ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2022 година

Публикувано на 07.10.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 59 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на шаран в поликултура с растителноядни и хищни видове риба” в язовир „Радево-юг”, находящ се в ПИ 61310.30.313 и 61310.30.503 по КККР на с. Радево, ПИ 24760.44.189.24760.44.188 и 24760.44.186 по КККР на с. Дядово, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 60 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на къмпинг за кемпери“ в имот № 37530.13.6 по кадастралната карта на с. Ковачите, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 92 - EO/2022 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на три фотоволтаични електроцентрали” в поземлени имоти с идентификатори 18280.86.1976, 18280.86.1977 и 18280.86.1978, гр. Гълъбово.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 93 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка на „Изменение на ПУП за УПИ V - за ЗММ, кв. 205 по ПУП на кв. Индустриален, гр. Нова Загора и изработване на ПУП - ПР и ПЗ за изграждане на фотоволтаичен парк с обща мощност до 10 MWp“ в УПИ V - за ЗММ, кв. 205 по ПУП на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 94 - EO/2022 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 1 MWp” в поземлен имот с идентификатор 67338.99.59, землище на гр. Сливен.

Публикувано на 30.09.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 55 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на логистичен център с пречиствателна станция за отпадъчни води, трафопост и паркинг” в поземлен имот с идентификатор 30119.78.185, с. Загоре, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 56 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване и селскостопанска сграда, закупуване на селскостопанска техника, оръдия против градушка, перки против слана, видеонаблюдение и метеорологична станция”, в поземлени имоти с идентификатори 40083.65.639 и 40083.65.640, землище на с. Крушаре, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 57 - ПР/2022 г.да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на три фотоволтаични централи, с цел продажба на произведената електроенергия” в УПИ XXIII, кв. 162 /ПИ с идентификатор 87374.513.41/, УПИ XXIV, кв. 162 /Т1И с идентификатор 87374.513.42/ и УПИ XXV, кв. 162 /ПИ с идентификатор 87374.513.43/, землище на гр. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 58 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищен комплекс от затворен тип“ в имот №05431.99.21 по кадастралната карта на с. Борилово, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 82 - EO/2022 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала ” в поземлен имот с идентификатор 67338.77.21, гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 83 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в, УПИ VIII-164 и УПИ IX-164 кв. 83, землище на с. Рупките, общ. Чирпан.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 84 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменението на ПУП-ПР и ПЗ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща мощност 1,5 MW и нов БКТП (бетонна комплектнтрансформаторна подстанция) 20/0,4kV, 2x1000 kVA“ в имоти с № № 87374.36.97, 87374.36.98 и 87374.36.99 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 85 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка на „Подробен устройствен план - План за застрояване ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с обща мощност до 300 kWp“ в У ПИ I, II, III, кв. 24 по плана на с. Рупките, общ. Чирпан.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 86 - EO/2022 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на две фотоволтаични електроцентрали с мощност до 4,9 MWp и до 3 MWp” в поземлени имоти с идентификатори 18280.80.18 и 18280.80.19 и 18280.80.23, землище на гр. Гълъбово.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 87 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка на „Подробен устройствен план - План за застрояване ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с обща мощност до 200 kWp“ в УПИ IX-392 и УПИ VIII-391, кв. 43 по плана на с. Рупките, общ. Чирпан.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 88 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка на „Изменение на ПУП-ПЗ и ПР за УПИ IV-2460, кв. 59 по плана на гр. Гълъбово и изграждане на 2 бр. фотоволтаични централи в новообразувано УПИ XI-2525, кв. 59 и УПИ ХП-2526, кв. 59 по плана на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово“.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 89 - EO/2022 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлени имоти с идентификатори 67338.77.24, 67338.77.25 и 67338.77.39 гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 90 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 35660.26.132, местност „Мандрата”, с. Камен, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 91 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Казанлък и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 68446.141.1, 68446.141.2, 68446.141.5, 68446.141.6, 68446.169.31, 68446.169.34, 68446.141.40, 68446.130.82, 68446.79.30 землище на с. Средногорово и поземлени имоти с идентификатори 40292.21.9, 40292.21.8 и 40292.23.4 землище на с. Крън, община Казанлък.

Публикувано на 28.09.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 78 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план, План за регулация и застрояване и Парцеларен (ПУП, ПРЗ и ПП) на имот с идентификатор 80217.21.484 в землището на с. Чарган, общ. Тунджа за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 4990 KWp”.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 81 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в У ПИ XVII-1, XVIII-1, XIX-1, ХХ-1, ХХП-1, ХХШ-1 и XXIV-1 кв. 1, по плана на с. Тополяне, общ. Раднево.
 

Публикувано на 23.09.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 77 - EO/2022 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за “Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на общ. Нова Загора за имот с идентификатор 48725.38.23 по кадастралната карта на с. Млекарево, общ. Нова Загора и изработване на подробен устройствен план - план за застрояване за изграждане на нова повишаваща подстанция СрН/110 кУ и възлова станция 110 кУ”.

Публикувано на 21.09.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 79 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 90 kW” в имот № 68850.67.974 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 80 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка на „Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти с № № 49391.37.16, 49391.37.7, 49391.37.13 и 49391.39.8 по кадастралната карта на с. Мусачево, общ. Гълъбово, имот № 53134.1.104 по кадастралната карта на с. Обручище, общ. Гълъбово и имоти с № № 47603.107.610, 47603.107.612 и 47603.107.616 по кадастралната карта на с. Медникарово, общ. Гълъбово.

Публикувано на 16.09.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 74 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка на „Проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на 2 броя фотоволтаични централа с мощност по 200 kWp всяка“ в УПИ XVI-170 и УПИ XVII-170, кв. 57 по плана на с. Хрищени, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 75 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка на „Подробен устройствен план - План за застрояване ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с обща мощност до 180 kWp“ в У ПИ III-168 и УПИ IV-168, кв. 12 по плана на с. Разделна, общ. Гълъбово.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 76 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изработване на ПУП-ПРЗ за „Обществено използване и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 1 MW” в имот № 67338.420.265 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.

Публикувано на 14.09.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 53 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване с помпено-филтров възел, сондажна помпа и автоматизация, автономна фотоволтаична централа, закупуване на земеделска техника, сензор за суха и влажна температура, видеонаблюдение и метеорологична станция”, в поземлен имот с идентификатор 66826.56.1, землище на с. Скобелево, общ. Павел баня.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 54 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „ „Изграждане на 13 бр. самостоятелни жилищни сгради“ в имот № 58743.69.20 по кадастралната карта на с. Пряпорец, общ. Стара Загора.