ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2023 година

Публикувано на 29.12.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на нов Обект 33А за изпълнение на технологична операция продухване на пироксилинови барути и изграждане на нов обект 159А с технологична линия за производство на заряди за артилерийски изстрели“ на площадката на Завод 3, в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землището на гр. Казанлък.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-6477(3)/14.12.2023 г. от „Арсенал“ АД, гр. Казанлък, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на нов Обект 33А за изпълнение на технологична операция продухване на пироксилинови барути и изграждане на нов обект 159А с технологична линия за производство на заряди за артилерийски изстрели“ на площадката на Завод 3, в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землището на гр. Казанлък и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-6477(3)/14.12.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на Подобект К 43а за производството на взриватели (минни, ракетни и аналогични) и сглобени единици за тях и изграждане на Подобект К 43б за организиране производството на монтажа на детонатори към взриватели неснарядени (минни, ракетни и аналогични) и опаковка“ в поземлен имот с идентификатор 49494.46.485, в землището на гр. Мъглиж.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-6478(3)/14.12.2023 г. от „Арсенал“ АД, гр. Казанлък, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на Подобект К 43а за производството на взриватели (минни, ракетни и аналогични) и сглобени единици за тях и изграждане на Подобект К 43б за организиране производството на монтажа на детонатори към взриватели неснарядени (минни, ракетни и аналогични) и опаковка“ в поземлен имот с идентификатор 49494.46.485, в землището на гр. Мъглиж и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-6478(3)/14.12.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на цех за производство на пелети от дървесни отпадъци“ в имоти с идентификатори 67338.605.307, 67338.605.309.1 и 67338.605.310.2 по КККР на гр. Сливен.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-5530(7)/21.12.2023 г. от „Таврическа перла“ ООД, гр. Бургас, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на цех за производство на пелети от дървесни отпадъци“ в имоти с идентификатори 67338.605.307, 67338.605.309.1 и 67338.605.310.2 по КККР на гр. Сливен и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5530(7)/21.12.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозово насаждение с обща площ от 40.0530 ха“, в поземлени имоти с идентификатори: 16701.30.02, 16701.30.05, 16701.30.10, 16701.30.11, 16701.30.12 и 16701.30.13 в землището на село Горно Ботево, общ. Стара Загора.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-6463(5)/15.12.2023 г. от „ФОУР ФРЕНДС“ ООД, с. Горно Ботево, общ. Стара Загора, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозово насаждение с обща площ от 40.0530 ха“, в поземлени имоти с идентификатори: 16701.30.02, 16701.30.05, 16701.30.10, 16701.30.11, 16701.30.12 и 16701.30.13 в землището на село Горно Ботево, общ. Стара Загора и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-6463(5)/15.12.2023 г.
 

Публикувано на 20.12.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Риборазвъждане в язовир „Богданово“ в землището на с. Любенова махала, общ. Нова Загора 
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) с вх. № КОС-01-2252(11)/12.12.2023 г. за инвестиционно предложение (ИП) “ „Риборазвъждане в язовир „Богданово“ в землището на с. Любенова махала, общ. Нова Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 20.12.2023 г. до 03.01.2024 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2252(11)/12.12.2023 г.

Публикувано на 18.12.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура на Индустриален парк – Сливен“, гр. Сливен, общ. Сливен.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-6142(5)/12.12.2023 г. от община Сливен, гр. Сливен, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура на Индустриален парк – Сливен“, гр. Сливен, общ. Сливен и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-6142(5)/12.12.2023 г.

Публикувано на 08.12.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Свободно развъждане и отглеждане на риба в язовир „Кавака“ в поземлени имоти с идентификатори 27245.217.17, 27245.10.47 и 27245.10.46  по КККР  на с. Еленово, общ. Нова Загора.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-5394(6)/06.12.2023 г. от „НОВИ ЛОЗЯ-ЕЛЕНОВО“ ЕООД с. Еленово, общ. Нова Загора, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Свободно развъждане и отглеждане на риба в язовир „Кавака“ в поземлени имоти с идентификатори 27245.217.17, 27245.10.47 и 27245.10.46  по КККР  на с. Еленово, общ. Нова Загора.
 и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5394(6)/06.12.2023 г.
 

Публикувано на 01.12.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Промяна предназначението на съществуващ склад в склад за торове и препарати за растителна защита“ в имот №  51809.502.3646 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, община Нова Загора“
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-3500(7)/27.11.2023 г. от г. от  „АГРОПРОТЕКТ“ ООД, гр. Нова Загора, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП):): „Промяна предназначението на съществуващ склад в склад за торове и препарати за растителна защита в имот №  51809.502.3646 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, община Нова Загора“,  и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3500(7)/27.11.2023 г.

Публикувано на 30.11.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Риборазвъждане в съществуващ язовир“ в поземлен имот с идентификатор 66456.4.119 по кадастралната карта на с. Симеоново и поземлен имот с идентификатор 72240.19.64 по кадастралната карта на с. Тенево, общ. Тунджа, обл. Ямбол.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-5633(5)/24.11.2023 г. от „ДИРЕКТ КАР 14“ ЕООД гр. Ямбол, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Риборазвъждане в съществуващ язовир“ в поземлен имот с идентификатор 66456.4.119 по кадастралната карта на с. Симеоново и поземлен имот с идентификатор 72240.19.64 по кадастралната карта на с. Тенево, общ. Тунджа, обл. Ямбол и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5633(5)/24.11.2023 г.

Публикувано на 28.11.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 „Изграждане и сертифициране на наземно вертолетно летище за медицински цели“ в УПИ IX-598, кв. 5241 по плана на гр. Стара Загора.“
Във връзка с постъпило искане с вх. №. КОС-01-5823(8)/24.11.2023 г. от г. от  УМБАЛ„ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ гр. Стара Загора, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане и сертифициране на наземно вертолетно летище за медицински цели“ в УПИ IX-598, кв. 5241 по плана на гр. Стара Загора.“,  и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5823(8)/24.11.2023 г.