Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Химични вещества

Контролна дейност:
- Проверки на предприятия производители, вносители и потребители надолу по веригата на химични вещества и смеси във връзка с  прилагане изискванията на Регламент 1907/2006 (REACH) относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества и смеси,  Регламент 1272/2008 (CLP) за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, Регламент 850/2004 за устойчивите органични замърсители, Регламент 648/2004 за детергентите и Регламент 1102/2008 за живак;
- Проверки на предприятия с висок  ( с разрешителни по чл. 104 от ЗООС)  и нисък рисков потенциал във връзка с прилагане на изискванията на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях;
- Проверки на предприятия във връзка с прилагане на изискванията на Наредба за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- Участие в работни групи и семинари за обучение по проблемите на химикалите;
- Изготвяне справки и отчети свързани със съхранението на химични вещества и смеси.

Експертна дейност:
- Разглеждане и анализ на документацията, обобщаване на становища от междуведомствената комисия, проверяваща предприятия с нисък рисков потенциал;
- Участие в комисии, съвместни проверки с общини и други специализирани контролни органи;
- В рамките на своята компетентност изпълнява и други задачи, възложени от директора или директор дирекция.

Изготвяне на:
- Становища за екологичното състояние на обекти;
- Становища по ДОВОС  и участие в РЕЕС;
- Становища по съгласуване на заявления за КПКЗ;
- Становища по проекти за изменение и допълнение на законови и подзаконови нормативни актове, свързани с екологичното законодателство.