ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Предстоящи обществени обсъждания на доклади за ОВОС

Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС


Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Технологичен комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и спирт” в поземлен имот № 024023, с. Мамарчево, общ. Болярово. 
На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в РИОСВ Стара Загора е получено уведомление от Химиндъстриис ООД, гр. София за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за горецитираното инвестиционно предложение.
Срещите за общественото обсъждане ще се проведат както следва:
На 11.12.2019 г. от 11.00 часа, в сградата на Читалище „Възраждане - 1912 г.“, Площад „ 9 - ти Септември “, гр. Болярово и от 15.00 часа в сградата на кметство с. Мамарчево, общ. Болярово.
Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 0900 до 1200 часа и от 1330 до 1700 часа в сградите на община Болярово (гр. Болярово 8720, ул. Димитър Благоев № 7), кметство с. Мамарчево, община Болярово, РИОСВ - Стара Загора (гр. Стара Загора 6000 ул. Стара планина № 2, стая 2.1) и на адреса на Възложителя – гр. София 1000, ул. „Лайош Кошут” № 37, ет. 2, ап. 3.
Писмени становища могат да се предоставят в горепосочените учреждения или на срещите за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Антоанета Миланова, тел за връзка: 0889 22 83 82
Обявата е публикувана във вестник „Крайгранична искра” на  06.11.2019 г.

Публикувано на 07.11.2019 г.
=================================================================================
Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Разширение на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки” в поземлен имот с идентификатор 07613.75.440, по КККР на с. Бяла, общ. Сливен. 
На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в РИОСВ-Стара Загора е получено уведомление от ЗП ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, гр. Сливен за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за горецитираното инвестиционно предложение.
Срещите за общественото обсъждане ще се проведат както следва:
На 10.12.2021 г. от 11.00 часа, в зала 119 на общинска администрация гр. Сливен на адрес:  гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.
Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 17:30 в сградата на община Сливен. (бул. „Цар Освободител” № 1), РИОСВ - Стара Загора (гр. Стара Загора 6000 ул. Стара планина № 2, стая 2.1).
Писмени становища могат да се предоставят в горепосочените учреждения или на срещите за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Иван Иванов, тел за връзка: 089781 03 81.
Обявата е публикувана във вестник „АЛО БГ” на  02.11.2021 г.

Публикувано на 10.11.2021 г.
 
=================================================================================
Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Разширение на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки” в поземлен имот с идентификатор 67338.162.4, гр. Сливен. 
На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в РИОСВ-Стара Загора е получено уведомление от ЗП ТОДОР ГЕОРГИЕВ, гр. Сливен за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за горецитираното инвестиционно предложение.
Срещите за общественото обсъждане ще се проведат както следва:
На 10.12.2021 г. от 12.00 часа, в зала 119 на общинска администрация гр. Сливен на адрес:  гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.
Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 17:30 в сградата на община Сливен. (бул. „Цар Освободител” № 1), РИОСВ - Стара Загора (гр. Стара Загора 6000 ул. Стара планина № 2, стая 2.1).
Писмени становища могат да се предоставят в горепосочените учреждения или на срещите за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Иван Иванов, тел за връзка: 089781 03 81.
Обявата е публикувана във вестник „АЛО БГ” на  02.11.2021 г.

Публикувано на 11.11.2021 г.