ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2022 година

Публикувано на 05.05.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 32 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за частично изменение на общ устройствен план(ОУП) на община Павел баня и изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) заУПИ II, кв. 12 по плана на с. Виден.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 33 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Програма за управление на отпадъците на община Гълъбово за периода 2021-2028 г.”

Публикувано на 03.05.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 29 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Програма за управление на отпадъците на община Твърдица за периода 2021-2028 г.” 
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 30 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Програма за управление на отпадъците на община Опан за периода 2021-2028 г.” 
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 31 - ЕО/2022 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на действащия Общ устройствен план на община Павел баня за УПИ II, кв. 37а по плана на с. Долно Сахране, общ. Павел баня.

Публикувано на 20.04.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 27 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изменение на Общ устройствен план на община Сливен и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 67338.76.31, землище на гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 28 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план — ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична централа, с мощност до 4999 kWp“ в имот № 81121.210.192 по кадастралната карта на с. Чернозем, общ. Елхово.

Публикувано на 15.04.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 25 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за термична деструкция на производствени отпадъци от полиметилметакрилат /ПММА/ до метилметакрилат /ММА/”, в поземлен имот с идентификатор 77476.507.191, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 26 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план - ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична централа, с мощност до 150 kW“ в имот № 77476.54.77 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора.

Публикувано на 11.04.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 24 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Разширение на строителните граници на съществуваща урбанизирана територия кв. „Възраждане“ в имоти с № № 51648.37.111 и 51648.37.97 по кадастралната карта на гр. Николаево, общ. Николаево.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 25 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изменение на Общ устройствен план на община Нова Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 48725.38.446, землище на с. Млекарево, общ. Нова Загора.

Публикувано на 08.04.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 22 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)-Гурково”, в поземлен имот с идентификатор 18157.98.296, гр. Гурково.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 23 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” в поземлен имот с идентификатор 68850.522.5301, гр. Стара Загора.

Публикувано на 01.04.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 20 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства, дейности по събиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отпадъци от опаковки“ в имоти с идентификатори 68850.523.300, 68850.523.5825 и 68850.523.5830 в гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 21 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за добив и преработка на месо, препакетиране на месни и млечни продукти“ в имот с идентификатор 67338.832.62 гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 23 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Програма за управление на отпадъците на община Болярово за периода 2021-2028 г.”
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 24 - ЕО/2022 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за “Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на общ. Сливен за имот с идентификатор 30990.48.69 в землището на село Злати войвода, общ. Сливен с площ 29,409 дка”.