ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2024 година

Публикувано на 13.06.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Преустройство на съществуващ цех за машиностроене с идентификатор 81414.501.67.50 по КККР на гр. Чирпан и разширение на леярна за черни метали“ в УПИ I-67, кв. 6 по плана на гр. Чирпан, обл. Стара Загора.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-2124(3)/10.06.2024 г. от „БЪДЕЩНОСТ“ АД, гр. Чирпан, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Преустройство на съществуващ цех за машиностроене с идентификатор 81414.501.67.50 по КККР на гр. Чирпан и разширение на леярна за черни метали“ в УПИ I-67, кв. 6 по плана на гр. Чирпан, обл. Стара Загора, и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане №КОС-01-2124(3)/10.06.2024 г.

Публикувано на 11.06.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за „Изграждане на жилищни сгради и обслужващ водопровод  в поземлен имот № 04738.58.69“, находящ се в землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-2779(4)/29.05.2024 г. от  община Гълъбово, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на жилищни сгради и обслужващ водопровод  в поземлен имот № 04738.58.69“, находящ се в землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 11.06 до 25.06.2024 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2779(4)/10.06.2024 г.

Публикувано на 03.06.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Производство на анаеробен компост природен газ на територията на „Оранжерии Сливен“ в ПИ 67338.709.18 по КККР на гр. Сливен
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) с вх. № КОС-01-1095(12)/29.05.2024 г. за инвестиционно предложение (ИП) „Производство на анаеробен компост природен газ на територията на „Оранжерии Сливен“ в ПИ 67338.709.18 по КККР на гр. Сливен, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 03.06.2024 г. до 17.06.2024 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане №КОС-01-1095(12)/29.05.2024 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
“Изграждане на цех за производство на карамелени мюсли и кек барове със и без шоколадово покритие“ в имот с идентификатор 77476.1.40 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) с вх. № КОС-01-2840(4)/28.05.2024 г. за инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на цех за производство на карамелени мюсли и кек барове със и без шоколадово покритие“ в имот с идентификатор 77476.1.40 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 03.06.2024 г. до 17.06.2024 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане №КОС-01-2840(4)/28.05.2024 г.

Публикувано на 28.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“ на територията на поземлени имоти с идентификатори 67338.855.119 и 67338.855.120, находящи се в гр. Сливен.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-2926(5)/27.05.2024 г. от „АЙРЪН-СР“ ООД, гр. Пловдив, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“ на територията на поземлени имоти с идентификатори 67338.855.119 и 67338.855.120, находящи се в гр. Сливен, и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане №КОС-01-2926(5)/27.05.2024 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за „Изграждане на производствена сграда за зеленчукови и плодови консерви“ в имот с идентификатор № 77476.184.2 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-2435(5)/21.05.2024 г. от  община Гълъбово, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): за „Изграждане на производствена сграда за зеленчукови и плодови консерви“ в имот с идентификатор № 77476.184.2 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 27.05 до 04.05.2024 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2435(5)/21.05.2024 г.
 

Публикувано на 20.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 „Изграждане на нов обор за телета до (3) тримесечна възраст с капацитет до 75 места с приемна зона за временно съхранение на оборски тор в поземлен имот  № 15206.1.757“, в землището на с. Глуфишево, община Сливен
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-2255(4)/14.05.2024 г. от  Живка Атанасова, гр. Сливен, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на нов обор за телета до (3) тримесечна възраст с капацитет до 75 места с приемна зона за временно съхранение на оборски тор в поземлен имот  № 15206.1.757“, в землището на с. Глуфишево, община Сливен,  и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 21.04 до 04.05.2024 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2255(4)/14.05.2024 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) агломерация Гълъбово и довеждаща инфраструктура“ в община Гълъбово, област Стара Загора. 
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-1506(6)/15.05.2024 г. от  община Гълъбово, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) агломерация Гълъбово и довеждаща инфраструктура“ в община Гълъбово, област Стара Загора,  и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 21.04 до 04.05.2024 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-1506(6)/15.05.2024 г.

Публикувано на 17.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на локално пречиствателно съоръжение с анаеробно стъпало за дълбочинна преработка на измивните води, битови води, цвик и суроватка и производство на биогаз към млекопреработвателно предприятие „МИНЧЕВИ“ ЕООД, парцел 36, кв. 79, с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен“.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-6267(13)/15.05.2024 г. от „МИНЧЕВИ“ ЕООД с. Кортен, общ. Нова Загора, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение с анаеробно стъпало за дълбочинна преработка на измивните води, битови води, цвик и суроватка и производство на биогаз към млекопреработвателно предприятие „МИНЧЕВИ“ ЕООД, парцел 36, кв. 79, с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен“, и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане №КОС-01-6267(13)/15.05.2024 г.

Публикувано на 16.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
“Преустройство на склад за зърнени храни в птицеферма“ в УПИ I – скл. на ЗХ с. Свобода, общ. Чирпан
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) с вх. № КОС-01-1582(5)/10.05.2024 г. за инвестиционно предложение (ИП) “Преустройство на склад за зърнени храни в птицеферма“ в УПИ I – скл. на ЗХ с. Свобода, общ. Чирпан, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 16.05.2024 г. до 01.06.2024 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-1582(5)/10.05.2024 г.