ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2024 година

Съобщения по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

 • Уведомление за „Частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 05431.38.62, в землището на с. Борилово, общ. Стара Загора.  /Публикувано на 02.01.2024 г./
 • Уведомление за изменение на Общ устройствен план на Община Стара Загора за поземлен имот № 52252.50.3 по КККР на е. Ново село и изработване на Подробен устройствен план-план, за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на малка жилищна сграда.  /Публикувано на 05.01.2024 г./
 • Уведомление за „Изработване на Подробен уетройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на фотоволтаична централа в имот с идентификатор 67338.92.7“ в землището на гр. Сливен.  /Публикувано на 08.01.2024 г./
 • Уведомление за план/програма за изменение на общ устройствен план на общ. Павел баня УПИ I-за озеленяване и част от имот с идентификатор 55021.501.2062 по КККР на гр. Павел баня.  /Публикувано на 25.01.2024 г./
 • Уведомление за „Частично изменение на Общ устройствен план (ЧЙОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 68850.501.365, по КККР на гр. Стара Загора“.  /Публикувано на 25.01.2024 г./
 • Уведомление за план/програма за изменение на общ устройствен план на община Стара Загора и изработване на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 68850.127.6 по КККР на гр. Стара Загора.  /Публикувано на 29.01.2024 г./
 • Уведомление за план/програма за частично изменение на Общ устройствен план на Община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУЛ-ПРЗ) за имот е идентификатор 68850.213.1 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Стара Загора.  /Публикувано на 02.02.2024 г./
 • Уведомление за разработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за имоти с идентификатори 77030.36.646 и 77030.36.646 по КККР на с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа. /Публикувано на 07.02.2024 г./
 • Уведомление за „Частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 35153.24.1, в землището на с. Казанка, общ. Стара Загора“. /Публикувано на 08.02.2024 г./
 • Уведомление за план/програма за изменение на общ устройствен план на общ. Гълъбово имот с идентификатор 53134.1.2778 по КККР на с. Обручище, общ. Гълъбово. /Публикувано на 08.02.2024 г./
 • Уведомление за изготвяне на план/програма за „Частично изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на Община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУЛ-ГО)“ за поземлен имот с идентификатор 27214.32.1, в землището на с. Еленино, общ. Стара Загора. /Публикувано на 09.02.2024 г./
 • Уведомление за изготвяне на план/програма за „Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) и изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на Община Павел Баня“. /Публикувано на 09.02.2024 г./
 • Уведомление за „Частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) на община Стара Загора за поземлен имот е идентификатор 68850.523.283, в землището на гр. Стара Загора. /Публикувано на 14.02.2024 г./
 • Уведомление за план/програма за изменение на общ устройствен план на общ. Сливен за имот с идентификатор 67338.865.29 по КККР на гр. Сливен. /Публикувано на 16.02.2024 г./
 • Уведомление за „Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот е идентификатор 07199.4.3, в землището на е. Бъдеще, общ. Стара Загора.“ /Публикувано на 27.02.2024 г./
 • Уведомление за „Частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 46417.49.2, в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора. /Публикувано на 01.03.2024 г./
 • Уведомление за план/програма за изменение на общ устройствен план на общ. Болярово за имоти с идентификатори 57652.57.506 и 57652.57.504 по КККР на с. Попово, общ. Болярово и изработване на ПУП-ПЗ. /Публикувано на 01.03.2024 г./
 • Уведомление за план/програма за изменение на общ устройствен план на общ. Болярово за имоти е идентификатори 57652.57.74, 57652.57.76, 57652.57.77 и 57652.57.103 по КККР на е. Попово, общ. Болярово и изработване на ПУП-ПЗ. /Публикувано на 01.03.2024 г./
 • Уведомлениe за изграждане на фотоволтаични електроцентрали в имоти с идентификатори 35028.27.1, 35028.27.4, 35028.18.22 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Кабиле, общ. Тунджа. /Публикувано на 13.03.2024 г./
 • Уведомление за изготвяне на план/програма за „Изготвяне на Подробен-устройствен план (ПУП) за имот с идентификатор 72240.17.58“ по кадастралните карти (КК) на с. Окоп, общ. Тунджа. /Публикувано на 14.03.2024 г./
 • Уведомление за план/програма за изменение на общ устройствен план на общ. Сливен за имот с идентификатор 67338.845.50 по КККР на гр. Сливен и изработване на ПУП-ПЗ. /Публикувано на 02.04.2024 г./
 • Уведомление за план/програма за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04738.90.40“ в землището на с. Богомилово, oбщ. Стара Загора. /Публикувано на 02.04.2024 г./
 • Уведомление за план/програма за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04738.90.41“ в землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора. /Публикувано на 02.04.2024 г./
 • Уведомление за „Частично изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на община Ямбол“ за поземлени имоти с идентификатори 87374.36.919, 87374.36.920, 87374.36.97, 87374.36.98 и 87374.36.99 по КККР на гр. Ямбол.  /Публикувано на 19.04.2024 г./
 • Уведомление за изменение на Общ устройствен план на община Нова Загора и изработване на проект за изменение на ПУП - ПЗ за имоти с идентификатори 24760.63.76 и 24760.63.609 в землището на с. Дядово, общ. Нова Загора.  /Публикувано на 26.04.2024 г./
 • Уведомление за изменение на Общ устройствен план на община Павел баня  за имоти с идентификатори 66826.54.9907, 66826.54.52, 66826.54.53, 66826.54.58, 66826.54.409, 66826.54.411, 66826.54.415, 66826.54.57  по КККР на с.Скобелево, общ. Павел баняи изменение на ПУП-ПРЗ. /Публикувано на 26.04.2024 г./
 • Уведомление за план/програма за изменение на общ устройствен план на общ. Гълъбово за имоти с идентификатори 53134.12.1, 53134.12.2, 53134.12.3, 53134.12.4, 53134.12.5, 53134.12.13, 53134.12.16 по КККР на с. Обручище, общ. Гълъбово и имоти с идентификатори 18280.60.1, 18280.60.2, 18280.60.3, 18280.60.4, 18280.60.6, 18280.60.7, 18280.60.8, 18280.60.9, 18280.60.10,18280.60.794 по КККР на гр. Гълъбово. /Публикувано на 26.04.2024 г./
 • Уведомление за изготвяне на план/програма за „Изработване на Общ устройствен план - план за застрояване  (ПУП - ПЗ) за поземлен имот № 35420.16.49 по КККР на с.Калитиново, oбщ. Стара Загора. /Публикувано на 26.04.2024 г./
 • Уведомление за изготвяне на план/програма за „Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) и изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на Община Казанлък с идентификатори 35167.502.74 и 35167.50294“. /Публикувано на 14.05.2024 г./
 • Уведомление за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора за имот с идентификатор 61995 по КККР на с. Ракитница, общ. Стара Загора и изработване на ПУП- ПЗ.  /Публикувано на 14.05.2024 г./
 • Уведомление за изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на община Казанлък за поземлен имот с идентификатор 87641.58.13, в землището на с. Ясеново, общ. Казанлък. /Публикувано на 15.05.2024 г./
 • Уведомление за  изменение на Общ устройствен план на Община Казанлък за поземлен имот с идентификатор № 15864.23.231 в землището на  с. Голямо Дряново, общ. Казанлък. /Публикувано на 15.05.2024 г./
 • Уведомление за  изменение на Общ устройствен план на Община Казанлък за поземлен имот с идентификатор № 15864.22.13, в землището на  с. Голямо Дряново, общ. Казанлък. /Публикувано на 15.05.2024 г./
 • Уведомление за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора за имот с идентификатор 68850.527.185 по КККР на гр. Стара Загора. /Публикувано на 16.05.2024 г./
 • Уведомление за изготвяне на план/програма за „Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на Община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)“ за поземлен имот с идентификатор 68850.62.3“ в гр. Стара Загора. /Публикувано на 12.06.2024 г./
 • Уведомление за "Изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 14275.610.55, 14275.610.593, 14275.610.605 и 14275.610.608 в землището на с. Гавраилово, общ. Сливен с цел изграждане на фотоволтаична централа и нов БКТП 20/0,4 кV с инсталирана мощност 1850 kWp и поставяне на локално съоражение на електроенергия в новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор 14275.610.609, в землището на с. Гавраилово, общ. Сливен. /Публикувано на 13.06.2024 г./