ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2019 година

Публикувано на 27.11.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване № КОС – 01 – 4610-ПРК/ 2019 г.  за инвестиционно предложение: „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в КМ-12 (пламъчно - тръбен котел) с инвентарен № 301596 монтиран на производствена площадка на „Топлофикация -Сливен” ЕАД гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване № КОС – 01 – 4611-ПРК/ 2019 г.  за инвестиционно предложение: „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в КМ-12 (пламъчно - тръбен котел) с инвентарен № 301598 монтиран на производствена площадка на „Топлофикация -Сливен” ЕАД гр. Сливен. 
Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване № КОС – 01 – 4612-ПРК/ 2019 г.  за инвестиционно предложение: „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в КМ-12 (пламъчно - тръбен котел) с инвентарен № 301597 монтиран на производствена площадка на „Топлофикация -Сливен” ЕАД гр. Сливен.

Публикувано на 11.06.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване № КОС – 01 – 977-ПРК/ 2019 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за производство на олово” в поземлен имот 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора.