ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2020 година

Публикувано на 18.12.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 87 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на обект за аквакултури в съществуващ язовир” в имот № 57323.75.434 по кадастралната карта на с. Полски Градец, общ. Раднево.

Публикувано на 11.12.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 84 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на лозов масив и система за капково напояване“ в имот с идентификатор 27111.62.283 в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 85 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на автосервиз и площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности” в поземлен имот с идентификатор 58236.37.42 в землището на с. Преславен, общ. Стара Загора.

Публикувано на 04.12.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 83 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D5 (специално проектирани депа) на образувани по време на експлоатацията на инсталацията „Депо за сгуропепелина и гипс от ТЕЦ „Ей И Ес - ЗС Марица Изток 1” и от дейността на ТЕЦ „Ей И Ес - ЗС Марица Изток 1“ на отпадък с код 19 12 04 - пластмаса и каучук“ в имоти с № № 53134.84.138, 53134.84.257 и 53134.84.600 по кадастралната карта на с. Обручище, общ. Гълъбово.

Публикувано на 24.11.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 81 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоражение- експлоатационен тръбен кладенец, с цел поливане на зелни тревни площи (други цели)“, в поземлен имот с идентификатор 30898.26.389, с. Зимница, общ. Стралджа.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 82 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на комплексна автоснабдителна станция (за светли горива и пропан - бутан), пълначно за бутилки, обслужваща сграда и метална козирка“, в поземлен имот с идентификатор 67338.603.432, в землище на гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 18 - EO/2020 г. да не се извърши екологична оценка на Подробен устройствен план - ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 600 KW" в имот №67338.98.45 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 19 - EO/2020 г. да не се извърши Екологична оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите н опазване в защитените зони за „Изменение на общ устройствен план на община Сливен за поземлени имоти с идентификатори 67338.175.4 и 67338.175.16 по кадастралната карта на гр. Сливен. 

Публикувано на 30.10.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 78 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Монтиране и експлоатация на линия за преработка на отработени суровини до пелети за горене”, в поземлен имот с идентификатор 22808.17.11, землище на с. Долно Сахране, общ. Павел баня.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 17 - EO/2020 г.  да не се извършва Екологична Оценка на Подробен устройствен план - план за застрояване - ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с прогнозна инсталирана мощност 1 MW“ в имот № 47603.67.599 по кадастралната карта на с. Медникарово, общ. Гълъбово.

Публикувано на 22.10.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 79 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Разширение на производствена база за съхранение и преработка на метални конструкции“ в имоти с идентификатори 67338.834.16 и 67338.834.82 в гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 80 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци и сондажен кладенец” в имот № 67338.78.1 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 16 - EO/2020 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за: „План за интегрирано развитие на община Чирпан 2021-2027 г. ”

Публикувано на 09.10.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 74 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на производствена база за пелети и брикети” в УПИ У1-598, кв. 93 по плана на гр. Кермен, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 75 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства, дейности по събиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори“ в поземлен имот с идентификатор 67338.603.264, „Промишлена зона“ гр, Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 77 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Добавяне на нови кодове отпадъци за извършване на дейности с неопасни отпадъци в съоръжение за прозводство на бетонови изделия“ в имот № 35167.504.7025 по кадастралната карта на гр. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 15 - EO/2020 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на общ устройствен план на община Сливен за масиви с№№ 10, 11, 12, 13 и 14 в землището на с. Селиминово, общ. Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 26 МW”.