ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА

Публикувано на 25.07.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изграждане на сателитен мрежов портал Oneweb Gateway Collocation, представляващ антенен парк с прилежаща инфраструктура, обслужващи технологични съоръжения и помещения” в поземлен имот с идентификатор 48765.17.42, землище на  с. Могила, общ. Стара Загора.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-4301(3)/19.07.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на „Изграждане на сателитен мрежов портал Oneweb Gateway Collocation, представляващ антенен парк с прилежаща инфраструктура, обслужващи технологични съоръжения и помещения” в поземлен имот с идентификатор 48765.17.42, землище на  с. Могила, общ. Стара Загора. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4301(3)/19.07.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Програма за управление на отпадъците на Община Котел за периода 2021-2028 г.”
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-4277(2)/17.07.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците на Община Котел за периода 2021-2028 г.”. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4277(2)/17.07.2022 г.

Публикувано на 20.07.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа“ в имот № 67338.98.8 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
Във връзка с постъпило искане от Деян Кючумбов, гр. Сливен с вх. № КОС-01-3470(2)/11.07.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа“ в имот № 67338.98.8 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3470(2)/11.07.2022 г.  
 

Публикувано на 13.07.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Програма за управление на отпадъците на Община Котел за периода 2021-2028 г.”
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-4277(2)/12.07.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Програма за управление на отпадъците на Община Котел за периода 2021-2028 г.”. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4277(2)/12.07.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изменение на Общ устройствен план на община Нова Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 02734.41.40, 02734.41.41, 02734.46.14, 02734.46.17, 02734.46.18, 02734.46.26 и 02734.46.31, землище на с. Баня, общ. Нова Загора за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала”
         Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-4089(2)/12.07.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за изменение на Общ устройствен план на община Нова Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 02734.41.40, 02734.41.41, 02734.46.14, 02734.46.17, 02734.46.18, 02734.46.26 и 02734.46.31, землище на с. Баня, общ. Нова Загора за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала”.
        На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
         Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4089(2)/12.07.2022 г.

Публикувано на 07.07.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
 Изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлени имоти с идентификатори 49391.37.16, 49391.37.7, 49391.37.13 и 49391.39.8, землище на с. Мусачево и 53134.1.104, землище на с. Обручище, общ. Гълъбово.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3993(2)/05.07.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за ПУП-ПЗ за изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлени имоти с идентификатори 49391.37.15, 49391.37.7, 49391.37.13 и 49391.39.8, землище на с. Мусачево и 53134.1.104, землище на с. Обручище, общ. Гълъбово. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3993(2)/05.07.2022 г.

Публикувано на 04.07.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 3,0 MW“ в имот № 06197.200.74 по кадастралната карта на с. Братя Кунчеви, общ. Стара Загора.
Във връзка с постъпило искане от „Инермат“ АД, гр. Стара Загора с вх. № КОС-01-2317(2)/21.06.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 3,0 MW“ в имот № 06197.200.74 по кадастралната карта на с. Братя Кунчеви, общ. Стара Загора, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане с Вх.№ КОС-01-2317(2)/21.06.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изграждане на автономна хибридна фотоволтаична система Енерджи Флоу 24,3 kWp/24kW AC с вградена мрежова, островна и хибридна функции за електрозахранване на напоителна система – капково напояване за поливка на розови насаждения в имот № 15864.1.15 по кадастралната карта на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
Във връзка с постъпило искане от „Шипковата къща“ ЕООД, гр. Казанлък с вх. № КОС-01-5953(4)/23.06.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изграждане на автономна хибридна фотоволтаична система Енерджи Флоу 24,3 kWp/24kW AC с вградена мрежова, островна и хибридна функции за електрозахранване на напоителна система – капково напояване за поливка на розови насаждения в имот № 15864.1.15 по кадастралната карта на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане с Вх.№ КОС-01-5953(4)/23.06.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Частично изменение на действащия ОУП, с цел изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на земята и отреждането и за зона - Пп“ в имот № 22808.111.361 по кадастралната карта на с. Долно Сахране, общ. Павел баня.
Във връзка с постъпило искане от ЕТ „Слави-Младен Демиров“, гр. Казанлък с вх. № КОС-01-2798(2)/01.07.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Частично изменение на действащия ОУП, с цел изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на земята и отреждането и за зона - Пп“ в имот № 22808.111.361 по кадастралната карта на с. Долно Сахране, общ. Павел баня, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане с Вх.№ КОС-01-2798(2)/01.07.2022 г.

Публикувано на 22.06.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1,5 MW“ в имоти с № № 66041.12.1063 и 66041.12.1064 по кадастралната карта на с. Селиминово, общ. Сливен
Във връзка с постъпило искане от „Селиминово Солар 5“ ООД, гр. Сливен с вх. № КОС-01-3292(2)/16.06.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1,5 MW“ в имоти с № № 66041.12.1063 и 66041.12.1064 по кадастралната карта на с. Селиминово, общ. Сливен, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3292(2)/16.06.2022 г.  
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1,5 MW“ в имоти с № № 66041.14.1078, 66041.14.1079 и 66041.14.1080 по кадастралната карта на с. Селиминово, общ. Сливен
Във връзка с постъпило искане от „Селиминово Солар 6“ ООД, гр. Сливен с вх. № КОС-01-3293(2)/16.06.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1,5 MW“ в имоти с № № 66041.14.1078, 66041.14.1079 и 66041.14.1080 по кадастралната карта на с. Селиминово, общ. Сливен, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3293(2)/16.06.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 0,5 MW“ в имот № 66041.14.1081 по кадастралната карта на с. Селиминово, общ. Сливен
Във връзка с постъпило искане от „Ленд Инвестмънт БГ“ ООД, гр. Сливен с вх. № КОС-01-3294(2)/16.06.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 0,5 MW“ в имот № 66041.14.1081 по кадастралната карта на с. Селиминово, общ. Сливен, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3294(2)/16.06.2022 г.

Публикувано на 20.06.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала” в УПИ ІІІ 2391, кв. 631, УПИ ХІ 2404, кв. 632, -УПИ Х 2405, кв. 632,УПИ ІХ 2403, кв. 632,УПИ VІ 2400, кв. 632, УПИ V 2399, кв. 632, УПИ ІV 2398, кв. 632, УПИ ІІІ 2397, кв. 632, УПИ ІІ 2396, кв. 632, УПИ І 2395, кв. 632, УПИ ІХ 2413, кв. 633, УПИ Х 2412, кв. 633, УПИ ІV 2392, кв. 631, УПИ VІІІ 2402, кв. 632, УПИ VІІ 2414, кв. 633, УПИ VІІ 2401, кв. 632, УПИ VІ 2411, кв. 633, УПИ V 2410, кв. 633, УПИ ІV 2409, кв. 633, УПИ VІ 2417, кв. 63, УПИ VІІ 2416, кв. 63, УПИ VІІІ 2415, кв. 63, УПИ І 2406, кв. 633, УПИ ІІ 2407, кв. 633 и УПИ ІІІ 2408, кв. 633землище на  гр. Гълъбово
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3205(4)/14.06.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за ПУП-ПЗ за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала” в УПИ ІІІ 2391, кв. 631, УПИ ХІ 2404, кв. 632, -УПИ Х 2405, кв. 632,УПИ ІХ 2403, кв. 632,УПИ VІ 2400, кв. 632, УПИ V 2399, кв. 632, УПИ ІV 2398, кв. 632, УПИ ІІІ 2397, кв. 632, УПИ ІІ 2396, кв. 632, УПИ І 2395, кв. 632, УПИ ІХ 2413, кв. 633, УПИ Х 2412, кв. 633, УПИ ІV 2392, кв. 631, УПИ VІІІ 2402, кв. 632, УПИ VІІ 2414, кв. 633, УПИ VІІ 2401, кв. 632, УПИ VІ 2411, кв. 633, УПИ V 2410, кв. 633, УПИ ІV 2409, кв. 633, УПИ VІ 2417, кв. 63, УПИ VІІ 2416, кв. 63, УПИ VІІІ 2415, кв. 63, УПИ І 2406, кв. 633, УПИ ІІ 2407, кв. 633 и УПИ ІІІ 2408, кв. 633землище на  гр. Гълъбово. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3205(4)/14.06.2022 г.  

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на Подробен устройствен план-план зазастрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 2 MWр” в поземлен имот с идентификатор 15944.200.7  землище на  гр. Шивачево, общ. Твърдица
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3180(2)/16.06.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за ПУП-ПЗ за изработване на Подробен устройствен план-план зазастрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 2 MWр” в поземлен имот с идентификатор 15944.200.7  землище на  гр. Шивачево, общ. Твърдица. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3180(2)/16.06.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 2,5 MWр” в поземлен имот с идентификатор 66041.10.1046  землище на  с. Селиминово, общ. Сливен
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3288(2)/16.06.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за ПУП-ПЗ за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 2,5 MWр” в поземлен имот с идентификатор 66041.10.1046  землище на  с. Селиминово, общ. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3288(2)/16.06.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на Подробен устройствен план-план зазастрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 2,5 MWр” в поземлен имот с идентификатор 66041.10.1048 землище на с. Селиминово, общ. Сливен
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3289(2)/16.06.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за ПУП-ПЗ за изработване на Подробен устройствен план-план зазастрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 2,5 MWр” в поземлен имот с идентификатор 66041.10.1048 землище на с. Селиминово, общ. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3289(2)/16.06.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 1,5 MWр” в поземлени имоти с идентификатори 66041.11.1034 и 66041.10.1033,  землище на с. Селиминово, общ. Сливен
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3291(2)/16.06.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за ПУП-ПЗ за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 1,5 MWр” в поземлени имоти с идентификатори 66041.11.1034 и 66041.10.1033,  землище на с. Селиминово, общ. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3291(2)/16.06.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 3 MWр” в поземлени имоти с идентификатори 66041.10.1047 и 66041.10.1051, 66041.12.1062 и  66041.12.1064 землище на с. Селиминово, общ. Сливен
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3290(2)/16.06.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за ПУП-ПЗ за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 3 MWр” в поземлени имоти с идентификатори 66041.10.1047 и 66041.10.1051, 66041.12.1062 и  66041.12.1064 землище на с. Селиминово, общ. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3290(2)/16.06.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала и жилищно строителство” в УПИ ХІV-382, УПИ І-381,382, УПИ ІІ-381, к УПИ ХV-380, 382, УПИ ІІІ-380, УПИ ХVІ-379, 382 и УПИ ІV-379, кв. 100, землище на гр. Сливен

Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3381(2)/13.06.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за ПУП-ПЗ за изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала и жилищно строителство” в УПИ ХІV-382, УПИ І-381,382, УПИ ІІ-381, к УПИ ХV-380, 382, УПИ ІІІ-380, УПИ ХVІ-379, 382 и УПИ ІV-379, кв. 100, землище на гр. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3381(2)/13.06.2022 г.