отпадъчни химични органични вещества с висока степен на чистота“, в недвижим имот със застроена в него сграда, идентификационен номер 87374.515.20.15, по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в северозападната част на УПИ I, кв. 333, по плана на промишлена зона гр. Ямбол. /Публикувано на 06.11.2020 г./
 • КОС-01-4945/12.10.2020 год. Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на лозов масив и система за капково напояване“ в имот с идентификатор 27111.62.283 в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора. /Публикувано на 06.11.2020 г./
 • КОС-01-4800/02.10.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Риборазвъждане в съществуващ язовир“ в имот № 000102 в землището на с. Тамарино, общ. Стралджа. /Публикувано на 09.11.2020 г./
 • КОС-01-5432/09.11.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на  рибовъдна ферма за отглеждане на зарибителен материал и угояване на риба” в язовир находящ се в  имот с идентификатор  000252 и рибарници към язовира находящи се в имоти 000263,000272,000273 и 000280 , землище на с. Априлово, общ. Гълъбово. /Публикувано на 11.11.2020 г./
 • КОС-01-5411/06.11.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на цех за производство на плодови сокове”, в УПИ XIII - 33, с. Меден кладенец, общ. Тунджа. /Публикувано на 11.11.2020 г./
 • КОС-01-3609/16.07.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Производство на каучукови плочки“ в сграда с идентификатор 55484.55.4.1 по кадастралната карта на с. Партизанин, общ. Братя Даскалови. /Публикувано на 18.11.2020 г./
 • КОС-01-5549/16.11.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Изграждане на мандра, млекопреработвателно предприятие и преустройство на съществуващ краварник” в поземлен имот с идентификатор 05284.581.894, гр. Болярово, общ. Болярово. /Публикувано на 18.11.2020 г./
 • КОС-01-5611/19.11.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Изграждане на предприятие за производство на корпусна и мека мебел и складово стопанство” на площадка образувана от поземлени имоти с идентификатори 87374.513.34, 87374.513.5, 87374.513.7, 87374.513.8, 87374.513.9, 87374.513.12, 87374.513.29, 87374.513.30, 87374.513.31, 87374.513.32, 87374.513.33, 87374.513.35, 87374.513.36 и 87374.513.37, гр. Ямбол. /Публикувано на 19.11.2020 г./
 • КОС-01-4222/26.11.2020 г. за инвестиционно предложение „Извършване на дейности по съхранение, кондициониране, възстановяване/регенериране на разтворители и други отпадъчни химични органични вещества с висока степен на чистота“, в недвижим имот със застроена в него сграда, идентификационен номер 87374.515.20.15, по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в северозападната част на УПИ I, кв. 333, по плана на промишлена зона гр. Ямбол. /Публикувано на 26.11.2020 г./
 • КОС-01-5527/13.11.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение с цел миене на автомобили (други цели)”, в поземлен имот с идентификатор 87374.32.961, гр. Ямбол. /Публикувано на 07.12.2020 г./
 • КОС-01-4286/03.09.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за дейности по предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци“ в имот № 87374.519.92 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол. /Публикувано на 10.12.2020 г./
 • КОС-01-4660/28.09.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на автомивка и сондажен кладенец за добив на подземни води“ в имот № 77476.54.67 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора. /Публикувано на 10.12.2020 г./
 • • КОС-01-5713/25.11.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди от обогатено енергийно гориво и други твърди горива в двустепенен нискотемпературен кипящ слой с капацитет 19,8 MW на територията на ТЕЦ Брикел“ в землището на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово. /Публикувано на 14.12.2020 г./
 • КОС-01-5995/09.12.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на цех за нанасяне на защитни покрити върху метални изделия с технологията на електро-химично поцинковане и химическа оксидация“ в имот № 35167.501.9481 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък. /Публикувано на 15.12.2020 г./
 • КОС-01-4827/05.10.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на база за производство и пакетиране на органичен компост и субстрати за градинарството“ в имот № 87374.53.1002 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол. /Публикувано на 16.12.2020 г./
 • КОС-01-5721/22.12.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на цех за производство на машини и оборудване за екстракция на хранителни суровини” в поземлен имот с идентификатор 06048.22.23, с. Бузовград, общ. Казанлък. /Публикувано на 23.12.2020 г./
 • КОС-01-5968/15.12.2021 г. „Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на шаран и пъстърва в микроязовир „Шейново-5”,разположен в поземлен имот с идентификатор 83106.1.147, с. Шейново, общ. Казанлък. /Публикувано на 23.12.2020 г./
 • КОС-01-5622/20.11.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци, в т. ч. и лютеница”, в поземлен имот с идентификатор 010486, с. Жельо войвода, общ. Сливен. /Публикувано на 23.12.2020 г./