ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година

Публикувано на 27.11.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване № КОС – 01 – 4610-ПРК/ 2019 г.  за инвестиционно предложение: „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в КМ-12 (пламъчно - тръбен котел) с инвентарен № 301596 монтиран на производствена площадка на „Топлофикация -Сливен” ЕАД гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване № КОС – 01 – 4611-ПРК/ 2019 г.  за инвестиционно предложение: „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в КМ-12 (пламъчно - тръбен котел) с инвентарен № 301598 монтиран на производствена площадка на „Топлофикация -Сливен” ЕАД гр. Сливен. 
Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване № КОС – 01 – 4612-ПРК/ 2019 г.  за инвестиционно предложение: „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в КМ-12 (пламъчно - тръбен котел) с инвентарен № 301597 монтиран на производствена площадка на „Топлофикация -Сливен” ЕАД гр. Сливен.

Публикувано на 11.06.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване № КОС – 01 – 977-ПРК/ 2019 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за производство на олово” в поземлен имот 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора.