ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година

Съобщения по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, съобщаваме за внесено уведомление за инвестиционно предложение:

 • КОС-01-9/03.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Преустройство и подмяна на две стари пещи с нова индукционна пещ, в леярен цех – за производство на отливки от чугун и стомана” на територията на „Бъдещност“ АД, гр. Чирпан, общ. Чирпан.
 • КОС-01-224/15.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Конверсия, преструктуриране и изграждане на система за капково напояване на лозов масив” в имот № 090004 в землището на с. Недялско, общ. Стралджа.
 • КОС-01-323/21.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Създаване на нови 75,818 дка винени лозя и изграждане на автоматизирана система за напояване, подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване на новите и същестувващите лозя с обща площ 175,818 дка“ в землището на с. Недялско, общ. Стралджа.
 • КОС-01-398/23.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на система за капково напояване на лозе и изграждане на 8 бр. тръбни кладенци” в имоти с № № 067003, 067004, 067005, 067006, 067007, 070012, 070013, 070014 и 070016 в землището на с. Малко Тръново, имот № 000456 в землището на с. Свобода, УПИ I, II, III и VI, кв. 36 по плана на с. Свобода, общ. Чирпан.
 • КОС-01-356/21.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Създаване на нови винени лозови масиви; изграждане на подпорна конструкция; изграждане на противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси и изграждане на система за капково напояване” в имот № 000203 в землището на с. Скобелево, общ. Сливен.
 • КОС-01-355/21.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Създаване на нови винени лозови масиви; изграждане на подпорна конструкция; изграждане на противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси и изграждане на система за капково напояване” в землищата на с. Скобелево и с. Голямо Чочовени, общ. Сливен.
 • КОС-01-354/21.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Създаване на нови винени лозови масиви; изграждане на подпорна конструкция; изграждане на противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси и изграждане на система за капково напояване” в землището на с. Жълт бряг, общ. Твърдица.
 • КОС-01-295/18.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове” в имот № 057001, с. Стрелец, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-659/07.02.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на ракиен казан и водовземно съоръжение-тръбен кладенец“, УПИ № V, кв. № 6 по ПУП на  с. Роза, общ. Тунджа, обл. Ямбол.
 • КОС-01-355/21.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Създаване на нови винени лозови масиви, изграждане на подпорна конструкция, противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси и хирдромелиоративни съоръжения– системи за капково напояване” в землището на с. Голямо Чочовени, общ. Сливен.
 • КОС-01-354/21.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Създаване на нови винени лозови масиви, изграждане на подпорна конструкция, противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси и хирдромелиоративни съоръжения– системи за капково напояване” в землището на с. Жълт бряг, общ. Твърдица.
 • КОС-01-5994/03.12.2018 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Водовземане от подземни води чрез един нов тръбен кладенец за противопожарно водоснабдяване и технологични нужди” в имот 35420.12.31, в землището на с. Калитиново, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-705/11.02.2010 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Разширение на съществуваща ферма за отглеждане на патици изграждане на тръбен кладенец” в УПИ I, кв. 93 в с. Гранит, общ. Братя Даскалови.
 • КОС-01-135/17.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Преустройство на съществуваща стопанска постройка в сграда за отглеждане на патици” в поземлени имоти № 48372.3.377 и 48372.3.381 в землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови.
 • КОС-01-802/14.02.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на хотелски комплекс” в поземлен имот № 47528.83.74 в землището на с. Медвен, общ. Котел.
 • КОС-01-339/20.02.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за компостиране на разделно събрани биоотпадъци и други биоразградими отпадъци и временно съхранение на рециклирани отпадъци от сепарираща инсталация” в имот № 53134.220.48 по кадастралната карта на с. Обручище, общ. Гълъбово.
 • КОС-01-929/21.02.2019г. за инвестиционно предложение (ИП): „Отглеждане на съществуващи трайни насаждения - праскови и круши”, финансирано по Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства ” от програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., в поземлени имоти с идентификатори 060038, 063001, 060035 и 047047 в землището на с. Малко Чочовени, общ. Сливен. 
 • КОС-01-1024/27.02.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Заведение за хранене и вилни сгради“, в поземлен имот с идентификатор № 02734.58.10, по КК на с. Баня, Община Нова Загора, Област Сливен.
 • КОС-01-1160/07.03.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на два броя тръбни кладенци за водоснабдяване на ферми за патици в с. Черна гора, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора.
 • КОС-01-1101/05.03.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП „Водовземане от подземни води чрез новоизграден тръбен кладенец, с цел водоснабдяване на пункт за дестилация за производство на ракия (охлаждане)”, в поземлен имот с идентификатор 87374. 548.71., землището на гр. Ямбол.
 • КОС-01-4629(3)/13.03.2019г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за рециклиране/оползотворяване на отпадък – технологичен брак” в имот № 37507.200.147 по кадастралната карта на с. Ковачево, общ. Раднево.
 • КОС-01-842/18.02.2019г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на рибарник” в имот № 38683.59.382 по кадастралната карта на с. Кортен, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-1355/20.03.2019г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности“ в имот № 68850.517.516 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-1628/03.04.2019 г. за инвестиционно предложение „Изготвяне на ПУП за обособяване на самостоятелен индустриален парк „Бършен“ в имоти с № № 67338.1.1, 67338.89.5, 67338.89.9, 67338.233.1 и части от 67338.88.1, 67338.180.3, 67338.180.1 и 67338.180.4 в землището на гр. Сливен.
 • КОС-01-1591/02.04.2019 г. за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща ремонтна база в цех за производство на органичен тор” в имот с идентификатор № 16691.27.49 в с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови.
 • КОС-01-1640/04.04.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на  тръбен кладенец с цел водоснабдяване (поливане) на тревни площи”, в поземлен имот с идентификатор 04738.92.28, землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-1659/05.04.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на два броя тръбни кладенци с цел водоснабдяване (поливане) на тревни площи-футболно игрище и прилежащи терени”, в поземлен имот с идентификатор 55021.501.571, землището на гр. Павел баня, общ. Павел баня.
 • КОС-01-1107/05.03.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изменение на количествата съхранявани опасни химични вещества в пласментно-снабдителна (ПСБ) Стара Загора, а именно увеличаване количествата на съхранявано дизелово гориво с 50 000 m3, чрез използване на капацитета на съществуващ резервоар Т-301 от 50 000 m3, служещ за съхраняване на автомобилни бензини“ в имоти с № № 68850.177.547; 68850.177.548; 68850.179.567 и 68850.177.550 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-1785/12.04.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на модулно съоръжение за преработка на сурово овче мляко“ в имот № 000058 в землището на с. Николаево, общ. Сливен.
 • КОС-01-1824/15.04.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за синтез на оловен азид в обект К14“ в имот № 49494.46.485 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж.
 • КОС-01-1119/05.03.2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на поливна система за капково напояване” в ПИ № 38008.22.52 в землището на с. Коларово, общ. Раднево. 
 • КОС-01-901/25.02.2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на шест броя тръбни кладенци, проектиране и изграждане на нови поливни водопроводи и включването им към поливната система на гр. Сливен” в гр. Сливен.
 • КОС-01-1885/18.04.2019 г. за инвестиционно предложение „Площадка за съхраняване и предварително третиране на ОЧЦМ, отпадъци от опаковки, ИУМПС, ИУЕЕО, отработени масла, излезли от употреба гуми” в  имот № 87374.27.902 по КК на  гр. Ямбол. 
 • КОС-01-2061/03.05.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Производство на бетонови смеси и изделия, в добавка с неопасни отпадъци, в контекста на тяхното рециклиране и оползотворяване при технологичното им влагане за производство на краен продукт“ в имот № 35167.504.7025 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък.
 • КОС-01-1970/24.04.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Външно ел. захранване на вилна сграда и удължаване на въздушен извод № 1“ в имот № 67338.303.129 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
 • КОС-01-2152/10.05.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за воден дегаминг на олио и производство на лецитин“ в имот № 87374.514.27 по кадастралната карта на гр. Ямбол.
 • КОС-01-2300/16.05.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване  на обществена пералня, обществена кухня и офис“ в имот № 67338.601.204 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
 • КОС-01-3042/28.06.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Опан”, в поземлен имот с идентификатор 53576.108.120 в землището на с. Опан, общ. Опан.
 • КОС-01-3415/17.07.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Производство на корпусна и мека мебел; въвеждане в експлоатация на климатични инсталации (чилърен тип); отоплителна система от три генератора за горещ въздух, на твърдо гориво, включващи енергийно оползотворяване на получените изрезки, талаш, стърготини и парчета от производството на мека мебел (чист дървен материал)“ в имот № 87374.511.485 по кадастралната карта на гр. Ямбол.
 • КОС-01-2413/23.05.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности” в поземлен имот с идентификатор 87374.39.349.1, землище на гр. Ямбол.
 • КОС-01-2411/23.05.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Монтаж на инсталация за получаване, съхранение и експедиция на пропан-бутан, всеки с обем 200 куб.м., измервателни системи, помпено-компресорна станция, автомобилна товаро-разтоварна естакада и ЖП везна” в имот № 68850.523.87.35 по кадастралната карта на г. Стара Загора.
 • КОС-01-3124/03.07.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за изкупуване и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“ в имот № 39030.503.3 по кадастралната карта на гр. Котел, общ. Котел.
 • КОС-01-5069/17.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на собствен водоизточник с изграждане на поливна система за обект „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“ в УПИ III-8710, кв. 4515 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-3741/02.08.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за смилане, транспортиране и изгаряне на алтернативни горива – шисти, слама, оризова люспа, слънчогледова люспа и др. в енергийните котли ЕК 1 – 98 мвт и ЕК 2 – 48 мвт на „Топлофикация – Сливен” ЕАД.
 • КОС-01-3833/08.08.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за оползотворяване на излезли употреба автомобилни гуми (ИУАГ) със съоръжение за рафиниране на твърда въглеродна фракция и колона за каталитичен крекинг“ в имот № 81414.501.71 по кадастралната карта на гр. Чирпан, общ. Чирпан.
 • КОС-01-3504/19.08.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на цех за преработка на плодове” в имот с идентификатор 72165.502.2409 в землището на гр. Твърдица.
 • КОС-01-4191/19.08.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на търговски комплекс със супермаркет и магазини за промишлени стоки” в имот с идентификатор 27382.500.30 в гр. Елхово.
 • КОС-01-4381/04.09.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на въздушна кабелна линия за външно ел. захранване” за поземлен имот с идентификатор 44851.308.150 по плана на новообразувани имоти в местност „Гробищата”, село Лясково, Община Стара Загора, Област Стара Загора.
 • КОС-01-4399/05.09.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на цех за производство на кашкавал” в УПИ 36, кв.79, село Кортен, Община Нова Загора, Област Сливен.
 • КОС-01-4481/09.09.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на  тръбен кладенец с цел допълнително водоснабдяване на с. Казанка”, в поземлен имот с идентификатор 35153.2.8, землище на с. Казанка, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-4509/12.09.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на млекопреработвателно предприятие“ в имот № 67338.601.243 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
 • КОС-01-4324/02.09.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Преустройство на съществуващ склад за гуми и изграждане на линия за производство на възстановени гуми чрез топъл регенерат” в имот с идентификатор 68850.517.501.13 в гр. Стара Загора.
 • КОС-01-4613/18.09.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Формиране на термобарични и димни смеси в Обект 114Б“ и „Изграждане на технологична линия за снаредяване с термобарична смес на челни части за изстрели и производство на ръчни термобарични гранати в Обект 171, на територията на Завод 3“ в имот № 35167.119.3 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък.
 • КОС-01-4621/18.09.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на метан-газстанция, автосервиз и обществени тоалетни, покривна фотоволтаична централа за собствени нужди” в имот с идентификатор 27111.45.19 в с. Езеро, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-4603/18.09.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности” в поземлен имот с идентификатор 67337.97.6, землище на гр. Сливен.
 • КОС-01-4938/10.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Въвеждане в експлоатация на два броя котли на твърдо гориво представляващо (дърва за горене в добавък с генерираните при производството на мебели чисти дървесни стърготини и дървесни изрезки от тяхното разкрояване), система за отопление на цех за производство на мебели, търговска и административна част“ в имот № 68850.522.411 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-4664/24.09.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение, с цел  поливане на зелени тревни площи (други цели)” в поземлен имот с идентификатор 87374.516.81, землище на гр. Ямбол.
 • КОС-01-4951/11.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Изграждане на газоснабдителна станция с пълначно на бутилки за пропан-бутан и подземен резервоар за пропан-бутан с обем 50 m3 ” в поземлен имот с идентификатор 14275.610.459, землище на с. Гавраилово, общ. Сливен.
 • КОС-01-5069/17.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на собствен водоизточник с цел изграждане на поливна система за обект: „Нова визия и благоустрояване на територията на руски пазар“ в УПИ III-870, кв. 4515 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-4758/01.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Създаване на насаждения с череши и сливи в землището на гр. Сливен, изпълнение на един тръбен кладенец за напояването им, изграждане на площадка и монтиране на мобилни съоръжения, кабелно захранване, подпорна конструкция за защита от градушки, телена ограда и закупуване на трактори, прикачен инвентар, машини против слана, машини против градушка, мобилен хидрокулер, мобилни хладилници, хладилен камион, автономни платформи, амбалаж, машини за сортиране, пакетиране, претегляне, етикетиране на продукцията“ в имоти с № № 67338.8.51, 67338.8.52 и 67338.8.54 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
 • КОС-01-4903/09.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Изграждане на един брой тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (захранване на санитарни възли, хигиенизиране на работни площадки, поливка на зелени площи и поддържане на противопожарен резерв)” в поземлен имот с идентификатор 68850.48.26, гр. Стара Загора.
 • КОС-01-5069/17.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на собствен водоизточник с изграждане на поливна система за обект „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“ в УПИ III-8710, кв. 4515 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-5174/23.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), продажба на резервни части и автосервизни дейности” в УПИ-411, кв. 52, с. Загоре.
 • КОС-01-5180/24.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на търговски център „Ретейл Парк - Ямбол“ в УПИ I, кв. 24 по плана на гр. Ямбол, общ. Ямбол.
 • КОС-01-5123/21.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП):  : „Водовземане от подземни води чрез четири нови водовземни съоръжения- тръбни кладенци” в поземлени имоти с идентификатори 87374.560.8, 87374.560.2, 87374.560.14 и 87374.560.12,  гр. Ямбол.
 • КОС-01-5368/05.11.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на горивно стопанство, представляващо батерии от бутилки за компресиран природен газ с налягане 200 бара за осигуряване на захранване на съществуващо котелно помещение в производствена сграда на предприятие за замразени зеленчуци“ в имот № 51809.501.5659 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-5366/05.11.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на горивно стопанство, представляващо батерии от бутилки за компресиран природен газ с налягане 200 бара за осигуряване на захранване на съществуващо котелно помещение в производствена сграда на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“ в имот № 51809.501.8062 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-1618(2)/09.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Разширяване на дейността на съществуваща площадка с добавяне на нови кодове отпадъци за извършване на дейности по временно съхранение на опасни и неопасни отпадъци“ в имот № 87374.515.20.65 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.
 • КОС-01-5367/05.11.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на горивно стопанство, представляващо батерии от бутилки за компресиран природен газ с налягане 200 бара за осигуряване на захранване на съществуващо котелно помещение в производствена сграда на фуражно предприятие ” в поземлен имот с идентификатор 501028 в землището на  с. Калояново, община Сливен.
 • КОС-01-5369/05.11.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на горивно стопанство, представляващо батерии от бутилки за компресиран природен газ с налягане 200 бара за осигуряване на захранване на   калорифери в съществуващо предприятие за  сушене на зеленчуци”  в поземлени имоти с идентификатори 87374.560.8, 87374.560.2, 87374.560.14 и 87374.560.12 в землището на   с. Симеоново, община Тунджа, област Ямбол.
 • КОС-01-5183/24.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на проучвателно-експлоатационен тръбен кладенец /ПЕТК/ за водоснабдяване на  Атракционен парк на розата и розовото масло” в поземлен имот с идентификатор 83199.141.25,  гр. Шипка.
 • КОС-01-5253/29.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Добавяне на нови кодове, количества и дейности с отпадъци на площадка № 2 от действащ регистрационен документ за дейност с отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 35167.504.7025,  гр. Казанлък.
 • КОС-01-5276/30.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка (пункт) за изкупуване на битови и промишлени пластмаси” в поземлен имот с идентификатор 49494.93.608  гр. Мъглиж.
 • КОС-01-5604/18.11.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „ Изграждане на Атракционен парк на розата и розовото масло” в поземлен имот с идентификатор 83199.141.25,  гр. Шипка.
 • КОС-01-5000/15.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на Спа хотел, външен басейн и паркинг” в поземлен имот с идентификатор 55021.76.4, землище на  гр. Павел баня.
 • КОС-01-5380/05.11.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Проектиране и изграждане на нов проучвателно-експлоатационен тръбен  кладенец /ПЕТК/, за водоснабдяване на „Розови градини” за производство на розов цвят за дестилация на етерично маслени култури”, в УПИ II-430,кв. 73, по плана на с. Скобелево, общ. Павел баня.
 • КОС-01-5763/25.11.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на ферма за телета за разплод и бременни юници с общ капацитет до 500 броя” в имот с идентификатор 04635.66.259 в с. Богданово, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-5579/14.11.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D5 (специално проектирани депа) на образувани по време на експлоатацията на инсталацията „Депо за сгуропепелина и гипс от ТЕЦ „ЕЙ и ЕС – 3С Марица Изток 1” и от дейността на ТЕЦ „ЕЙ и ЕС – 3С Марица Изток 1”.
 • КОС-01-5607/15.11.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Разширение на съседен цех за студен регенерат на гуми за тежкотоварни автомобили в съществуваща сграда” в имот с идентификатор 68850.517.501.12, гр. Стара Загора.
 • КОС-01-5626/18.11.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на съоръжения за електроенергийно производство и застрояване със сгради” в поземлен имот с идентификатор 67338.99.138, гр. Сливен.
 • КОС-01-5910/04.12.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Създаване на къмпинг с изграждане на затревени парко - места за кемпери, каравани и палатки, дървени беседки временно поставяеми сезонни дървени къщи, детски площадки, сцена за представления. Изграждане на помещения за пералня, санитарни възли, рецепция” в имоти с идентификатори 66826.54.261, 66826.54.331, 66826.54.332, 66826.54.333, 66826.54.341, 66826.54.342, 66826.54.343, 66826.54.344, 66826.54.345, 66826.54.349, 66826.54.351, 66826.54.355, 66826.54.356, 66826.54.358, 66826.54.359, 66826.54.360, 66826.54.362, 66826.54.363, 66826.54.364, 66826.54.365, 66826.54.366, 66826.54.367, 66826.54.368, 66826.54.369, 66826.54.370, 66826.54.371, 66826.54.372, 66826.54.373, 66826.54.374, 66826.54.375, 66826.54.376, 66826.54.377, 66826.54.378, 66826.54.379, 66826.54.380, 66826.54.396, 66826.54.397 и 66826.54.398 в землището на с. Скобелево, общ. Павел баня.
 • КОС-01-5960/06.12.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на доилна зала с чакалня, овцеферма за 200 овце и торище“ в УПИ XIV-292, кв. 22 по плана на с. Княжевско, общ. Опан.
 • КОС-01-6036/11.12.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Добавяне на нова  площадка с кодове и дейности с отпадъци в контекста на  действащ регистрационен документ, с предмет на дейност производство на бетонови изделия в добавка на неопасни отпадъци” на площ от 4 дка., в поземлен имот с идентификатор 35420.12.31,землище на с. Калитиново, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-6067/12.12.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на  инсталация за механично и физикохимично пречистване на смесени битово-фекални и отпадъчни технологични води, генерирани при преработката на вторична пластмаса”, в поземлен имот с идентификатор 87374.42.376, гр. Ямбол.
 • КОС-01-6110/17.12.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на овцевъден комплекс и съпътстващи сгради и съоръжения за 850 броя овце майки” в имот с идентификатор30171.98.776, с. Загорци, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-6154/18.12.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности” в имот с идентификатор 77476.178.21 в с. Хрищени, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-6191/20.12.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на Спа-хотел „Кингс Валей“, конферентен център, трафопост, басейни, спортни и детски площадки и заведение за хранене“ в имот № 35167.507.145 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък.