ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2022 година

Съобщения по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционни предложения:

 
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Монтиране на инсталация за термична деструкция на производствени отпадъци от полиметилметакрилат /ПММА/ до метилметакрилат /ММА/”, в поземлен имот с идентификатор 77476.507.191, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора./Публикувано на 17.01.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на цех за добив и преработка на месо, препакетиране на месни и млечни продукти“ в имот с идентификатор 67338.832.62 гр. Сливен. /Публикувано на 25.01.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отпадъци от опаковки” в имоти е идентификатори 68850.523.300, 68850.523.5825 и 68850.523.5830 в гр. Стара Загора. /Публикувано на 25.01.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Закупуване на технологична линия за приемане и преработване на около 50 тона десертно грозде и плодове с цел производство на плодови сокове и нектари и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 30 kWp“ в УПИ П-29008 по плана на с. Меден кладенец, общ. Тунджа. /Публикувано на 31.01.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Разширяване на съществуваща урбанизирана територия кв. „Възраждане“ в имоти с № № 51648.37.111 и 516648.37.97 по кадастралната карта на гр. Николаево, общ. Николаево. /Публикувано на 11.02.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на шаран в поликултура с растителноядни и хищни видове риба” в язовир „Радево-юг”, находящсев ПИ 61310.30.313 и 61310.30.503 по КККР на с. Радево, ПИ 24760.44.189, 24760.44.188 и 24760.44.186 по КККР на с. Дядово, общ. Нова Загора. /Публикувано на 11.02.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец № 2 (ТК-2 „Ти-Ви Мел - Николаево)“ в имот № 51648.37.3 по кадастралната карта на гр. Николаево, общ. Николаево. /Публикувано на 15.02.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на почивна база - къмпинг с места за паркиране на каравани“ в имот № 38563.31.431 по кадастралната карта на е. Копринка, общ. Казанлък.  /Публикувано на 25.02.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на нов присъединителен електропровод 110 кУ и изместване на трасе на съществуващ електропровод 110 Kv „Петрол” за присъединяване на фотоволтаична централа” в поземлен имот с идентификатор 67338.76.14 землище на гр. Сливен.  /Публикувано на 25.02.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на шест еднофамилни жилищни сгради” в поземлен имот с идентификатор 46417.50.20, землище на c. Малка Верея, общ. Стара Загора. /Публикувано на 25.02.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на оранжериен комплекс, две водовземни съоръжения /ТК/, фотоволтаична централа за собствени нужди, закупуване на земеделска техника и обзавеждане на битово-административна сграда обслужваща стопанството” в поземлен имот с идентификатор 69794.11.229, землище на с. Стрелец, общ. Стара Загора. /Публикувано на 01.03.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци от ИУМПС, ОЧЦМ, ИУЕЕО и НУБА” в поземлен имот с идентификатор 68850. 526.939, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора. /Публикувано на 11.03.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на птицеферма за кокошки носачки и електроцентрала, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции“ в имот с идентификатор 24342.69.8 в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж. /Публикувано на 18.03.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на шест еднофамилни жилищни сгради и нов водопровод” в имот с идентификатор 72165.505.1885, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора. /Публикувано на 18.03.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури и монтаж на парен котел и надземен резервоар за пропан-бутан” в УПИ XIV-434, кв. 6, с. Габарево, общ. Павел баня.
   /Публикувано на 22.03.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Риборазвъждане в съществуващи язовири“ в имоти с № № 65036.44.39 и 65036.44.42 по кадастралната карта на с. Савино, общ. Тунджа. /Публикувано на 25.03.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Отглеждане на риба в съществуващ язовир“ в имот № 35167.48.101 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък. /Публикувано на 25.03.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Разширение на кравеферма и увеличаване на капацитета със 160 бр. животни за отглеждане и закупуване на техника и оборудване и изхранване на животните“ в УПИ 1-205, кв. 70 е идентификатор 32576.70.205 в с. Изгрев, общ. Елхово. /Публикувано на 25.03.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане и оборудване на предприятие за производство на ориз с комплексна доставка автоматизирана система и оборудване по преработка и съхранение на ориз, включително автоматика и управление на отделните процеси и доставка на съоръжение за оползотворяване на отпадни суровини“ имот № 002016 в землището на с. Калояновец, общ. Стара Загора. /Публикувано на 30.03.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Рециклиране и повторно използване на отпадък от алуминий с код 12 01 03 - стърготини, стружки и изрезки от цветни метали, в участък „Леярен” на площадката на „Капрони” АД, гр. Казанлък. /Публикувано на 31.03.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на предприятие за месодобив и месопреработка, фотоволтаична система и пречиствателно съоръжение” в поземлен имот с идентификатор 47980.2.3 землище на с. Мечкарево, общ. Сливен. /Публикувано на 19.04.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на логистичен център” в поземлен имот с идентификатор в поземлен имот с идентификатор 77476.507.191, землище на с. Хршцени, общ. Стара Загора. /Публикувано на 19.04.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изкореняване и презасаждане на лозови масиви и изграждане на система за капково напояване”, в поземлени имоти с идентификатори 70487.24.2, 70487.24.13, 70487.24.14, 70487.24.16, 70487.24.17, 70487.24.18, 70487.24.19, 70487.24.20, 70487.24.21, 70487.24.22, 70487.24.23, 70487.24.30, 70487. 24.31, 70487.24.32, 70487.26.13, 70487.26.18, 70487.26.19, землище на с. Съдиево, общ. Нова Загора. /Публикувано на 21.04.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на площадка за събиране и съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“ в имот № 68850.139.35 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. /Публикувано на 21.04.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Риборазвъждане в съществуващ язовир в имот № 80217.9.131 по кадастралната карта на с. Чарган, общ. Тунджа. /Публикувано на 04.05.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Възстановяване на съществуващ рибарник и водовземане от р. Селченска“ в имoт № 49494.701.358 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж. /Публикувано на 11.05.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на въздушна линия 110 kV от фотоволтаична централа в землището на с. Маца до подстанция на „ЕСО“ ЕАД в ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, резервно поле 17“, преминаващо през землищата на селата Маца, Полски Градец и Ковачево, общ. Раднево. /Публикувано на 13.05.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Разширение на съществуващо рибовъдно стопанство в имот № 30898.21.121 по кадастралната карта на с. Зимница, чрез добавяне на имот №30898.21.120 по кадастралната карта на с. Зимница, общ. Стралджа“. /Публикувано на 17.05.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на къмпинг за кемпери“ в имот № 37530.13.6 по кадастралната карта на с. Ковачите, общ. Сливен. /Публикувано на 25.05.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване, предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци  в землището на с. Змейово, общ.Стара Загора. /Публикувано на 26.05.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на цех за производство на сладкарски изделия“ в имот № 68850.521.1658 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. /Публикувано на 26.05.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на жилищни сгради имот № 58743.69.20 по кадастралната карта на с. Пряпорец. /Публикувано на 26.05.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на жилищни сгради“ в имот № 05431.99.21 по кадастралната карта на с. Борилово, общ. Стара Загора. /Публикувано на 26.05.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели /поливка на декоративна растителност/” в поземлен имот с идентификатор 68850.521.1654, землище на гр. Стара Загора. /Публикувано на 27.05.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на овцеферма“ в имот № 67338.434.496 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 31.05.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане и експлоатация на контейнерна инсталация за анаеробно третиране на страничен животински продукт /СЖП/ и оборска постеля в биогаз и производство на биотор” в поземлен имот с идентификатор 21049.62.326, в землището на с. Димитриево, общ. Чирпан.                       /Публикувано на 01.06.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Риборазвъждане в съществуващ язовир“ в имот № 59046.43.121 по кадастралната карта на с. Първенец, общ. Стралджа. /Публикувано на 01.06.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на инсталация за обеззаразяване на болнични отпадъци, склад за временно съхранение на отпадъци и склад за промишлени стоки” в УПИ VII-709, кв.204, гр. Стара Загора. /Публикувано на 09.06.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на декоративна растителност -тревни площи)“ в имот № 68850.526.1618 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. /Публикувано на 15.06.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на платен паркинг с необходимата автоматизация за 70 бр. паркоместа и складова база за инвентар на фирмата“ в имот № 87374.36.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол. /Публикувано на 15.06.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Преустройство на сграда в цех за пулверизиране на продукти от растителен произход, добив на извлек“ в имот № 87374.516.85 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол. /Публикувано на 16.06.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за съхранение, предварително третиране и оползотворяване/рециклиране на строителни отпадъци” в поземлени имоти с идентификатори 35167.39.725 и 35167.39.726, гр. Казанлък. /Публикувано на 23.06.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди от обогатено енергийно гориво, шисти, слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството за производство на енергия от такава биомаса, която не попада в обхвата на закона за управление на отпадъците - съгласно чл. 2, ал. 2, т. 6, както и смес от тези горива и други твърди горива в двустепенен нискотемпературен кипящ слой“ на пл. „Брикел“ ЕАД в имот № 53134.502.1 по кадастралната карта на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово. /Публикувано на 23.06.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на хотел, ресторант, басейн и покривна фотоволтаична централа” в поземлен имот с идентификатор 35028.15.104, с. Кабиле, общ. Тунджа.  /Публикувано на 23.06.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Оптимизация на производствения процес на фуражен цех и зърнобаза“ в имот № 020017 в землището на с. Панаретовци, общ. Сливен. /Публикувано на 23.06.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на вятърен електрогенератор с максимална мощност 2500 kW ” в поземлен имот е идентификатор 68117.10.12, с. Сотиря, общ. Сливен. /Публикувано на 27.06.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на 10 еднофамилни и двуфамилни жилищни сгради” в поземлени имоти с идентификатори 35028.27.1,35028.27.4 и 35028.18.22 землище на с. Кабиле, общ. Тунджа". /Публикувано на 28.06.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на магазин за хранителни и промишлени стоки с наемател „Лидл България” ЕООД” в поземлен имот с идентификатор 68850.75.494, землище гр. Стара Загора". /Публикувано на 29.06.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Промени на вида и количеството на отпадъците, разрешени за извършване на операция по обезвреждане на територията на площадката, обозначена е код D5 (специално проектирани депа)” в поземлени имоти е идентификатори 53134.84.138, 53134.84.257 и 53134.84.600, с. Обручище, общ. Гълъбово". /Публикувано на 30.06.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на пивоварна е дегустационна” в поземлен имот с идентификатор 22633.92.558, с. Долно изворово, общ. Казанлък. /Публикувано на 15.07.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Добавяне на нови видове отпадъци към действаща площадка за отпадъци“ в имот № 68850.517.1046 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. /Публикувано на 22.07.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на пивоварна е дегустационна” в поземлен имот с идентификатор 22633.92.558, с. Долно изворово, общ. Казанлък. /Публикувано на 22.07.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на логистичен център с пречиствателна станция за отпадъчни води, трафопост и паркинг” в поземлени имоти с идентификатори 30119.78.3,30119.78.5,30119.78.4 и 30119.78.37 с. Загоре, общ. Стара Загора. /Публикувано на 22.07.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на три фотоволтаични централи, с цел продажба на произведената електроенергия” в УПИ XXIII, кв. 162, ПИ с идентификатор 87374.513.41, УПИ XXIV, кв. 162, ПИ с идентификатор 87374.513.42 и УПИ XXV, кв. 162, ПИ с идентификатор 87374.513.43, землище на гр. Ямбол.              /Публикувано на 05.08.2022 г./