Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Природа

Направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони”
 
- Осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол в защитени територии, защитени зони, билкозаготвителни пунктове, зоомагазини , зоопаркове и спасителни центрове;

- Опазване на защитени растителни и животински видове и техните местообитания;

- Опазване на защитени вековни дървета;

- Издаване на становища по оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на гл.ІІІ от Наредбата за ОС;

- Издаване на решения по оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони реда на гл.ІІ от Наредбата за ОС;

- Издаване на писма, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, с и без съгласуване по чл. 13, ал. 2 от ЗЗТ и §7 от ПЗР на ЗЗТ;

- Извършване на регистрации на екземпляри от видове по чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие;

- Извършване на регистрации на диви животни по реда на Закона за защита на животните;

- Регистриране на книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки;

- Участие в комисии за разпределяне на количества билки под специален режим на ползване през 2014г.;

- Участие в съвети по лова към ДГС/ДЛС и участия в лесоустройствени съвещания.