ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА

Публикувано на 30.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Частично изменение на Общ устройствен план на община Раднево, за поземлени имоти с идентификатори 57323.101.563, 57323.101.558, 57323.101.845 /образуван от разделянето на имот 57323.101.556/, 57323.76.412, 57323.76.413, 57323.76.414, 57323.98.412, 57323.98.413, 57323.98.415 и  57323.98.422, землище на с. Полски Градец, общ. Раднево
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-591/27.01.2023 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за частично изменение на Общ устройствен план на община Раднево за поземлени имоти с идентификатори 57323.101.563, 57323.101.558, 57323.101.845 /образуван от разделянето на имот 57323.101.556/, 57323.76.412, 57323.76.413, 57323.76.414, 57323.98.412, 57323.98.413, 57323.98.415 и  57323.98.422, землище на с. Полски Градец, общ. Раднево. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-591/27.01.2023 г.

Публикувано на 05.01.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на Подробен устройствен план-план за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала”  в поземлен имот с идентификатор 49494.324.36, землище на гр. Мъглиж.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-7267(2)/23.12.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план-план за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 49494.324.36, землище на гр. Мъглиж. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-7267(2)/23.12.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Частично изменение на Общ устройствен план на община Сливен изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” за поземлени имоти с идентификатори 65303.15.12 и 65303.15.13 землище на с. Самуилово, общ. Сливен.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-7795(2)/23.12.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за частично изменение на Общ устройствен план на община Сливен изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” за поземлени имоти с идентификатори 65303.15.12 и 65303.15.13 землище на с. Самуилово, общ. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-7795(2)/23.12.2022 г.
 

Публикувано на 20.12.2022 г.

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на ПУП – ПЗ за определяне на устройствената зона и параметрите на застрояване на фотоволтаична централа за ПИ  67338.88.8  по КККР на гр. Сливен 
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-5241(9)/12.12.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Изработване на ПУП – ПЗ за определяне на устройствената зона и параметрите на застрояване на фотоволтаична централа за ПИ  67338.88.8 по КККР на гр. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 Към искане № КОС-01-5241(9)/12.12.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на ПУП – ПЗ за определяне на устройствената зона и параметрите на застрояване на фотоволтаична централа за ПИ  67338.240.15, 67338.240.16 и 67338.240.17 по КККР на гр. Сливен
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-5942(4)/12.12.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Изработване на ПУП – ПЗ за определяне на устройствената зона и параметрите на застрояване на фотоволтаична централа за ПИ  67338.240.15, 67338.240.16 и 67338.240.17 по КККР на гр. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5942(4)/12.12.2022 г.
 

Публикувано на 16.12.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изменение на общ устройствен план на общ. Сливен и изработване на подробен устройствен план за имот с идентификатор 67338.429.5 в землището на гр. Сливен
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-7188(2)/14.12.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за изменение на общ устройствен план на общ. Сливен и изработване на подробен устройствен план за имот с идентификатор 67338.429.5 в землището на гр. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-7188(2)/14.12.2022 г.

Публикувано на 14.12.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Частично изменение на Общ устройствен план на община Нова Загора изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 87374.41.978 и 38683.15.890  землище на с. Кортен, общ. Нова Загора
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-7494(3)/12.12.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за частично изменение на Общ устройствен план на община Нова Загора изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 87374.41.978 и 38683.15.890  землище на с. Кортен, общ. Нова Загора. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-7494(3)/12.12.2022 г.

Публикувано на 08.12.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на ПУП – ПЗ за определяне на устройствената зона и параметрите на застрояване на фотоволтаична централа за ПИ 38683.75.766 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора
 В РИОСВ - Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-7044(2)/02.12.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Изработване на ПУП – ПЗ за определяне на устройствената зона и параметрите на застрояване на фотоволтаична централа за ПИ 38683.75.766 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 Към искане № КОС-01-7044(2)/02.12.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на ПУП – ПЗ за определяне на устройствената зона и параметрите на застрояване на фотоволтаична централа за ПИ 38683.75.765 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора
В РИОСВ - Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-7043(2)/02.12.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Изработване на ПУП – ПЗ за определяне на устройствената зона и параметрите на застрояване на фотоволтаична централа за ПИ 38683.75.765 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 Към искане № КОС-01-7043(2)/02.12.2022 г.

Публикувано на 01.12.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Сливен и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 67338.834.7, землище на  гр. Сливен.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-4281(5)/30.11.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Сливен и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 67338.834.7, землище на  гр. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4281(5)/30.11.2022 г.