ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2024 година

Публикувано на 12.06.2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 42 - EO/2024 г. да не се извършва  екологична  оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за частично изменение на Общ устройствен план на община Гълъбово за имоти с идентификатори  53134.12.1, 53134.12.2, 53134.12.3, 53134.12.4, 53134.12.5, 53134.12.13, 53134.12.16 по КККР на с. Обручище, общ. Гълъбово и имоти с идентификатори  18280.60.1, 18280.60.2, 18280.60.3, 18280.60.4, 18280.60.6, 18280.60.7, 18280.60.8, 18280.60.9, 18280.60.10, 18280.60.794 по КККР на гр. Гълъбово.

Публикувано на 07.06.2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 38 - ПР/2024 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони  за инвестиционно предложение: „Свободно отглеждане на риба за консумация във водите на водоем (язовир)“ в поземлен имот с идентификатор 18157.101.825, в землището на гр. Гурково.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 38 - EO/2024 г. да не се извършва  екологична  оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с  идентификатор 35028.18.22 в землището на с. Кабиле за инвестиционното намерение - изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 3000 kW“.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 39 - EO/2024 г. да не се извършва  екологична  оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 35028.27.1 и 35028.27.4“ в землището на с. Кабиле.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 40 - EO/2024 г. да не се извършва  екологична  оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Болярово и изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на  бази за съхранение на селскостопанска техника и селскостопанска продукция” в ПИ 57652.57.504 и 57652.57.506 по КККР на с. Попово, общ. Болярово.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 41 - EO/2024 г. да не се извършва  екологична  оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на общ. Болярово и изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на  бази за съхранение на селскостопанска техника и селскостопанска продукция” в ПИ 57652.57.103, 57652.57.76, 57652.57.74, 57652.57.77 по КККР на с. Попово, общ. Болярово.

Публикувано на 29.05.2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 36 - EO/2024 г. да се извърши екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 35660.17.9, землище на с. Камен, общ. Сливен за: "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 200 KW".
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 37 - EO/2024 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на "Частично изменение на Обш устройствен план (ИОУП) на община Ямбол за изграждане на две фотоволтаични електроцентрали с обща мощност 400кW и нов БКТП (бетонна комплектна трансформаторна подстанция) 20/0,4 kV" в поземлени имоти с идентификатори 87374.36.919 и 87374.36.920 по КККР на гр. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 37 - ПР/2024 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на комбинирани велосипедни и пешеходни трасета с транспортна и рекреативна насоченост" в гр. Ямбол.

Публикувано на 23.05.2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 34 - ПР/2024 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 35028.19.67 в землището на с. Кабиле, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 35 - ПР/2024 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на паркинг и обслужващи сгради“ в поземлен имот с идентификатор 35028.14.118 в землището на с. Кабиле, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 36 - ПР/2024 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на еднофамилни жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 38039.49.320, в землището на с. Колена, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 34 - EO/2024 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Частична промяна на Общ устройствен план (ОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04738.90.40“, в землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 35 - EO/2024 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Частична промяна на Общ устройствен план (ОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04738.90.41, в землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора.

Публикувано на 17.05.2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 31 - ПР/2024 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства(ИУМПС), продажба на резервни части и автосервизни дейности“ в имот № 27499.501.2250 по кадастралната карта на с. Енина, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 32 - ПР/2024 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на вятърна електроцентрала, състояща се от един вятърен генератор с мощност до 3000 kW“ в поземлен имот с идентификатор 43615.363.360. в землището на с. Леярово, общ. Стралджа, обл. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 33 - ПР/2024 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на вятърна електроцентрала от един вятърен генератор с мощност 3000 kW в имот с идентификатор 43615.270.358, землище с. Леярово, община Стралджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 33 - EO/2024 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изменение на общ устройствен план (ИОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 07199.4.3, в землището на с. Бъдеще, общ. Стара Загора.

Публикувано на 19.04.2024 г.

​Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 29 - ПР/2024 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Свободно развъждане и отглеждане на риба в язовир „Айдере44 в поземлен имот с идентификатор 51161.21.10“ по КККР на с. Научене, община Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 30 - ПР/2024 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 68850.509.3311 по КККР на гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 32 - EO/2024 г. да не се извършва  екологична  оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на община Стара Загора за поземлен имот с идентификатор 68850.26.13“ гр. Стара Загора.

Публикувано на 12.04.2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 31 - EO/2024 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на община Стара Загора и  изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ)“ за поземлен имот с идентификатор 68850.213.1 гр. Стара Загора.