ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Предстоящи обществени обсъждания на доклади за ОВОС

Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС


Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Провеждане на технически експеримент за изпитване на съвместно изгаряне на лигнитни въглища  и стандартизирано гориво от неопасни отпадъци в имоти с идентификатори 53134.502.13, 53134.503.217 и 18280.503.35 по КККР на с. Обручище, община Гълъбово“. На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в РИОСВ-Стара Загора е получено уведомление от  „Ей и Ес – 3C Марица Изток 1“ ЕООД,  за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за горецитираното инвестиционно предложение.

Срещите за общественото обсъждане ще се проведат както следва: На 23.07.2024 г. от 10.00 часа, в сградата на читалище „Отец Паисий 1924“ с адрес: с. Обручище, ул. „Партизанска“ и  на 24.07.2024 г. от 10:00 часа в заседателната зала № 1 на Община Гълъбово с адрес гр. Гълъбово, бул. „Република“ № 48. Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в сградата на кметство с. Обручище, и в сградата на община Гълъбово, като в сградата на кметството е качена обявата за обществено обсъждане, която е публикувана и във вестник „24 часа“, от 14 юни 2024 г., и РИОСВ - Стара Загора (гр. Стара Загора 6000 ул. „Стара планина“ № 2, стая 2.1). Писмени становища могат да се предоставят в горепосочените учреждения или на срещите за обществено обсъждане, както и  на  адреса за контакти на възложителя.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: „Ей и Ес - 3C Марица  Изток 1” EООД, лице за контакти:  Радостина Янакиева - Ръководител ЗБУТ и ОС
телефон: 0886610130, ел. поша: radostina.yanakieva@aes.com

Публикувано на 21.06.2024 г.
================================================================================

Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на пет вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори 80217.33.342, 80217.33.343, 80217.33.344, 80217.33.345, 80217.33.346, землище с. Чарган, Община Тунджа.“ На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в РИОСВ-Стара Загора е получено уведомление от  Недко Проданов, гр. Ямбол за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за горецитираното инвестиционно предложение.
Срещите за общественото обсъждане ще се проведат както следва: На 28.05.2024 г. от 10.00 часа, в заседателната зала на Община Тунджа с адрес: гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ № 1 и  от 11:30 часа в заседателната зала на Кметство с. Чарган. Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в сградата на кметство с. Чарган, и в сградата на община Тунджа, като в сградата на кметството е качена обявата за обществено обсъждане, която е публикувана и във вестник „24 часа“, бр. 79 от 02.04.2024 г., и РИОСВ - Стара Загора (гр. Стара Загора 6000 ул. „Стара планина“ № 2, стая 2.1). Писмени становища могат да се предоставят в горепосочените учреждения или на срещите за обществено обсъждане, както и  на  адреса за контакти на възложителя.
 За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Недко Проданов,ул. „Жорж Папазов“ № 14, ет. 4, кантора 409 тел за връзка: 0887597434.

 =================================================================================

Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Разширение и модернизация на действаща инсталация за производство на смоли на „Кастамону България“ АД в УПИ III-501, 503 и 504, кв. 76 по плана на с. Горно Сахране и имот № 16924.29.18 по кадастралната карта на с. Горно Сахране, общ. Павел баня. На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в РИОСВ-Стара Загора е получено уведомление от „Кастамону България“ АД, с. Горно Сахране за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за горецитираното инвестиционно предложение.
Срещите за общественото обсъждане ще се проведат както следва: На 22.11.2022 г. от 11.00 часа, в сградата на читалище „Светлина 1905“, ул. „Васил Левски“, с. Горно Сахране и от 14.30 часа в сградата на Народно читалище „Напред – 1093 г.“, зала „Младост“, ул. „Освобождение“ № 4, гр. Павел баня. Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 13.30 до 17.00 часа в сградата на кметство с. Горно Сахране, в сградата на община Павел баня, на адреса на възложтеля на – с. Горно Сахране, ул. „Шипчеснка епопея“ № 24 и РИОСВ - Стара Загора (гр. Стара Загора 6000 ул. Стара планина № 2, стая 2.1). Писмени становища могат да се предоставят в горепосочените учреждения или на срещите за обществено обсъждане. За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Антоанета Миланова, тел за връзка: 0889 22 83 82.

Публикувано на 20.10.2022 г.
 =================================================================================

Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Разширение на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки” в поземлен имот с идентификатор 67338.162.4, гр. Сливен. 
На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в РИОСВ-Стара Загора е получено уведомление от ЗП ТОДОР ГЕОРГИЕВ, гр. Сливен за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за горецитираното инвестиционно предложение.
Срещите за общественото обсъждане ще се проведат както следва:
На 10.12.2021 г. от 12.00 часа, в зала 119 на общинска администрация гр. Сливен на адрес:  гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.
Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 17:30 в сградата на община Сливен. (бул. „Цар Освободител” № 1), РИОСВ - Стара Загора (гр. Стара Загора 6000 ул. Стара планина № 2, стая 2.1).
Писмени становища могат да се предоставят в горепосочените учреждения или на срещите за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Иван Иванов, тел за връзка: 089781 03 81.
Обявата е публикувана във вестник „АЛО БГ” на  02.11.2021 г.

Публикувано на 11.11.2021 г.
=================================================================================

Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Разширение на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки” в поземлен имот с идентификатор 07613.75.440, по КККР на с. Бяла, общ. Сливен. 
На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в РИОСВ-Стара Загора е получено уведомление от ЗП ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, гр. Сливен за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за горецитираното инвестиционно предложение.
Срещите за общественото обсъждане ще се проведат както следва:
На 10.12.2021 г. от 11.00 часа, в зала 119 на общинска администрация гр. Сливен на адрес:  гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.
Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 17:30 в сградата на община Сливен. (бул. „Цар Освободител” № 1), РИОСВ - Стара Загора (гр. Стара Загора 6000 ул. Стара планина № 2, стая 2.1).
Писмени становища могат да се предоставят в горепосочените учреждения или на срещите за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Иван Иванов, тел за връзка: 089781 03 81.
Обявата е публикувана във вестник „АЛО БГ” на  02.11.2021 г.

Публикувано на 10.11.2021 г.
 =================================================================================

Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Технологичен комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и спирт” в поземлен имот № 024023, с. Мамарчево, общ. Болярово. 
На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в РИОСВ Стара Загора е получено уведомление от Химиндъстриис ООД, гр. София за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за горецитираното инвестиционно предложение.
Срещите за общественото обсъждане ще се проведат както следва:
На 11.12.2019 г. от 11.00 часа, в сградата на Читалище „Възраждане - 1912 г.“, Площад „ 9 - ти Септември “, гр. Болярово и от 15.00 часа в сградата на кметство с. Мамарчево, общ. Болярово.
Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 0900 до 1200 часа и от 1330 до 1700 часа в сградите на община Болярово (гр. Болярово 8720, ул. Димитър Благоев № 7), кметство с. Мамарчево, община Болярово, РИОСВ - Стара Загора (гр. Стара Загора 6000 ул. Стара планина № 2, стая 2.1) и на адреса на Възложителя – гр. София 1000, ул. „Лайош Кошут” № 37, ет. 2, ап. 3.
Писмени становища могат да се предоставят в горепосочените учреждения или на срещите за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Антоанета Миланова, тел за връзка: 0889 22 83 82
Обявата е публикувана във вестник „Крайгранична искра” на  06.11.2019 г.

Публикувано на 07.11.2019 г.