ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2020 година

Съобщения по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционни предложения:

 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Проектиране и изграждане на нов проучвателно-експлоатационен тръбен кладенец /ПЕТК/, за водоснабдяване на „Розови градини” за производство на розов цвят за дестилация на етерично маслени култури”, в УПИ П-430,кв. 73, по плана на с. Скобелево, общ. Павел баня. /Публикувано на 08.01.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на Спа-хотел „Кингс Валей“, конферентен център, трафопост, басейни, спортни и детски площадки и заведение за хранене“ в имот № 35167.507.245 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък. /Публикувано на 07.01.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности” в имот с идентификатор 77476.178.21 в с. Хрищени, общ. Стара Загора. /Публикувано на 15.01.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на млекопреработвателно предприятие и производство на тестени изделия” в имот с идентификатор 67338.601.241, гр. Сливен. /Публикувано на 27.01.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на цех за производство на кашкавал’ в УПИ № 40, кв. 79 в с. Кортен, общ. Нова Загора. /Публикувано на 07.02.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на цех за производство на кашкавал” в УПИ № 40, кв. 79 в с. Кортен, общ. Нова Загора. /Публикувано на 07.02.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на кравеферма” в имот № 38683.170.8 в с. Кортен, общ. Нова Загора. /Публикувано на 07.02.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на етерично-маслени култури)“ в УПИ1-890, кв. 6 по плана на с. Габарево, общ. Павел баня. /Публикувано на 07.02.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Разширение на птицеферма, чрез изграждане на нова сграда за 18 375 бр. кокошки - носачки, ограда, увеличаване на капацитета на съществуващо торохранилшце и закупуване на технологично оборудване“ в имот № 05308.46.4 по кадастралната карта на с. Болярско, общ. Тунджа. /Публикувано на 07.02.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане и преустройство на съществуващи сгради за производство и съхранение на пиротехнически състави, пиротехнически изделия, боеприпаси и други изделия със специално предназначение” в поземлен имот с идентификатор 49494.667.912, гр. Мъглиж. /Публикувано на 13.02.2020 г./
 • Уведомление за „Специализиран подробен устройствен план за развитие на „Мини Марица-Изток“ ЕАД, „Обединено северно насипище” в землищата на с. Гледачево и гр. Раднево, общ. Раднево. /Публикувано на 24.02.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на бензиностанция и газстанция” в поземлен имот с идентификатор 67338.603.358, землище на гр. Сливен. /Публикувано на 24.02.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на технологична линия и цех за производство на противоградни ракети” в поземлени имоти с идентификатори 68850.14.679.32 (сграда 23), и 68850.14.679.48 (сграда 48), гр. Стара Загора. /Публикувано на 24.02.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на ферма за 50 бр. овце“ в имот № 87212.103.1 по кадастралната карта на с. Ягода, общ. Мъглиж. /Публикувано на 24.02.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Разширение и модернизация на кравеферма“ в имот № 48101.144.1 по кадастралната карта на с. Миладиновци, общ. Тунджа. /Публикувано на 24.02.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на производствено предприятие за натурални и био сертифицирани продукти - брашно и био слънчогледово олио, силозно стопанство и опаковъчни цехове към отделните производства“ в имот № 87374.29.11 в гр. Ямбол. /Публикувано на 24.02.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на кравеферма” в имот № 38683.170.996 в с. Кортен, общ. Нова Загора. /Публикувано на 27.02.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за временно съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и пластмаса” в поземлен имот с идентификатор 000357, с. Младово, общ. Сливен. /Публикувано на 10.03.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на машиностроителна база, с цел разширение на съществуващо производство” в поземлен имот с идентификатор 40292.106.68, землище на гр. Крън. /Публикувано на 12.03.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на бензиностанция, газостанция, търговски комплекс и автомобилен парк“ в имот № 43459.148.40 по кадастралната карта на с. Лесово, общ. Елхово. /Публикувано на 17.03.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на овце” в имот № 57371.65.164 в с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора. /Публикувано на 26.03.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Водовземане от подземни води чрез изграждане на нов тръбен кладенец, с цел напояване на земеделски култури в оранжерия”, в поземлен имот с идентификатор 68850.523.5729, гр. Стара Загора. /Публикувано на 03.04.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Преустройство на съществуваща сграда в цех за млекопреработка“ в УПИ IV-5, кв. 1 по плана на с. Бяла, общ. Сливен. /Публикувано на 06.04.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за преработка на пластмасови отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 27499.501.3179, с. Енина, общ. Казанлък.  /Публикувано на 06.04.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на собствен водоизточник за водоснабдяване на автомивка” в ПИ № 35167.505.8481 в гр. Казанлък. /Публикувано на 13.04.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Добавяне на нов код отпадък, към Решение за извършване на дейности по третиране на ОЧЦМ” на действаща площадка, находяща се в УПИ - LXXXI - 200, кв. 13, гр. Стара Загора. /Публикувано на 14.04.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на къмпинг за каравани и кемпери” в поземлен имот с идентификатор 000262 в землището на с. Сотиря, общ. Сливен. /Публикувано на 15.04.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: "Изграждане на нов експлоатационен тръбен кладенец за водоснабдяване на база за селскостопанска техника” в поземлен имот с идентификатор 77476.109.8, с. Хрищени, общ. Стара Загора./Публикувано на 05.05.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на ферма за отглеждане на 200 бр. овце“ в имот № 73688.43.1 по кадастралната карта на с. Търничени, общ. Павел баня. /Публикувано на 14.05.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на кравеферма” в ПИ № 46797.100.11 в с. Маломирово, общ. Елхово. /Публикувано на 18.05.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на инсталация за производство на компост и стабилизирана органична фракция от неопасни и биоразградими отпадъци” в ПИ № 69660.501.23.72 в гр. Стралджа. /Публикувано на 18.05.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на съществуващи лозови масиви“ с обща площ 40 ха в землището на с. Николаево, общ. Сливен. /Публикувано на 14.05.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение, с цел поливане на зелени тревни площи (други цели)”, поземлен имот с идентификатор 30898.26.389, с. Зимница, общ. Стралджа. /Публикувано на 18.05.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване върху лозови насаждения“ в имоти с идентификатори 32771350.1, 32771350.100, 32771350.101, 32771.350.102, 32771350.103 и 32771350.104 в землището на с. Иречеково, общ. Стралджа. /Публикувано на 22.05.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на проучвателно - експлоатационен тръбен кладенец, за водоснабдяване /поливане/ на тревни площи” в имот с идентификатор 58743.33.13, с. Пряпорец, общ. Стара Загора. /Публикувано на 29.05.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на зарибителен материал и угояване на риба” в язовир „Моста-2”, ПИ 36395.58.163, землище на с. Караново, общ. Нова Загора. /Публикувано на 29.05.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Риборазвъждане в язовир Полски Градец“ в имот № 57323.75.434 по кадастралната карта на с. Полски Градец, общ. Раднево. /Публикувано на 04.06.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“ в имот № 87374.518.170 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол. /Публикувано на 05.06.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Реконстрикция и преустройство на съществуваща стопанска сграда в краварник за 120 бр. животни, изграждане на торохранилище за течна оборска тор и закупуване на технологично оборудване" в имот № 44505.48.355 по кадастралната карта на с. Любенец, общ. Нова Загора. /Публикувано на 09.06.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на млекопреработвателно предприятие и търговия с млечни продукти” в ПИ № 38426.79.12, с. Коньово, общ. Нова Загора. /Публикувано на 17.06.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Проектиране и изграждане на 10 нови склада към 69 съществуващи в складова база „Бузово кале“ в имот № 000017 в землището на е. Бузовград и имот № 000499 в землището на с. Средногорово, общ. Казанлък. /Публикувано на 19.06.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Монтиране на линия за преработка на отработени суровини до пелети за горене”, в поземлен имот с идентификатор 22808.17.11,землище на с. Долно Сахране, общ. Павел баня. /Публикувано на 19.06.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Отглеждане на риба в съществуващ язовир“ в имот № 000030 в землището на с. Роза, общ. Тунджа. /Публикувано на 19.06.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Отглеждане на риба в съществуващ язовир“ в имот № 000681 в землището на с. Скобелево, общ. Сливен. /Публикувано на 19.06.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци“ в имот № 67338,78.1 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 24.06.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Отглеждане на риба в съществуващ язовир“ в имот № 56068.20.44 по кадастралната карта на с. Пет могили, общ. Нова Загора. /Публикувано на 25.06.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец - ВС-1/20” в имот с идентификатор 37507.45.53, с. Ковачево, общ. Раднево. /Публикувано на 26.06.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на кладенец за водовземане от подземни води, с цел напояване на земеделски култури (бадемови насаждения)” в поземлен имот е идентификатор 63344.24.7, землище на с. Рупките, общ. Чирпан. /Публикувано на 26.06.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Замяна на част от използваното твърдо гориво - лигнитни въглища с биомаса при експлоатацията на съществуващата горивна инсталация за производство на топлинна енергия, без промяна на разрешения капацитет от 510 МWth.“ на „БРИКЕЛ“ ЕАД в имоти с идентификатори 53134.502.1, 53134.513.33 и 53134.513.34 в землището на с. Обручище, общ. Гълъбово. /Публикувано на 06.07.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части, автосервизни услуги и търговска дейност с черни и цветни метали” в УПИ I-491, кв. 46, с. Хаджидимитрово. /Публикувано на 06.07.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Инсталиране на линия за рециклиране на неопасни отпадъци от пластмаси чрез влагането им в производството на плочки, бордюри, тухли и други елементи“ в УПИ III-5291, кв. 17 по плана на гр. Стара Загора. /Публикувано на 06.07.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на бензиностанция, газстанция, мотел, ресторант, паркинг, билбордове, автомивка, стоков пазар, автокъща, магазин за хранителни стоки (авточасти)“ в землището на с. Загорци, общ. Нова Загора. /Публикувано на 03.07.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на сондажен кладенец за противопожарно осигуряване” в поземлен имот е идентификатор 67338.606.6, гр. Сливен.  /Публикувано на 15.07.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Отглеждане на риба в съществуващ язовир“ в имот № 000357 в землището на с. Николаево, общ. Сливен.  /Публикувано на 15.07.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на производствена база за пелети и брикети“ в УПИ VI-598, кв. 93 по плана на гр. Кермен, общ. Сливен.  /Публикувано на 15.07.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на рибовъдно стопанство” в язовир „Бояджик”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 000420, землище на с. Бояджик, общ. Тунджа.  /Публикувано на 23.07.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на инсталация за производство на дървесни пелети от дървесни отпадъци“ в имот с идентификатор 87374.579.72 в гр. Ямбол.  /Публикувано на 23.07.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на лозови масиви и система за капково напояване“ в имоти с идентификатори 51161.38.2, 51161.38.3, 51161.38.12, 51161.38.13, 51161.38.15, 51161.38.16, 51161.38.20 и 51161.38.21 в землището на с. Научене, общ. Нова Загора.  /Публикувано на 03.08.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, събиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори“ в, имот с идентификатор 67338.603.264 в гр. Сливен.  /Публикувано на 05.08.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности” в поземлен имот е идентификатор 58236.45.200, землище на с. Преславен, общ. Стара Загора.  /Публикувано на 05.08.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 260 броя овце и ново водовземно съоръжение”, в поземлен имот с идентификатор 29283.76.526, с. Жеравна, общ. Котел.  /Публикувано на 05.08.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на лозови масиви и система за капково напояване“ в имоти с идентификатори 51161.38.2, 51161.38.3, 51161.38.12, 51161.38.13, 51161.38.15, 51161.38.16, 51161.38.20 и 51161.38.21 в землището на с. Научене, общ. Нова Загора.  /Публикувано на 03.08.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за съхраняване и инсталация за оползотворяване на неопасни биоразградими отпадъци“ в имот е идентификатор 72165.505.1824 в гр. Твърдица.  /Публикувано на 12.08.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Обходен път на гр. Казанлък, свързващ път I-5 и I-6“, преминаващ през землищата на гр. Казанлък, гр. Крън, с. Енина и с. Копринка, общ. Казанлък.  /Публикувано на 18.08.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на сладководна риба” в язовир „Ешек дере” находящ се в ПИ е идентификатори 00713.21.409 землище на е. Асеновец и 38683.163.129 землище на е. Кортен, общ. Нова Загора.  /Публикувано на 14.08.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Разширение на производствена база за съхранение и преработка на метални конструкции“ в имоти е идентификатори 67338.834.16 и 67338.834.82 в гр. Сливен.  /Публикувано на 14.08.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на овцевъден комплекс за 500 броя овце - майки и техните приплоди” в имот е идентификатор 51634.42.181, с. Николаево, общ. Сливен.  /Публикувано на 18.08.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 80 броя сухостойни крави, 40 юници и 100 телета”, в УПИ IX и УПИ X, кв. 9А, с. Гита, общ. Чирпан.  /Публикувано на 19.08.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Преустройство на краварник за отглеждане на 120 броя крави и техните приплоди“ в имот с идентификатор 81535.102.3 в с. Чокоба, общ. Сливен.  /Публикувано на 19.08.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Промяна в количества и дейности с отпадъци на съществуваща площадка”, в поземлен имот с идентификатор 68850.517.1046, гр. Стара Загора.  /Публикувано на 04.09.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на четири нови водовземни съоръжения за допълнително водоснабдяване на производствена площадка”, в поземлен имот с идентификатор 35167.501.9510, гр. Казанлък.  /Публикувано на 04.09.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение „План за изменение на ПРЗ на УПИ I -5703 и преустройство на част от сграда в предприятие за преработка на месо от копитни животни, производство на месни продукти и за преработка на сурово мляко и производство на млечни продукти от биволско мляко“ в имот с идентификатор 68850.523.5703.1 в гр. Стара Загора. /Публикувано на 14.09.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на сепарираща инсталация за битови отпадъци“ в имот е идентификатор 53134.220.76 в с. Обручище, общ. Гълъбово.  /Публикувано на 15.09.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове“ в имот е идентификатор 35609.86.105 в с. Калиево, общ. Тунджа.  /Публикувано на 25.09.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на автосервиз и площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства” в имот с идентификатор 58236.37.42 в с. Преславен, общ. Стара Загора.  /Публикувано на 30.09.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на автокомплекс, включващ автосервиз, автомивка, административно - битови помещения и заведение за бързо хранене” в поземлен имот с идентификатор 77476.106.7, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора. /Публикувано на 01.10.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на жилищни сгради“ в имот № 58743.17.13 по кадастралната карта на с. Пряпорец, общ. Стара Загора. /Публикувано на 30.10.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:„Изграждане на лозов масив и система за капково напояване“ в имот с идентификатор 27111.62.283 в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора.  /Публикувано на 12.11.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Риборазвъждане в съществуващ язовир“ в имот № 000102 в землището на с. Тамарино, общ. Стралджа. /Публикувано на 12.11.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Извършване на дейности по съхранение, кондициониране, възстановяване/регенериране на разтворители и други отпадъчни химични органични вещества с висока степен на чистота“, в недвижим имот със застроена в него сграда, идентификационен номер 87374.515.20.15, по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в северозападната част на УПИ I, кв. 333, по плана на промишлена зона гр. Ямбол.  /Публикувано на 26.11.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Извършване на дейности по съхранение, кондициониране, възстановяване/регенериране на разтворители и други отпадъчни химични органични вещества с висока степен на чистота“, в недвижим имот със застроена в него сграда, идентификационен номер 87374.515.20.15, по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в северозападната част на УПИ I, кв. 333, по плана на промишлена зона гр. Ямбол. /Публикувано на 30.11.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение е цел миене на автомобили (други цели)”, в поземлен имот с идентификатор 87374.32.961, гр. Ямбол. /Публикувано на 10.12.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на мандра, млекопреработвателно предприятие и преустройство на съществуващ краварник” в поземлен имот е идентификатор 05284.581.894, гр. Болярово, общ. Болярово. /Публикувано на 11.12.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство на плодови сокове”, в УПИ XIII - 33, с. Меден кладенец, общ. Тунджа. /Публикувано на 11.12.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на садкова инсталация е до 40 броя производствени садки” на площ от 200 дка от язовир „Малко Шарково”, в землището на селата Малко Шарково, Воден и Горска поляна, общ. Болярово. /Публикувано на 11.12.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за дейности по предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци“ в имот № 87374.519.92 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол. /Публикувано на 11.12.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на автомивка със сондажен кладенец“ в имот № 77476.54.67 по кадастралната карта на е. Хрищени, общ. Стара Загора. /Публикувано на 21.12.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на база за производство и пакетиране на органичен компост и субстрати за градинарството“ в имот № 87374.53.1002 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол. /Публикувано на 21.12.2020 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за нанасяне на защитни покрити върху метални изделия е технологията на електро-химично поцинковане и химическа оксидация“ в имот № 35167.501.9481 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък. /Публикувано на 21.12.2020 г./