Комплексни разрешителни

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Комплексни разрешителни

  Разпределениe по дейности, съгласно Приложение № 4 на ЗООС (по чл.117, ал.1 и ал.2)
 
Категория промишлена дейност Оператори с КР през 2022 г.
т.1.1.  Горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 MW.
 
1. „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, гр.Раднево
2. „КонтурГлобал Марица Изток 3”АД, с.Медникарово
3. „Ей И Ес-3С Марица Изток 1” ЕООД, гр.Гълъбово
4. „Брикел” ЕАД, гр.Гълъбово
5. „Булгартрансгаз” ЕАД, КС „Странджа”, с.Горска поляна
6. „Булгартрансгаз” ЕАД, КС „Лозенец”, с.Лозенец
7. „АИГ Иновейшън” ЕООД, гр. София, пл. гр.Ямбол
8. „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов” ЕАД
т.2.2 Инсталации за производство на чугун и стомана (първично или вторично топене), включително непрекъснато леене, с капацитет над 2,5 т за час.
 
 
9. „Прогрес” АД, гр.Стара Загора
10. „Ремотекс М” ООД, гр.Раднево
т.2.6 Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични
процеси, при които обемът на ваните за обработка е над 30 кубични метра.
 
 
11. „Палфингер Продукционстехник България” ЕООД, с.Тенево, общ. Тунджа
т.3.5 Инсталации за изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи,
каменинови или порцеланови изделия, с производствен капацитет над 75 т
за денонощие и/или с капацитет на пещта за изпичане над 4 кубични метра
и с плътност на подреждане за една пещ над 300 килограма/кубичен метър.
 
 
12. „Керам Инвест” АД, гр.Сливен
13. „Топливо-2” ЕООД, гр. София, пл. гр.Стралджа

т.4.1б) кислородсъдържащи въглеводороди, като: алкохоли, алдехиди, кетони, карбоксилни киселини, естери и смеси от естери, ацетати, етери, прекиси и епоксидни смоли;т. 4.1з)
 
 
14. „Био ойл” ООД, с.Опан, общ.Опан
15. „Агро Гаранти” ООД, с.Опан, общ.Опан
 
 
 
 
 
 
16. „Панхим” ООД, гр.Стара Загора, т.4.1 з
17. „Кастамону България” АД, с.Горно Сахране, общ.Павел Баня
т. 4.2 д) инсталации за производство на неорганични химични вещества 18. „Минералкомерс” АД
т.4.2 г) инсталации за производство на неорганични химични вещества
 
19. „Верея-Хим” ООД, гр.София, площадка гр.Ямбол
т.4.6 Инсталации за производство на експлозиви. 20. „Арсенал”АД, завод 3, гр.Казанлък
21. „Арсенал” АД, завод 4, пл. гр.Мъглиж
т. 5.4 Депа, приемащи над 10 т за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 т, с изключение на депата за инертни отпадъци.
 
22. „Мини Марица Изток” ЕАД, гр.Раднево-Депо за неопасни отпадъци „ОСН”
23. „Мини Марица Изток” ЕАД, гр.Раднево-Депо за неопасни отпадъци „НМ”
24. „Ей и Ес-Марица Изток 1” ЕООД, гр.Гълъбово
25. Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово
26. Регионално депо за неопасни отпадъци от населените места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа
27. „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, с.Ковачево, общ.Раднево
28. „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово
29. „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов” ЕАД, гр.Сливен
30. РЦУО, община Стара Загора
т. 5.5 Временно съхраняване на опасни отпадъци, които не попадат в приложното поле  на т. 5.4 – закрит склад за съхраняване на опасни отпадъци 31. „БалБок Инженеринг” АД, площадка землище с. Хрищени, общ. Стара Загора
т.6.2 Инсталации за предварителна обработка (дейности, като измиване, избелване, мерсеризиране)
или багрене на текстилни влакна и/или текстил с капацитет над 10 т за денонощие.
 
 
32. „Ембул инвестмънт” АД, гр.Стара Загора
33. „Колхида Сливен”АД, гр.Сливен
34. „Е. Миролио” ЕАД, дивизия „Лана”,гр.Сливен
35. „Е. Миролио” ЕАД, пл.Ямбол
36. „Лемприер Уул” ЕООД, гр.Сливен
т. 6.4.1 Кланица с производствен капацитет над 50 тона трупно месо за денонощие 37. „Градус 1” ООД, гр.Стара Загора, птицекланица „Градус”
т. 6.4.2 „б” Инсталация за обработване и преработване единствено на растителни суровини с производствен капацитет над 300 тона готова продукция за денонощие 38. „Загорка” АД, гр.Стара Загора
Т. 6.4.2 „в” „бб” Инсталация за обработване и преработване на животински и растителни  суровини, както в комбинирани така и в отделни продукти 39. „Градус -3” АД, гр.Стара Загора, площадка гр.Нова Загора
т.6.5 Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове или животински отпадъци с капацитет над 10 т за денонощие 40. „Жюлив” ООД, гр.Стара Загора
41. „Фармпро” ООД, гр.Стара Загора
т.6.6. Интензивно отглеждане на птици или свине:
а) с над 40 000 места за птици;
 
42. „Голд Фарм-91” ЕООД, площадка с. Баня, общ.Нова Загора
43. „Градус-1” ЕООД, площадка Чирпан
44. „Милениум-2000” ЕООД, площадка с.Рупките
45. „Градус-1” ЕООД, с.Зимница
46. „Градус-1” ЕООД, птицекомбинат Ямбол, с.Безмер и с.Болярско
47. „Еко фарм 2005” ЕООД, гр.Сливен, площадка с.Панаретовци
48. „Биоинвест” ЕООД, гр.Стара Загора, площадка с.Памукчии
49. „Джени груп” ЕООД, с.Панаретовци
50. „П. С. В. Груп” ООД, с.Боздуганово, общ.Раднево
51. „Лора-2004” ЕООД, с.Маджерито
т.6.6 Интензивно отглеждане на птици или свине:
б) с над 2000 места за свине за угояване (над 30 килограма), или
 в) с над 750 места за свине майки.
 
52. „Аякс-95” ООД, площадка с.Боздуганово, общ.Раднево
53. „Свиком” ЕООД, гр. Сливен
54. „Репродуктор по свиневъдство” АД, с.Калчево, общ.Тунджа
55. „Аякс-1” ЕООД, площадка с.Пъстрен, общ.Опан