ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година

Съобщения по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционни предложения:

 
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци и производство на лютеница, кьопоолу и др.” в поземлен имот с идентификатор 010486, с. Желю войвода, общ. Сливен. /Публикувано на 08.01.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение „Извършване на дейности по събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, събиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори“ в имот с идентификатор 67338.603.264 в гр. Сливен. /Публикувано на 18.01.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки е капацитет 39900 бр. и ползване на съществуващ тръбен кладенец“ в имот № 07613.75.440 по кадастралната карта на с. Бяла, общ. Сливен. /Публикувано на 18.01.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на мандра и млекопреработвателно предприятие”, в поземлен имот е идентификатор 07819.16.66, с. Бяло поле, общ. Опан. /Публикувано на 18.01.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за преработка на риба и производство на рибни продукти е капацитет 1 т. за денонощие“ в имот № 51648.501.780 по кадастралната карта на гр. Николаево, общ. Николаево. /Публикувано на 18.01.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на общинска площадка за временно съхранение и извършване на дейности по третиране на строителни отпадъци”, в поземлен имот с идентификатор 87374.519.7, гр. Ямбол. /Публикувано на 28.01.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на птици - бройлери до 40 000 бр.“ в имот № 77476.86.10 по кадастралната карта на е. Хрищени, общ. Стара Загора. /Публикувано на 03.02.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло” в имот с идентификатор 68850.522.5188 в гр. Стара Загора. /Публикувано на 03.02.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за отглеждане на подрастващи кокошки носачки с капацитет 39 900 броя места за птици и възстановяване експлоатацията на съществуващо водовземно съоръжение” в поземлен имот с идентификатор 67338.162.4, гр. Сливен. /Публикувано на 04.02.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на лозови масиви е капково напояване” в поземлени имоти е идентификатори 51161.53.11, 51161.53.13 и 51161.70.1, с. Научене, общ. Нова Загора. /Публикувано на 04.02.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Оползотворяване на отпадък с код 10 13 99 — гипсокартонени плоскости” в имот № 200147 в землището на с. Ковачево, общ. Раднево. /Публикувано на 05.02.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на крайпътен обществено - обслужващ комплекс“ в имоти с № № 43459.502.42, 43459.53.1008, 43459.53.1018, 43459.53.1009 и 43459.53.1012 по кадастралната карта на с. Лесово, общ. Елхово. /Публикувано на 11.02.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци, с капацитет 1300 тона на година” в поземлен имот с идентификатор 67338.601.273, УПИ XXXIX, кв. 11, гр. Сливен. /Публикувано на 15.02.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на зарибителен материал и угояване на риба” в язовир „Щоките”, находящ се в ПИ 38683.38.299, землище на с. Кортен, общ. Нова Загора. /Публикувано на 22.02.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на мандра и колбасарски цех”, в поземлен имот с идентификатор 72165.505.1885, землище на гр. Твърдица. /Публикувано на 26.02.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на инсталация за производство на наситен разтвор на натриев хидроксид и калциев карбонат за технически цели” в поземлен имот с идентификатор 67338.603.61, гр. Сливен. /Публикувано на 16.03.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на присъединителен газопровод на „Глобъл Коммерс - 1“ ООД от АГРС „Ямбол“ в имот № 87374.69.640 по кадастралната карта на гр. Ямбол до площадка за метанстанция на „Глобъл Коммерс - 1“ ООД в имот № 23501.10.94 по кадастралната карта на с. Дражево, общ. Тунджа. /Публикувано на 17.03.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на сладководна риба” в язовир „Ешек дере” находящ се в ПИ с идентификатори 00713.21.409 землище на с. Асеновец и 38683.163.129 землище на с. Кортен, общ. Нова Загора. /Публикувано на 25.03.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  „Разширение на съществуваща овцеферма, чрез изграждане на нов обор за до 900 броя овце и техните приплоди” в поземлен имот с идентификатор 04635.65.18, с. Богданово, общ. Нова Загора. /Публикувано на 25.03.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Отглеждане на риба в яз. „Капаклий“ в имот № 000209 в землището на с. Старо село, общ. Сливен. /Публикувано на 25.03.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на едно ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец“ в имот с идентификатор 05431.95.19 в с. Борилово, общ. Стара Загора. /Публикувано на 26.03.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на гара Оризово”, в поземлен имот е идентификатор 53850.81.2, землище на с. Оризово, общ. Братя Даскалови. /Публикувано на 02.04.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на тръбен кладенец за поливна на зелени площи и хигиенизиране на бетонова площадка“ в имот № 68850.503.978 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. /Публикувано на 02.04.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение“ в имот с идентификатор 35609.38.352 с. Калиево, общ. Тунджа. /Публикувано на 02.04.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на животновъден обект -кравеферма за 60 крави е млеконадоен център“ в УПИ I-337, кв. 61 по плана на с. Александрово, общ. Стралджа. /Публикувано на 02.04.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Извършване на техническа рекултивация на общинско депо за инертни строителни отпадъци“ в имот № 83106.10.105 по кадастралната карта на с. Шейново, общ. Казанлък.         /Публикувано на 07.04.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец“ в имот е идентификатор 55021.63.892 по ККР на гр. Павел баня. /Публикувано на 12.04.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ, НУБА, отпадъци от отработени масла и неопасни отпадъци от метални опаковки“ в имот № 87374.510.141 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол. /Публикувано на 15.04.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов овчарник, с капацитет до 1000 броя овце и техните приплоди” в поземлен имот е идентификатор 72816.28.21, с. Тополчане, общ. Сливен. /Публикувано на 20.04.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Разширение на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки“ в имот № 07613.75.440 по кадастралната карта на е. Бяла, общ. Сливен. /Публикувано на 23.04.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на Бензиностанция е газоснабдителна станция, обслужваща сграда, ресторант, автомобилен и ТИР паркинг, КТП, изгребна яма и противопожарни резервоари”, в ПИ 56811.17.30 и ПИ 56811.17.12, землище на с. Плодовитово, общ. Братя Даскалови. /Публикувано на 23.04.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изземване на наносни отложения (чакъл и пясък) от прилежащите земи на яз. Копринка” в землището на с. Долно Сахране, общ. Павел баня. /Публикувано на 28.04.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма” в поземлен имот с идентификатор 67338.162.4, гр. Сливен. /Публикувано на 28.04.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на автосервиз, заведение за обществено хранене и охраняем паркинг за товарни автомобили“ в ПИ с идентификатор 16688.65.7 в землището на с. Горно Александрово, общ. Сливен. /Публикувано на 29.04.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Проектиране и изграждане на 7 нови склада към 11 съществуващи в Складова база „Кара кос“ в имот № 49494.667.104 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж. /Публикувано на 29.04.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на цех за производство на пелети и водовземане от подземни води, чрез изграждане на тръбен кладенец“ в имот № 77476.505.25 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора. /Публикувано на 12.05.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на цех за производство на пелети и водовземане от подземни води, чрез изграждане на тръбен кладенец“ в имот № 77476.505.25 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора. /Публикувано на 12.05.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на цех за производство и преработка на студено пресовани масла и изделия от бял трън“ в имот с идентификатор 46588.200.10 пб кадастралната карта на с. Малко Дряново, общ. Братя Даскалови. /Публикувано на 14.05.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на горивно стопанство, представляващо батерии от 72 броя бутилки за компресиран природен газ с налягане 200 бара, с цел осигуряване на захранване за парен котел, в дестилерия за етерично-маслени култури”, в УПИII,кв. 55, с. Желю войвода, общ. Сливен. /Публикувано на 17.05.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на инсталация за рециклиране на стъкло чрез смилане“ в имот № 68850.526.1066 в гр. Стара Загора. /Публикувано на 17.05.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на инсталация за производство на многокомпонентен течен растителен биостимулант с органичен произход, чрез прилагане на метод за конвертиране на компостирани (престояли) утайки от Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - Стара Загора” в поземлен имот с идентификатор 164 006, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора /Публикувано на 21.05.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на капково напояване за овощна градина” в поземлен имот № 013003, с. Калчево, общ. Тунджа”. /Публикувано на 28.05.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на зарибителен материал и риба за консумация” в язовир „Овчи кладенец”, находящ се в ПИ 53299.118.506 и 53299.54.55, землище на с. Овчи кладенец и ПИ 66737.38.353, землище на с. Скалица, общ. Тунджа. /Публикувано на 28.05.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Проектиране и изграждане на 7 нови склада към 11 съществуващи в Складова база „Кара Кос“ в имот № 49494.667.140 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж. /Публикувано на 28.05.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви с обща площ 33,3697 ха“ в землището на с. Оряховица, общ. Стара Загора. /Публикувано на 03.06.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди от обогатено енергийно гориво, шисти, слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството за производство на енергия от такава биомаса, която не попада в обхвата на закона за управление на отпадъците - съгласно чл. 2, ал. 2, т. 6, както и смес от тези горива и други твърди горива в двустепенен нискотемпературен кипящ слой“ на пл. „Брикел“ ЕАД в имот № 53134.502.1 по кадастралната карта на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово. /Публикувано на 07.06.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Създаване на трайни насаждения, закупуване на техника, изграждане на система за капково напояване и водовземане от съществуващ канал“ в имоти с № № 40083.22.4, 40083.22.13, 40083.21.75 и 40083.58.19 по кадастралната карта на с. Крушаре, общ. Сливен. /Публикувано на 11.06.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, ИУГ, отпадъци от опаковки и текстилни отпадъци“ в имот № 67338.602.98 по кадастралната карта на гр. Сливен и площадка за събиране, съхранение и третиране на ОЧЦМ, НУБА, отпадъци от опаковки и текстилни отпадъци в имот № 67338.603.10 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 11.06.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  Изготвяне на подробен устройствен план за имот 38563.13.191 в землището на с. Копринка, общ. Казанлък. /Публикувано на 11.06.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за поливка на етерично-маслодайна култура в имот № 15864.1.15 по кадастралната карта на с. Голямо Дряново и изграждане на система за капково напояване“ в масиви с № № 4; 5; 6 и 7 в землището на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък. /Публикувано на 16.06.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)-Гурково”, в поземлен имот с идентификатор 18157.98.296, гр. Гурково./Публикувано на 23.06.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Мобилна инсталация за създаване на почвообразуващ микс от технологични/техногенни, битови и природни отпадъци за рекултивация на отработени минни терени, кариери за инертни материали и депа за промишлени и битови отпадъци“ в ПИ 35420.12.31 в землището на с. Калитиново, общ. Стара Загора. /Публикувано на 23.06.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Реконструкция ел. провод 6 kV „Равда-Китен“ и изграждане на нова въздушна линия 20 kV за захранване на нова полустационарна подстанция 20/6 kV 10MVA“ в землището на с. Ковачево, общ. Раднево. /Публикувано на 23.06.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на система за капково напояване на овощни насаждения и водохранилище” в поземлени имоти е идентификатори 15944.282.13, 15944.282.7, 15944.283.16, 15944.283.10, 15944.283.12, 15944.283.13, 15944.283.14, 15944.284.5, 15944.284.6 15944.284.7, 15944.284.8, 15944.284.9, 15944.285.10 и 15944.288.1, гр. Шивачево, общ. Твърдица. /Публикувано на 25.06.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови масиви е обща площ 12,711 ха“ в землището на с. Могилово, общ. Чирпан. /Публикувано на 02.07.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Създаване на 10 дка овощна градина с капково напояване и монтаж на преместваема хладилна камера е фотоволтаичен блок“ в землището на с. Дражево, общ.Тунджа. /Публикувано на 06.07.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на крайпътен комплекс с мотел, закусвалня и паркинг“ в имот № 43459.148.91 по кадастралната карта на с. Лесово и „Изграждане на крайпътен комплекс с мотел, закусвалня и паркинг“ в имот № 43459.148.96 по кадастралната карта на с. Лесово, общ. Елхово. /Публикувано на 07.07.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Създаване на насаждение от десертни лозя с капково напояване“ в землището на гр. Сливен. /Публикувано на 16.07.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Водовземане от един тръбен кладенец“ в имот с идентификатор 51634.24.55 в землището на с. Николаево, общ. Сливен. /Публикувано на 21.07.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на система за капково напояване за съществуващи овощни насаждения“ в имоти е № 38683.82.90, 38683.82.71, 38683.82.70. 38683.82.4, 38683.82.63, 38683.82.64, 38683.82.27, 38683.82.81 и 38683.82.82 по кадастралната карта на село Кортен. общ. Нова Загора. /Публикувано на 22.07.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Създаване на интензивни насаждения от череши, система за капково напояване и изграждане на конструкция за защита от градушки“ в имоти с идентификатори 67338.832.85, 67338.832.86, 67338.99.134, 67338.99.12 и 67338.99.46 в землището на гр. Сливен. /Публикувано на 30.07.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Създаване на интензивни насаждения от череши, система за капково напояване и изграждане на конструкция за защита от градушки“ в имот с идентификатор 67338.832.81 в землището на гр. Сливен. /Публикувано на 30.07.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на капково напояване за овощни градини”, в поземлени имоти с идентификатори 37530.25.14, 37530.25.15, 37530.25.41, 37530.25.46, 37530.25.47, 37530.24.14, 37530.24.30, 37530.24.31, 37530.23.43, 37530.23.44, 37530.106.7, 37530.106.16, 37530.106.17, 37530.106.19, 37530.106.24, с. Ковачите, общ. Сливен . /Публикувано на 30.07.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на овощна градина, ограда, защитна система за предпазване от градушки, насекоми, птици и система за капково напояване“ в землището на с. Средец, общ. Опан. /Публикувано на 11.08.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец за допълнително водоснабдяване на с. Ичера, общ. Сливен“ в имот с идентификатор 32915.41.144 в землището на с. Ичера, общ. Сливен. /Публикувано на 26.08.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на обор за телета“ в имот с идентификатор 69208.140.55 по КККР на с. Стефан Караджово, общ. Болярово. /Публикувано на 26.08.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Закупуване на PVC изрезки от PVC профили за производство на PVC аксесоари“ в имот № 68850.523.5335 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. /Публикувано на 27.08.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на система за капково напояване”, в поземлени имоти е идентификатори 02734.1.9, 02734.2.2, 02734.2.4, 02734.2.10, 02734.2.11, 02734.3.1, 02734.3.2, 02734.3.4, 02734.3.8, 02734.3.12, 02734.3.505, 02734.4.7, 02734.4.232, 02734.4.511, 02734.5.6, 02734.5.453, 02734.5.507, 02734.6.34, 02734.53.1, 02734.53.2 02734.53.3 и 02734.53.5, с. Баня, общ. Нова Загора. /Публикувано на 31.08.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Промяна предназначението на част от съществуваща сграда в малка пивоварна“ в УПИ V, кв. 8 по плана на с. Стара река, общ. Тунджа./Публикувано на 01.09.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на мотел с паркинг и заведение” в поземлен имот е идентификатор 68850.65.24, землище на гр. Стара Загора. /Публикувано на 01.09.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Разширение и модернизация на действаща инсталация за производство на смоли“ на „Кастамону България“ АД гр. Павел баня. /Публикувано на 01.09.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на цех за производство и пакетиране на макарони и други тестени изделия, здравословни храни, протеинови барове, бисквити и др." в поземлени имоти с идентификатори: 87374.32.103, 87374.32.241 и 83774.32.242 в землището на гр.Ямбол. /Публикувано на 10.09.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на цех за производство и пакетиране на макарони и други тестени изделия, здравословни храни, протеинови барове, бисквити и др.” в поземлени имоти с идентификатори 87374.32.103, 87374.32.241 и 87374.32.242 землище на гр. Ямбол. /Публикувано на 10.09.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „База за съхранение и линия за преработка на полимери“ в УПИ XXIV-5828, кв. „Индустриален“ 14Б по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. /Публикувано на 13.09.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Създаване на урбанизирана територия - разширение на кв. „Кирил и Методий“ за изграждане на жилища за малцинствената общност“ в имот № 81414.147.345 по кадастралната карта на гр. Чирпан, общ. Чирпан. /Публикувано на 17.09.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на нов претоварен възел с лентов транспортьор (05ЕТК14), за директно разтоварване на дънна, летяща пепел и гипс” в поземлен имот с идентификатор 53134.502.14, с. Обручище, общ. Гълъбово. /Публикувано на 28.09.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на система за капково напояване на насаждения от култивирана шипка върху имоти с № № 69660.382.69, 69660.382.70, 69660.382.158 и 69660.382.159 по КККР на гр. Стралджа, общ. Стралджа и закупуване на дъждовална инсталация за напояване на насаждения от маточина върху имоти с № № 69660.150.11, 69660.150.41, 69660.150.51, 69660.150.89, 69660.150.90, 69660.150.91, 69660.160.28, 69660.150.93, 69660.240.76, 69600.240.77, 69660.240.84 и 69660.240.85 по КККР на гр. Стралджа, общ. Стралджа. /Публикувано на 29.09.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на овцеферма за 200 бр. овце майки, разплодници, шилета и агнета“ в имот № 39030.35.19 по кадастралната карта на гр. Котел, общ. Котел. /Публикувано на 29.09.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на къщи за гости, паркинг и пътна връзка” в поземлен имот е идентификатор 00697.37.11, землище на с. Асен, общ. Павел баня. /Публикувано на 01.10.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  "Изграждане на система за капково напояване и автономна система за фотоволтаично енергийно захранване“ в имот с идентификатор 30096.28.115 в землището на с. Завой, общ. Тунджа. /Публикувано на 01.10.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на система за капково напояване на полски култури“ в имоти с № № 026004, 026005, 026006, 026007, 026008, 026009, 026010, 026011, 026012, 026013, 026014, 026016, 026023, 026038, 026047, 026052, 026057 и 026058 в землището на с. Челник, общ. Тунджа и имоти с № № 030005, 030006, 030059, 030060 и 030061 в землището на с. Симеоново, общ. Тунджа. /Публикувано на 01.10.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Реконструкция и преустройство на съществуващ обор, с цел изграждане овцеферма за 320 броя животни” в поземлен имот с идентификатор 46658.141.4.1, с. Малко Тръново, общ. Чирпан. /Публикувано на 05.10.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на шест броя жилищни сгради” в поземлени имоти с идентификатори 27499.181.4, 27499.181.55 и 27499.181.72 землище на с. Енина, общ. Казанлък. /Публикувано на 08.10.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Създаване на около 350 дка трайни насаждения овошки от сини сливи и смокини, изграждане на резервоар и система за капково напояване“ в имоти с № № 66679.20.163 и 66679.20.165 по кадастралната карта на с. Ситово, общ. Болярово. /Публикувано на 12.10.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на шест броя жилищни сгради” в поземлени имоти с идентификатори 27499.181.4, 27499.181.55 и 27499.181.72 землище на с. Енина, общ. Казанлък. /Публикувано на 12.10.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Реорганизация на работата в склад за съхранение на препарати за растителна защита“ в имот № 68850.526.542 по кадастралната карта на гр.Стара Загора, общ.Стара Загора. /Публикувано на 15.10.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Извършване на дейности по събиране, съхранение и предварително третиране /балиране/ на неопасни отпадъци, вкл. отпадъци от опаковки, събиране и съхранение на отпадъци от строителство и събаряне с неопасен характер“ в имот № 29194.88.165 по кадастралната карта на с. Желю войвода, общ. Сливен. /Публикувано на 15.10.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Газифициране на котелно помещение, изграждане на осветление за отглеждане на растения, оборудване на 3 броя хладилни агрегати, изграждане на климатична система, покривна фотоволтаична централа и закупуване на подемно-транспортно и технологично оборудване за нуждите на оранжерия” в имот с идентификатор 55484.7.283, землище на с. Партизанин, общ. Братя Даскалови. /Публикувано на 22.10.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на 10 бр. жилищни сгради“ в имот № 38039.31.7 по кадастралната карта на с. Колена, общ. Стара Загора. /Публикувано на 28.10.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на 12 бр. жилищни сгради“ в имот № 81387.13.5 по кадастралната карта на с. Чинтулово, общ. Сливен. /Публикувано на 28.10.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на кланичен пункт и преустройство на ферма за отглеждане на пилета бройлери“ в УПИ IV3, кв. 10 по плана на с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора. /Публикувано на 28.10.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на система за капково напояване на бадемова градина“ в имот № 38683.59.366 по кадастралната карта на с. Кортен, общ. Нова Загора. /Публикувано на 02.11.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Рибовъдно стопанство в яз. Пъстрей“ в имот № 59166.56.625 по кадастралната карта на с. Пъстрей, общ. Опан. /Публикувано на 02.11.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Обособяване на площадка за третиране на неопасни отпадъци от пластмаса“ в имот с идентификатор 67338.603.407 гр. Сливен. /Публикувано на 02.11.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на два броя лентови дъждовални инсталации и система за капково напояване на земеделски култури” в землището на с. Опан, общ. Опан. /Публикувано на 10.11.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на система за капково напояване на овощно насаждение“ в имот № 77030.23.8 по кадастралната карта на с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа. /Публикувано на 16.11.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на система за капково напояване на царевица в землището на гр. Ямбол и напояване чрез дъждуване на царевица в землището на с. Безмер, общ. Тунджа. /Публикувано на 25.11.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Обособяване на площадка за третиране (компостиране) на биоразградими отпадъци“ в имот № 87374.53.1002 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол. /Публикувано на 25.11.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Извършване на текущ ремонт и вътрешно преустройство на бивша почивна станция и монтаж на подземен резервоар за пропан-бутан, към съществуващо котелно помещение”, в поземлен имот с идентификатор 67338. 03.141, местност „Карандила”, гр. Сливен. /Публикувано на 01.12.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на търговски център „Ритейл Парк“ в УПИIII, кв. 674 и УПИ II, кв. 673 по плана на гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 01.12.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за временно съхранение и предварително третиране на ИУМПС и продажба на резервни части“ в имот № 30870.80.3 по кадастралната карта на с. Зимница, общ. Мъглиж. /Публикувано на 01.12.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на система за капково напояване и селскостопанска сграда, закупуване на селскостопанска техника, оръдия против градушка, перки против слана, видеонаблюдение и метеорологична станция”, в поземлени имоти с идентификатори 40083.65.639 и 40083.65.640, землище на с. Крушаре, общ. Сливен. /Публикувано на 02.12.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на система за капково напояване и покривна фотоволтаична централа, закупуване на селскостопанска техника, видеонаблюдение и метеорологична станция”, в поземлен имот с идентификатор 66826.56.1, землище на с. Скобелево, общ. Павел баня. /Публикувано на 07.12.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Пълно оползотворяване на производствения отпадък, класифициран с код и наименование 03 01 05 „трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири“ в № 68850.522.5201 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.              /Публикувано на 08.12.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на инсталация за производство на компост от биоразградими отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 18280.39.923, гр. Гълъбово. /Публикувано на 10.12.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Производство на топло и студенолюбиви риби във водите на съществуващ язовир“ в имот № 38039.200.133 по кадастралната карта на с. Колена, общ. Стара Загора. /Публикувано на 16.12.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на инсталация за производство на компост от биоразградими отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 18280.39.923, гр.Гълъбово. /Публикувано на 16.12.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” в поземлен имот с идентификатор 68850.522.5301, гр. Стара Загора. /Публикувано на 21.12.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Извършване на дейности по събиране, временно съхраняване, предварително третиране и рециклиране на отпадъци“ в имот № 87031.503.717 по кадастралната карта на с. Ябланово, общ. Котел. /Публикувано на 21.12.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на жилищни сгради“ в имот № 35028.22.9 по кадастралната карта на с. Кабиле, общ. Тунджа. /Публикувано на 21.12.2021 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за компостиране на биоразградими отпадъци с растителен произход“ в имот с идентификатор 18157.112.375 по КККР на гр. Гурково. /Публикувано на 23.12.2021 г./