ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2022 година

Съобщения по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

  • КОС-01-6628/19.10.2022 г. за: Изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на четири фотоволтаични електроцентрали с обща инсталирана мощност 15,17 MWр” в поземлени имоти с идентификатори 30819.73.1,  30819.99.4, 30819.100.19 и 30819.124.6, с. Зетьово, общ. Чирпан. /Публикувано на 24.10.2022 г./
  • КОС-01-6711/24.10.2022 г. за: Уведомление за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 67338.834.34 /стар номер 034034/, землище на гр. Сливен. /Публикувано на 02.11.2022 г./
  • КОС-01-6829/28.10.2022 г. за: Уведомление за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 80474.883.1, землище на с. Червенаково, общ. Твърдица.  /Публикувано на 02.11.2022 г./