ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2018 година

Публикувано на 28.12.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 93 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение за „Изграждане на хотелски комплекс” в поземлен имот № 83199.81.653 в землището на гр. Шипка, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 94 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение Разширение на действаща площадка за събиране, временно съхраняване и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, автосервиз и продажба на резервни части в поземлен имот с идентификатор 07199.28.6 с. Бъдеще, общ. Стара Загора.

Публикувано на 21.12.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 91 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение:„Предприятие за преработка на картофи” в УПИI, кв.15, с. Баня, общ. Нова Загора, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 92 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на рибарник за спортен риболов, водовземане от река Тунджа и изграждане на жилищна сграда“ в имот № 47980.10.306 по кадастралната карта на с. Мечкарево, общ. Сливен, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Публикувано на 07.12.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 89 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение:„Изграждане на животновъдна ферма за 250 бр. месодайни крави”, в ПИ с идентификатор 39030.523.5 по КК на гр. Котел.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 90 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на собствени водоизточници - 3 бр. проучвателно експлоатационни тръбни кладенци /ПЕТК/ за водоснабдяване на производствена площадка гр. Ямбол на „Е. Миролио” ЕАД за нуждите на цех „Багрилен“ в поземлен имот с идентификатор 87374.511.437 по кадастрална карта на гр. Ямбол.
 

Публикувано на 23.11.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 86 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на обект за преработка на сурово мляко/малка мандра/ и овцеферма“ в УПИ VIII-678, кв.7 с. Гранит, общ. Братя Даскалови;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 87 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане цех за преработка на растителни суровини” в УПИ II, кв. 4 гр. Котел;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 88 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на автосервиз, тир-паркинг, хотелска база и ресторант в имот № 35028.36.84 по кадастралната карта на с. Кабиле, общ. Тунджа.

Публикувано на 19.11.2018г.

РЕШЕНИЕ за поправка на очевидна фактическа грешка № СЗ-2-ЕО/2018 г. за Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване на поземлени имоти № 093044, 093034 и част от имот № 093036 в землището на с. Победа, общ. Тунджа.

Публикувано на 12.11.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 84 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на капкова система за напояване и подпорна конструкция на съществуващ лозов масив с обща площ 363,043 дка в масиви с № № 097, 098, 099,100,104,105,106,107 и 108 в землището на с. Съединение, общ. Братя Даскалови и изграждане на капкова система за напояване, подпорна конструкция и засаждане на трайни култури - лозов масив с обща площ 120,530 дка в масиви с №№ 084 и 092 землището на с. Съединение, общ. Братя Даскалови;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 85 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали с площ 1,8 дка, обособена в северозападната част на имот № 57323.304.967 по кадастралната карта на с. Полски Градец, общ. Раднево;
СТАНОВИЩЕ по екологична оценка № 1-3/2018 г.  на Общ устройствен план на община Стралджа
СТАНОВИЩЕ по екологична оценка № 2-3/2018 г.  на Общ устройствен план на община Твърдица

Публикувано на 07.11.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 82 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на тръбен кладенец (ТК) за водовземане от подземни води с цел водоснабдяване на съоръжение за изваряване на ракия в ПИ с идентификатор 68850.161.71 по КК на гр. Стара Загора.