Комплексни разрешителни

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Комплексни разрешителни

   Комплексното разрешително (КР) е индивидуален административен акт, предоставящ разрешение за  експлоатация на определена инсталация или на дадена част от нея при определени условия, които гарантират съответствието на инсталацията с изискванията на глава седма. Едно разрешително може да се отнася до една или повече инсталации (или до части от различни инсталации), които са разположени на една и съща площадка, са експлоатирани от един и същ оператор и някои от които могат да не попадат в приложение № 4 на Закон за опазване на околната среда (ЗООС).

   Комплексното разрешително съдържа условя, касаещи проблеми свързани с емисиите във въздуха, заустване на отпадъчни води, управление на отпадъци, шум, замърсяване на подземните води, предотвратяване на аварий и замърсяване на почвата. Условията в КР се насочват по-скоро към предотвратяване на образуването на отпадъци и емисии вредни вещества, отколкото към стандартните системи за третиране на изход от инсталацията.  

   Разрешителното дава строги норми за всеки вид емисия от заводите. В разрешителното се изисква всяка инсталация да работи съгласно НДНТ (Най-добрите налични техники). Целта е, така да се гарантира, че предприятията, подлежащи на издаване на КР, работят по най-добрата международна практика в техния промишлен отрасъл. Допълнителните разпоредби на ЗООС (§1, т.42) регламентират, че НДНТ се определят от насоките (BАT Reference Documents – BREF), изготвени от Европейското бюро за КПКЗ (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) и утвърдени от Европейската комисия за всеки промишлен сектор в обхвата на приложение 1 на Директивата за КПКЗ. Министърът на околната среда и водите одобрява методики за прилагането на НДНТ, които напълно се основават и имат за цел улесняване използването на BREF-документите. Обхватът, съдържанието и редът за изготвяне на тези методики се разглежда в Глава 2 на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС № 62/12.03.2003г. Характерни за конкретна инсталация или дейност НДНТ се определят, като се отчитат критериите, определени в чл.3 на гореспоменатата Наредба.

   Операторите на инсталации с издадено комплексно разрешително, са длъжни да изготвят и предоставят на контролиращия орган годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително в срок до 31 март на съответната година, следващата година за която се отнася докладът, на хартиен и електронен носител (чл. 125, ал. 1, т.5 ЗООС). Министърът на околната сред и водите утвърждава методика за реда и начина на контрол  на комплексното разрешително. Методиката съдържа и образец на годишен доклад по чл. 125, ал. 1, т.5 ЗООС.

Разпределениe по дейности, съгласно Приложение № 4 на ЗООС (по чл.117, ал.1 и ал.2)
 
Категория промишлена дейност Оператори с КР през 2022 г.
т.1.1.  Горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 MW.
 
1. „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, гр.Раднево
2. „КонтурГлобал Марица Изток 3”АД, с.Медникарово
3. „Ей И Ес-3С Марица Изток 1” ЕООД, гр.Гълъбово
4. „Брикел” ЕАД, гр.Гълъбово
5. „Булгартрансгаз” ЕАД, КС „Странджа”, с.Горска поляна
6. „Булгартрансгаз” ЕАД, КС „Лозенец”, с.Лозенец
7. „АИГ Иновейшън” ЕООД, гр. София, пл. гр.Ямбол
8. „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов” ЕАД
т.2.2 Инсталации за производство на чугун и стомана (първично или вторично топене), включително непрекъснато леене, с капацитет над 2,5 т за час.
 
 
9. „Прогрес” АД, гр.Стара Загора
10. „Ремотекс М” ООД, гр.Раднево
т.2.6 Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични
процеси, при които обемът на ваните за обработка е над 30 кубични метра.
 
 
11. „Палфингер Продукционстехник България” ЕООД, с.Тенево, общ. Тунджа
т.3.5 Инсталации за изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи,
каменинови или порцеланови изделия, с производствен капацитет над 75 т
за денонощие и/или с капацитет на пещта за изпичане над 4 кубични метра
и с плътност на подреждане за една пещ над 300 килограма/кубичен метър.
 
 
12. „Керам Инвест” АД, гр.Сливен
13. „Топливо-2” ЕООД, гр. София, пл. гр.Стралджа

т.4.1б) кислородсъдържащи въглеводороди, като: алкохоли, алдехиди, кетони, карбоксилни киселини, естери и смеси от естери, ацетати, етери, прекиси и епоксидни смоли;т. 4.1з)
 
 
14. „Био ойл” ООД, с.Опан, общ.Опан
15. „Агро Гаранти” ООД, с.Опан, общ.Опан
 
 
 
 
 
 
16. „Панхим” ООД, гр.Стара Загора, т.4.1 з
17. „Кастамону България” АД, с.Горно Сахране, общ.Павел Баня
т. 4.2 д) инсталации за производство на неорганични химични вещества 18. „Минералкомерс” АД
т.4.2 г) инсталации за производство на неорганични химични вещества
 
19. „Верея-Хим” ООД, гр.София, площадка гр.Ямбол
т.4.6 Инсталации за производство на експлозиви. 20. „Арсенал”АД, завод 3, гр.Казанлък
21. „Арсенал” АД, завод 4, пл. гр.Мъглиж
т. 5.4 Депа, приемащи над 10 т за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 т, с изключение на депата за инертни отпадъци.
 
22. „Мини Марица Изток” ЕАД, гр.Раднево-Депо за неопасни отпадъци „ОСН”
23. „Мини Марица Изток” ЕАД, гр.Раднево-Депо за неопасни отпадъци „НМ”
24. „Ей и Ес-Марица Изток 1” ЕООД, гр.Гълъбово
25. Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово
26. Регионално депо за неопасни отпадъци от населените места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа
27. „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, с.Ковачево, общ.Раднево
28. „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово
29. „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов” ЕАД, гр.Сливен
30. РЦУО, община Стара Загора
т. 5.5 Временно съхраняване на опасни отпадъци, които не попадат в приложното поле  на т. 5.4 – закрит склад за съхраняване на опасни отпадъци 31. „БалБок Инженеринг” АД, площадка землище с. Хрищени, общ. Стара Загора
т.6.2 Инсталации за предварителна обработка (дейности, като измиване, избелване, мерсеризиране)
или багрене на текстилни влакна и/или текстил с капацитет над 10 т за денонощие.
 
 

32. „Колхида Сливен”АД, гр.Сливен
33. „Е. Миролио” ЕАД, дивизия „Лана”,гр.Сливен
34. „Е. Миролио” ЕАД, пл.Ямбол
35. „Лемприер Уул” ЕООД, гр.Сливен
т. 6.4.1 Кланица с производствен капацитет над 50 тона трупно месо за денонощие 36. „Градус 1” ООД, гр.Стара Загора, птицекланица „Градус”
т. 6.4.2 „б” Инсталация за обработване и преработване единствено на растителни суровини с производствен капацитет над 300 тона готова продукция за денонощие 37. „Загорка” АД, гр.Стара Загора
Т. 6.4.2 „в” „бб” Инсталация за обработване и преработване на животински и растителни  суровини, както в комбинирани така и в отделни продукти 38. „Градус -3” АД, гр.Стара Загора, площадка гр.Нова Загора
т.6.5 Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове или животински отпадъци с капацитет над 10 т за денонощие 39. „Жюлив” ООД, гр.Стара Загора
40. „Фармпро” ООД, гр.Стара Загора
т.6.6. Интензивно отглеждане на птици или свине:
а) с над 40 000 места за птици;
 
41. „Голд Фарм-91” ЕООД, площадка с. Баня, общ.Нова Загора
42. „Градус-1” ЕООД, площадка Чирпан
43. „Милениум-2000” ЕООД, площадка с.Рупките
44. „Градус-1” ЕООД, с.Зимница
45. „Градус-1” ЕООД, птицекомбинат Ямбол, с.Безмер и с.Болярско
46. „Еко фарм 2005” ЕООД, гр.Сливен, площадка с.Панаретовци
47. „Биоинвест” ЕООД, гр.Стара Загора, площадка с.Памукчии
48. „Джени груп” ЕООД, с.Панаретовци
49. „П. С. В. Груп” ООД, с.Боздуганово, общ.Раднево
50. „Лора-2004” ЕООД, с.Маджерито
51. ЗП "Тодор Георгиев Георгиев", гр. Сливен
т.6.6 Интензивно отглеждане на птици или свине:
б) с над 2000 места за свине за угояване (над 30 килограма), или
 в) с над 750 места за свине майки.
 
52. „Аякс-95” ООД, площадка с.Боздуганово, общ.Раднево
53. „Свиком” ЕООД, гр. Сливен
54. „Репродуктор по свиневъдство” АД, с.Калчево, общ.Тунджа
55. „Аякс-1” ЕООД, площадка с.Пъстрен, общ.Опан