ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2022 година

Съобщения по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционни предложения:

 
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Монтиране на инсталация за термична деструкция на производствени отпадъци от полиметилметакрилат /ПММА/ до метилметакрилат /ММА/”, в поземлен имот с идентификатор 77476.507.191, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора./Публикувано на 17.01.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на цех за добив и преработка на месо, препакетиране на месни и млечни продукти“ в имот с идентификатор 67338.832.62 гр. Сливен. /Публикувано на 25.01.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отпадъци от опаковки” в имоти е идентификатори 68850.523.300, 68850.523.5825 и 68850.523.5830 в гр. Стара Загора. /Публикувано на 25.01.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Закупуване на технологична линия за приемане и преработване на около 50 тона десертно грозде и плодове с цел производство на плодови сокове и нектари и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 30 kWp“ в УПИ П-29008 по плана на с. Меден кладенец, общ. Тунджа. /Публикувано на 31.01.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Разширяване на съществуваща урбанизирана територия кв. „Възраждане“ в имоти с № № 51648.37.111 и 516648.37.97 по кадастралната карта на гр. Николаево, общ. Николаево. /Публикувано на 11.02.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на шаран в поликултура с растителноядни и хищни видове риба” в язовир „Радево-юг”, находящсев ПИ 61310.30.313 и 61310.30.503 по КККР на с. Радево, ПИ 24760.44.189, 24760.44.188 и 24760.44.186 по КККР на с. Дядово, общ. Нова Загора. /Публикувано на 11.02.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец № 2 (ТК-2 „Ти-Ви Мел - Николаево)“ в имот № 51648.37.3 по кадастралната карта на гр. Николаево, общ. Николаево. /Публикувано на 15.02.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на почивна база - къмпинг с места за паркиране на каравани“ в имот № 38563.31.431 по кадастралната карта на е. Копринка, общ. Казанлък.  /Публикувано на 25.02.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на нов присъединителен електропровод 110 кУ и изместване на трасе на съществуващ електропровод 110 Kv „Петрол” за присъединяване на фотоволтаична централа” в поземлен имот с идентификатор 67338.76.14 землище на гр. Сливен.  /Публикувано на 25.02.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на шест еднофамилни жилищни сгради” в поземлен имот с идентификатор 46417.50.20, землище на c. Малка Верея, общ. Стара Загора. /Публикувано на 25.02.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на оранжериен комплекс, две водовземни съоръжения /ТК/, фотоволтаична централа за собствени нужди, закупуване на земеделска техника и обзавеждане на битово-административна сграда обслужваща стопанството” в поземлен имот с идентификатор 69794.11.229, землище на с. Стрелец, общ. Стара Загора. /Публикувано на 01.03.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци от ИУМПС, ОЧЦМ, ИУЕЕО и НУБА” в поземлен имот с идентификатор 68850. 526.939, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора. /Публикувано на 11.03.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на птицеферма за кокошки носачки и електроцентрала, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции“ в имот с идентификатор 24342.69.8 в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж. /Публикувано на 18.03.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на шест еднофамилни жилищни сгради и нов водопровод” в имот с идентификатор 72165.505.1885, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора. /Публикувано на 18.03.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури и монтаж на парен котел и надземен резервоар за пропан-бутан” в УПИ XIV-434, кв. 6, с. Габарево, общ. Павел баня.
   /Публикувано на 22.03.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Риборазвъждане в съществуващи язовири“ в имоти с № № 65036.44.39 и 65036.44.42 по кадастралната карта на с. Савино, общ. Тунджа. /Публикувано на 25.03.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Отглеждане на риба в съществуващ язовир“ в имот № 35167.48.101 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък. /Публикувано на 25.03.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Разширение на кравеферма и увеличаване на капацитета със 160 бр. животни за отглеждане и закупуване на техника и оборудване и изхранване на животните“ в УПИ 1-205, кв. 70 е идентификатор 32576.70.205 в с. Изгрев, общ. Елхово. /Публикувано на 25.03.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане и оборудване на предприятие за производство на ориз с комплексна доставка автоматизирана система и оборудване по преработка и съхранение на ориз, включително автоматика и управление на отделните процеси и доставка на съоръжение за оползотворяване на отпадни суровини“ имот № 002016 в землището на с. Калояновец, общ. Стара Загора. /Публикувано на 30.03.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Рециклиране и повторно използване на отпадък от алуминий с код 12 01 03 - стърготини, стружки и изрезки от цветни метали, в участък „Леярен” на площадката на „Капрони” АД, гр. Казанлък. /Публикувано на 31.03.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на предприятие за месодобив и месопреработка, фотоволтаична система и пречиствателно съоръжение” в поземлен имот с идентификатор 47980.2.3 землище на с. Мечкарево, общ. Сливен. /Публикувано на 19.04.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на логистичен център” в поземлен имот с идентификатор в поземлен имот с идентификатор 77476.507.191, землище на с. Хршцени, общ. Стара Загора. /Публикувано на 19.04.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изкореняване и презасаждане на лозови масиви и изграждане на система за капково напояване”, в поземлени имоти с идентификатори 70487.24.2, 70487.24.13, 70487.24.14, 70487.24.16, 70487.24.17, 70487.24.18, 70487.24.19, 70487.24.20, 70487.24.21, 70487.24.22, 70487.24.23, 70487.24.30, 70487. 24.31, 70487.24.32, 70487.26.13, 70487.26.18, 70487.26.19, землище на с. Съдиево, общ. Нова Загора. /Публикувано на 21.04.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на площадка за събиране и съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“ в имот № 68850.139.35 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. /Публикувано на 21.04.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Риборазвъждане в съществуващ язовир в имот № 80217.9.131 по кадастралната карта на с. Чарган, общ. Тунджа. /Публикувано на 04.05.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Възстановяване на съществуващ рибарник и водовземане от р. Селченска“ в имoт № 49494.701.358 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж. /Публикувано на 11.05.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на въздушна линия 110 kV от фотоволтаична централа в землището на с. Маца до подстанция на „ЕСО“ ЕАД в ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, резервно поле 17“, преминаващо през землищата на селата Маца, Полски Градец и Ковачево, общ. Раднево. /Публикувано на 13.05.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Разширение на съществуващо рибовъдно стопанство в имот № 30898.21.121 по кадастралната карта на с. Зимница, чрез добавяне на имот №30898.21.120 по кадастралната карта на с. Зимница, общ. Стралджа“. /Публикувано на 17.05.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на къмпинг за кемпери“ в имот № 37530.13.6 по кадастралната карта на с. Ковачите, общ. Сливен. /Публикувано на 25.05.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване, предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци  в землището на с. Змейово, общ.Стара Загора. /Публикувано на 26.05.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на цех за производство на сладкарски изделия“ в имот № 68850.521.1658 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. /Публикувано на 26.05.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на жилищни сгради имот № 58743.69.20 по кадастралната карта на с. Пряпорец. /Публикувано на 26.05.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на жилищни сгради“ в имот № 05431.99.21 по кадастралната карта на с. Борилово, общ. Стара Загора. /Публикувано на 26.05.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели /поливка на декоративна растителност/” в поземлен имот с идентификатор 68850.521.1654, землище на гр. Стара Загора. /Публикувано на 27.05.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на овцеферма“ в имот № 67338.434.496 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 31.05.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане и експлоатация на контейнерна инсталация за анаеробно третиране на страничен животински продукт /СЖП/ и оборска постеля в биогаз и производство на биотор” в поземлен имот с идентификатор 21049.62.326, в землището на с. Димитриево, общ. Чирпан.                       /Публикувано на 01.06.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Риборазвъждане в съществуващ язовир“ в имот № 59046.43.121 по кадастралната карта на с. Първенец, общ. Стралджа. /Публикувано на 01.06.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на инсталация за обеззаразяване на болнични отпадъци, склад за временно съхранение на отпадъци и склад за промишлени стоки” в УПИ VII-709, кв.204, гр. Стара Загора. /Публикувано на 09.06.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на декоративна растителност -тревни площи)“ в имот № 68850.526.1618 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. /Публикувано на 15.06.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на платен паркинг с необходимата автоматизация за 70 бр. паркоместа и складова база за инвентар на фирмата“ в имот № 87374.36.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол. /Публикувано на 15.06.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Преустройство на сграда в цех за пулверизиране на продукти от растителен произход, добив на извлек“ в имот № 87374.516.85 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол. /Публикувано на 16.06.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за съхранение, предварително третиране и оползотворяване/рециклиране на строителни отпадъци” в поземлени имоти с идентификатори 35167.39.725 и 35167.39.726, гр. Казанлък. /Публикувано на 23.06.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди от обогатено енергийно гориво, шисти, слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството за производство на енергия от такава биомаса, която не попада в обхвата на закона за управление на отпадъците - съгласно чл. 2, ал. 2, т. 6, както и смес от тези горива и други твърди горива в двустепенен нискотемпературен кипящ слой“ на пл. „Брикел“ ЕАД в имот № 53134.502.1 по кадастралната карта на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово. /Публикувано на 23.06.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на хотел, ресторант, басейн и покривна фотоволтаична централа” в поземлен имот с идентификатор 35028.15.104, с. Кабиле, общ. Тунджа.  /Публикувано на 23.06.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Оптимизация на производствения процес на фуражен цех и зърнобаза“ в имот № 020017 в землището на с. Панаретовци, общ. Сливен. /Публикувано на 23.06.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на вятърен електрогенератор с максимална мощност 2500 kW ” в поземлен имот е идентификатор 68117.10.12, с. Сотиря, общ. Сливен. /Публикувано на 27.06.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на 10 еднофамилни и двуфамилни жилищни сгради” в поземлени имоти с идентификатори 35028.27.1,35028.27.4 и 35028.18.22 землище на с. Кабиле, общ. Тунджа". /Публикувано на 28.06.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на магазин за хранителни и промишлени стоки с наемател „Лидл България” ЕООД” в поземлен имот с идентификатор 68850.75.494, землище гр. Стара Загора". /Публикувано на 29.06.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Промени на вида и количеството на отпадъците, разрешени за извършване на операция по обезвреждане на територията на площадката, обозначена е код D5 (специално проектирани депа)” в поземлени имоти е идентификатори 53134.84.138, 53134.84.257 и 53134.84.600, с. Обручище, общ. Гълъбово". /Публикувано на 30.06.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на пивоварна е дегустационна” в поземлен имот с идентификатор 22633.92.558, с. Долно изворово, общ. Казанлък. /Публикувано на 15.07.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Добавяне на нови видове отпадъци към действаща площадка за отпадъци“ в имот № 68850.517.1046 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. /Публикувано на 22.07.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на пивоварна е дегустационна” в поземлен имот с идентификатор 22633.92.558, с. Долно изворово, общ. Казанлък. /Публикувано на 22.07.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на логистичен център с пречиствателна станция за отпадъчни води, трафопост и паркинг” в поземлени имоти с идентификатори 30119.78.3,30119.78.5,30119.78.4 и 30119.78.37 с. Загоре, общ. Стара Загора. /Публикувано на 22.07.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на три фотоволтаични централи, с цел продажба на произведената електроенергия” в УПИ XXIII, кв. 162, ПИ с идентификатор 87374.513.41, УПИ XXIV, кв. 162, ПИ с идентификатор 87374.513.42 и УПИ XXV, кв. 162, ПИ с идентификатор 87374.513.43, землище на гр. Ямбол.              /Публикувано на 05.08.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Рибовъдна ферма за рибопроизводство в яз. Яздач“ в имот № 87254.30.15 по кадастралната карта на е. Яздач и имот № 46658.20.69 по кадастралната карта на е. Малко Тръново, общ. Чирпан.             /Публикувано на 09.08.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на зарибителен материал и угояване на риба”, в язовир находящ се в имот с идентификатор 53480.11.96, землище на с. Окоп, общ. Тунджа. /Публикувано на 12.08.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на млекопреработвателно предприятие за производство на овче кисело мляко и изграждане на фотоволтаичен парк за собствени нужди с мощност от 94 kW“ в имот № 11661.300.19 по кадастралната карта на с. Воденичане, общ. Стралджа. /Публикувано на 12.08.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Риборазвъждане в съществуващ язовир“ в имот № 66456.13.87 по кадастралната карта на с. Симеоново и „Риборазвъждане в съществуващ язовир в имот № 66456.4.119 по кадастралната карта на с. Симеоново, ведно с рибарник в имот № 72240.19.33 по кадастралната карта на с. Тенево, общ. Тунджа. /Публикувано на 16.08.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци от ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА“ в У ПИ II-149, кв. 32 по плана на с. Калояновец, общ. Стара Загора. /Публикувано на 19.08.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на рибарник за промишлено отглеждане на риба“ в имот № 04635.51.323 по кадастралната карта на с. Богданово, общ. Нова Загора. /Публикувано на 25.08.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на депо и площадки за приемане, предварително третиране и складиране (рециклиране) на строителни и инертни отпадъци и възстановяване на ландшафта на площ около 45 дка“ в имот № 83106.10.105 и части от имоти с № № 83106.10.95, 83106.10.88 и 83106.21.95 по кадастралната карта на с. Шейново, общ. Казанлък. /Публикувано на 02.09.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на предприятие за вегетариански изделия и салати“ в имот № 51809.501.332 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора. /Публикувано на 02.09.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на нов присъединителен електропровод 110 kV между подстанция на ФЕЦ, разположена в ПИ 24342.9.117 и подстанция Дъбово“ в землището на с. Дъбово общ. Мъглиж. /Публикувано на 08.09.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на нов присъединителен електропровод 110 kV между подстанция Дъбово, разположена в ПИ 24342.9.117 и стълб 79 от ВЛ 110 KV Тунджа“ в землищата на с. Тулово, с. Дъбово и гр. Мъглиж.  /Публикувано на 08.09.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на инсталация за пелетизиране и пакетиране на слънчогледов шрот” в поземлен имот е идентификатор 81414.501.321, гр. Чирпан. /Публикувано на 09.09.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на две водовземни съоръжения-тръбни кладенци за напояване на съществуващ лозов масив”, в поземлени имоти с идентификатори 47562.20.9 и 47562.20.13, землище на с. Меден кладенец, общ. Тунджа. /Публикувано на 13.09.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Разширение на действаща площадка за дейности с отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 68850.523.200 (Площадка № 1), с включване към нея на нови имоти с идентификатори 68850.523.203 и 68850.523.414, гр. Стара Загора. /Публикувано на 29.09.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз /царевични стебла и друга биомаса/ и производство на био пелети за изгаряне” в поземлен имот е идентификатор 53134.513.34, с. Обручище, общ. Гълъбово. /Публикувано на 07.10.2022 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на депо са неопасни производствени отпадъци върху територията на закрит и рекултивиран сгуроотвал“ в имот № 67338.102.6 по кадастралната карта на гр. Сливен и имот № 000009 в землището на с. Самуилово, общ. Сливен. /Публикувано на 13.10.2022 г./
 • Уведомлeние за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация на вихров пиролизен реактор за слама, обогатено енергийно гориво и каменни въглища с капацитет 6 MW“ в имот № 67338.603.61 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 13.10.2022 г./
 • Уведомлeние за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за временно съхранение и третиране на отпадъци от ИУМПС, ОЧЦМ, ИУЕЕО и НУБА” в поземлен имот с идентификатор 14275.23.105, с. Гавраилово, общ. Сливен. /Публикувано на 13.10.2022 г./
 • Уведомлeние за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за временно съхранение и третиране на опасни и неопасни /строителни и битови отпадъци, опаковки и др./ и монтаж на сепарираща инсталация” в поземлен имот с идентификатор 27111.35.379, с. Езеро, общ. Нова Загора. /Публикувано на 13.10.2022 г./
 • Уведомлeние за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за временно съхранение и предварително третиране /сортиране/ на отпадъци от черни и цветни метали и пластмаса” в поземлен имот е идентификатор 49494.93.771, гр. Мъглиж. /Публикувано на 17.10.2022 г./
 • Уведомлeние за инвестиционно предложение за „Изграждане на стационарна оросителна инсталация за клетка 4 на „СДО Дряново“, Депо за сгуропепелина и гипс на „ЕЙ И ЕС Марица Изток 1“ ЕООД”, поземлени имоти с идентификатори 53134.84.257 и 53134.84.605, с. Обручище, общ. Гълъбово. /Публикувано на 19.10.2022 г./
 • Уведомлeние за инвестиционно предложение за „Добавяне на нови видове отпадъци към действаща площадка за отпадъци, промяна на разрешените количества отпадъци с Решение № 13-ДО-476-03/29.04.21 г., разширение на производствената дейност и увеличаване на капацитета за извършване на дейност „сортиране“, чрез въвеждане в експлоатация на нова сортировъчна инсталация за отпадъци“ в имот № 68850.517.1046 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. /Публикувано на 19.10.2022 г./
 • Уведомлeние за инвестиционно предложение за „Раздробяване/шредиране на биомаса - слама, съответстваща на разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 6 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), на територията на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов” ЕАД, гр. Сливен“ в имот № 67338.603.61 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 20.10.2022 г./
 • Уведомлeние за инвестиционно предложение за „Замяна на котел 4 ПКМ 12 с парен котел Danstoker 7,134 MW, експлоатация на котел 1 ПКМ 12 с два основни вида гориво - природен газ с добавка на биогаз, или дизел и извеждане от експлоатация на котли 2 ПКМ 12 и 3 ПКМ 12” находящи се на площадката на „Загорка” АД, поземлен имот с идентификатор 68850.528.7, гр. Стара Загора. /Публикувано на 20.10.2022 г./
 • Уведомлeние за инвестиционно предложение за „Отглеждане на риба в съществуващи язовири“ в имот № 05863.11.51 по кадастралната карта на с. Ботево и имот № 47562.62.43 по кадастралната карта на с. Меден кладенец, общ. Тунджа. /Публикувано на 21.10.2022 г./
 • Уведомлeние за инвестиционно предложение за  „Ползване на яз. Оризари, е цел риборазвъждане и напояване на земеделски култури” в землищата на с. Оризари, общ. Твърдица и гр. Твърдица. /Публикувано на 21.10.2022 г./
 • Уведомлeние за инвестиционно предложение за  „Изграждане на осем жилищни сгради, ресторант, две водовземни съоръжения и монтиране на две пречиствателни станции”, в поземлени имоти с идентификатори 05431.19.19 и 31276.91.46, землище на с. Борилово, общ. Стара Загора. /Публикувано на 21.10.2022 г./
 • Уведомлeние за инвестиционно предложение за  „Изграждане на ЖП терминал за товаро-разтоварни дейности“ в имот № 77476.123.43 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора. /Публикувано на 15.11.2022 г./
 • Уведомлeние за инвестиционно предложение за  „Изграждане на крематориум е капацитет за около 5 кремации на ден“ в имот № 68850.109.139 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. /Публикувано на 15.11.2022 г./
 • Уведомлeние за инвестиционно предложение за „Изграждане на пет вилни сгради” в поземлени имоти с идентификатори 80217.33.342, 80217.33.343, 80217.33.344, 80217.33.345 и 80217.33.346, землище на с. Чарган, общ. Тунджа. /Публикувано на 18.11.2022 г./
 • Уведомлeние за инвестиционно предложение за  „Изграждане на площадка за дейности по закупуване и съхранение на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, текстил, дървестни и метални отпадъци, излезли от употреба гуми и изолационни материали“ в имот № 68850.523.5666 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. /Публикувано на 09.12.2022 г./
 • Уведомлeние за инвестиционно предложение за  „Приемане на отпадък с код 10 01 15 - сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне на Депо за неопасни производствени отпадъци (ДНПО), с издадено КР № 483/2014 г.; увеличаване влажността на отпадъците за намаляване на запрашаването при товарни и транспортни дейности; използване на АИС Брикел като пункт за измерване на прахови имисии в района на депото“. /Публикувано на 15.12.2022 г./
 • Уведомлeние за инвестиционно предложение за  „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали, негодни за употреба батерии и акумулатори и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“ в имот с идентификатор 10776.13.61 в с. Веселиново, общ. Тунджа. /Публикувано на 20.12.2022 г./
 • Уведомлeние за инвестиционно предложение за  „Подробен устройствен план - план за застрояване за имоти 77476.507.35, 77476.507. 59, 77476.507.133, 77476.507.154 и 77476.507.238 в землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора. /Публикувано на 20.12.2022 г./
 • Уведомлeние за инвестиционно предложение за „Оптимизиране на дейността на изградената инсталация за производство на смоли на площадката на „Кастамону България” АД”, с. Горно Сахране, общ. Павел баня. /Публикувано на 23.12.2022 г./