ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2017 година

Публикувано на 22.12.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 102 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на къмпинг с бунгала, увеселителна част и санитарни възли” в поземлен имот № 094024 в землището на с. Червенаково, общ. Твърдица.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 103 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на нова въздушна мрежа НН и метално табло трансформатор МТТ за захранване на клиенти в местност „Старите Лозя“, имоти с № № 35167.160.44 и 35167.170.82 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък.

Публикувано на 13.12.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 100 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на сондажен кладенец и система за капково напояване за трайни насаждения- ябълки в имот № 020011 в землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 101 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на предприятие за производство на плодови сокове в УПИ III-32 и УПИ VIII-32, кв. 15 по плана на с. Ветрен, общ. Мъглиж.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 10 – EO/2017 г.  за „Програма за управление на отпадъците за периода 2017-2020 година на общ. Чирпан. 
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 11 – EO/2017 г.  за „Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на община Раднево, с период на действие 2017 – 2021 г.”

Публикувано на 08.12.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 99 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на сондажен кладенец за напояване на трайни насаждения, от които боровинки – 31 дка, вишни 80 дка, круши – 62 дка и ябълки – 97 дка в имот № 015007 в землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови.

Публикувано на 01.12.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № КОС-01-4640 – ПРК/2017 г.  за инвестиционно предложение: “Разработване на находище за строителни материали - варовици в находище „Памуклука“ в землището на с. Сулица, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 98 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изземване на наносни отложения от чашата на язовир „Копринка“ в землището на община Павел баня.

Публикувано на 17.11.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 96 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Създаване на бадемови насаждения със система за капково напояване в имот № 032030 в землището на с. Поляна и водовземане на подземни води, чрез ново водовземно съоръжения върху имот № 032031 в землището с. Поляна, общ. Стралджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 97 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на цех за защитни покрития на метални изделия  в имот № 35167.502.4848 по кадастралната карта на гр. Казанлък.

Публикувано на 10.11.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 95 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец за добив на подземни води в имот № 87374.515.19 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 8 – ЕО/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Програма за енергийна ефективност на общ. Раднево за периода 2017 – 2020 г.”

Публикувано на 03.11.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 93 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Разширение/изграждане на два броя халета на територията на съществуваща птицеферма за отглеждане на патици „мюлари” в имот  № 256021, землището на с. Генерал Инзово, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 94 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в имоти с № № 68850.523.387 и 68850.523.388 по кадастралната карта на гр. Стара Загора.