ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2024 година

Публикувано на 06.06.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
           „Изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора за имот с идентификатор 68850.527.185 по КККР на гр. Стара Загора“
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-2873(2)/30.05.2024 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Общ устройствен план на община Стара Загора за имот с идентификатор 68850.527.185 по КККР на гр. Стара Загора“. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2873(2)/30.05.2024 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Общ устройствен план на община Нова Загора и изработване на проект за изменение на ПУП – ПЗ за имоти с идентификатори 24760.63.76 и  24760.63.609 в землището на с. Дядово, общ. Нова Загора
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-1606(5)/31.05.2024 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на Общ устройствен план на община Нова Загора и изработване на проект за изменение на ПУП – ПЗ за имоти с идентификатори 24760.63.76 и  24760.63.609 в землището на с. Дядово, общ. Нова Загора“ в землището на с. Попово, Община Болярово. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-1606(5)/31.05.2024 г.
 

Публикувано на 03.06.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
           „Изменение на общ устройствен план на общ. Гълъбово за имоти с идентификатори  53134.12.1, 53134.12.2, 53134.12.3, 53134.12.4, 53134.12.5, 53134.12.13, 53134.12.16 по КККР на с. Обручище, общ. Гълъбово и имоти с идентификатори  18280.60.1, 18280.60.2, 18280.60.3, 18280.60.4, 18280.60.6, 18280.60.7, 18280.60.8, 18280.60.9, 18280.60.10, 18280.60.794 по КККР на гр. Гълъбово“
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-2526(2)/28.05.2024 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на общ устройствен план на общ. Гълъбово за имоти с идентификатори  53134.12.1, 53134.12.2, 53134.12.3, 53134.12.4, 53134.12.5, 53134.12.13, 53134.12.16 по КККР на с. Обручище, общ. Гълъбово и имоти с идентификатори  18280.60.1, 18280.60.2, 18280.60.3, 18280.60.4, 18280.60.6, 18280.60.7, 18280.60.8, 18280.60.9, 18280.60.10, 18280.60.794 по КККР на гр. Гълъбово“. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2526(2)/28.05.2024 г.
 

Публикувано на 16.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изработване на Подробен устройствен план (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 69660.225.39 по КК на гр. Стралджа в местността „Големия герен“ с цел отреждането му за фотоволтаична инсталация, производствена и складова дейност.“
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-4795(2)/13.05.2024 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 69660.225.39 по КК на гр. Стралджа в местността „Големия герен“ с цел отреждането му за фотоволтаична инсталация, производствена и складова дейност.“ На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4795(2)/13.05.2024 г.

Публикувано на 10.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) на община Ямбол“ за поземлени имоти с идентификатори 87374.36.919, 87374.36.920, 87374.36.97, 87374.36.98 и 87374.36.99 по КККР на гр. Ямбол.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-1092(4)/26.04.2024 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на „Частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) на община Ямбол“ за поземлени имоти с идентификатори 87374.36.919, 87374.36.920, 87374.36.97, 87374.36.98 и 87374.36.99 по КККР на гр. Ямбол. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-1092(4)/26.04.2024 г.

Публикувано на 12.04.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП- ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор № 35028.18.22“ в землището на с. Кабиле, община Тунджа
Във връзка с постъпило искане с вх. №. КОС-01-1470(2)/27.03.2024 г. от  „АР СОЛАР ГРУП“ ЕООД, по реда на . по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО) за „Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП- ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори № 35028.18.22“ в землището на с. Кабиле, община Тунджа и на основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-1470(2)/24.03.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП- ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори № 35028.27.1,  № 35028.27.4“ в землището на с. Кабиле, община Тунджа
Във връзка с постъпило искане с вх. №. КОС-01-1471(2)/27.03.2024 г. от  „АР СОЛАР ГРУП“ ЕООД, по реда на . по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО) за „Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП- ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори № 35028.27.1,  № 35028.27.4“ в землището на с. Кабиле, община Тунджа и на основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-1471(2)/27.03.2024 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Частично изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за поземлен имот с идентификатор № 04738.90.41“ в землището на с. Богомилово, община Стара Загора
Във връзка с постъпило искане с вх. №. КОС-01-2107(2)/10.04.2024 г. Татяна Желева Костова, по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО) за „Частично изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за поземлен имот с идентификатор № 04738.90.41“ в землището на с. Богомилово, община Стара Загора и на основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2107(2)/10.03.2024 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Частично изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за поземлен имот с идентификатор № 04738.90.40“ в землището на с. Богомилово, община Стара Загора
Във връзка с постъпило искане с вх. №. КОС-01-2106(2)/10.04.2024 г. Красимира Иванова Христова, по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО) за „Частично изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за поземлен имот с идентификатор № 04738.90.41“ в землището на с. Богомилово, община Стара Загора и на основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2106(2)/10.03.2024 г.

Публикувано на 27.03.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
           „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Болярово за имоти с идентификатори 57652.57.74, 57652.57.76, 57652.57.77 и 57652.57.103 по КККР на с. Попово, Община Болярово и изработване на ПУП-ПЗ“
В РИОСВ - Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-1170(2)/25.03.2024 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Болярово за имоти с идентификатори 57652.57.74, 57652.57.76, 57652.57.77 и 57652.57.103 по КККР на с. Попово, oбщ. Болярово и изработване на ПУП-ПЗ“. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-1170(2)/25.03.2024 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Болярово за поземлени имоти с идентификатор 57652.57.504 и 57652.57.506 “ в землището на с. Попово, Община Болярово
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-1168(2)/25.03.2024 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Болярово за поземлени имоти с идентификатор 57652.57.504 и 57652.57.506 “ в землището на с. Попово, oбщ. Болярово. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 14.03.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 46417.49.2, в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-924(5)/29.02.2024 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на „Частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 46417.49.2, в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-1323(2)/11.03.2024 г.