ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2016 година

Публикувано на 13.01.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 116 – П/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на кравеферма за 35 броя крави в УПИ VI- 2, кв. 1 по плана на с. Присадец, общ. Тополовград

Публикувано на 03.01.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 107 – П/2016 г. инвестиционно предложение: Монтиране на цистерна от стомана с вместимост 60 куб.м., за съхранение на нитрационни и киселинни смеси, към инсталация „Производство на нитроцелулоза” в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3 землището на гр. Казанлък, на територията на Завод 3 на „Арсенал” АД.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 108 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на два броя тръбни кладенци (един черпателен и един реинжекционен)   за климатизация на къща за гости в поземлен имот с идентификатор 55021. 63. 199, местност „Баните“, гр. Павел баня.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 109 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на предприятие за преработка на плодове, зеленчуци и билки в имот № 27382.500.3563 по кадастралната карта на гр. Елхово, общ. Елхово.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 111 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на цех за преработка на медицински и ароматни култури и собствен водоизточник( сондажен кладенец) в поземлен имот с №  172020, землището на с. Тъжа,общ.Павел баня.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 112 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Създаване на лозови насаждения – 20 дка и лавандулови – 40 дка, изграждане на система за капково напояване на лозовия масив и закупуване на техника в имот № 000173 в землището на с. Воденичане, общ. Стралджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 113 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на оранжериен комплекс за зеленчукопроизводство и система за капково напояване в имот № 050018 в землището на с. Джинот, общ. Стралджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 114 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на оранжерия за производство на посадъчен материал и необходимите за функционирането ѝ сгради и съоръжения в имоти с идентификатори 35167.70.3 и 35167.70.10 в землището на гр. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 115 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на кравеферма за 500дойни крави в имоти № 171001, № 171003 и 171005 местност „Стопански двор” в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 110 – П/2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка допусната в решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда № СЗ-84-ПР/2016 г.

Публикувано на 15.12.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 97 – П/2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка допусната в решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда № СЗ-47-ПР/2012 г.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 98 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на козеферма с месно направление, собствен водоизточник (тръбен кладенец) в имот № 006012 в землището на с. Средно Градище, общ. Чирпан.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 99 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Създаване на 55 дка интензивна биологична градина от лавандула и 52 дка интензивна биологична градина от маслодайна роза, телена ограда закупуване на селскостопанска техника за извършване на агротехнически мероприятия, изграждане на сондажи за водовземане от подземни води, поставяне на соларни помпи за кладенците и система за капково напояване” в поземлени имоти с № 138008, № 138023, №  138021, № 138022, № 138030, № 138025, № 138003, № 138014, № 095010, № 095011, № 095012, № 095013, № 095004, № 096005, № 096020, № 096015, № 096021, № 096025, № 095015, №096003, 094003, № 094006, № 094016, № 094005, № 117004, № 116014, № 116003, № 086015, № 086016 в землището на с. Ясеново, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 100 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на склад за временно съхраняване на химически вещества и смеси към Инсталация Механичен цех на Завод 4. Мъглиж, в поземлен имот с идентификатор 49494.46.134 в землището на гр. Мъглиж.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 101 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на оранжерия за целогодишно отглеждане на зеленчуци със система за капково напояване в УПИ VII, кв. 61 по плана на с. Мирово, общ. Братя Даскалови.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 102 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на кравеферма за отглеждане на 108 бр. крави в имот № 000009 в землището на с. Васил Левски, общ. Опан.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 103 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, автосервиз, както и продажба на резервни части в имот № 028005 в землището на с. Бъдеще, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 105 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на един брой тръбен сондажен кладенец за добив на подземни води за нуждите на автомивка в имот № 68850.524.767 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 106 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на тематичен исторически парк и туристически комплекс „Светът на траките“ в имоти с № № 000242, 000273, 000274, 039005, 039017 и 000240 в землището на гр. Шипка, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № КОС– 01 –6426 - ПКР/2016 г. Прекратявам процедурата по глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение:“Създаване на масиви с насаждения от маслодайни рози и изграждане на система за капково напояване“ в имот № 000180 в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж и в имот № 000212 в землището на с. Ветрен, общ. Мъглиж, с възложителя „Магейа“ ООД, със седалище и адрес на управление: с. Сливито, общ. Мъглиж.
 

Публикувано на 02.12.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 88 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Създаване на трайни интензивни насаждения от череши, изграждане на система за капково напояване на насажденията, захранвана от повърхностен воден обект - река „Мечкаревски азмак” и от тръбен кладенец разположен в имот с идентификатор 30990.33.35 в  землището на с. Злати войвода, общ. Сливен, изграждане на ограда, селскостопански навес и закупуване на селскостопанска техника и инвентар с възложител БАЛДЕН” ЕООД гр. Сливен
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 94 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Създаване на масиви от трайни насаждения - малини с  площ 14,593дка със система за капково напояване, ограда и противопажарна полоса в поземлен имот № 048014 в землището на с. Българене, общ. Раднево
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 95 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Създаване на масиви от насаждения – царевица зърно в масиви № 02 - 519,636дка, № 41 – 304,107дка, №42 -191,968дка, № 48 – 42,999дка и царевица силаж в масив № 14-213,587 дка със система за капково напояване, в землището на  с. Коньово, общ. Нова Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 96 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: 
Изграждане на сграда за свине майки-условна бременност, доказана бременност и кърмачки към свинеферма в УПИ XXVI, кв. 86, складова база за съхраняване на селскостопанска продукция, инвентар, цех за преработка на месни продукти за храна на животни и торохранилище в имот № 085029 в землището на с. Калчево, общ. Тунджа

Публикувано на 18.11.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 93 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Закупуване и поставяне на преместваеми култивационни съоръжения – полиетиленови и поликарбонатни оранжерии тип „Единичен висок тунел” за отглеждане на плодове, гъби и зеленчуци,  изграждане на хидромелиоративни съоръжения – системи за капково напояване в имоти с № № 022161, 022162 и 022163 в землището на с. Борово, общ. Стара Загора и имоти с № № 68850.133.7, 68850.76.13, 68850.189.18 и 68850.189.19 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора и закупуване на специализирани и хладилни превозни средства и селскостопанска техника, нужни за производствената дейност с възложител ЕТ „КМС 67 – Красимир Стоянов“, гр. Тополовград
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 15 – ЕО/2016 г. инвестиционно предложение: „Програма за управление на отпадъците за периода 2016-2020 година на общ. Раднево

Публикувано на 14.11.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 89 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на ферма за екстензивно /открито- свободно/ отглеждане на 100 броя крави и изграждане на кланица в ПИ № 101021 в землището на с. Коларово, общ. Раднево.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 90 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на система за капково напояване на лозово насаждение в имоти с № № 015044, 015046 и 015047 в землището на с. Дражево, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 91 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на модулна станция за светли горива в имот № 032012,землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 92 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на магазин от веригата „ПРАКТИКЕР” за търговия с материали и инструменти за строителството, бита и градината в имот № 87374.32.948 в гр. Ямбол.

Публикувано на 04.11.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 85 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на нова технологична линия за обезводняване на барутни маси в Обект 67 на Завод 3, обособена, като Обект 67Б, технологична линия за приготвяне и дозиране на суспензии на компоненти в Обект 67 и технологична линия за производство на термобарични мини, термобарични гранати, димни мини, димни гранати, снаредени с композиции на основата на полимери в Обект 16 в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3 землището на гр. Казанлък, на територията на Завод 3 на „Арсенал” АД
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 86 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Създаване на интензивна биологична овощна градина от 55 дка череши и 70 дка сливи; изграждане на 3 броя сондажни кладенци; изграждане на капково напояване и ограда; изграждане на селскостопанска постройка, административно - битова сграда и фотоволтаична система до 30 kWp; монтиране на два броя преместваеми контейнера, в имот № 012051 в землището на с. Хаджидимитрово, имоти с № № 024042, 026059, 027076, 004035 и 026020 в землището на с. Дражево и имот № 020012 в землището на с. Кабиле, общ. Тунджа
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 87 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на овцеферма за отглеждане на 600 бр. овце с фотоволтаичен модул с мощност  30 kW и собствен водоизточник (тръбен кладенец) в имот № 72165.437.903 по кадастралната карта на гр. Твърдица, общ. Твърдица