ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2023 година

Публикувано на 01.12.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Промяна предназначението на съществуващ склад в склад за торове и препарати за растителна защита“ в имот №  51809.502.3646 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, община Нова Загора“
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-3500(7)/27.11.2023 г. от г. от  „АГРОПРОТЕКТ“ ООД, гр. Нова Загора, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП):): „Промяна предназначението на съществуващ склад в склад за торове и препарати за растителна защита в имот №  51809.502.3646 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, община Нова Загора“,  и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3500(7)/27.11.2023 г.

Публикувано на 30.11.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Риборазвъждане в съществуващ язовир“ в поземлен имот с идентификатор 66456.4.119 по кадастралната карта на с. Симеоново и поземлен имот с идентификатор 72240.19.64 по кадастралната карта на с. Тенево, общ. Тунджа, обл. Ямбол.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-5633(5)/24.11.2023 г. от „ДИРЕКТ КАР 14“ ЕООД гр. Ямбол, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Риборазвъждане в съществуващ язовир“ в поземлен имот с идентификатор 66456.4.119 по кадастралната карта на с. Симеоново и поземлен имот с идентификатор 72240.19.64 по кадастралната карта на с. Тенево, общ. Тунджа, обл. Ямбол и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5633(5)/24.11.2023 г.

Публикувано на 28.11.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 „Изграждане и сертифициране на наземно вертолетно летище за медицински цели“ в УПИ IX-598, кв. 5241 по плана на гр. Стара Загора.“
Във връзка с постъпило искане с вх. №. КОС-01-5823(8)/24.11.2023 г. от г. от  УМБАЛ„ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ гр. Стара Загора, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане и сертифициране на наземно вертолетно летище за медицински цели“ в УПИ IX-598, кв. 5241 по плана на гр. Стара Загора.“,  и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5823(8)/24.11.2023 г.

Публикувано на 13.11.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Отглеждане на риба в язовир „Радево-север“ в поземлени имоти с идентификатори 61310.14.97 и 63310.14.99, по кадастралната карта на с. Радево, общ. Нова Загора, обл. Сливен.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-1483(6)/06.11.2023 г. от „Джи Ел Ка“ ООД гр. София, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Отглеждане на риба в язовир „Радево-север“ в поземлени имоти с идентификатори 61310.14.97 и 63310.14.99, по кадастралната карта на с. Радево, общ. Нова Загора, обл. Сливен и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-1483(6)/06.11.2023 г.

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на Индустриален парк тип В – за високотехнологични производствени дейности“ в поземлен имот с идентификатор 35537.36.80, в землището на с. Калояново, общ. Сливен.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-4760(5)/08.11.2023 г. от „ГРИЙНЯРД ТЕХ ПАРК“ ООД гр. Сливен, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на Индустриален парк тип В – за високотехнологични производствени дейности“ в поземлен имот с идентификатор 35537.36.80, в землището на с. Калояново, общ. Сливен и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4760(5)/08.11.2023 г.

Публикувано на 31.10.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 40292.109.1, местност „Гърдова могила“ по КККР на гр. Крън, общ. Казанлък, област Стара Загора.
 Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-5367(7)/24.10.2023 г. от „ТРЕЙДИФАЙ“ ЕООД гр. Крън, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 40292.109.1, местност „Гърдова могила“ по КККР на гр. Крън, общ. Казанлък, област Стара Загора и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане №КОС-01-5367(7)/24.10.2023 г.

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на инсталация за оползотворяване на излезли от употреба гуми (ИУГ) чрез рециклиране посредством механично раздробяване“ в ПИ с идентификатор 81387.41.2 в землището на с. Чинтулово, общ. Сливен.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-4341(9)/24.10.2023 г. от „ЕЛЕНА-МЕТАЛ-ТРЕЙД“ ЕООД гр. Елена, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за оползотворяване на излезли от употреба гуми (ИУГ) чрез рециклиране посредством механично раздробяване“ в ПИ с идентификатор 81387.41.2 в землището на с. Чинтулово, общ. Сливен  и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане №КОС-01-4341(9)/24.10.2023 г.

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ X-за производствено-складова дейност, търговия и услуги в кв. 149 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и разрешаване за изработване на проект за ПУП-План за застрояване /ПЗ/ за новопроектираните УПИ X-518.189 /проектен идентификатор 87374.518.189/, УПИ XI-518.190 /проектен идентификатор 87374. 518.190/, УПИ XII-518.6 /ПИ 87374.518.6/ и УПИ XIII /част от ПИ 87374.72.120/, образувани след изменението” 
 
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-5309(3)/13.10.2023 г. от „Енергоелит“ ЕООД с. Маломир, общ. Тунджа и „Диана фиш“ ООД с. Веселиново, общ. Тунджа по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): Проект за изменение на действащия ПУП–ПР за УПИ X-за производствено-складова дейност, търговия и услуги в кв. 149 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и разрешаване за изработване на проект за ПУП-План за застрояване /ПЗ/ за новопроектираните УПИ X-518.189 /проектен идентификатор 87374.518.189/, УПИ XI-518.190 /проектен идентификатор 87374. 518.190/, УПИ XII-518.6 /ПИ 87374.518.6/ и УПИ XIII /част от ПИ 87374.72.120/, образувани след изменението” и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане №КОС-01-5309(3)/13.10.2023 г.

Публикувано на 27.10.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на складова база за съхранение на пропан-бутан“ в имот с идентификатор 68850.160.644 по КККР на гр. Стара Загора.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-4447(6)/24.10.2023 г. от „Интергаз М“ ЕООД гр. Стара Загора по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на складова база за съхранение на пропан-бутан“ в имот с идентификатор 68850.160.644 по КККР на гр. Стара Загора и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане вх. № КОС-01-4447(6)/24.10.2023 г.

Публикувано на 20.10.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на птицеферма за общо 38912 броя кокошки носачки“ в имот с идентификатор 23501.16.31 по КККР на с. Дражево, общ. Тунджа

Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-4514(9)/05.10.2023 г. от ЕТ „Веско-Веселин Иванов“ с. Дражево, общ. Тунджа по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на птицеферма за общо 38912 броя кокошки носачки“ в имот с идентификатор 23501.16.31 по КККР на с. Дражево, общ. Тунджа и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
„Изграждане на поливна система с капково напояване за 258 дка маслодайна роза“ в землището на с. Ягода, общ. Мъглиж.
 Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-5513(3)/17.10.2023 г. от „АЛТЕЯ ОРГАНИКС“ ООД гр. Стара Загора, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на поливна система с капково напояване за 258 дка маслодайна роза“ в землището на с. Ягода, общ. Мъглиж,  и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане №КОС-01-5513(3)/17.10.2023 г.