ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година

Публикувано на 13.12.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 77 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на търговски център „Ретейл парк - Ямбол“ в УПИ I, кв. 24 по плана на гр. Ямбол, общ, Ямбол.

Публикувано на 06.12.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 74 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на краварник до 550 броя животни“ в УПИ I, кв. 72 в с. Спасово, общ. Чирпан.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 75 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение: „Формиране на термобарични и димни смеси в Обект 114Б и Изграждане на технологична линия за снаредяване с термобарична смес на челни части за изстрели и производство на ръчни термобарични гранати в Обект 171, на площадката на Завод 3” в имот № 35167.119.3 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 76 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуващ склад за гуми и изграждане на линия за производство на възстановени гуми чрез топъл регенерат” в имот е идентификатор 68850.517.501.13, кв. „Голиш” гр. Стара Загора.

Публикувано на 28.11.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 73 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства(ИУМПС), продажба на резервни части и автосервизни дейности”, в поземлен имот с идентификатор 67338.97.6 в землището на гр. Сливен

Публикувано на 12.11.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 69 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на млекопреработвателно предприятие” в имот № 67338.601.243 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.

Публикувано на 08.11.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 70 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Инсталация за съвместно изгаряне на RDF и въглищен прах в КМ-12 (пламъчно- тръбен котел) с инвентарен № 301597 монтиран На производствена площадка на „Топлофикация— Сливен” ЕАД гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.603.61, Южна промишлена зона, гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 71 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Инсталация за съвместно изгаряне на RDF и въглищен прах в КМ-12 (пламъчно - тръбен котел) с инвентарен № 301598 монтиран на производствена площадка на „Топлофикация - Сливен” ЕАД гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.603.61, Южна промишлена зона, гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 72 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Инсталация за съвместно изгаряне на RDF и въглищен прах в КМ-12 (пламъчно - тръбен котел) с инвентарен № 301596 монтиран на производствена площадка на „Топлофикация Сливен”  ЕАД гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.603.61, Южна промишлена зона, гр. Сливен.

Публикувано на 01.11.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 67 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за предварително третиране на неопасни отпадъци заедно със съоръжение за прозводство на бетонови изделия“ в имот № 68850.526.1066 по кадастралната карта на гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 68 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя тръбни кладенци с цел водоснабдяване (поливане) на тревни площи-футболно игрище и прилежащи терени”, в поземлен имот е идентификатор 55021.501.571 в землището на гр. Павел баня.

Публикувано на 18.10.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 66 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Изграждане на оранжерия, обслужващи помещения и поливна система, захранвана от водоизточник за водовземане от подземни води - тръбен кладенец” в ПИ с идентификатор 27499.221.5 в землището на с. Енина, общ. Казанлък.