ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2024 година

Съобщения по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, съобщаваме за внесено уведомление за инвестиционно предложение

 
 • КОС-01-4595/25.07.23 г. Уведомление за „Изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 67338.92.7“ в землището на гр. Сливен.
 • КОС-01-3545/01.06.2023 г. Уведомление за план/програма за Подробен устройствен план – план застрояване за имот 72165.362.224 по КККР на гр. Твърдица.  /Публикувано на 05.01.2024 г./
 • КОС-01-6015/13.10.2023 г. Уведомление инвестиционно предложение за  „Изграждане на комбинирани велосипедни и пешеходни трасета с транспортна и рекреативна насоченост“ в град Ямбол. /Публикувано на 05.01.2024 г./
 • КОС-01-7169/06.12.2023г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Свободно отглеждане на риба в язовир Асеново – поземлен имот с идентификатор 00758.12.71, разположен в землището на с. Асеново, общ. Тунджа, обл. Ямбол“. /Публикувано на 09.01.2024 г./
 • КОС-01-6343/30.10.2023 г. Уведомление за „Изграждане на рибовъдно стопанство в имот № 000032 с. Черган, общ. Тунджа, обл. Ямбол“. /Публикувано на 09.01.2024 г./
 • КОС-01-7067/01.12.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на рибарник за отглеждане на пъстърва“ в имот с идентификатор 47528.83.4 по КККР на с. Медвен, общ. Котел. /Публикувано на 09.01.2024 г./
 • КОС-01-31/02.01.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане на предприятие високотехнологично производство протеини“ в имот с идентификатор 68850.161.648 по КККР на гр. Стара Загора. /Публикувано на 17.01.2024 г./
 • КОС-01-333/17.01.2024 г. за изготвяне на план/програма:  „Частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 68850.501.365, по КККР на гр. Стара Загора“. /Публикувано на 19.01.2024 г./
 • КОС-01-456/22.01.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Център за обучение на деца в поземлен имот с идентификатор 32915.30.527“  в землището на с. Ичера, община Сливен. /Публикувано на 23.01.2024 г./
 • КОС-01-670/30.01.2024г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 68850.509.3311 по КККР на гр. Стара Загора. /Публикувано на 02.02.2024 г./
 • КОС-01-669/30.01.2024г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 68850.516.61 по КККР на гр. Стара Загора. /Публикувано на 02.02.2024 г./
 • КОС-01-6261/25.10.2023г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Разширение на цех за екстракция на етерично-маслени суровини и склад за разтворители“ в поземлен имот с идентификатор 22808.17.11, в землището на с. Долно Сахране, общ. Павел баня, обл. Стара Загора. /Публикувано на 02.02.2024 г./
 • КОС-01-194/10.01.2024 г. Уведомление за план/програма за частично изменение на Общ устройствен план на Община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 68850.213.1 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Стара Загора. /Публикувано на 02.02.2024 г./
 • КОС-01-668/30.01.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води, чрез ново съоръжение - тръбен кладенец за задоволяване на поливни нужди и захранване на водните елементи, предвидени в двора на детска ясла №1 в ПИ 68850.513.423 по КККР на гр. Стара Загора.“ /Публикувано на 02.02.2024 г./
 • КОС-01-667/30.01.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води, чрез ново съоръжение - тръбен кладенец за задоволяване на поливни нужди и захранване на водните елементи, предвидени в двора на ГПЧЕ „Ромен Ролан“ в ПИ 68850.515.65 по КККР на гр. Стара Загора.“ /Публикувано на 02.02.2024 г./
 •  КОС-01-367/18.01.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за  “Изграждане на инсталация за производство електрическа енергия“ в имот с идентификатор 46591.26.15 по КККР на с. Малко Кадиево, общ. Стара Загора. /Публикувано на 02.02.2024 г./
 • КОС-01-367/17.01.2024 г. Уведомление за план/програма изменение на общ устройствен план на общ. Павел баня УПИ I-за озеленяване и част от имот с идентификатор 55021.501.2062 по КККР на гр. Павел баня.  /Публикувано на 02.02.2024 г./
 • КОС-01-666/30.01.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води, чрез ново съоръжение - тръбен кладенец за задоволяване на поливни нужди и захранване на водните елементи, предвидени в двора на Детска ясла №13 в ПИ 68850.524.350 по КККР на гр. Стара Загора.“  /Публикувано на 06.02.2024 г./
 • КОС-01-733/01.02.2024 г. за изготвяне на план/програма:  „Частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 35153.24.1, в землището на с. Казанка, общ. Стара Загора“. /Публикувано на 06.02.2024 г./
 • КОС-01-729/01.02.2024 г. Уведомление за план/програма изменение на общ устройствен план на общ. Гълъбово имот с идентификатор 53134.1.2778 по КККР на с. Обручище, общ. Гълъбово.  /Публикувано на 06.02.2024 г./
 • КОС-01-375/18.01.2024 г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Изграждане на животновъден комплекс“ в поземлен имот с идентификатор 80532.8.74, местност „Черешите“, в землището на с. Черганово, общ. Казанлък. /Публикувано на 13.02.2024 г./
 • КОС-01-827/06.02.2024 г. Уведомление  за инвестиционно предложение за „Свободно отглеждане на риба в язовир, представляващ поземлен имот с идентификатор 62757.6.14 по КККР на с. Робово, община Тунджа“. /Публикувано на 13.02.2024 г./
 • КОС-01-786/05.02.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на пристройка към производствени сгради на цех за метален амбалаж в ПИ 18157.125.948, гр. Гурково, общ. Гурково, кв. Индустриален“. /Публикувано на 13.02.2024 г./
 • КОС-01-1019/13.02.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за „Разработване  на кариера за добив на скалнооблицовъчни материали „Градец 2“ в землището на с. Градец, община Котел, област Сливен“. /Публикувано на 15.02.2024 г./
 • КОС-01-1064/15.02.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за  “Изграждане на инсталация за компостиране“ в имот с идентификатор 69208.140.53 по КККР на с. Стефан Караджово, общ. Болярово. /Публикувано на 20.02.2024 г./
 • КОС-01-1095/16.02.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за „Производство на анаеробен компост и природен газ“ в имот с идентификатор 67338.709.18 по КККР на гр. Сливен. /Публикувано на 20.02.2024 г./
 • КОС-01-6014/11.10.2023 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на Пътен възел „Кермен“ при приблизителен км 261 + 408 на АМ „Тракия“ (пресичане с път III-6601 „(о.п. Сливен-Нова Загора)-Речица-Кермен-Скалица)“. /Публикувано на 20.02.2024 г./
 • КОС-01-1203/21.02.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за  „Разработване на находище за нерудни изкопаеми варовици и долерити в площ „Аламура 2“ в землището на с. Ракитница и с. Кирилово, общ. Стара Загора. /Публикувано на 26.02.2024 г./
 • КОС-01-6088/16.10.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение за  „Добив на скално-облицовъчни материали – гранодиорити в находище „Гранитово“ в землището на с. Гранитово, общ. Елхово. /Публикувано на 26.02.2024 г./
 • КОС-01-1170/20.02.2024 г. Уведомление за план/програма изменение на общ устройствен план на общ Болярово за имоти с идентификатори  57652.57.74, 57652.57.76, 57652.57.77 и 57652.57.103  по КККР на с. Попово, общ. Болярово и изработване на ПУП-ПЗ. /Публикувано на 26.02.2024 г./
 • КОС-01-1168/20.02.2024 г. Уведомление за план/програма изменение на общ устройствен план на общ Болярово за имоти с идентификатори  57652.57.506 и 57652.57.504  по КККР на с. Попово, общ. Болярово и изработване на ПУП-ПЗ. /Публикувано на 26.02.2024 г./
 • КОС-01-1230/21.02.2024 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на агломерация Павел баня с довеждаща инфраструктура с капацитет за 5 309 ЕЖ“ в поземлен имот с идентификатор 55021.65.417 по КККР на гр. Павел баня. /Публикувано на 26.02.2024 г./
 • КОС-01-1051/14.02.2024г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на Пътен възел „Кермен“ при приблизителен км 261 + 408 на АМ „Тракия“ (пресичане с път III-6601 „(о.п. Сливен-Нова Загора)-Речица-Кермен-Скалица)“. /Публикувано на 26.02.2024 г./
 • КОС-01-728/01.02.2024 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на еднофамилни жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 38039.49.320,  в землището на с. Колена, общ. Стара Загора.  /Публикувано на 01.03.2024 г./
 • КОС-01-998/13.02.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за „Свободно развъждане и отглеждане на риба и аквакултури по площта на язовир „Чокоба“ в поземлен имот 81534.17.65“ по КККР на с. Чокоба, община Сливен. /Публикувано на 05.03.2024 г./
 • КОС-01-1291/23.02.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба МПС, продажба на резервни части и автосервизни дейности“ в имот с идентификатор 27499.501.2250 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък. /Публикувано на 05.03.2024 г./
 • КОС-01-1348/27.02.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на земеделски култури“ в имот с идентификатор 61460.50.1 по КККР на гр. Раднево.  /Публикувано на 07.03.2024 г./
 • КОС-01-1226/21.02.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за  „Разполагане на мобилна инсталация за обезвреждане на отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване“ в ПИ 69794.57.1 в землището на с. Стрелец, общ. Стара Загора. /Публикувано на 07.03.2024 г./
 • КОС-01-6088/16.10.2023 г. Уведомление за инвестиционно предложение за  „Добив на скално-облицовъчни материали – гранодиорити в находище „Гранитово“ в землището на с. Гранитово, общ. Елхово. /Публикувано на 07.03.2024 г./
 • КОС-01-1506/05.03.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) агломерация Гълъбово и довеждаща инфраструктура“ в община Гълъбово, област Стара Загора. /Публикувано на 07.03.2024 г./
 • КОС-01-1582/06.03.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за  “Преустройство на склад за зърнени храни в птицеферма“ в УПИ I – скл. на ЗХ с. Свобода, общ. Чирпан. /Публикувано на 07.03.2024 г./
 • КОС-01-1612/07.03.2024 г. за инвестиционно предложение за  „Присъединяване на „Брикел“ ЕАД към газопреносната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД и изграждане на инсталация от 4 броя газобутални двигатели с мощност 18,8 MWth всеки“ в имоти с идентификатори 53134.513.39, 53134.513.40, 53134.513.41 по КККР на с. Обручище, общ. Гълъбово.  /Публикувано на 07.03.2024 г./
 • КОС-01-1638/12.03.2024 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и довеждащи комуникации: довеждащ колектор, външно водоснабдяване, външно електрическо захранване, изграждане на защитна подпорна стена“, в УПИ VII-2029, кв. 1 на Индустриална зона на община Котел.  /Публикувано на 13.03.2024 г./
 • КОС-01-1881/19.03.2024 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Свободно отглеждане на риба“ в язовир, представляващ поземлен имот с идентификатор 05863.36.100 по КККР на с. Ботево, общ. Тунджа. /Публикувано на 21.03.2024 г./
 • КОС-01-1882/19.03.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за „Свободно отглеждане на риба в язовир, представляващ поземлен имот с идентификатор 48101.27.185“ по КККР на с. Миладиновци, Община Тунджа. /Публикувано на 21.03.2024 г./
 • КОС-01-1728/13.03.2024 г. за инвестиционно предложение за  „Пълно оползотворяване на производствен отпадък от дейността на съществуващо дървопреработвателно предприятие“ в с. Дунавци, общ. Казанлък. /Публикувано на 27.03.2024 г./
 • КОС-01-1170/20.02.2024 г. за план/програма изменение на общ устройствен план на общ Нова Загора за имоти с идентификатори  24760.63.76 и 24760.63.609  по КККР на с. Дядово, общ. Нова Загора и изработване на ПУП-ПЗ. /Публикувано на 27.03.2024 г./
 • КОС-01-2106/28.03.2024 г. Уведомление за план/програма за „Частично изменение на  Общ устройствен план на Община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04738.90.40“ в землището на с. Богомилово,  Община Стара Загора. /Публикувано на 02.04.2024 г./
 • КОС-01-2107/28.03.2024 г. Уведомление за план/програма за „Частично изменение на  Общ устройствен план на Община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04738.90.41“ в землището на с. Богомилово,  Община Стара Загора. /Публикувано на 02.04.2024 г./
 • КОС-01-1256/22.02.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за „Въвеждане в експлоатация на инсталация за непрекъснат синтез на нитроглицерин „Бофорс“, разположена в обекти № № 132, 132-2 и 132-5, площадка на Завод 3. /Публикувано на 02.04.2024 г./
 • КОС-01-2255/03.04.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов обор за телета до (3) тримесечна възраст с капацитет до 75 места с приемна зона за временно съхранение на оборски тор в поземлен имот  № 15206.1.757“, с. Глуфишево, община Сливен. /Публикувано на 05.04.2024 г./
 • КОС-01-667/05.04.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води, чрез ново съоръжение – тръбен кладенец за задоволяване на  поливни нужди и захранване на водните елементи, предвидени в двора на ГПЧЕ „Ромен Ролан“ в ПИ 68850.515.65 на гр. Стара Загора.“ /Публикувано на 08.04.2024 г./
 • КОС-01-668/05.04.2024 г Уведомление за инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води, чрез ново съоръжение – тръбен кладенец за задоволяване на  поливни нужди и захранване на водните елементи, предвидени в двора на детска ясла № 1 в ПИ 68850.513.423 по КККР на гр. Стара Загора.“ /Публикувано на 08.04.2024 г./
 • КОС-01-1428/29.02.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за  “Обособяване на участък за производство на компост от разделно събрани зелени, дървесни и биоразградими отпадъци на съществуваща площадка за предварително третиране на строителни отпадъци“ в имот с идентификатор 87374.519.92 по КККР на гр. Ямбол.  /Публикувано на 10.04.2024 г./
 • КОС-01-666/30.01.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за  „Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение – тръбен кладенец за задоволяване на поливни нужди и захранване на водните елементи, предвидени в двора на Детска ясла № 13“ в поземлен имот с идентификатор 68850.524.350 по КККР на гр. Стара Загора. /Публикувано на 11.04.2024 г./
 • КОС-01-2377/15.04.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 35028.889.2“ по КК на с. Кабиле, общ. Тунджа. /Публикувано на 15.04.2024 г./
 • КОС-01-1017/13.02.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда с офиси, обслужващи помещения и сондажен кладенец“. /Публикувано на 17.04.2024 г./
 • КОС-01-1506/13.03.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) агломерация Гълъбово и довеждаща инфраструктура“ в община Гълъбово, област Стара Загора. /Публикувано на 19.04.2024 г./
 • КОС-01-2435/12.04.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на производствена сграда на територията на поземлен имот с идентификатор № 77476.184.2, за който е образуван УПИ I-2, КР. 184 местност „КИВРИЦА“ в землището на с. Хрищени, община Стара Загора“. /Публикувано на 23.04.2024 г./
 • КОС-01-2526/16.04.2024 г. Уведомление за план/програма изменение на общ устройствен план на общ Гълъбово за имоти с идентификатори  53134.12.1, 53134.12.2, 53134.12.3, 53134.12.4, 53134.12.5, 53134.12.13, 53134.12.16 по КККР на с. Обручище, общ. Гълъбово и имоти с идентификатори  18280.60.1, 18280.60.2, 18280.60.3, 18280.60.4, 18280.60.6, 18280.60.7, 18280.60.8, 18280.60.9, 18280.60.10, 18280.60.794 по КККР на гр. Гълъбово. /Публикувано на 24.04.2024 г./
 • КОС-01-2608/19.04.2024 г. Уведомление за план/програма изменение на общ устройствен план на общ Павел баня за имоти с идентификатори  66826.54.9907,  66826.54.52, 66826.54.53, 66826.54.58, 66826.54.409, 66826.54.411, 66826.54.415, 66826.54.57 по КККР на с. Скобелево, общ. Павел баня и изменение на ПУП-ПРЗ. /Публикувано на 24.04.2024 г./
 • КОС-01-2674/23.04.2024 г. Уведомление за изготвяне на план/програма за „Изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот № 35420.16.49“ по КККР на с. Калитиново, общ. Стара Загора.  /Публикувано на 24.04.2024 г./
 • КОС-01-2146/29.03.2024 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на самостоятелни еднофамилни жилищни сгради“ в поземлени имоти с идентификатори 52252.5.22, 52252.5.23 и 52252.5.24 и УПИ II-15,  по плана на с. Ново село, общ. Стара Загора. /Публикувано на 08.05.2024 г./
 • КОС-01-2124/28.03.2024 г. за инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуващ цех за машиностроене с идентификатор 81414.501.67.50 по КККР на гр. Чирпан и разширение на леярна за черни метали“ в УПИ I-67, кв. 6 по плана на гр. Чирпан, обл. Стара Загора. /Публикувано на 08.05.2024 г./
 • КОС-01-6958/28.11.2023 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на газова когенерационна централа за производство на електро- и топлоенергия с мощност 3.24 MW“ в поземлен имот с идентификатор 77476.507.57, в землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора. /Публикувано на 08.05.2024 г./
 • КОС-01-2744/25.04.2024 г. Уведомление за изготвяне на план/програма за „Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) и изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на Община Казанлък с идентификатори 35167.502.74 и 35167.50294“. /Публикувано на 08.05.2024 г./
 • КОС-01-2754/26.04.2024 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на къмпинг“ в поземлен имот с идентификатор 66826.54.9919 в землището на с. Скобелево, общ. Павел баня. /Публикувано на 10.05.2024 г./
 • КОС-01-6267/25.10.2023 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение с анаеробно стъпало за дълбочинна преработка на измивните води, битови води, цвик и суроватка и производство на биогаз към млекопреработвателно предприятие „МИНЧЕВИ“ ЕООД, парцел 36, кв. 79, с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен.“ /Публикувано на 10.05.2024 г./
 • КОС-01-2779/26.04.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищни сгради с поземлен имот № 04738.58.69“, находящ се в землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора“.  /Публикувано на 10.05.2024 г./
 • КОС-01-2442/29.04.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на производствена и складова база на предприятие от консервната промишленост и промишлена газова инсталация за пропан-бутан, в поземлен имот с идентификатор 53850.61.263“, в землището на с. Оризово, общ. Братя Даскалови. /Публикувано на 10.05.2024 г./
 • КОС-01-2868/08.05.2024 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Полуинтензивно свободно отглеждане на шаран в съществуващ водоем“ в поземлен имот с идентификатор 53847.52.174, в землището на с. Оризари, общ. Твърдица, обл. Сливен. /Публикувано на 14.05.2024 г./
 • КОС-01-2870/08.05.2024 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Полуинтензивно свободно отглеждане на шаран в съществуващ водоем“ в поземлен имот с идентификатор 53847.52.175, в землището на с. Оризари, общ. Твърдица, обл. Сливен. /Публикувано на 14.05.2024 г./
 • КОС-01-2840/02.05.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за  Изграждане на цех за производство на карамелени мюсли и кек барове със и без шоколадово покритие“ в имот с идентификатор 77476.1.40 по КККР на с. Малко Кадиево, общ. Стара Загора.  /Публикувано на 16.05.2024 г./
 • КОС-01-2926/09.05.2024 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“ на територията на поземлени имоти с идентификатори 67338.855.119 и 67338.855.120, находящи се в гр. Сливен. /Публикувано на 16.05.2024 г./
 • КОС-01-2945/10.05.2024г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на непълносистемна ферма за аквакултури в акваторията на язовир“, представляващ поземлен имот с идентификатор 32740.12.139 в землището на с. Генерал Инзово, общ. Тунджа. /Публикувано на 16.05.2024 г./
 • КОС-01-2734/25.04.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за капково напояване в имоти с идентификатори № № 14800.103.128, 14800.103.129, 14800.103.45“ в землището на с. Гергевец, Община Сливен. /Публикувано на 20.05.2024 г./
 • КОС-01-2767/26.04.2024 г.Уведомление за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА, промяна в количествата на отпадъците от дърво и бетон в поземлен имот № 77476.507.175“ по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора. /Публикувано на 22.05.2024 г./
 • КОС-01-3082/16.05.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за рециклиране и пулверизиране на каучукови продукти, находящ се в УПИ № 1, кв. 3“ по кадастралната карта на с. Горно Ботево, общ. Стара Загора. /Публикувано на 22.05.2024 г./
 •  КОС-01-3190/22.05.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за  изграждане на „ФЕЦ с инсталация за производство на газообразен зелен водород“ в имот с идентификатор 35420.12.32 по КККР на с. Калитиново, общ. Стара Загора.  /Публикувано на 03.06.2024 г./
 • КОС-01-3083/16.05.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за  “Обособяване на площадка за третиране на излезли от употреба гуми“ в имот с идентификатор 27382.500.2141 по КККР на гр. Елхово. /Публикувано на 03.06.2024 г./
 • КОС-01-1627/07.03.2024 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Разширяване на съществуваща площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от ИУМПС, ОЧЦМ, НУБА и ИУЕЕО“ на територията на поземлени имоти с идентификатори 68850.526.939, 68850.526.942, 68850.526.943 и 68850.526.1652, находящи се в кв. Голиш, гр. Стара Загора. /Публикувано на 03.06.2024 г./
 • КОС-01-1951/21.03.2024 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изменение и разширение на съществуваща Площадка №1 за третиране на отпадъци“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68850.517.1046, кв. ,,Голиш”, по плана на гр. Стара Загора. /Публикувано на 06.06.2024 г./
 • КОС-01-2734/25.04.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за капково напояване в имоти с идентификатори № № 14800.103.128, 14800.103.129, 14800.103.45“ в землището на с. Гергевец, Община Сливен.  /Публикувано на 10.06.2024 г./  
 • КОС-01-3126/20.05.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за  събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) на територията на имоти с идентификатор 10776.13.61 и сгради (халета) в нея № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17 и 18 обозначени с № № 10776.13.61.1, 10776.13.61.2, 10776.13.61.3, 10776.13.61.4, 10776.13.61.5, 10776.13.61.6, 10776.13.61.7, 10776.13.61.11, 10776.13.61.12, 10776.13.61.13, 10776.13.61.16, 10776.13.61.17 и 10776.13.61.18“, находящи се в землището на с. Веселиново, общ. Тунджа. /Публикувано на 10.06.2024 г./
 • КОС-01- 3494/ 07.06.2024 г. Уведомление за изготвяне на план/програма за „ Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на Община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)“ за поземлен имот с идентификатор 68850.62.3“  в гр. Стара Загора. /Публикувано на 11.06.2024 г./
 • КОС-01-3138/20.05.2024г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране  на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“, находяща се на територията на поземлен имот с идентификатор № 69660.501.4477 по КККР на гр. Стралджа. /Публикувано на 11.06.2024 г./
 • КОС-01-3145/21.05.2024г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на складове за търговия с хранителни продукти и стоки, производствено хале за съхранение на доставена и готова продукция, кафе-аперитив, заведение с кухня за бързо хранене и обособяване на самостоятелни паркинги за леки и товарни автомобили“ в поземлен имот с идентификатор 87374.516.39 по плана на гр. Ямбол. /Публикувано на 11.06.2024 г./    
 • КОС-01-3473/06.06.2024 г. Уведомление за изготвяне на план/програма за „ Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на Община Казанлък  и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура“ за поземлен имот с идентификатор 27499.20.40“  в с. Енина, общ. Казанлък. /Публикувано на 11.06.2024 г./    
 • КОС-01-3344/30.05.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за „Предприятие за преработка на плодове в УПИ VII-44 в кв. 7“, в землището на с. Габарево, общ. Павел Баня, обл. Стара Загора. /Публикувано на 12.06.2024 г./    
 • КОС-01-3446/05.06.2024 г. Уведомление за инвестиционно предложение за  „Оползотворяване на дървесен отпадък от дейността на дървопреработвателно предприятие“ в УПИ XIV-981, кв. 85 в гр. Шивачево, общ. Твърдица. /Публикувано на 13.06.2024 г./  
 • КОС-01-3572/11.06.2024 г. Уведомление за изготвяне на план/програма за „ Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на община Казанлък и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ)“ за поземлен имот с идентификатор 40292.106.45“  в гр. Крън, община Казанлък. /Публикувано на 13.06.2024 г./ 
 • КОС-01-3530/10.06.2024 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“ в поземлен имот с идентификатор 46417.120.21, в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора. /Публикувано на 13.06.2024 г./