ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2023 година

Съобщения по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

 • Уведомление за план/програма за изменение на общ устройствен план на общ. Стара Загора за ПИ 70202.3.1 по КККР на с. Сулица, общ. Стара Загора. /Публикувано на 05.07.2023 г./
 •  Изменение на ОУП на общ. Казанлък и изработване на ПУП - Г13 за имот № 40292.150.42 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък, с цел отреждане за рекриационна зона за туристическа дейност - изграждане на сграда за отдих.  /Публикувано на 11.07.2023 г./
 • Изменение на ОУП на общ. Казанлък и изработване на Подробен устройствен план - план за имоти с № № 62983.59.8 и 62983.59.11 по кадастралната карта на с. Розово, общ. Казанлък, с цел изграждане на жилищни сгради.  /Публикувано на 12.07.2023 г./
 • Уведомление за „Изработване на ПУП-ПЗ е цел изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 500 kW“ в имот "№' 04337.103.13 по кадастралната карта на с. Блатец, общ. Сливен.
  /Публикувано на 13.07.2023 г./
 • Уведомление за „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на общ. Елхово и изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на фотоволтаична централа с мощност 7,8 MW“ в имоти с № № 21542.69.285 и 21542.69.286 по кадастралната карта на с. Добрич, общ. Елхово.  /Публикувано на 13.07.2023 г./
 • Уведомление за частично изменение на Общ устройствен план на община Казанлък и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане иа жилищни сгради, в поземлени имоти с идентификатори 15864.22.13, 15864.23.19, 15864.23,20, 15864.23.21, 15864.23.22, 15864.23.23, 15864.23.26, 15864.23.29, 15864.23.60 и 15864.23.76, землище на с. Голямо Дряново, общ.Казанлък. /Публикувано на 13.07.2023 г./
 • Уведомление за „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за инвестиционно намерение за изграждане на жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 70202.54.3, местност „До село“, землището на с, Сулица, общ. Стара Загора“. /Публикувано на 25.07.2023 г./
 • Уведомление за „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Стралджа за периода 2023-2026 г“. /Публикувано на 25.07.2023 г./
 • Уведомление за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала и склад за селскостопанска техника” в поземлен имот с идентификатор 67338.32.31, землище на гр. Сливен. /Публикувано на 28.07.2023 г./
 • Уведомление за „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в частта за поземлен имот с идентификатор 48765.23.102, местност „Солените вирове“, землището на с. Могила, общ. Стара Загора“. /Публикувано на 28.07.2023 г./
 • Уведомление за „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в частта за поземлен имот с идентификатор 58743.2.82, местност „До село“, землището на с. Прялорец, общ. Стара Загора“. /Публикувано на 28.07.2023 г./
 • Уведомление за „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Казанлък и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в частта за поземлен имот с идентификатор 59.113, землището на с. Розово, общ. Казанлък“. /Публикувано на 28.07.2023 г./
 • Уведомление за план/програма за „Изменение на ОУП за ПИ 58743.61.25 по кадастралната карта на с. Пряпорец, общ. Стара Загора“. /Публикувано на 04.08.2023 г./
 • Уведомление за изготвяне на „Проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Стара Загора и изработване на ПУП - ПЗ за поземлен имот с идентификатор 46417.68.17 в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора“. /Публикувано на 11.08.2023 г./
 • Уведомление за „Изработване на подробен устройствен план ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 69660.225.39 по КК на гр. Стралджа в местността „Големия терен“ с цел отреждането му за фотоелектрическа инсталация, производствена и складова дейност“. /Публикувано на 11.08.2023 г./
 • Уведомление за изготвяне на план/програма за „Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Ямбол 44 за имоти с идентификатори 87374.34.878; .87374,34.879; 87374.34.880; 87374.34.881; 87374.34.882; 87374.34.883; 87374.34.884; 87374.34.885; 87374.34.10; по кадастрална карта на гр. Ямбол. /Публикувано на 21.08.2023 г./
 • Уведомление за „Изменение на Общ уетройствен план (ОУП) на община Стара Загора в частта за имоти 21376,82.1099, 21376.82.1100, 21376.82.12, 21376.85.9 и 21376.85.362 в землището на с. Змейово, общ. Стара Загора“. /Публикувано на 25.08.2023 г./
 • Уведомление за „Актуализиран план за интегрирано развитие на община Нова Загора (ПИРО) за периода 2021 - 2027 година“. /Публикувано на 15.09.2023 г./
 • Уведомление за „Изработване на Подробен устройствен план ~ план за застрояване (ПУП-ПЗ) за преотреждане на имот с идентификатор 67338.77.20 в местност „Кштюклюка“, землище на гр. Сливен за неземеделски нужди“ с цел изграждане на фотоволтаична централа. /Публикувано на 03.10.2023 г./
 • Уведомление за изготвяне на план/програма за „Частична промяна на Общ устройствен план на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ)“ за имот с идентификатор 44687.37.23 в местност „Глуханя“, землище на с. Люляк, общ. Стара Загора.  /Публикувано на 03.10.2023 г./
 • Уведомление за изготвяне на план/програма за „Частична промяна на Общ устройетвен план на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ)“ за имот с идентификатор 70202.77.13 в местност „Пчелина“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора. /Публикувано на 03.10.2023 г./
 • Уведомление за изготвяне на план/програма за „Изменение на Общ устройствен план на община Нова Загора и изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване“ за имот с идентификатор 02734,45.1 , местност „Бялата пръст“ в землището на с. Баня, общ. Нова Загора. /Публикувано на 05.10.2023 г./
 • Уведомление  за изготвяне на план/програма за „Частична промяна на Общ устройствен план на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ)“ за имот с идентификатор 58743.106.15 в местност „Стаев трап“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора. /Публикувано на 05.10.2023 г./
 • Уведомление за изготвяне на план/програма за „Изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване“ за имот с идентификатор 31276.28.41, местност „Шумата“ в землището на с. Змейово, общ. Стара Загора. /Публикувано на 10.10.2023 г./
 • Уведомление за изготвяне на план/програма за „Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел изграждане на фотоволтаична централа“ в имот с идентификатор 67338,96.430 в местност „Аркара коруч“, землище на гр. Сливен. /Публикувано на 11.10.2023 г./
 • Уведомление  за изготвяне на план/програма за „Изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване” за имоти с идентификатори 31276.28.42 местност „Шумата” и 31276.28.44. местност „Здравите ливади” в землището на с. Змейово, общ. Стара Загора.  /Публикувано на 11.10.2023 г./
 • Уведомление за изготвяне на план/програма за „Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Мъглиж за местности „Трапа“, „Лагера“ и „Габровца“ по КККР на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж.  /Публикувано на 25.10.2023 г./
 • Уведомление за „Частично изменение на Общ устройствен план на Община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на жилищна сграда“ в имот с идентификатор 58743.16.19, местност „Хамбарите“ в землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора. /Публикувано на 27.10.2023 г./
 • Уведомление за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация на УПИ  II-320, -  III-З 18 и IV-319 в кв. 59 по Плана за регулация на промишлена зона гр. Раднево (ПИ с идентификатори 61460.506.318, 61460.506.319, 61460.506.320, 61460.506.24, 61460.506.25 и 61460.506.26 ) и план за застрояване на новообразувани квартали 62, 63, 64, 65, 66 и 67 и съответни УПИ към тях - УПИ  I-329 в кв. 62, УПИ  I-330,  II-331,  III-332, IV-333, V-25,26,334, VI-335, VII-336, VIII- 337, IX-338 и X-24 в кв. 63, УПИ  I-341 в кв. 64, УПИ  I-339 и  II-340 в кв. 65, УПИ  I-342 и  III-З43 в кв. 66, УПИ  I-344,  II-З18,  III-345, IV-346,V-347 и VI-348 в кв. 67. /Публикувано на 01.11.2023 г./
 • Уведомление за изготвяне на план/програма за „Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) и изработване на подробен устройствен план - план за застрояване (ГТУП-ПЗ) на община Стара Загора за поземлен имот с идентификатор 77476.183.1 в землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора“. /Публикувано на 15.11.2023 г./
 • Уведомление за изготвяне на план/програма за  „Частично изменение на О.бщ устройствен план (ЧИОУП) и изработване на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУ П-ПЗ) на община Стара Загора“ за поземлен имот с идентификатор 77476.171.12 в землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора. /Публикувано на 23.11.2023 г./
 • Уведомление за изготвяне на план/пррграма за „Изработване на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за идентификатор 68850.513.6145, м. „Лешника“, гр. Стара Загора с цел смяна на предназначение в устройствена зона за други рекреационни дейности-ОД“ /Публикувано на 27.11.2023 г./
 • Уведомление за „Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ГГУП-ПЗ) за УПИ XII-455 и УПИ XIV-308, кв. 650 по КККР на гр. Стара Загора с цел изграждане на жилищна сграда с гаражи. /Публикувано на 01.12.2023 г./
 • Уведомление за Частично изменение на ОУП на община Павел баня и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на складова база и застрояване с Ел и ВиК схеми за поземлен имот с идентификатор 72540.172.14,в землището на с.Тъжа,община Павел баня. /Публикувано на 04.12.2023 г./
 • Уведомление за изготвяне на план/програма за „Частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) и изработване на подробен уетройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на община Мъглиж за осъществяване на производствени и складови дейности и обществено обслужване- изграждане на склад за промишлени стоки“ за поземлен имот с идентификатор 73420.17.809 в землището на с. Тулово, общ. Мъглиж. /Публикувано на 06.12.2023 г./
 • Уведомление за изготвяне на план/програма за „Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на община Нова Загора“ за поземлен имот с идентификатор 38683.59.382 в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора. /Публикувано на 06.12.2023 г./
 • Уведомление за изготвяне на план/програма за „Изработване на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на фотоволтаична електроцентрала и системи за съхранение на електроенергия, в поземлен имот с идентификатор 18280.76.32, в землището на гр. Гълъбово“. /Публикувано на 19.12.2023 г./
 • Уведомление за план/програма за изменение на общ устройствен план на общ. Сливен и изработване на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 67338.47.62 по КЮСР на гр. Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала“. /Публикувано на 19.12.2023 г./
 • Уведомление за план/програма за изменение на общ устройствен план на общ. Стара Загора за ПИ 68850.26.13 по КККР на гр. Стара Загора.  /Публикувано на 21.12.2023 г./
 • Уведомление за разработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) - изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имот с идентификатор 72165.362.224 по КККР на гр. Твърдица. /Публикувано на 29.12.2023 г./