Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Природа

Направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони”
 
- Осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол в защитени територии, защитени зони, билкозаготвителни пунктове, зоомагазини , зоопаркове и спасителни центрове;

- Опазване на защитени растителни и животински видове и техните местообитания;

- Опазване на защитени вековни дървета;

- Издаване на становища по оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на гл.ІІІ от Наредбата за ОС;

- Издаване на решения по оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони реда на гл.ІІ от Наредбата за ОС;

- Издаване на писма, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, с и без съгласуване по чл. 13, ал. 2 от ЗЗТ и §7 от ПЗР на ЗЗТ;

- Извършване на регистрации на екземпляри от видове по чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие;

- Извършване на регистрации на диви животни по реда на Закона за защита на животните;

- Регистриране на книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки;

- Участие в комисии за разпределяне на количества билки под специален режим на ползване през 2014г.;

- Участие в съвети по лова към ДГС/ДЛС и участия в лесоустройствени съвещания.