ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година

Съобщения по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционни предложения:

 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на автосервиз, автомивка, магазин за хранителни стоки, снек бар, собствен водоизточник и паркинг” в ПИ I -19005 по КВС на с. Кирилово, общ. Елхово.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Създаване на нови 75,818 дка винени лозя и изграждане на автоматизирана система за напояване, подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване на новите и съществуващите лозя с обща площ 175,818 дка” в землището на с. Недялско, общ. Стралджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Конверсия, преструктуриране и изграждане на система за капково напояване на лозов масив” в имот № 090004 в землището на с. Недялско, общ. Стралджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Преустройство и подмяна на две стари пещи с нова индукционна пещ в леярски цех за производство на отливки от чугун и стомана” на територията на „Бъдещност” АД в гр. Чирпан, общ. Чирпан.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: "Мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове" в имот № 057001, с. Стрелец, общ. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбни кладенци за добив на подземни води” в имот № 32740.21.611 в землището на с. Генерал Инзово, имот № 40484.42.11 в землището на с. Кукорево, имот № 56873.141.21 в землището на с. Победа, общ. Тунджа и имоти с № № 214011 и 214051 в землището на с. Зимница, общ. Стралджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Създаване на нови винени лозови масиви, изграждане на подпорна конструкция, противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси и хирдромелиоративни съоръжения - системи за капково напояване” в имот 032006, в землището на с. Жълт бряг, общ. Твърдица.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Водовземане от подземни води чрез един нов тръбен кладенец за противопожарно водоснабдяване и технологични нужди” в имот 35420.12.31, в землището на с. Калитиново, общ. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Преустройство на съществуваща стопанска постройка в сграда за отглеждане на патици” в поземлени имоти № 48372.3.377 и 48372.3.381 в землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Създаване на нови винени лозови масиви, изграждане на подпорна конструкция, противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси и хирдромелиоративни съоръжения - системи за капково напояване” в землището на с. Голямо Чочовени и с. Скобелево, общ. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на хотелски комплекс” в имот 47528.83.74 в землището на с. Медвен, общ. Котел.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Създаване на нови винени лозови масиви; изграждане на подпорна конструкция; изграждане на противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване; изграждане на тераси и изграждане на система за капково напояване” в имот № 000203 в землището на с. Скобелево, общ. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Разширение на съществуваща ферма за патици и изграждане на тръбен кладенец” в с. Гранит, общ. Братя Даскалови.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на площадка за компостиране на разделно събрани биоотпадъци и други биоразградими отпадъци” в имот № 53134.220.48 по кадастралната карта на с. Обручище, общ. Гълъбово.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: "Заведение за хранене и вилни сгради", в поземлен имот с идентификатор № 02734.58.10, по КК на с. Баня, Община Нова Загора, Област Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на собствен водоизточник за водоснабдяване на производствената площадка на „Миролио България” ЕООД в гр. Нова Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на работилница за производство на бира” в УПИ XIV-474, кв. 80 по плана на с. Горно Сахране, общ. Павел баня.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на рибарник” в имот № 38683.59.382 по кадастралната карта на с. Кортен, общ. Нова Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на Вятърен генератор”, в поземлен имот с идентификатор 69660.220.38, землището на гр. Стралджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на инсталация за рециклиране/оползотворяване на отпадък - технологичен брак” в имот № 37507.200.147 по кадастралната карта на с. Ковачево, общ. Раднево.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на система за капково напояване на лозе и изграждане на 8 бр. тръбни кладенци” в имоти с № № 067003, 067004, 067005, 067006, 067007, 070012, 070013, 070014 и 070016 в землището на с. Малко Тръново, имот № 000456 в землището на с. Свобода, УПИ I, II, III и VI, кв. 36 по плана на с. Свобода, общ. Чирпан.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на два броя тръбни кладенци за водоснабдяване на ферми за патици” в поземлени имоти с идентификатори 80793.19.11 и 80793.19.42, с. Черна гора, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Водовземане от подземни води чрез новоизграден тръбен кладенец, с цел водоснабдяване на пункт за дестилация за производство на ракия (охлаждане)”, в поземлен имот с идентификатор 87374. 548.71., в землището на гр. Ямбол.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изменение на количествата съхранявани опасни химични вещества в пласментно-снабдителна (ПСБ) Стара Загора, а именно увеличаване количествата на съхранявано дизелово гориво с 50 000 m3, чрез използване на капацитета на съществуващ резервоар Т-301 от 50 000 т3, служещ за съхраняване на автомобилни бензини“ в имоти с № № 68850.177.547; 68850.177.548; 68850.179.567 и 68850.177.550 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на склад за семена, торове и препарати за растителна защита“ в имот № 83199.27.604 по кадастралната карта на гр. Шипка, общ. Казанлък.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Преустройство на съществуваща ремонтна база в цех за производство на органичен тор” в имот с идентификатор 16691.27.49 в с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Обособяване на самостоятелен индустриален парк „Вършен” на територията на поземлени имоти 67338.1.1, 67338.233.1, 67338.89.5, 67338.89.9 и части от поземлени имоти 67338.88.1, 67338.170.1, 67338Л80.3 и 67338.180.4 в землището на гр. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности“ в имот № 68850.517.516 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на модулно съоръжение за преработка на сурово овче мляко“ в имот № 000058 в землището на с. Николаево, общ. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на ракиен казан и водовземно съоръжение“, УПИ № V, кв. № 6 по ПУП на с. Роза, общ. Тунджа, обл. Ямбол.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на поливна система за капково напояване” в ПИ №38008.22.52 в землището на с. Коларово, общ. Раднево.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец с цел водоснабдяване (поливане) на тревни площи”, в поземлен имот с идентификатор 04738.92.28, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Площадка за съхраняване и предварително третиране на ОЧЦМ, отпадъци от опаковки, ИУМПС, ИУЕЕО, отработени масла, излезли от употреба гуми” в имот № 87374.27.902 по КК на гр. Ямбол.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Външно ел. захранване на вилна сграда и удължаване на въздушен извод № 1“ в имот № 67338.303.129 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на инсталация за воден дегаминг на олио и производство на лецитин“ в имот № 87374.514,27 по кадастралната карта на гр. Ямбол.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на склад за съхранение на боеприпаси“ в имот № 00045.2.937 в землището на с. Мокрен, общ. Котел.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Монтиране на нова производствена линия в съществуващ „Цех за екстракция на етерично-маслени суровини“ в имот № 017011 в землището на с. Долно Сахране, общ, Павел баня.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Опан”, в поземлен имот с идентификатор 53576.108.120 в землището на с. Опан, общ. Опан.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци“ в имот № 69660.105.618 по кадастралната карта на гр. Стралджа, общ. Стралджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на два броя тръбни кладенци с цел водоснабдяване (поливане) на тревни площи-футболно игрище и прилежащи терени”, в поземлен имот с идентификатор 55021.501.571 в землището на гр. Павел баня, общ. Павел баня.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности” в поземлен имот с идентификатор 87374.39.349.1, землище на гр. Ямбол.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Монтаж на инсталация за получаване, съхранение и експедиция на пропан-бутан, всеки с обем 200 куб.м., измервателни системи, помпено-компресорна станция, автомобилна товаро-разтоварна естакада и ЖП везна” в имот № 68850.523.87.35 по кадастралната карта на гр. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на инсталация за предварително третиране на неопасни отпадъци, заедно със съоръжение за производство на бетонови изделия“ в имот № 68850.526.1066 в гр. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на цех за преработка на плодове” в имот с идентификатор 72165.502.2409 в землището на гр. Твърдица.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на инсталация за смилане, транспортиране и изгаряне на алтернативни горива (шисти, слама, оризова люспа, слънчогледова люспа и др.) в енергийни котли ЕК 1-98 МВТ и ЕК2 - 48 МВТ на „Топлофикация Сливен“ ЕАД.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на търговски комплекс със супермаркет и магазини за промишлени стоки” в имот с идентификатор 27382.500.30 в гр. Елхово.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на въздушна кабелна линия за външно ел. захранване” за поземлен имот с идентификатор 44851.308.150 по плана на новообразувани имоти в местност „Гробищата”, село Лясково, Община Стара Загора, Област Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на млекопреработвателно предприятие“ в имот № 67338.601.243 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на метан-газстанция, автосервиз и обществени тоалетни, покривна фотоволтаична централа за собствени нужди” в имот с идентификатор 27111.45.19 в с. Езеро, общ. Нова Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности” в поземлен имот с идентификатор 67338.97.6, гр. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на инсталация за оползотворяване на излезли употреба автомобилни гуми (ИУАГ) със съоръжение за рафиниране на твърда въглеродна фракция и колона за каталитичен крекинг“ в имот № 81414.501.711 по кадастралната карта на гр. Чирпан, общ. Чирпан.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Въвеждане в експлоатация на два броя котли на твърдо гориво представляващо (дърва за горене в добавък с генерираните при производството на мебели чисти дървесни стърготини и дървесни изрезки от тяхното разкрояване), система за отопление на цех за производство на мебели, търговска и административна част“ в имот № 68850.522.411 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:                                                                                                      1. Формиране на термобарични и димни смеси в Обект 114Б.
  2. Изграждане на технологична линия за снаредяване с термобарична смес на челни части за изстрели и производство на ръчни термобарични гранати в Обект 171, на територията на Завод 3 в имот № 35167.119.3 по кадастралната карта на гр, Казанлък, общ. Казанлък.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за изкупуване и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“ в имот № 39030.503.3 по кадастралната карта на гр. Котел, общ. Котел.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение, с цел поливане на зелени тревни площи (други цели)” в поземлен имот с идентификатор 87374.516.81, землище на гр. Ямбол.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на търговски център „Ретейл Парк - Ямбол“ в УПИ I, кв, 24 по плана на гр. Ямбол, общ. Ямбол.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Създаване на насаждения с череши и сливи в землището на гр. Сливен, изпълнение на един тръбен кладенец за напояването им, изграждане на площадка и монтиране на мобилни съоръжения, кабелно захранване, подпорна конструкция за защита от градушки, телена ограда и закупуване на трактори, прикачен инвентар, машини против слана, машини против градушка, мобилен хидрокулер, мобилни хладилници, хладилен камион, автономни платформи, амбалаж, машини за сортиране, пакетиране, претегляне, етикетиране на продукцията“ в имоти с № 67338.8.51, 67338.8.52 и 67338.8.54 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на газоснабдителна станция с пълначно на бутилки за пропан-бутан и подземен резервоар за пропан-бутан с обем 50³ m” в поземлен имот с идентификатор 14275.610.459, землище на с. Гавраилово, общ. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на един брой тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (захранване на санитарни възли, хигиенизиране на работни площадки, поливка на зелени площи и поддържане на противопожарен резерв)” в поземлен имот с идентификатор 68850.48.26, гр. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Водовземане от подземни води чрез четири нови водовземни съоръжения- тръбни кладенци” в поземлени имоти с идентификатори 87374.560.8, 87374.560.2, 87374.560.14 и 87374.560.12, гр. Ямбол.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на ферма за 1200 бр. млекодайни кози” в имот с идентификатор 04635.66.259 в с. Богданово, общ. Нова Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Преустройство на съществуващ навес в склад за съхранение на препарати за растителна защита“ в имот № 51809.502.3646 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на горивно стопанство, представляващо батерии от бутилки за компресиран природен газ с налягане 200 бара за осигуряване на захранване на съществуващо котелно помещение в производствена сграда на предприятие за замразени зеленчуци“ в имот № 51809.501.5659 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на горивно стопанство, представляващо батерии от бутилки за компресиран природен газ с налягане 200 бара за осигуряване на захранване на съществуващо котелно помещение в производствена сграда на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“ в имот № 51809.501.8062 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Разширяване на дейността на съществуваща площадка с добавяне на нови кодове отпадъци за извършване на дейности по временно съхранение на опасни и неопасни отпадъци“ в имот № 87374.515.20.65 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на горивно стопанство, представляващо батерии от бутилки за компресиран природен газ с налягане 200 бара за осигуряване на захранване на калорифери в съществуващо предприятие за сушене на зеленчуци” в поземлени имоти с идентификатори 87374.560.8, 87374.560.2, 87374.560.14 и 87374.560.12 в землището на с. Симеоново, община Тунджа, област Ямбол.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на проучвателно-експлоатационен тръбен кладенец /ПЕТК/ за водоснабдяване на „Атракционен парк на розата и розовото масло” в поземлен имот с идентификатор 83199.141.25, гр. Шипка.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „ Изграждане на Атракционен парк на розата и розовото масло” в поземлен имот с идентификатор 83199.141.25, гр. Шипка.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:   „Изграждане на площадка за събиране, сортиране и балиране на пластмасови отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 49494.93.608 гр. Мъглиж.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:   „Изграждане на Спа хотел, външен басейн и паркинг” в поземлен имот с идентификатор 55021.76.4, землище на гр. Павел баня.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на ферма за телета за разплод и бременни юници с общ капацитет до 500 броя” в имот с идентификатор 04635.66.259 в с. Богданово, общ. Нова Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на цех за студен регенерат на гуми за тежкотоварни автомобили” в УПИ I, кв. 2, имот № 68850.517.501, гр. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване на обществена пералня, обществена кухня и офис“ в имот № 67338.601.204 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на овцевъден комплекс и съпътстващи сгради и съоръжения за 850 броя овце майки” в имот с идентификатор 30171.98.776, с. Загорци, общ. Нова Загора.