ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2016 година

Съобщения по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционни предложения:

 
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец в имот № 55021.59.777 по кадастралната карта на гр. Павел баня, общ. Павел баня.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на регионален център за запазване на застрашени речни видове от изчезване в имоти с № № 000892, 000893 и част от 000450 в землището на гр. Болярово, общ. Болярово.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на цех за производство на плодове, зеленчуци и ядки и изграждане на сондажен кладенец в имот № 035003 в землището на с. Овощник, общ. Казанлък
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 55021.67.26, местност „Гереня” в землището на гр. Павел баня, общ. Павел баня с НТП - ливада в урбанизирана територия - обществено обслужване за строителство на „2 броя къщи за гости”.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване за овощни градини в имоти с № № 81387.27.26, 81387.55.1, 81387.57.12, 81387.59.31и 81387.59.32 по кадастралната карта на е. Чинтулово, общ. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на кравеферма в УПИ IX-666, кв. 70 по плана на с. Генерал Инзово, общ. Тунджа.
 •  Уведомление за инвестиционно предложение за Спасителен център за мечки в имот № 000747 в землището на с. Яворово, общ. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Преустройство на мозаечен цех и арматурен цех в склад за съхранение на минерални торове и препарати за растителна защита, с ' административно битова част” в поземлен имот с идентификатор 68850.526.1619 , кв.„Голиш” гр. Стара Загора
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на семеен хотел с ресторант, спа център с басейн, магазин и два броя жилища” в поземлени имот № 000100, местност „Черния мост”, с. Малка Верея, общ. Стара Загора
 • Уведомление за инвестиционни предложения за „Добив на доломити на
  площ 177 дка от находище „Питово” в землището на с. Питово, общ. Нова Загора
 • Уведомление за инвестиционно предложение за ,Изграждане на рибарник и свободно отглеждане на риба” в имот № 27499.501.3164 землището на с. Енина, общ. Казанлък
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на трасе за подземен газопровод с обща дължина 1 887,40м ” в землището на гр. Сливен
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за преработка на плодове, зеленчуци и ядки със собствен водоизточник и закупуване на техническо оборудване” в поземлен имот с идентификатор 67338.603.176 Промишлена зона, гр. Сливен
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за преработка на биошипки със собствен водоизточник и закупуване на техническо оборудване” в поземлен имот № 065110 землището на с. Тополчане, общ. Сливен
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения в землището на с. Болярско, общ. Тунджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване в имот № 87374.12.34 по плана гр. Ямбол, общ. Ямбол.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на комплексна автоснабдителна станция в имот № 67338.603.354 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на ел. провод 20 kV, № 2 от подстанция „Гледачево” в посока претоварач BRs 112-нов в землищата на селата Гледачево, Трояново и Овчарци, общ. Раднево
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Развъждане на риба в имот № 000204 в землището на с. Радецки, общ. Нова Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Монтаж на хидротурбини за производство на ел. енергия в съществуващи облекчителни шахти - част от водоснабдителната система на В и К - Стара Загора в имоти с № № 68850.508.16 и 68850.508.22 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на млекопреработвателно предприятие в имот № 000867 в землището на с. Жельо войвода, общ. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на заведение за хранене със стаи за гости” в имот № 55021.68.22 в землището на гр.Павел баня, общ.Павел баня
 •  Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма до 50броя крави” в имот с № 020007 в землището на с. Веселиново, общ. Тунджа
 •  Уведомление за инвестиционно предложение Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП- ПРЗ) за смяна отреждането на УПИ I- 337, кв. 61 по плана на с. Александрово, общ. Стралджа
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на имот № 000043 в землището на гр.Шипка, общ.Казанлък от „горска територия” в „територия за обществено обслужване”
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Създаване на овощна градина от трайни насаждения, изграждане на два броя сондажи и система за капково напояване в имоти с № № 67338.76.25 и 67338.76.26 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за ’’Създаване ла лешникови насаждения в имоти, собствени и под аренда, в землището на с. Ясеново, общ. Казанлък, обл. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на база за отдих” в поземлени имоти с №№ 060008 и 060009 землището на гр. Крън, общ. Казанлък
 •  Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури и ново водовземно съоръжение-тръбен кладенец” в имот с № 040019, землището на с. Зимница, общ. Стралджа
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на водовземно съоръжение в имот№ 67338.547.11 в гр. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционни предложения за „Изграждане на център за обществено и делово обслужване” в имот № 001165 землището на с. Тулово, общ. Мъглиж
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Строителство .на сграда за курортни дейности - къща за гости” в поземлен имот с идентификатор № 55021.70.12, местност „Гереня“ в землището на гр. Павел баня, общ. Павел баня.
 •  Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на животновъдна ферма за 350 бр. в имот № 000377 в землището на с. Крива круша, общ. Нова Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Строителство на еднофамилни жилищни сгради в имоти № 307.164 и № 052014, местност „Гробищата“ в землището на с. Лясково, общ. Стара Загора“.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на ферма за угояване на телета и складова база” в имот № 000200 землището на с. Иглика, общ. Болярово
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на до 240 млечни крави в имоти с № № 000289 и 000327 в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на кравеферма и торище тип „лагуна“ в имоти с № № 000212 и 000214 в землището на с. Изгрев, общ. Елхово.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  Изграждане на учебна сграда и градина за спорт и. отдих в имот № 67338.32.39 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на кравеферма с доилна зала и фотоволтаична централа с мощност 30 kW на покрива на кравефермата в имоти с № № 297007 и 297008 в землището на с. Ситово, общ, Болярово.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  Изграждане на производствена сграда за отглеждане на 38 640 бр. кокошки-носачки в имот № 056007 в землището на с. Ново село, общ. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на подземен разпределителен газопровод от тръби стомана и полиетилен висока плътност с налягане на природния газ 1.0 МРа от с. Новоселец, Общ. Нова Загора до с. Ковачево, Общ. Раднево, чрез изграждане на Разпределителен газопровод (РГ).
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на ферма за отглеждане на 10 080 бр. кокошки-носачки в УПИ1-42, кв. 48 на с. Любеново, общ. Раднево.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване в имоти с № № 090008 и 090010 в землището на с. Недалеко, общ. Стралджа и водовземане от язовир в имот № 000014 в землището на с. Люлин, общ. Стралджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  „Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда в имот № 065309; изграждане на сондажи за водовземане на подземни води и система за капково напояване в имоти №№ 061003 и 062066 и изграждане на ограда в имоти №№ 061003, 062066и 056023” в землището на с. Тополчане , общ. Сливен
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Складова база за съхранение на амониева селитра в имоти' с идентификатори 68850.526.1604, 68850.526.1603 и 68850.526.1624 гр. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на складова база състояща се от склад за съхранение на зърно, склад за препарати за растителна защита, склад за торове и склад за семена и изграждане на експлоатационен тръбен кладенец за водоснабдяване” в поземлен имот № 011055 землището на с. Загоре, общ. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на рибовъдно стопанство - риболюпилен комплекс за изкуствено размножаване и култивиране на зарибителен материал от топло и студенолюбиви видове риби, декоративни риби, водорасли, раци жива храна /ракообразни, нематоди/ в затворена рециркулационна система в УПИ XV-473, кв. 17 по плана на р. Малка Верея, общ. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на четири броя (4бр.) тръбни кладенци и система за капково напояване за овощна градина с обща площ 224 дка” в парцели 048003, 048014, 048040 и 048060 землището на с. Даскал Атанасово, общ. Раднево
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  „Отглеждане на люцерна в имот № 000098 в землището на с.Меден кладенц, общ.Тунджа, свързано със смяна на начина на трайно ползване (НТП) от НТП „пасище, мера” в НТП „нива””.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за ,, Изграждане на предприятие за преработка и пакетиране на зърнени храни, ядки, сушени плодове, семена и производство на шоколад”в ПИ с идентификатор 87374.514,3 гр. Ямбол
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда в имот № 065309; изграждане на сондажи за водовземане на подземни води и система за капково напояване в имоти №№ 061003 и 062066 и изграждане на ограда в имоти №№ 061003, 062066и 056023” в землището на с. Тополчане , общ. Сливен
 • Уведомление за инвестиционно предложение  за  „ Изграждане на тръбен кладенец -ТК-1 за водопой на животни, измиване на площадки и поливни и противопожарни нужди” в УПИ I -337, кв. 61 по плана на с. Александрово, общ. Стралджа
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  Изграждане на сондаж за водоползване от подземни води за нуждите на цех за преработка на плодове, зеленчуци и грозде в с. Голямо Чочовени, общ. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на търговски център на четири нива в имот № 67338.543.57 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение  за:
  •    Изграждане на нова технологична линия за обезводняване на барутни маси в Обект 67 на Завод 3, обособена като Обект 67 Б, в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3 в гр. Казанлък;
  •    Изграждане на технологична линия за приготвяне и дозиране на суспензии на компоненти в Обект 67 на Завод 3 в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3 в гр. Казанлък;
  •    Разработване на технологична линия за производство на термобарични мини, термобарични гранати, димни мини, димни гранати, снаредени композиции на основата на полимери в Обект 67 на Завод 3 в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3 в гр. Казанлък;
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  „ Изграждане на модулна станция за светли горива” в поземлен имот (ПИ) № 032012, землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора 
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  „ Увеличаване на броя на пребиваващите ж.п. цистерни от 2бр. на 8бр. към „Складово стопанство за втечнен въглеводороден газ пропан-бутан и техните смеси", гр.Стара Загора, УПИХ1- 1511 кв.15 „Индустрия” гр.Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на кравеферма, фотоволтаична централа до 30 kW, закупуване на оборудване и земеделска техника в имот № • 001757 в с. Глуфишево, общ. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  Изграждане на млекопреработвателно предприятие с капацитет 5000 л преработено мляко на ден в УПИ IX-196,197, кв. 27 по плана на с. Манолово, общ. Павел баня.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане’на семейна животновъдна ферма за отглеждане на кокошки, до 10 бр. свине и до 5 бр. крави в имот № 27499.172.59 по кадастралната карта на с. Енина, общ. Казанлък.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилища в имоти с №№ 000189, 000190, 000193, 000194 в землището на с.Ягода, общ.Мъглиж”.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  „ Изграждане на масиви от трайни насаждения-орехи на площ 89,171 дка „ в землището на гр. Шивачево, общ. Твърдица, местност „Ярън Бала”.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Добив и преработка на строителни материали от находище „Сепеджик” на площ 180,3063 дка в землищата на гр. Павел баня и с. Виден, общ. Павел баня
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Извършване на дейности по риборазвъждане, отглеждане, улов на сладководни риби и спортен риболов в имот № 000058 в землището на с. Симеоново, общ. Тунджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на два броя тръбни кладенци в имот № 87374.537.163 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  „Засаждане на трайни насаждения - 168,94 дка в имоти с.№№ 001441, 001046, 001044, 001150, 001447, 001372, 001271, 001013, 001005 в землището на с.Средорек, общ.Сливен”
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на оранжерия за зеленчукопроизводство със система за капково напояване „ впоземлен имот № 011004 землището на с. Могила, общ. Стара Загора 
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  „ Изграждане на производствено хале за инсталиране на линия за, изотермична закалка и отпуск на детайли , изработени от стоманени ленти” в УПИ Ц, кв.94 по плана на гр. Крън
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на два броя тръбни кладенци” в ПИ с идентификатор 87374.534.3 гр. Ямбол
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „ Изграждане /преустройство/ на цех за хроматиране, прахово боядисване, облицовка и механична обработка на алуминиеви профили” в УПИ Щ, кв. 3 гр. Елхово
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Включване на дейност по оползотворяване на горими отпадъци(Ж)Р- модифицирани горива) за получаване на топлинна енергия в предкамерна скарна пещ с номинална топлинна мощност 5,7 MW към енергиен котел(ЕК2) на „Топлофикация-Сливен” ЕАД”
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Водовземане от повърхностен воден обект „Мечкаревски азмак“ и изграждане на система за капково напояване на черешова градина в имот № 30990.33.17 по кадастралната карта на с. Злати войвода, общ. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на 1 бр. тръбен сондажен кладенец СК-1 за добив на подземни води за нуждите автомивка в имот № 68850.524.767 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване на зеленчуци в имоти № 030138 и 020182 в землището на с. Зимница, общ. Стралджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на парк „Езерото” в УПИ . Ш-2319, 2352, кв. 84 а по плана на гр. Гълъбово.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Създаване на интензивна и биологична градина от 55 дка череши и 70 дка сливи, изграждане на 3 бр. тръбни сондажни кладенци, изграждане на капково напояване и ограда, изграждане на селскостопанска постройка и административно-битова сграда, монтиране на 2 бр. преместваеми контейнери“ в имот № 012051 в землището на с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа, имоти с № № 024042, 026059, 027076, 004035 и 026020 в землището на с. Дражево, общ. Тунджа и имот № 020012 в землището на с. Кабиле, общ. Тунджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „ Площадка за третиране и съхранение на отпадъци” в поземлен имот № 000084, Стопански двор по плана на с. Черна гора, общ. Братя Даскалови
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на лозови масиви със система за капково напояване” в имот с идентификатор 37530.44.1000 землището на с. Ковачите, общ. Сливен
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на хидромелиоративна система за капково напояване на винени лозя в землището на с. Иречеково, общ. Стралджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Създаване на шипкови насаждения, отглеждани по биологичен начин, със система за капково напояване в землището на с. Капитан Петко войвода, общ. Тополовград.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Създаване на шипкови насаждения, отглеждани по биологичен начин, със система за капково напояване в землището на с. Радовец, с. Филипово и с. Планиново, общ. Тополовград.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Разширение и реконструкция на биволовъден комплекс МУРРА-2002 в с. Лозенец, общ. Стралджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води с дълбочина 27 м Ъ ПИ № 104014 в землището на с. Арнаутито, общ. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на цех за производство на туршии в ПИ № 020008 в землището на с. Завой, общ. Тунджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на топлопровод по ул. „Асеновска“ за топлозахранване на кв. „Комлука“ в гр. Сливен, общ. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на инсталация за производство на Лепило 192 и разтворител за лепило 192 с консумация на органични разтворители по малко от 150 kg/h и/или 2000 t/y в обект ПМ-3 в имот № 19494.46Л 34 по кадастралната карта на гр. Мъглиж и „Проектиране и изграждане на инсталация за производство на изделия със специално предназначение в обект. .ПМ-2“ в имот № 49494.46.134 в землището на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на предприятие за преработка на плодове, зеленчуци и билки в имот № 27382.600.3563 по кадастралната карта на гр. Елхово, общ. Елхово.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на капково напояване на трайни насаждения със захранване от тръбен кладенец в ПИ № 30990.33.17 в землището на с. Злати войвода, общ. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Добив на скално-облицовъчни материали - гранодиорити от находище „Блягорница” в землището на гр. Твърдица.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Създаване на бадемови и лавандулови насаждения, закупуване на техника, изграждане на ограда и система за калково напояване в ПИ № 000173 в землището на с. Воденичане, общ. Стралджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване на лешникова градина с площ 52,999 дка, тръбопровод за напоителни нужди, закупуване на шредер и поливна инсталация в землището на с. Иречеково, общ. Стралджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на оранжериен комплекс за отглеждане на зеленчуци със система за капково напояване и склад за съхранение на селскостопанска продукция” в имот 030013 землището на с. Горно Ботево, общ. Стара Загора
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване, изграждане на подпорна конструкция с мрежа за защита отградушки, птици и насекоми, ограда от стоманобетонни колове с метална мрежа, закупуване на лозарски трактор и прикачен инвентар в лозов масив от 44,004 дка в землището на с. Победа, общ. Тунджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за капково напяване“ в имоти с № № 023064, 026022, 001001 и 023020 в землището на с. Хлябово и изграждане на навес и складове за селскостопанска техника и инвентар в имот № 001001 в землището на с. Хлябово, общ. Тополовград.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Екстензивно отглеждане на 100 броя крави и изграждане на кланица в ПИ № 101021 в землището на с. Коларово, общ. Раднево.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на тръбен кладенец за капково напояване на овощна градина в имот № 05284.420.Зпо кадастралната карта на гр. Болярово, общ. Болярово.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на овцеферма за отглеждане на 600 бр. овце с фотоволтаичен модул с мощност 30 kW и собствен водоизточник (тръбен кладенец) в имот № 72165.437.903 по кадастралната карта на гр. Твърдица, общ. Твърдица.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Създаване на масиви от насаждения царевица зърно и царевица силаж със система за капково напояване” в масиви № 02 -519,636 дка; № 41 - 304,107 дка и № 42 - 191,968 дка , № 48 -42,999дка и № 14 -213,587 дка в землището на с. Коньово, общ. Нова Загора
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на склад за временно съхраняване на химически вещества и смеси към Инсталация Механичен цех в поземлен имот с идентификатор 49494.46.134 в землището на гр. Мъглиж, община Мъглиж.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения от шипки“ в имот № 012009 в землището на с. Златари, общ. Тунджа и имот № 100001 в землището на с. Недялско, общ. Стралджа; „Изграждане на система за капково напояване“ в имоти с № № 012009, 011001, 011012 и 011002 в землището на с. Златари, общ. Тунджа и имот № 100001 в землището на с. Недялско, общ. Стралджа; поставяне на електропастир на имотите и,закупуване на трактор с прикачен инвентар.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на кравеферма за свободно боксово отглеждане на 108 бр. крави в .имот № 000009 в землището на с. Васил Левски, общ. Опан.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „ Изграждане на 1 бр. тръбен сондажен кладенец за добив на подземни води за други цели,, в поземлен имот с идентификатор 68850.523.87, гр. Стара Загора
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „ Изграждане на кравеферма за отглеждане на 150 броя месодайни крави” в поземлени имоти с идентификатори 48163.501.960 и 48163.501.41 с. Елхово, общ. Николаево
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на оранжериен комплекс за зеленчукопроизводство и създаване на система за капково напояване в имот № 050018 в землището на с. Джинот, общ. Стралджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  Изграждане на система за капково напояване на лозово насаждение в имоти с № № 015044, 015046 и 015047 в землището на с. Дражево, общ. Тунджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Закупуване и поставяне на преместваеми култивационни съоръжения - полиетиленови и- поликарбонатни оранжерии за отглеждане на плодове и зеленчуци, изграждане на система за капково напояване в имоти с № № 022161, 022162 и 022163 в землището на с. Борово, общ. Стара Загора и имоти с № № 68850.133.7, 68850.76.13, 68850.189.18 и 68850.189.19 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора и закупуване на специализирани хладилни превозни средства и селскостопанска техника за нуждите на производствената дейност.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на тръбен кладенец в УПИ XIII-1654, кв. 117 по плана на е. Ягода, общ. Мъглиж.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „ Създаване на масиви е трайни насаждения малини със система за капково напояване” в поземлен имот № 048014 от землището на с. Българене, общ. Раднево
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на напоителна система -капково напояване на лозови насаждения в масиви .106 и 107 в землището на с. Съединение, общ. Братя Даскалови.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на магазин от веригата „Практикер” за търговия с материали и инструменти за строителството, бита и градината в УПИ III-87374.32.948 в гр. Ямбол.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на складова база за съхраняване на селскостопанска продукция и инвентар, цех за'преработка на месни продукти за храна на животни и торохранилище в имот № 085029 в землището на с. Калиево, общ. Тунджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма” в поземлени имоти с № 171001, № 171003 и № 171005 землището на с. Кортен, общ. Нова Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Създаване на лешникови насаждения със система за капково напояване и водовземане от повърхностен воден водоизточник, в имоти с № № 119006, 119009, 119011, 119020, 119023, 119029, 119030, 119032, 119036, 120001, 120002, 120003, 120005, 120007, 120008, 120010, 120013, 120016, 120018, 120022, 120023, 120024, 120025, 120026, 120028, 120029, 120030, 121001, 121005, 121007, 121008, 121016, 121017, 121018, 121022, 121023, 121024, 121026, 121027, 121028, 121030, 121031, 121032, 121033, 121034, 121035, 121036, 121039, 121040, 121043, 122002, 122003, 122006, 122007, 122010, 122012, 122017, 122022, 123001, 123002, 123007, 123009, 124001, 124002, 124004, 124005, 124014,. 124015, 124017, 124020, 124021, 124022, 124023, 125004, 125014, 125020, 125021, 125023, 125024, 125034, 126002, 126003, 126004, 126005, 126006, 126014, 126016, 126021, 126024, 126027, 131001, 131006, 131008, 131009, 131013, 131015, 131016, 131017, 131018, 131022, 131025, 131026, 131028, 131029, 131032, 131035, 131039, 131040, 132001, 132002, 132006, 132010, 132013, 132014, 132016, 132017, 132018, 132021, 132022, 132023, 132024, 132027 и 132028 с обща площ 646,978 дка в землището на с. Ясеново, общ. Казанлък.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондаж” в имот № 020024 - Стопански двор от землището на с. Плодовитово, общ. Братя Даскалови.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане- на оранжерии за производство и отглеждане по вертикален метод на охлюви от вида Helix Aspersa и Helix Muller” в поземлен имот е № 002182 землището нас. Веселиново, -общ. Тунджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „ Изграждане на мини-голф игрище и 4 къщи за рекреация” в поземлен имот с идентификатор № 68850.13.3 гр. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на обект: „Тематичен исторически парк и туристически комплекс „Светът на траките“ в имоти с № № 000242, 000273, 000274, 039005, 039017 и 000240 в землището на гр. Шипка, общ. Казанлък.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на ферма за кози с капацитет до 100 бр. животни, изграждане на торосъбирателна площадка и закупуване на оборудване за фермата в УПИ XI - 214, кв. 56 по плана на с. Зимница, общ. Мъглиж.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на игрище за мини-футбол и бадминтон в имот № 68850.114.7 в землището на гр. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за монтиране цистерна от стомана с вместимост 60 т3 за съхранение на нитрационни и киселинни смеси при производство на нитроцелулоза на Завод 3 в Казанлък в ПИ с идентификатор 35167.119.3 в землището на гр. Казанлък, общ. Казанлък.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя тръбни кладенци-един черпателен и един реинжекционен за къща за гости” в поземлен имот с идентификатор 55021.63.199,местност „Баните” гр. Павел баня
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, автосервиз и продажба на резервни части в имот № 028005 в землището на с. Бъдеще, общ. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на масив от трайни насаждения - малини (160дка) със система за капково напояване, собствен водоизточник и мобилни цистерни” в поземлен имот 0017001 землището на с. Остра могила, общ. Стара Загора
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „ Изграждане на козеферма” в поземлен имот № 006012 землището на е. Средно Градище, общ. Чирпан.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на екологичен оборно-пасищен комплекс за 600 бр. овце и млекопреработвателно предприятие в имот № 174003 в землището на с. Тъжа, общ. Павел баня.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на полиетиленова оранжерия за производство на посадъчен материал и необходимите за функционирането й сгради и съоръжения в имоти с идентификатори 35167.70.10 и 35167.70.3 в землището на гр. Казанлък.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за открито компостиране на зелени битови отпадъци” в имот № 000549, землището на с. Черганово, общ. Казанлък.

-

 • Уведомление за инвестиционно предложение за Разширение на съществуваща кравеферма и изграждане на производствена сграда за отглеждане на 122 бр. лактиращи крави, доилна зала с чакалня, обслужващи помещения и топла връзка между двете сгради в стопанския двор в имот № 000461 в землището на с. Бяло поле, общ. Опан.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма с капацитет 20 000 кокощки носачки” в УПИУ-318, кв. 48 с. Съединение, общ. Братя Даскалови
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма с капацитет 20 000 кокошки носачки” в УПИ III 318, кв. 49, с. Съединение, общ. Братя Даскалови
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на оранжерия за производство на зеленчуци, изграждане на ограда, сондаж и система за капково напояване в имот № 096034 в землището на с. Горно ново село, общ. Братя Даскалови.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на овощна градина с трайни насаждения сини сливи със сиСтема за капково напояване” в поземлени имоти №№ 047043, 0470441 и 047044 землището на с. Трапокяово, общ. Сливен
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци, с ограда и сондаж” в имот № 000619 в землището на е. Долно Ново село, общ. Братя Даскалови
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Създаване на овощна ябълкова градина, с ограда, система против градушки, птици и насекоми и система за капково напояване” в имот № 000375 землището на с. Опълченец и имоти с №№ 00241, 000231 в землището на с. Оризово, общ. Братя Даскалови .
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда „кравеферма” и технологичното и преустройство в овцеферма за отглеждане на 200 бр. овце -майки с приплодите” в УПИ I -390 кв. 72в, с. Опан, общ. Опан
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Разширение на съществуващ хотелски комплекс с допълнителни площадки за изграждане на спортни терени, паркинг и зони за отдих в имоти с № № 010052 и 010033 в землището на с. Симеоново, общ. Тунджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения със система за капково напояване и изграждане на огради” в имоти №№ 049009, 044004, 062002 и 015023 землището на е. Долно Ново село, общ. Братя Даскалови
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения със система за капково напояване и изграждане на огради” в имот 044008 землището на с. Долно Ново село, общ. Братя Даскалови
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Създаване на трайни насаждения със система за капково напояване в имоти с № № 042004, 067003, 055064, 055049, 053001, 036006, 032007, 021012, 016001, 014009, 000506 в землището на с. Долно ново село, общ. Братя Даскалови.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на вилно селище, състоящо се от 29 бр. еднофамилни вилни сгради и сондажен кладенец за противопожарни нужди в имот № 27499.94.1 по кадастралната карта на с. Енина, общ. Казанлък.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Създаване на трайни насаждения от маслодайна роза и други етерично-маслени култури с обща площ 517 дка, изграждане на система за капково напояване, телена ограда на част от масивите, изграждане на два тръбни кладенеца и водовземане от повърхностни води от р. Тунджа за захранване с вода на системата за капково напояване в землището на с. Баня, общ. Нова Загора.
  Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване на 19,997 дка насаждения от чери-домати в имот № 019061 в землището на с. Зимница, общ. Стралджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване на овощни насаждения в землището на гр. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  Закупуване на земеделска техника за селата Пряпорец и Кирилово, общ. Стара Загора и е. Караново, общ. Нова Загора; Засаждане на нови трайни насаждения от ягоди в имот № 017001 в землището на с. Караново; Изграждане на системи за капково напояване на трайни насаждения от малини и ягоди в имоти с № № 024015, 024017, 023007 и 022017 в землището на с. Пряпорец и в имоти с № № 015007, 014007, 014016, 015004, 015001 и 017001 в землището на с. Караново; Изграждане на носеща конструкция на съществуващи трайни насаждения от малини в имоти с № № 024015, 024017, 023007 и 022017 в землището на с. Пряпорец и имоти с № № 014007, 014016, 015004 и 015001 в землището на с. Караново.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на цех за производство на зеленчукови консерви в УПИ ХШ-281, кв. 41 по плана на е. Коларово, общ. Раднево.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Създаване на трайни насаждения от маслодайна роза и лавандула и изграждане на система за капково напояване в землището на с. Виден и гр. Павел баня, общ. Павел баня.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на 1 брой тръбен кладенец за нуждите на бъдеща дестилерия” в УПИ II - 381, кв. 21 по плана на с. Средно градище, общ. Чирпан
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на кравеферма за 50 животни в имот № 000392 и преустройство и пристройка на съществуваща сграда в мандра за производство на сирене и кашкавал в УПИIII-200, кв. 37 в с. Попово и гр.Павел баня, общ. Болярово.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Закупуване на земеделска техника, изграждане на фотоволтаична система и един брой сондаж” в УПИ VI-74, кв. 14 и УПИ VII-74, кв. 14 по плана на с. Добрич, общ. Елхово.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на рибовъдно стопанство - риболюпилен комплекс за култивиране на зарибителен материал в затворена рециркулацион-на система и тръбен кладенец в УПИ IV-48, кв. 62 по плана на с. Зимница, общ. Стралджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване в имоти с № № 011005, 010019, 012036 и 012037 в землището на с. Старо село,.общ. Сливен и в имот № 050007 в землището на с. Чокоба, общ. Сливен; поставяне на резервоари за съхранение на вода; поставяне на ограда в имоти с*№ № 012036 и 012037 в землището на с. Старо село, общ. Сливен; създаване на трайни насаждения от 18 дка череши и 10 дка вишни и поставяне на защитни мрежи в имоти с № № 011005, 010019, 012036 и 012037 в землището на с. Старо село, общ. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Реконструкция, преустройство и смяна предназначението на съществуващи сгради за изграждане на ферма за 584 бр. овце, склад за фураж и др. спомагателни сгради в имот № 001147 в землището на гр. Шивачево, общ. Твърдица.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Опан в имот № 000116 в землището на с. Опан, общ. Опан.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Гълъбово в имот № 000373 в землището на гр. Г ълъбово.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Създаване на масиви е насаждения от маслодайни рози и изграждане на система за капково напояване в имоти с № № 000180 и 063024 в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване на десертни лозя в имот № 000100 в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  Изграждане на Спа - център и къщи за гости в имот № 000573 в-землището на с. Баня, общ. Нова Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Създаване на нова черешова градина в имоти с № № 024001, 024025, 024026, 024027 и 024018 в землището на с. Арнаутито, общ. Стара Загора; изграждане на система за капково напояване за съществуваща черешова градина в имоти с № № 024017, 024019 и 024011 в землището на с. Арнаутито и на новоизграждаща се в имоти с № № 024001, 024025, 024026, 024027 и 024018 в землището на с. Арнаутито, общ. Стара Загора и изграждане на лека прозирна ограда за защита от диви животни.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на общ. Чирпан в имот № 001380 в землището на гр. Чирпан, общ. Чирпан.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на сепарираща и компостираща инсталациии” в УПИ IV , кв.4 по плана на гр. Чирпан
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Актуализация на проект „Закриване на старо депо за ТБО - гр. Твърдица”.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване на биологични рози и лавандулови насаждения в имоти е № № 128044, 128040,000166 и 130026 в землището на е. Дъбово, общ. Мъглиж.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване на трайни насаждения в имоти с № № 67338.73.15, 67338.73.13 и 67338.72.2 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.