ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА

Публикувано на 22.06.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1,5 MW“ в имоти с № № 66041.12.1063 и 66041.12.1064 по кадастралната карта на с. Селиминово, общ. Сливен
Във връзка с постъпило искане от „Селиминово Солар 5“ ООД, гр. Сливен с вх. № КОС-01-3292(2)/16.06.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1,5 MW“ в имоти с № № 66041.12.1063 и 66041.12.1064 по кадастралната карта на с. Селиминово, общ. Сливен, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3292(2)/16.06.2022 г.  
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1,5 MW“ в имоти с № № 66041.14.1078, 66041.14.1079 и 66041.14.1080 по кадастралната карта на с. Селиминово, общ. Сливен
Във връзка с постъпило искане от „Селиминово Солар 6“ ООД, гр. Сливен с вх. № КОС-01-3293(2)/16.06.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1,5 MW“ в имоти с № № 66041.14.1078, 66041.14.1079 и 66041.14.1080 по кадастралната карта на с. Селиминово, общ. Сливен, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3293(2)/16.06.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 0,5 MW“ в имот № 66041.14.1081 по кадастралната карта на с. Селиминово, общ. Сливен
Във връзка с постъпило искане от „Ленд Инвестмънт БГ“ ООД, гр. Сливен с вх. № КОС-01-3294(2)/16.06.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 0,5 MW“ в имот № 66041.14.1081 по кадастралната карта на с. Селиминово, общ. Сливен, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3294(2)/16.06.2022 г.

Публикувано на 20.06.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала” в УПИ ІІІ 2391, кв. 631, УПИ ХІ 2404, кв. 632, -УПИ Х 2405, кв. 632,УПИ ІХ 2403, кв. 632,УПИ VІ 2400, кв. 632, УПИ V 2399, кв. 632, УПИ ІV 2398, кв. 632, УПИ ІІІ 2397, кв. 632, УПИ ІІ 2396, кв. 632, УПИ І 2395, кв. 632, УПИ ІХ 2413, кв. 633, УПИ Х 2412, кв. 633, УПИ ІV 2392, кв. 631, УПИ VІІІ 2402, кв. 632, УПИ VІІ 2414, кв. 633, УПИ VІІ 2401, кв. 632, УПИ VІ 2411, кв. 633, УПИ V 2410, кв. 633, УПИ ІV 2409, кв. 633, УПИ VІ 2417, кв. 63, УПИ VІІ 2416, кв. 63, УПИ VІІІ 2415, кв. 63, УПИ І 2406, кв. 633, УПИ ІІ 2407, кв. 633 и УПИ ІІІ 2408, кв. 633землище на  гр. Гълъбово
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3205(4)/14.06.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за ПУП-ПЗ за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала” в УПИ ІІІ 2391, кв. 631, УПИ ХІ 2404, кв. 632, -УПИ Х 2405, кв. 632,УПИ ІХ 2403, кв. 632,УПИ VІ 2400, кв. 632, УПИ V 2399, кв. 632, УПИ ІV 2398, кв. 632, УПИ ІІІ 2397, кв. 632, УПИ ІІ 2396, кв. 632, УПИ І 2395, кв. 632, УПИ ІХ 2413, кв. 633, УПИ Х 2412, кв. 633, УПИ ІV 2392, кв. 631, УПИ VІІІ 2402, кв. 632, УПИ VІІ 2414, кв. 633, УПИ VІІ 2401, кв. 632, УПИ VІ 2411, кв. 633, УПИ V 2410, кв. 633, УПИ ІV 2409, кв. 633, УПИ VІ 2417, кв. 63, УПИ VІІ 2416, кв. 63, УПИ VІІІ 2415, кв. 63, УПИ І 2406, кв. 633, УПИ ІІ 2407, кв. 633 и УПИ ІІІ 2408, кв. 633землище на  гр. Гълъбово. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3205(4)/14.06.2022 г.  

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на Подробен устройствен план-план зазастрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 2 MWр” в поземлен имот с идентификатор 15944.200.7  землище на  гр. Шивачево, общ. Твърдица
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3180(2)/16.06.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за ПУП-ПЗ за изработване на Подробен устройствен план-план зазастрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 2 MWр” в поземлен имот с идентификатор 15944.200.7  землище на  гр. Шивачево, общ. Твърдица. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3180(2)/16.06.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 2,5 MWр” в поземлен имот с идентификатор 66041.10.1046  землище на  с. Селиминово, общ. Сливен
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3288(2)/16.06.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за ПУП-ПЗ за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 2,5 MWр” в поземлен имот с идентификатор 66041.10.1046  землище на  с. Селиминово, общ. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3288(2)/16.06.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на Подробен устройствен план-план зазастрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 2,5 MWр” в поземлен имот с идентификатор 66041.10.1048 землище на с. Селиминово, общ. Сливен
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3289(2)/16.06.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за ПУП-ПЗ за изработване на Подробен устройствен план-план зазастрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 2,5 MWр” в поземлен имот с идентификатор 66041.10.1048 землище на с. Селиминово, общ. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3289(2)/16.06.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 1,5 MWр” в поземлени имоти с идентификатори 66041.11.1034 и 66041.10.1033,  землище на с. Селиминово, общ. Сливен
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3291(2)/16.06.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за ПУП-ПЗ за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 1,5 MWр” в поземлени имоти с идентификатори 66041.11.1034 и 66041.10.1033,  землище на с. Селиминово, общ. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3291(2)/16.06.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 3 MWр” в поземлени имоти с идентификатори 66041.10.1047 и 66041.10.1051, 66041.12.1062 и  66041.12.1064 землище на с. Селиминово, общ. Сливен
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3290(2)/16.06.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за ПУП-ПЗ за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 3 MWр” в поземлени имоти с идентификатори 66041.10.1047 и 66041.10.1051, 66041.12.1062 и  66041.12.1064 землище на с. Селиминово, общ. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3290(2)/16.06.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала и жилищно строителство” в УПИ ХІV-382, УПИ І-381,382, УПИ ІІ-381, к УПИ ХV-380, 382, УПИ ІІІ-380, УПИ ХVІ-379, 382 и УПИ ІV-379, кв. 100, землище на гр. Сливен

Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3381(2)/13.06.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за ПУП-ПЗ за изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала и жилищно строителство” в УПИ ХІV-382, УПИ І-381,382, УПИ ІІ-381, к УПИ ХV-380, 382, УПИ ІІІ-380, УПИ ХVІ-379, 382 и УПИ ІV-379, кв. 100, землище на гр. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3381(2)/13.06.2022 г.

Публикувано на 10.06.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на Подробен устройствен план-план  за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 1 MWр” в поземлен имот с идентификатор 71165.285.823, землище на гр. Твърдица, обл. Сливен.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3197(2)/09.06.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за ПУП-ПЗ за „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 1 MWр” в поземлен имот с идентификатор 71165.285.823, землище на гр. Твърдица, обл. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3197(2)/09.06.2022 г.

Публикувано на 09.06.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 66041.16.23 землище на  с. Селиминово, общ. Сливен.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3014(4)/08.06.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 66041.16.23 землище на с. Селиминово, общ. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3014(4)/08.06.2022 г.

Публикувано на 08.06.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изменение на ОУП на общ. Сливен за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1300 kW“ в имот № 37530.19.3 по кадастралната карта на с. Ковачите, общ. Сливен.
Във връзка с постъпило искане от „Агроконсулт 2004“ ООД, гр. Сливен с вх. № КОС-01-4262(8)/03.06.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на ОУП на общ. Сливен за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1300 kW“ в имот № 37530.19.3 по кадастралната карта на с. Ковачите, общ. Сливен, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4262(8)/03.06.2022 г.

Публикувано на 07.06.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 4952,6 кWр ” в поземлен имот с идентификатор 48765.17.42 землище на с. Могила, общ.  Стара Загора.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3371(2)/03.06.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 4952,6 кWр ” в поземлен имот с идентификатор 48765.17.42 землище на с. Могила, общ.  Стара Загора. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3371(2)/03.06.2022 г.

Публикувано на 02.06.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1 MW“ в имот № 11082.2.993 по кадастралната карта на с. Винарово, общ. Чирпан
Във връзка с постъпило искане от Добри Добрев, гр. Стара Загора с вх. № КОС-01-5662(2)/19.05.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1 MW“ в имот № 11082.2.993 по кадастралната карта на с. Винарово, общ. Чирпан, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5662(2)/19.05.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изменение на ОУП и изработване на ПУП-ПЗ и ПП за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 3,5 MW“ в имот № 87374.525.8 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол
Във връзка с постъпило искане от „ОК 21“ ЕООД, гр. Плевен с вх. № КОС-01-645(2)/01.06.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на ОУП и изработване на ПУП-ПЗ и ПП за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 3,5 MW“ в имот № 87374.525.8 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-645(2)/01.06.2022 г.