Води

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Води

Контролна дейност
 
Контролната дейност на направление “Опазване на водите” включва контрол върху състоянието на водите и водните обекти по поречията на реките Тунджа и Марица в териториалния обхват на РИОСВ – Стара Загора.

ПРЕВАНТИВЕН КОНТРОЛ
Проверките за контрол по опазване и използване на водите и водните обекти включват:
• Провеждане на емисионен контрол на обекти, заустващи в повърхностни водни обекти и канализационни мрежи, в съответствие с издадени Разрешителни по чл. 46 от Закона за водите (ДВ, бр. 67/1999 г.), Наредба №7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (обн. ДВ, бр. 98/2000 г.), Заповед № РД 382/20.04.2010 г. за утвърден списък на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, включени в „Контролно-информационната система за състоянието на отпадъчните води”;
• Изпълнение на условия в издадените разрешителни за ползване на водни обекти с цел заустване на отпадъчни води и контрол на основните емитери, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни водоприемници;
• Изпълнение на условия в издадените Комплексни разрешителни,
• Състояние и правилна експлоатация на пречиствателни станции и съоръжения за отпадъчни води;
• Канализационни системи;
• Контрол при аварийни ситуации и залпови изпускания във водни обекти;
• Проверки във връзка с постъпили сигнали и жалби за замърсяване на водни обекти.
Провеждане на процедури за издаване на разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води:
• Изготвяне на становища по заявления съгласно чл. 60 от Закона за водите;
• Окомплектоване и изпращане на документацията в съответната Басейнова дирекция;
• Изготвяне на становища по проекти на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти.
Изготвяне на становища за:
• Отпускане на средства от ПУДООС и други фондове за водоснабдяване и изграждане на пречиствателни съоръжения за пречистване на отпадъчни води;
• Изготвяне на становища за екологично състояние на обекти за следприватизационен контрол

Участие в държавни приемателни комисии, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Разглеждане на доклади за ОВОС и изготвяне на становища за:
• ЕЕС в РИОСВ;
• ВЕЕС в МОСВ.

ТЕКУЩ КОНТРОЛ
• Емисионен контрол на емитерите, изпускащи отпадъчни води;
• Контрол по спазване разрешителния режим при ползване на водни обекти за заустване на отпадъчни води;
• Контрол по работата на производствата, технологичните инсталации и пречиствателни съоръжения;
• Контрол върху операторите, експлоатиращи и ползващи канализационни системи;
• Контрол на средствата, отпускани с решение на УС на ПУДООС и от Държавния бюджет на РБ

ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ
• Проверка по изпълнението на дадени предписания;
• Проверки по условия, поставени в разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води;
• Изготвяне на доклади и отчети за обекти, подлежащи на задължителен контрол.