ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2022 година

Публикувано на 15.11.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 66 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Закупуване на технологична линия за приемане и преработване на около 50 тона/год. десертно грозде и плодове, с цел производство на плодови сокове и нектари и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 30 kWp“ в УПИ П-29008 по плана на с. Меден кладенец, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 103 - EO/2022 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за “Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на общ. Раднево за имоти с идентификатори: 61460.27.43, землище на гр. Раднево; 57323.304.95,147 и 189; землище на с. Полски градец;
- 57323.47.1, 5, 6, 7, 73, 78, 82, 84, 86, 87, 88, 143, 548, 551 и 552; землище на с. Полски градец; 57323.48.1, 2, 3, 4, 5, 65, 76, 81, 229, 233, 250, 537 и 964; землище на с. Полски градец; 57323.52.2 и 3; землище на с. Полски градец; 57323.47.3 и 4, землище на с. Полски градец.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 104 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с цел продажба на електроенергия” в поземлен имот с идентификатор 77030.30.28, с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 106 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 72165.57.16 по кадастралната карта на по КККР на гр. Твърдица.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 107 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за частично изменение на Общ устройствен план на община Павел баня и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 10954.1.5 землище на с. Виден, общ. Павел баня за „Изграждане на ремонтна работилница за селскостопанска техника”.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 108 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост е предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за изграждане на фотоволтаични електроцентрали в имоти с идентификатори 39030.501.21, 39030.501.2041, 39030.501.20 и 39030.501.42 по кадастралната карта на гр. Котел.

Публикувано на 09.11.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 65 - ПР/2022 г. а не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за съхранение, предварително третиране и оползотворяване/рециклиране на строителни (неопасни) отпадъци” в поземлени имоти с идентификатори 35167.39.725 и 35167.39.726, гр. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 101 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на Общ устройствен план на общ. Сливен и изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 2MWp” в имот № 67338.25.38 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 102 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ)“ за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 630 kWp” в имот № 18157.83.41 по кадастралната карта на гр. Гурково, общ. Гурково.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 105 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 15944.4.909 землище на гр. Шивачево, общ. Твърдица.

Публикувано на 04.11.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 98 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Програма за управление на отпадъците на община Елхово, за периода 2021-2028 г.”.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 99 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на Общ устройствен план и проект за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 5 MW и склад” в имот № 67338.47.63 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 100 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 600 kW” в имот № 63344.121.468 по кадастралната карта на с. Рупките, общ. Чирпан.

Публикувано на 02.11.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 97 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план (ПУЛ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 15 MW” в имоти с № № 47603.67.602 и 47603.67.603 по кадастралната карта на с. Медникарово, общ. Гълъбово.

Публикувано на 21.10.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 63 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на рибарник за промишлено отглеждане на риба“ в имот № 04635.51.323 по кадастралната карта на с. Богданово, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 64 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на млекопреработвателно предприятие и фотовотлаичен парк за собствени нужди с мощност от 65 kW “ в имот № 11661.300.19 по кадастралната карта на с. Воденичане, общ. Стралджа.

Публикувано на 19.10.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 61 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за
инвестиционно предложение; „Извършване на операции по обезвреждане с код 05/специално проектирани депа/ на отпадъци с код 10 01 01, 10 01 02, 10 01 05 и 19 09 05” на депо за сгуропепелина и гипс „Ей И Ес Марица Изток 1” ЕООД, находящо се в поземлени имоти с идентификатори 53134.84.138, 53134.84.257 и 53134.84.600, с. Обручище, общ. Гълъбово.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 96 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за частично изменение на Общ устройствен план на община Ямбол и изработване на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/, за поземлени имоти с идентификатори 87374.547.47, 87374.547.48 и 87374.547.49, /УПИ 1-25, П-25 и Ш-25/, кв. 23, ж.к. „Диана”, гр. Ямбол.

Публикувано на 14.10.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 62 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Засаждане на нови насаждения, изграждане на система за капково напояване, изграждане на метални халета, лека ограда и водохранилища” в имоти с № № 30990.14.83; 30990.14.122; 30990.14.70; 30990.14.43; 30990.14.44; 30990.14.35; 30990.14.38; 30990.15.15; 30990.15.26; 30990.15.27; 30990.15.28 и 30990.49.9 по кадастралната карта на с. Злати войвода; имоти с № № 47980.14.13; 47980.14.122; 47980.19.123; 47980.17.60 и 47980.35.46 по кадастралната карта на с. Мечкарево; имоти с № № 35660.12.12; 35660.12.66; 35660.12.70; 35660.12.68; 35660.12.67 и 35660.12.73 по кадастралната карта на с. Камен; имоти с № № 37530.23.24; 37530.39.81; 37530.44.89; 37530.44.90; 37530.50.6; 37530.78.12; 37530.83.19; 37530.102.7; 37530.102.11 и 37530.103.82 по кадастралната карта на с. Ковачите, общ. Сливен и имот № 38683.15.890 по кадастралната карта на с. Кортен, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 95 - EO/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за частично изменение на Общ устройствен план на община Ямбол и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлени имоти с идентификатори 87374.41.978 и 87374.41.979 землище на гр. Ямбол.