ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Съобщение информация по Приложение № 2

Публикувано на 06.12.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на площадка за  временно съхранение и третиране на отпадъци от ИУМПС, ОЧЦМ, ИУЕЕО  и НУБА” в поземлен имот с идентификатор 14275.23.105, с. Гавраилово, общ. Сливен.
Във връзка с постъпило искане от „РАШКО Д” ЕООД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за ИП „Изграждане на площадка за  временно съхранение и третиране на отпадъци от ИУМПС, ОЧЦМ, ИУЕЕО  и НУБА” в поземлен имот с идентификатор 14275.23.105, с. Гавраилово, общ. Сливен, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 06.12.2022 г. до 19.12.2022 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 25.11.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци върху територията на закрит и рекултивиран сгуроотвал на „Топлофикация – Сливен – инж. Ангел Ангелов“ ЕАД, гр. Сливен“ в имот № 67338.102.6 по кадастралната карта на гр. Сливен и имот № 000009 в землището на с. Самуилово, общ. Сливен.
Във връзка с постъпило искане от „Топлофикация – Сливен – инж. Ангел Ангелов“ ЕАД, гр. Сливен по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци върху територията на закрит и рекултивиран сгуроотвал на „Топлофикация – Сливен – инж. Ангел Ангелов“ ЕАД, гр. Сливен“ в имот № 67338.102.6 по кадастралната карта на гр. Сливен и имот № 000009 в землището на с. Самуилово, общ. Сливен, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 25.11.2022 г. до 10.12.2022 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 17.11.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Риборазвъждане в яз. Оризари и напояване на земеделски култури” находящ се в  поземлени имоти с идентификатори 001065 и 000465, землища на с. Оризари, общ. Твърдица и  гр. Твърдица.
Във връзка с постъпило искане от СН „БЛЯГОРНИЦА ОРИ” по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за ИП „Риборазвъждане в яз. Оризари и напояване на земеделски култури” находящ се в  поземлени имоти с идентификатори 001065 и 000465, землища на с. Оризари, общ. Твърдица и  гр. Твърдица, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 10.11.2022 г. до 13.11.2022 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 15.11.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на инсталация на вихров пиролизен реактор за слама, обогатено енергийно гориво и каменни въглища с капацитет  6 MW“ в имот № 67338.603.61 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
Във връзка с постъпило искане от „Иноватив Проджектс 1957“ ЕООД, гр. Сливен по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация на вихров пиролизен реактор за слама, обогатено енергийно гориво и каменни въглища с капацитет  6 MW“ в имот № 67338.603.61 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 15.11.2022 г. до 30.11.2022 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 14.11.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Частично изменене на ОУП и изработване на ПУП с цел изграждане на вилно селище и рибарник“ в имоти с № № 55021.171.804 и 55021.171.805 по кадастралната карта на гр. Павел баня, общ. Павел баня.
Във връзка с постъпило искане от „Ивра 2009“ ООД, гр. Павел баня по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Частично изменене на ОУП и изработване на ПУП с цел изграждане на вилно селище и рибарник“ в имоти с № № 55021.171.804 и 55021.171.805 по кадастралната карта на гр. Павел баня, общ. Павел баня, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 14.11.2022 г. до 29.11.2022 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 03.11.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз /царевични стебла и друга биомаса/ и производство на био пелети за изгаряне”  в поземлен имот с идентификатор 53134.513.34, с. Обручище, общ. Гълъбово.
Във връзка с постъпило искане от „БРИКЕЛ” ЕАД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за ИП „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз /царевични стебла и друга биомаса/ и производство на био пелети за изгаряне”  в поземлен имот с идентификатор 53134.513.34, с. Обручище, общ. Гълъбово, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 03.11.2022 г. до 16.11.2022 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 28.10.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане и експлоатация на контейнерна инсталация за анаеробно третиране на страничен животински продукт /СЖП/ и оборска постеля в биогаз и производство на биотор” в поземлен имот с идентификатор 21049.62.326, в землището на с. Димитриево, общ. Чирпан.
Във връзка с постъпило искане от ЗП „МАРИЯ СТЕПАНЧЕВА” по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за ИП „Изграждане и експлоатация на контейнерна инсталация за анаеробно третиране на страничен животински продукт /СЖП/ и оборска постеля в биогаз и производство на биотор” в поземлен имот с идентификатор 21049.62.326, в землището на с. Димитриево, общ. Чирпан, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 28.10.2022 г. до 11.11.2022 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на предприятие за производство на вегетариански изделия и салати“ в имот 51809.501.332 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора.
Във връзка с постъпило искане от „ДОСИ 2015“ ЕООД, с. Симеоново по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на предприятие за производство на вегетариански изделия и салати“ в имот 51809.501.332 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 28.10.2022 г. до 12.11.2022 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.