ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2022 година

Съобщения по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, съобщаваме за внесено уведомление за инвестиционно предложение:

 • КОС-01-6845/23.12.2021 год. Уведомление за инвестиционно предложение  „Площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отпадъци от опаковки” в имоти с идентификатори 68850.523.300, 68850.523.5825 и 68850.523.5830 в гр. Стара Загора.
 • КОС-01-6847/23.12.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Монтиране на инсталация за термична деструкция на производствени отпадъци от полиметилметакрилат /ПММА/ до метилметакрилат /ММА/”, в поземлен имот с идентификатор 77476.507.191, землище на с.Хрищени, общ.Стара Загора.
 • КОС-01-34/05.01.2022 год. Уведомление за инвестиционно предложение  „Изграждане на цех за добив и преработка на месо, препакетиране на месни и млечни продукти“ в имот с идентификатор 67338.832.62 гр. Сливен.
 • КОС-01-249/14.01.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Закупуване на технологична линия за приемане и преработване на около 50 тона десертно грозде и плодове с цел производство на плодови сокове и нектари и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 30 kWp“ в УПИ II-29008 по плана на с. Меден кладенец, общ.Тунджа.
 • КОС-01-427/21.01.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на почивна база – къмпинг с места за паркиране на каравани“ в имот № 38563.31.431 по кадастралната карта на с. Копринка, общ.Казанлък.
 • КОС-01-5912/10.11.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на  рибовъдна ферма за отглеждане на шаран в поликултура с растителноядни  и хищни видове риба” в язовир „Радево-юг”,  находящ се в  ПИ 61310.30.313 и 61310.30.503 по КККР на с. Радево,  ПИ 24760.44.189, 24760.44.188 и 24760.44.186 по КККР на с. Дядово, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-5974/15.11.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Възстановяване на съществуващ рибарник и водовземане от р. Селченска“ в имот № 49494.701.358 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж.
 • КОС-01-664/01.02.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Разширяване на съществуваща урбанизирана територия кв. „Възраждане“ в имоти с № № 51648.37.111 и 516648.37.97 по кадастралната карта на гр. Николаево, общ. Николаево.
 • КОС-01-6638/14.12.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на тръбен кладенец № 2 (ТК-2 „Ти-Ви Мел – Николаево)“ в имот № 51648.37.3 по кадастралната карта на гр. Николаево, общ. Николаево. /Публикувано на 11.02.2022 г./
 • КОС-01-568/27.01.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на депо и площадки за приемане, предварително третиране и складиране (рециклиране) на строителни и инертни отпадъци и възстановяване на ландшафта“ в имот № 83106.10.105 и части от имоти с № № 83106.10.95, 83106.10.88 и 83106.21.95 по кадастралната карта на с. Шейново, общ. Казанлък.  /Публикувано на 11.02.2022 г./
 • КОС-01-5912/10.11.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на  нов присъединителен електропровод 110 кV и изместване на трасе на съществуващ електропровод 110 кV „Петрол” за присъединяване на фотоволтаична централа” в поземлен имот с идентификатор 67338.76.14 землище на гр. Сливен. /Публикувано на 11.02.2022 г./
 • КОС-01-887/07.02.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на шест еднофамилни жилищни сгради” в поземлен имот с идентификатор 46417.50.20, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора. /Публикувано на 14.02.2022 г./
 • КОС-01-1136/14.02.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Техническа и биологична рекултивация на депо за опасни отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 03229.10.167, землище на с. Безмер, общ. Тунджа. /Публикувано на 17.02.2022 г./
 • КОС-01-1487/24.02.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци от ИУМПС,ОЧЦМ, ИУЕЕО и НУБА” в поземлен имот с идентификатор 68850.526.939, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора.  /Публикувано на 07.03.2022 г./
 • КОС-01-1411/01.03.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на  шест еднофамилни жилищни сгради и нов водопровод” в имот с идентификатор 72165.505.1885, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора.  /Публикувано на 14.03.2022 г./
 • КОС-01-919/10.03.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури и монтаж на парен котел и надземен резервоар за пропан-бутан ” в  УПИ XIV-434, кв. 6, с. Габарево, общ. Павел баня.  /Публикувано на 17.03.2022 г./
 • КОС-01-599/28.01.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Отглеждане на риба в съществуващ язовир“ в имот № 35167.48.101 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък. /Публикувано на 22.03.2022 г./
 • КОС-01-641/31.01.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Риборазвъждане в съществуващ язовир“ в имот № 65036.44.39 по кадастралната карта на с. Савино, общ. Тунджа. /Публикувано на 22.03.2022 г./
 • КОС-01-642/31.01.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Риборазвъждане в съществуващ язовир“ в имот № 65036.44.42 по кадастралната карта на с. Савино, общ. Тунджа. /Публикувано на 22.03.2022 г./
 • КОС-01-1437/23.02.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане и оборудване на предприятие за производство на ориз с комплексна доставка автоматизирана система и оборудване по преработка и съхранение на ориз, включително автоматика и управление на отделните процеси и доставка на съоръжение за оползотворяване на отпадни суровини“ имот № 002016 в землището на с. Калояновец, общ. Стара Загора./Публикувано на 22.03.2022 г./
 • КОС-01-2030/17.03.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване,  предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци” в имот 31276, землище на с. Змеево, общ. Стара Загора. /Публикувано на 23.03.2022 г./
 • КОС-01-2080/18.03.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Рециклиране и повторно използване на отпадък от алуминий в участък „Леярен“ с код 12 01 03 - стърготини, стружки и изрезки от цветни метали” на площадката на „Капрони“ АД, гр. Казанлък. /Публикувано на 23.03.2022 г./
 • КОС-01-2168/21.03.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Преструктуриране на лозя, чрез изкореняване и презасаждане на лозя на площ от 4,7515 ха и изграждане на система за капково напояване” в имоти с идентификатори 24.2, 24.13, 24.14, 24.16, 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.30, 24.31, 24.32, 26.13, 26.18, 26.19, землище на с. Съдиево (ЕКАТТЕ – 70487), община Нова Загора. /Публикувано на 24.03.2022 г./
 • КОС-01-4636/14.03.2022 год. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):  „Разширение на кравеферма и увеличаване на капацитета със 160 бр. животни за отглеждане и закупуване на техника и оборудване и изхранване на животните“ в УПИ I-205, кв. 70 с идентификатор 32576.70.205 в с. Изгрев, общ. Елхово. /Публикувано на 25.03.2022 г./
 • КОС-01-1289/17.02.2022 год. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):  „Изграждане на козеферма и тръбен кладенец“ в имот № 72165.244.13 в гр. Твърдица. /Публикувано на 25.03.2022 г./
 • КОС-01-2637/05.04.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз на площадката на „Брикел“ ЕАД“, гр. Гълъбово. /Публикувано на 05.04.2022 г./
 • КОС-01-2752/08.04.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за обеззаразяване на болнични отпадъци, склад за временно съхранение на отпадъци и склад за промишлени стоки“  в УПИ VII-709, кв.204, гр. Стара Загора. /Публикувано на 08.04.2022 г./
 • КОС-01-2697/07.04.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране и съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“ в имот № 68850.139.35 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. /Публикувано на 19.04.2022 г./
 • КОС-01-2553/04.04.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз” в част от имот № 67338.603.61 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 27.04.2022 г./
 • КОС-01-3046/20.04.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инасталация на вихров пиролизен реактор за слама, обогатено енергийно гориво и саменни въглища с капацитет 6 MW” в част от имот № 67338.603.61 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 28.04.2022 г./
 • КОС-01-3069/21.04.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди от обогатено енергийно гориво, шисти, слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството за производството на енергия от такава биомаса, която не попада в обхвата на Закона за управление на отпадъците - съгласно чл. 2, ал. 2, т. 6 от ЗУО (слама и вършини), както и смес от тези горива в двустепенен нискотемпературен кипящ слой” на пл. „Брикел“ ЕАД в имот № 53134.502.1 по кадастралната карта на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово. /Публикувано на 28.04.2022 г./
 • КОС-01-191/12.01.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Риборазвъждане в съществуващ язовир“ в имот № 80217.9.131 по кадастралната карта на с. Чарган, общ. Тунджа. /Публикувано на 28.04.2022 г./
 • КОС-01-2697(4)/29.04.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“ в имот № 68850.139.35 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.  /Публикувано на 09.05.2022 г./
 • КОС-01-3305/05.05.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на въздушна линия 110 kV от фотоволтаична централа в землището на с. Маца до подстанция на „ЕСО“ ЕАД в ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, резервно поле 17“, преминаващо през землищата на селата Маца, Полски Градец и Ковачево, общ. Раднево. /Публикувано на 13.05.2022 г./
 • КОС-01-1432/23.02.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Разширение на съществуващо рибовъдно стопанство в имот № 30898.21.121 по кадастралната карта на с. Зимница, чрез добавяне на имот № 30898.21.120 по кадастралната карта на с. Зимница, общ. Мъглиж“./Публикувано на 13.05.2022 г./
 • КОС-01-3352/15.05.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на къмпинг за кемпери“ в имот № 37530.13.6 по кадастралната карта на с. Ковачите, общ. Сливен. /Публикувано на 20.05.2022 г./
 • КОС-01-3409/12.05.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на жилищни сгради“ в имот № 58743.69.20 по кадастралната карта на с. Пряпорец, общ. Стара Загора. /Публикувано на 20.05.2022 г./
 • КОС-01-3410/12.05.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на жилищни сгради“ в имот № 05431.99.21 по кадастралната карта на с. Борилово, общ. Стара Загора. /Публикувано на 20.05.2022 г./
 • КОС-01-3380/11.05.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на цех за производство на сладкарски изделия“ в имот № 68850.521.1658 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. /Публикувано на 23.05.2022 г./
 • КОС-01-3184/29.04.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности“ в УПИ XI-ДИП „1 май“, кв. 26 по плана на с. Кирилово, общ. Стара Загора. /Публикувано на 26.05.2022 г./
 • КОС-01-3348/10.05.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за поливка на декоративна растителност/други цели“  в поземлен имот с идентификатор 68850.521.1654, гр. Стара Загора. /Публикувано на 26.05.2022 г./
 • КОС-01-3400/12.05.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за анаеробно третиране на отпадъчен ферментационен продукт в биогаз“  в поземлен имот с идентификатор 21049.62.326, с. Димитриево, общ. Чирпан. /Публикувано на 26.05.2022 г./
 • КОС-01-3742/30.05.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D5 / специално проектирани депа/ на отпадъци с код 100101, 10102, 100105 и 190905“  образувани от дейността на  други юридически лица, в поземлени имоти с идентификатори 53134.84.138, 53134.84.257 и 53134.84.600, с. Обручище, общ. Гълъбово.   /Публикувано на 01.06.2022 г./
 • КОС-01-3627/23.05.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на овцеферма“ в имот № 67338.434.496 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 01.06.2022 г./
 • КОС-01-13/05.01.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Риборазвъждане в съществуващ язовир“ в имот № 59046.43.121 по кадастралната карта на с. Първенец, общ. Стралджа.  /Публикувано на 01.06.2022 г./
 • КОС-01-3427/12.05.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Преустройство на сграда в цех за пулверизиране на продукти от растителен произход, добив на извлек“ в имот № 87374.516.85 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.  /Публикувано на 08.06.2022 г./
 • КОС-01-3848/03.06.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на платен паркинг с необходимата автоматизация за 70 бр. паркоместа и складова база за инвентар на фирмата“ в имот № 87374.36.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.   /Публикувано на 13.06.2022 г./
 • КОС-01-3494/17.05.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на декоративна растителност – тревни площи)“ в имот № 68850.526.1618 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.     /Публикувано на 13.06.2022 г./
 • КОС-01-3765/31.05.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на хотел, ресторант, басейн и покривна фотоволтаична централа“  в поземлен имот с идентификатор 35028.15.104, с. Кабиле, общ. Тунджа.          /Публикувано на 16.06.2022 г./
 • КОС-01-3752/30.05.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за съхранение, предварително третиране и оползотворяване/рециклиране на строителни отпадъци” в поземлени имоти с идентификатори 35167.39.725 и  35167.39.726, гр. Казанлък. /Публикувано на 17.06.2022 г./
 • КОС-01-3493/17.05.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на  рибовъдна ферма за отглеждане на зарибителен материал и угояване на риба”, в язовир находящ се в  имот с идентификатор  53480.11.96 , землище на с. Окоп, общ. Тунджа. /Публикувано на 20.06.2022 г./
 • КОС-01-2637/17.06.2022 г. за инвестиционно предложение за (ИП): „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз на площадката на „Брикел” ЕАД, в поземлен имот с идентификатор 53134.513.33, гр. Гълъбово. /Публикувано на 20.06.2022 г./
 • КОС-01-3951/24.06.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на 10 еднофамилни и двуфамилни жилищни сгради” в поземлени имоти с идентификатори 35028.27.1, 35028.27.4 и 35028.18.22 землище на с. Кабиле, общ. Тунджа. /Публикувано на 28.06.2022 г./
 • КОС-01-4142/17.06.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на магазин за хранителни и промишлени стоки с наемател „Лидл България”  ЕООД” в поземлен имот с идентификатор 68850.75.494, землище гр. Стара Загора. /Публикувано на 28.06.2022 г./
 • КОС-01-3742/30.05.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Промени на вида и количеството на отпадъците, разрешени  за извършване на операция по обезвреждане на територията на площадката, обозначена с код D5 (специално проектирани депа)” в поземлени имоти с идентификатори 53134.84.138, 53134.84.257 и 53134.84.600, с. Обручище, общ. Гълъбово. /Публикувано на 28.06.2022 г./
 • КОС-01-4244/23.06.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 27111.35.379, с. Езеро, общ. Нова Загора. /Публикувано на 06.07.2022 г./
 • КОС-01-4361/30.06.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на пивоварна с дегустационна” в поземлен имот с идентификатор 22633.92.558, с. Долно изворово, общ. Казанлък. /Публикувано на 06.07.2022 г./
 • КОС-01-4537/08.07.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на логистичен център с пречиствателна станция за отпадъчни води, трафопост и паркинг”  в поземлени имоти с идентификатори 30119.78.3, 30119.78.5, 30119.78.4 и 30119.78.37 с. Загоре, общ. Стара Загора.  /Публикувано на 13.07.2022 г./
 • КОС-01-4210/22.06.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Добавяне на нови видове отпадъци към действаща площадка за отпадъци“ в имот № 68850.517.1046 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. /Публикувано на 18.07.2022 г./
 • КОС-01-4897/27.07.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на три фотоволтаични централи, с цел продажба на произведената електроенергия” в  УПИ XXIII, кв. 162, ПИ с идентификатор 87374.513.41, УПИ XXIV, кв. 162, ПИ с идентификатор 87374.513.42 и УПИ XXV, кв. 162, ПИ с идентификатор 87374.513.43, землище на гр. Ямбол. /Публикувано на 03.08.2022 г./
 • КОС-01-3530/18.05.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Рибовъдна ферма за рибопроизводство в яз. Яздач“ в имот № 87254.30.15 по кадастралната карта на с. Яздач и имот № 46658.20.69 по кадастралната карта на с. Малко Тръново, общ. Чирпан. Със съдържанието на уведомлението, може да се запознаете в сградата на РИОСВ-Стара Загора, на гишето за административно обслужване и в съответната община и кметство. /Публикувано на 09.08.2022 г./
 • КОС-01-5085/04.08.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на млекопреработвателно предприятие за производство на овче кисело мляко и изграждане на фотоволтаичен парк за собствени нужди с мощност от 94 kW“ в имот № 11661.300.19 по кадастралната карта на с. Воденичане, общ. Стралджа. Със съдържанието на уведомлението, може да се запознаете в сградата на РИОСВ-Стара Загора, на гишето за административно обслужване и в съответната община и кметство. /Публикувано на 09.08.2022 г./
 • КОС-01-4428/04.08.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 МWр”  в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, землище на гр. Казанлък, общ. Казанлък. Със съдържанието на уведомлението, може да се запознаете в сградата на РИОСВ-Стара Загора, на гишето за административно обслужване и в съответната община. /Публикувано на 10.08.2022 г./
 • КОС-01-3703, 3704/27.05.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Риборазвъждане в съществуващ язовир“ в имот № 66456.13.87 по кадастралната карта на с. Симеоново и „Риборазвъждане в съществуващ язовир в имот № 66456.4.119 по кадастралната карта на с. Симеоново, ведно с рибарник в имот № 72240.19.33 по кадастралната карта на с. Тенево, общ. Тунджа. Със съдържанието на уведомлението, може да се запознаете в сградата на РИОСВ-Стара Загора, на гишето за административно обслужване и в съответната община и кметство. /Публикувано на 12.08.2022 г./
 • КОС-01-5279/15.08.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за пелетизиране и пакетиране на слънчогледов шрот” в поземлен имот с идентификатор 81414.501.321, гр. Чирпан. Със съдържанието на уведомлението, може да се запознаете в сградата на РИОСВ-Стара Загора, на гишето за административно обслужване и в съответната община и кметство /Публикувано на 15.08.2022 г./
 • КОС-01-5179/09.08.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „„Изграждане на площадка за третиране на отпадъци от ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА“ в УПИ II-149, кв. 32 по плана на с. Калояновец, общ. Стара Загора.  /Публикувано на 16.08.2022 г./
 • КОС-01-4223, 4224/22.06.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на рибарник за промишлено отглеждане на риба“ в имот № 04635.51.323 по кадастралната карта на с. Богданово, общ. Нова Загора. Със съдържанието на уведомлението, може да се запознаете в сградата на РИОСВ-Стара Загора, на гишето за административно обслужване и в съответната община и кметство. /Публикувано на 23.08.2022 г./
 • КОС-01-5441/24.08.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на предприятие за вегетариански изделия и салати“ в имот № 51809.501.332 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора. Със съдържанието на уведомлението, може да се запознаете в сградата на РИОСВ-Стара Загора, на гишето за административно обслужване и в съответната община и кметство /Публикувано на 29.08.2022 г./
 • КОС-01-5485/26.08.2022 год. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на нов присъединителен електропровод 110 кV между подстанция Дъбово, разположена в ПИ 24342.9.117 и стълб 79 от ВЛ 110 КV Тунджа“ в землището на с. Дъбово общ. Мъглиж./Публикувано на 07.09.2022 г./ 
 • КОС-01-5486/26.08.2022 год. за инвестиционно предложение (ИП):  „Изграждане на нов присъединителен електропровод 110 кV между подстанция Дъбово, разположена в ПИ 24342.9.117 и стълб 79 от ВЛ 110 КV Тунджа“ в землищата на с. Тулово, с. Дъбово и гр. Мъглиж. /Публикувано на 07.09.2022 г./
 • КОС-01-5761/09.09.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Замяна на съществуващо гориво природен газ с пропан-бутан на Котел № 4, употреба на дизелово гориво от съществуващо стопанство за Котел № 1, парогенератор ПГ 1 и Котел № 5, като алтернативно гориво” в поземлен имот с идентификатор 87374.511.437, гр. Ямбол. /Публикувано на 19.09.2022 г./
 • КОС-01-5819/13.09.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Разширение на действаща площадка за дейности с отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 68850.523.200 (Площадка № 1), с включване към нея на нови имоти с идентификатори 68850.523.203 и  68850.523.414, гр. Стара Загора. /Публикувано на 27.09.2022 г./
 • КОС-01-4278/27.06.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на депо са неопасни производствени отпадъци върху територията на закрит и рекултивиран сгуроотвал“ в имот № 67338.102.6 по кадастралната карта на гр. Сливен и имот № 000009 в землището на с. Самуилово, общ. Сливен. /Публикувано на 10.10.2022 г./
 • КОС-01-6174/30.09.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за  временно съхранение и третиране на отпадъци от ИУМПС, ОЧЦМ, ИУЕЕО  и НУБА” в поземлен имот с идентификатор 14275.23.105, с. Гавраилово, общ. Сливен.
 • КОС-01-6174/30.09.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за  временно съхранение и третиране на отпадъци от ИУМПС, ОЧЦМ, ИУЕЕО  и НУБА” в поземлен имот с идентификатор 14275.23.105, с. Гавраилово, общ. Сливен. /Публикувано на 11.10.2022 г./
 • КОС-01-5362/07.10.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за  временно съхранение и  предварително третиране /сортиране/ на отпадъци от черни и цветни метали и пластмаса” в поземлен имот с идентификатор 49494.93.771, гр. Мъглиж. /Публикувано на 12.10.2022 г./
 • КОС-01-6291/05.10.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Добавяне на нови видове отпадъци към действаща площадка за отпадъци, промяна на разрешените количества отпадъци с Решение № 13-ДО-476-03/29.04.21 г., разширение на производствената дейност и увеличаване на капацитета за извършване на дейност „сортиране“, чрез въвеждане в експлоатация на нова сортировъчна инсталация за отпадъци“ в имот № 68850.517.1046 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. /Публикувано на 18.10.2022 г./
 • КОС-01-5367/19.08.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Отглеждане на риба в съществуващи язовири“ в имот № 05863.11.51 по кадастралната карта на с. Ботево и имот № 47562.62.43 по кадастралната карта на с. Меден кладенец, общ. Тунджа. /Публикувано на 18.10.2022 г./
 • КОС-01-2775/11.04.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Ползване на яз. Оризари, с цел риборазвъждане и напояване на земеделски култури” в землищата на с. Оризари, общ. Твърдица и  гр. Твърдица. /Публикувано на 19.10.2022 г./
 • КОС-01-6790/27.10.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на крематориум с капацитет за около 5 кремации на ден“ в имот № 68850.109.139 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. /Публикувано на 07.11.2022 г./
 • КОС-01-5492/02.09.2022 г. и КОС-01-6718/24.10.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Частично измение Общ устройствен план (ОУП) и на подробен устройствен план (ПУП) за имоти с № № 55021.171.804 и 55021.171.805 по кадастралната карта на гр. Павел баня, изграждане на вилно селище, рибарник и трасе на пътна връзка в имоти с № № 55021.171.804 и 55021.171.805 по кадастралната карта на гр. Павел баня и изместване на напоителен канал, представляващ имот № 55021.171.803 по кадастралната карта на гр. Павел баня, общ. Павел баня. /Публикувано на 07.11.2022 г./
 • КОС-01-6883/01.11.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на ЖП терминал за товаро-разтоварни дейности“ в имот № 77476.123.43 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора. /Публикувано на 09.11.2022 г./
 • КОС-01-7006/08.11.2022 г.:  Уведомление за изработване на Подробен устройствен план-план за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала”  в поземлени имоти с идентификатори 44118.130.17, 44118.130.18, 44118.130.20, 44118.130.21, 44118.130.22,   44118.130.23 и 44118.130.24, с. Лозенец, общ. Стралджа. /Публикувано на 09.11.2022 г./
 • КОС-01-7006/08.11.2022 г.:  Уведомление за изработване на Подробен устройствен план-план за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала”  в поземлени имоти с идентификатори 44118.130.17, 44118.130.18, 44118.130.20, 44118.130.21, 44118.130.22,   44118.130.23 и 44118.130.24, с. Лозенец, общ. Стралджа. /Публикувано на 15.11.2022 г./
 • КОС-01-6777(2)/11.11.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Изграждане на пет  вилни сгради” в поземлени имоти с идентификатори 80217.33.342, 80217.33.343, 80217.33.344, 80217.33.345 и 80217.33.346, землище на с. Чарган, общ. Тунджа. /Публикувано на 17.11.2022 г./
 •  КОС-01-7196/15.11.2022 г.: Уведомление за изработване на Подробен устройствен план-план за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала”  в поземлен имот с идентификатор 72165.221.20, землище на гр. Твърдица.  /Публикувано на 22.11.2022 г./
 • КОС-01-7267/15.11.2022 г.:  Уведомление за изработване на Подробен устройствен план-план за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала”  в поземлен имот с идентификатор 49494.324.36, землище на гр. Мъглиж. /Публикувано на 22.11.2022 г./
 • КОС-01-7197/15.11.2022 г.: Уведомление за  изменение на Общ устройствен план на община Казанлък и изработване на Подробен устройствен план-план за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 35167.502.6152, кв. 44,  гр. Казанлък. /Публикувано на 22.11.2022 г./
 • КОС-01-7195/15.11.2022 г. за уведомление за: „Подробен устройствен план – план за застрояване за ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаичен парк с мощност 5 MW“ в имоти с № № 67338.1.1146 и 67338.1.1147 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 24.11.2022 г./
 • КОС-01-7330/22.11.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води и локално пречиствателно съоръжение-каломаслоуловител” в поземлен имот с идентификатор 53134.515.170, землище на с. Обручище, общ. Гълъбово. /Публикувано на 24.11.2022 г./
 • КОС-01-7434/28.11.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Изграждане на кланичен пункт с транжорна” в поземлени имот с идентификатор 00697.37.163, землище на с. Асен, общ. Павел баня.  /Публикувано на 30.11.2022 г./
 • КОС-01-7494/29.11.2022 г., уведомление за: Частично изменение на Общ устройствен план на община Нова Загора изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 87374.41.978 и 38683.15.890  землище на с. Кортен, общ. Нова Загора.  /Публикувано на 01.12.2022 г./
 • КОС-01-5030/03.08.2022 г. за уведомление за: „Изграждане на площадка за дейности по закупуване и съхаранение на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, текстил, дървестни и метални отпадъци, излезли от употреба гуми и изолационни материали“ в имот № 68850.523.5666 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.  /Публикувано на 05.12.2022 г./
 • КОС-01-4935/28.07.2022 г. за уведомление за: „Приемане на отпадък с код 10 01 15 - сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне на Депо за неопасни производствени отпадъци (ДНПО), с издадено КР № 483/2014 г.; увеличаване влажността на отпадъците за намаляване на запрашаването при товарни и транспортни дейности; използване на АИС Брикел като пункт за измерване на прахови имисии в района на депото“.                        /Публикувано на 14.12.2022 г./
 • КОС-01-7795/13.12.2022 г.-Уведомление за частично изменение на Общ устройствен план на община Сливен изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” за поземлени имоти с идентификатори 65303.15.12 и 65303.15.13 землище на с. Самуилово, общ. Сливен.  /Публикувано на 14.12.2022 г./
 • КОС-01-7547/01.12.2022 г. за изготвяне на план/програма „Подробен устройствен план – план за застрояване за имоти 77476.507.35, 77476.507. 59, 77476.507.133, 77476.507.154 и 77476.507.238 в землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора и обособяване на индустриална зона. /Публикувано на 16.12.2022 г./
 • КОС-01-7524/30.11.2022 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали, негодни за употреба батерии и акумулатори и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“ в имот с идентификатор 10776.13.61 в с. Веселиново, общ. Тунджа.  /Публикувано на 16.12.2022 г./
 • КОС-01-7389/24.11.2022 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Увеличаване на количествата  отпадъци с код 16 01 04 и 16 01 06  на действаща площадка за дейности с отпадъци”, находяща се в поземлен имот с идентификатор 58236.37.42, с. Преславен, общ. Стара Загора. /Публикувано на 19.12.2022 г./