ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година

Съобщения по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, съобщаваме за внесено уведомление за инвестиционно предложение:

 • КОС-01-6261/29.12.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на мандра и млекопреработвателно предприятие”, в поземлен имот с идентификатор 07819.16.66, с. Бяло поле, общ. Опан. /Публикувано на 05.01.2021 г./
 • КОС-01-6269/30.12.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на предприятие за преработка на риба и производство на рибни продукти с капацитет 1 т. за денонощие“ в имот № 51648.501.780 по кадастралната карта на гр. Николаево, общ. Николаево. /Публикувано на 06.01.2021 г./
 • КОС-01-3621/08.12.2020 год. Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, събиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори“ в имот с идентификатор 67338.603.264 в гр. Сливен. /Публикувано на 06.01.2021 г./
 • КОС-01-6057/14.12.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на общинска площадка за временно съхранение и извършване на дейности по третиране на строителни отпадъци”, в поземлен имот с идентификатор 87374.519.7, гр. Ямбол. /Публикувано на 19.01.2021 г./
 • КОС-01-245/15.01.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на лозови масиви с капково напояване” в поземлени имоти с идентификатори 51161.53.11, 51161.53.13 и 51161.70.1, с. Научене, общ. Нова Загора. /Публикувано на 19.01.2021 г./
 • КОС-01-270/15.01.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на Бензиностанция с газоснабдителна станция, обслужваща сграда, ресторант, автомобилен и ТИР паркинг, КТП, изгребна яма, противопожарни резервоари и сондажен кладенец”, в ПИ 56811.17.30 и ПИ 56811.17.12, землище на с. Плодовитово, общ. Братя Даскалови. /Публикувано на 22.01.2021 г./
 • КОС-01-385/20.01.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на цех за производство на пелети и водовземане от подземни води, чрез изграждане на тръбен кладенец“ в имот № 77476.505.25 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора. /Публикувано на 22.01.2021 г./
 • КОС-01-339/19.01.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на зарибителен материал и угояване на риба” в язовир „Щоките”,  находящ се в  ПИ 38683.38.299, землище на с. Кортен, общ. Нова Загора. /Публикувано на 22.01.2021 г./
 • КОС-01-5222/09.11.2020 г. Уведомление за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло” в имот с идентификатор 68850.522.5188 в гр. Стара Загора. /Публикувано на 25.01.2021 г./
 • КОС-01-384/21.01.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на мандра и колбасарски цех” в имот с идентификатор 72165.505.1885, землище на гр. Твърдица. /Публикувано на 25.01.2021 г./
 • КОС-01-130/08.01.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на птици – бройлери до 40 000 бр.“ в имот № 77476.86.10 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора. /Публикувано на 26.01.2021 г./
 • КОС-01-175/11.01.2021 год. Уведомление за инвестиционно предложение „Оползотворяване на отпадък с код 10 13 99 – гипсокартонени плоскости” в имот № 200147 в землището на с. Ковачево, общ. Раднево. /Публикувано на 03.02.2021 г./
 • КОС-01-6213/22.12.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Рибопроизводство в яз. Найденово“ в имот № 51072.25.272 по кадастралната карта на с. Найденово, общ. Братя Даскалови. /Публикувано на 04.02.2021 г./
 • КОС-01-450/25.01.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на крайпътен обществено – обслужващ комплекс“ в имоти с № № 43459.502.42, 43459.53.1008, 43459.53.1018, 43459.53.1009 и 43459.53.1012 по кадастралната карта на с. Лесово, общ. Елхово. /Публикувано на 04.02.2021 г./
 • КОС-01-6162/18.12.2020 год. Уведомление за инвестиционно предложение „Площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отпадъци от опаковки” в имот с идентификатор 29194.10.489 в с. Жельо войвода, общ. Сливен. /Публикувано на 08.02.2021 г./
 • КОС-01-390/21.01.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци с капацитет 1 300 т/.г.”, в ПИ 67338.601.273, УПИ ХХХIХ, кв. 11,гр. Сливен. /Публикувано на 09.02.2021 г./
 • КОС-01-884/10.02.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води”, в УПИ I, кв. 26А землище на с. Копринка, общ. Казанлък. /Публикувано на 12.02.2021 г./
 • КОС-01-1185/22.02.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на гара Оризово”, в поземлен имот с идентификатор 53850.81.2, землище на с. Оризово, общ. Братя Даскалови. /Публикувано на 25.02.2021 г./
 • КОС-01-1269/24.02.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за производство на наситен разтвор на натриев хидроксид и калциев карбонат за технически цели” в поземлен имот с идентификатор 67338.603.61, гр. Сливен. /Публикувано на 09.03.2021 г./
 • КОС-01-1347/26.02.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на нов обор с доилна зала и реконструкция на съществуващ обор” в УПИ IX, кв. 24, с. Рупките. /Публикувано на 09.03.2021 г./
 • КОС-01-614/26.02.2021 год. Уведомление за инвестиционно предложение  „Преработка на отработен филтърен прах от рафинерии за слънчогледово олио“ в имот с идентификатор 68850.522.5211 по кадастралната карта на гр. Стара Загора. /Публикувано на 09.03.2021 г./
 • КОС-01-6160/09.02.2021 год. Уведомление за инвестиционно предложение  „Изграждане на инсталация за производство на строителни смеси“ в имот с идентификатор 81414.502.3847 по кадастралната карта на гр. Чирпан. /Публикувано на 09.03.2021 г./
 • КОС-01-1531/11.03.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Разширение на съществуваща овцеферма, чрез изграждане на нов обор за до 900 броя овце и техните приплоди” в поземлен имот с идентификатор 04635.65.18, с. Богданово, общ. Нова Загора. /Публикувано на 16.03.2021 г./
 • КОС-01-1402/04.03.2021 год. Уведомление за инвестиционно предложение  „Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО на община Твърдица“ в имоти с идентификатори 72165.361.477 и 72165.361.493 по кадастралната карта на гр. Твърдица. /Публикувано на 16.03.2021 г./
 • КОС-01-5128/22.10.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Отглеждане на риба в яз. „Капаклий“ в имот № 000209 в землището на с. Старо село, общ. Сливен. /Публикувано на 17.03.2021 г./
 • КОС-01-1237/23.02.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на сладководна риба” в язовир „Ешек дере”, находящ се в ПИ с идентификатори 00713.21.409 землище на с. Асеновец и 38683.163.129 землище на с. Кортен, общ. Нова Загора. /Публикувано на 22.03.2021 г./
 • КОС-01-1265/24.02.2021 год. Уведомление за инвестиционно предложение  „Изграждане на едно ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в имот с идентификатор 05431.95.19 с. Борилово, общ. Стара Загора. /Публикувано на 25.03.2021 г./
 • КОС-01-1819/25.03.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на система за капково напояване на овощни насаждения и водохранилище” в поземлени имоти с идентификатори 15944.282.13, 15944.282.7, 15944.283.16, 15944.283.10, 15944.283.12, 15944.283.13, 15944.283.14, 15944.284.5, 15944.284.6 15944.284.7, 15944.284.8, 15944.284.9, 15944.285.10 и 15944.288.1, гр. Шивачево. /Публикувано на 30.03.2021 г./
 • КОС-01-1409/04.03.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на тръбен кладенец за поливка на зелени площи и хигиенизиране на бетонова площадка“ в имот № 68850.503.978 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. /Публикувано на 30.03.2021 г./
 • КОС-01-1379/02.03.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на присъединителен газопровод с Pраб.=1,0 Mpa на „Глобъл Коммерс – 1“ ООД от АГРС „Ямбол“ в имот № 87374.69.640 по кадастралната карта на гр. Ямбол до площадка за метанстанция на „Глобъл Коммерс – 1“ ООД в имот № 23501.10.94 по кадастралната карта на с. Дражево, общ. Тунджа. /Публикувано на 30.03.2021 г./
 • КОС-01-1848/26.03.2021 год. Уведомление за инвестиционно предложение  „Изграждане на животновъден обект – кравеферма за 60 крави с млеконадоен център“ в УПИ I-337, кв. 61 по плана на с. Александрово, общ. Стралджа. /Публикувано на 01.04.2021 г./
 • КОС-01-1343/26.02.2021 год. Уведомление за инвестиционно предложение  „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение“ в имот с идентификатор 35609.38.352 с. Калчево, общ. Тунджа. /Публикувано на 01.04.2021 г./
 • КОС-01-1143/18.02.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Извършване на техническа рекултивация на общинско депо за инертни строителни отпадъци“ в имот № 83106.10.105 по кадастралната карта на с. Шейново, общ. Казанлък. /Публикувано на 06.04.2021 г./
 • КОС-01-2001/01.04.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Разработване на находище „Струдин” за строителни материали /чакъл и пясък/” в землището на с. Струпец, общ. Сливен. /Публикувано на 06.04.2021 г./
 • КОС-01-1411/04.03.2021 год. Уведомление за инвестиционно предложение  „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в имот с идентификатор 55021.63.892 по ККР на гр. Павел баня. /Публикувано на 08.04.2021 г./
 • КОС-01-1009/15.02.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ, НУБА, отпадъци от отработени масла и неопасни отпадъци от метални опаковки“ в имот № 87374.510.141 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.             /Публикувано на 12.04.2021 г./
 • КОС-01-2147/09.04.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на нов овчарник, с капацитет до 1000 броя овце и техните приплоди” в поземлен имот с идентификатор 72816.28.21, с. Тополчане, общ. Сливен.      /Публикувано на 13.04.2021 г./
 • КОС-01-2215/14.04.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма от 39 000 места за отглеждане, на 210 000 места за волиерно отглеждане на кокошки носачки” в поземлен имот с идентификатор 67338.162.4, гр. Сливен. /Публикувано на 15.04.2021 г./
 • КОС-01-2069/06.04.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Разширение на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки“ в имот № 07613.75.440 по кадастралната карта на с. Бяла, общ. Сливен. /Публикувано на 20.04.2021 г./
 • КОС-01-1382/02.03.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изземване на наносни отложения (чакъл и пясък) от прилежащите земи на яз. Копринка” в землището на с. Долно Сахране, общ. Павел баня. /Публикувано на 22.04.2021 г./
 • КОС-01-1982/01.04.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)-Сливен”, на агломерация Сливен. /Публикувано на 26.04.2021 г./
 • КОС-01-2248/15.04.2021 год. Уведомление за инвестиционно предложение  „Изграждане на автосервиз, заведение за обществено хранене и охраняем паркинг за товарни автомобили“ в ПИ с идентификатор 16688.65.7 в землището на с. Горно Александрово, общ. Сливен. /Публикувано на 26.04.2021 г./
 • КОС-01-2385/23.04.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Проектиране и изграждане на 7 нови склада към 11 съществуващи в Складова база „Кара кос“ в имот № 49494.667.104 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж. /Публикувано на 27.04.2021 г./
 • КОС-01-2401/26.04.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на  рибовъдна ферма за отглеждане на зарибителен материал и риба за консумация” в язовир „Овчи кладенец”,  находящ се в  ПИ 53299.118.506 и 53299.54.55, землище на с. Овчи кладенец и ПИ 66737.38.353, землище на с. Скалица, общ. Тунджа. /Публикувано на 28.04.2021 г./
 • КОС-01-2413/26.04.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на лозови масиви с капково напояване” в поземлени имоти с идентификатори 62921.75.13, 62921.75.8 и 62921.76.4, с. Роза, общ. Тунджа. /Публикувано на 28.04.2021 г./
 • КОС-01-2078/06.04.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди от обогатено енергийно гориво, шисти, слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството за производство на енергия от такава биомаса, която не попада в обхвата на закона за управление на отпадъците – съгласно чл. 2, ал. 2, т. 6, както и смес от тези горива и други твърди горива в двустепенен нискотемпературен кипящ слой“ на пл. „Брикел“ ЕАД в гр. Гълъбово. /Публикувано на 10.05.2021 г./
 • КОС-01-2512/07.05.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на горивно стопанство, представляващо батерии от 72 броя бутилки за компресиран природен газ с налягане 200 бара, с цел  осигуряване на захранване за парен котел, в дестилерия за етерично-маслени култури”, в УПИ II, кв. 55, с. Желю  войвода, общ. Сливен./Публикувано на 12.05.2021 г./
 • КОС-01-3739(29)/20.04.2021 год. Уведомление за инвестиционно предложение  „Изграждане на инсталация за рециклиране на стъкло чрез смилане“ в имот № 68850.526.1066 в гр. Стара Загора. /Публикувано на 12.05.2021 г./
 • КОС-01-2424/27.04.2021 год. Уведомление за инвестиционно предложение  „Изграждане на цех за производство и преработка на студено пресовани масла и изделия от бял трън“ в имот с идентификатор 46588.200.10 по кадастралната карта на с. Малко Дряново, общ. Братя Даскалови. /Публикувано на 12.05.2021 г./
 • КОС-01-2350/21.04.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Производство на многокомпонентен, течен растителен биостимулант с органичен произход, чрез прилагане на метод за конвертиране на компостирани /престояли/ утайки от ГПСОВ-Стара Загора” в ПИ с идентификатор 164 006 землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора. /Публикувано на 14.05.2021 г./
 • КОС-01-1945/31.03.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на капково напояване за овощна градина”  в поземлен имот № 013003, с. Калчево, общ. Тунджа”. /Публикувано на 21.05.2021 г./
 • КОС-01-2756/21.05.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Проектиране и изграждане на 7 нови склада към 11 съществуващи в Складова база „Кара Кос“ в имот № 49494.667.140 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж. /Публикувано на 31.05.2021 г./
 • КОС-01-2127/08.04.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви с обща площ 33,3697 ха“ в землището на с. Оряховица, общ. Стара Загора. /Публикувано на 01.06.2021 г./
 • КОС-01-2214/14.04.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Създаване на трайни насаждения, закупуване на техника, изграждане на система за капково напояване и водовземане от съществуващ канал“ в имоти с № № 40083.22.4, 40083.22.13, 40083.21.75 и 40083.58.19 по кадастралната карта на с. Крушаре, общ. Сливен. /Публикувано на 01.06.2021 г./
 • КОС-01-2271/16.04.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, ИУГ, отпадъци от опаковки и текстилни отпадъци“ в имот № 67338.602.98 по кадастралната карта на гр. Сливен и площадка за събиране, съхранение и третиране на ОЧЦМ, НУБА, отпадъци от опаковки и текстилни отпадъци в имот № 67338.603.10 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 07.06.2021 г./
 • КОС-01-2513/07.05.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за поливка на етерично-маслодайна култура в имот № 15864.1.15 по кадастралната карта на с. Голямо Дряново и изграждане на система за капково напояване“ в масиви с № № 4; 5; 6 и 7 в землището на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.  /Публикувано на 10.06.2021 г./
 • КОС-01-2891/31.05.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)-Гурково”, в поземлен имот с идентификатор 18157.98.296, гр. Гурково. /Публикувано на 21.06.2021 г./
 • КОС-01-3003/03.06.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Мобилна инсталация за създаване на почвообразуващ микс от технологични/техногенни, битови и природни отпадъци за рекултивация на отработени минни терени, кариери за инертни материали и депа за промишлени и битови отпадъци“ в ПИ 77476.136.14 в землището на с. Калитиново, общ. Стара Загора.  /Публикувано на 21.06.2021 г./
 • КОС-01-3423/27.06.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови масиви с обща площ 12,711 ха“ в землището на с. Могилово, общ. Чирпан. /Публикувано на 01.07.2021 г./
 • КОС-01-2281/16.04.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Създаване на 10 дка овощна градина с капково напояване и монтаж на преместваема хладилна камера с фотоволтаичен блок“ в землището на с. Дражево, общ. Тунджа. /Публикувано на 01.07.2021 г./
 • КОС-01-3201/11.06.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Реконструкция ел. провод 6 kV „Равда-Китен“ и изграждане на нова въздушна линия 20 kV за захранване на нова полустационарна подстанция 20/6 кV 10MVA“ в землището на с. Ковачево, общ. Раднево./Публикувано на 01.07.2021 г./
 • КОС-01-3572/05.07.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на крайпътен комплекс с мотел, закусвалня и паркинг“ в имот № 43459.148.96 по кадастралната карта на с. Лесово, общ. Елхово. /Публикувано на 06.07.2021 г./
 • КОС-01-3574/05.07.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на крайпътен комплекс с мотел, закусвалня и паркинг“ в имот № 43459.148.91 по кадастралната карта на с. Лесово, общ. Елхово. /Публикувано на 06.07.2021 г./
 • КОС-01-2488/11.05.2021 год. за инвестиционно предложение (ИП): „Разширение и модернизация на действаща инсталация за производство на смоли“ на „Кастамону България“ АД с. Горно Сахране, общ. Павел баня и уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжение на оператора „Кастамону България“ АД с. Горно Сахране, общ. Павел баня. /Публикувано на 07.07.2021 г./
 • КОС-01-2808/26.05.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): Изграждане на капково напояване за овощни градини”, в поземлени имоти с идентификатори 37530.25.14, 37530.25.15, 37530.25.41, 37530.25.46, 37530.25.47, 37530.24.14, 37530.24.30, 37530.24.31, 37530.23.43, 37530.23.44, 37530.106.7, 37530.106.16, 37530.106.17, 37530.106.19, 37530.106.24,  с. Ковачите, общ. Сливен. / Публикувано на 07.07.2021 г./
 • КОС-01-2174/12.04.2021 год. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на тръбен кладенец за допълнително водоснабдяване на с. Ичера, общ. Сливен“ в имот с идентификатор 32915.41.144 в землището на с. Ичера, общ. Сливен. /Публикувано на 09.07.2021 г./
 • КОС-01-2655/17.05.2021 год. за инвестиционно предложение (ИП): „Създаване на насаждение от десертни лозя с капково напояване“ в землището на гр. Сливен. /Публикувано на 09.07.2021 г./
 • КОС-01-520/28.01.2021 год. за инвестиционно предложение (ИП): „Добив на строителни материали – пясък и чакъл в площ „Тризъбец“ в землището на с. Панаретовци и с. Самуилово, общ. Сливен. /Публикувано на 12.07.2021 г./
 • КОС-01-3360/22.06.2021 год. за инвестиционно предложение (ИП): „Водовземане от един тръбен кладенец“ в имот с идентификатор 51634.24.55 в землището на с. Николаево, общ. Сливен. /Публикувано на 20.07.2021 г./
 • КОС-01-3361/22.06.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на система за капково напояване за съществуващи овощни насаждения“ в имоти с № 38683.82.90, 38683.82.71, 38683.82.70. 38683.82.4, 38683.82.63, 38683.82.64, 38683.82.27, 38683.82.81 и 38683.82.82 по кадастралната карта на село Кортен. общ. Нова Загора. /Публикувано на 20.07.2021 г./
 • КОС-01-4017/29.07.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на строителен хипермаркет и прилежащи складове” в поземлен имот с идентификатор 35167.505.9183, землище на гр. Казанлък /Публикувано на 02.08.2021 г./
 • КОС-01-4235/13.08.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Добив на подземни богатства – строителни материали – базалти от находище „Баалък тепе“ в землището с. Долни Изворово, общ. Казанлък. /Публикувано на 16.08.2021 г./
 • КОС-01-3813/16.07.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Закупуване на PVC изрезки от PVC профили за производство на PVC аксесоари“ в имот № 68850.523.5335 по кадастралната карта на гр. Стара Загора. общ. Стара Загора. /Публикувано на 25.08.2021 г./
 • КОС-01-4416/24.08.2021 г. за инвестиционно предложение /ИП/: „Изграждане на обор за телета“ в имот с идентификатор 69208.140.55 по КККР на с. Стефан Караджово, общ. Болярово. /Публикувано на 25.08.2021 г./
 • КОС-01-2174/12.04.2021 г. за инвестиционно предложение /ИП/: „Изграждане на тръбен кладенец за допълнително водоснабдяване на с. Ичера, общ. Сливен“ в имот с идентификатор 32915.41.144 в землището на с. Ичера, общ. Сливен. /Публикувано на 25.08.2021 г./
 • КОС-01-4474/26.08.2021 г. за инвестиционно предложение /ИП/:  „Промяна предназначението на част от съществуваща сграда в малка пивоварна“ в УПИ V, кв. 8 по плана на с. Стара река, общ. Тунджа. /Публикувано на 30.08.2021 г./
 • КОС-01-4163(2)/20.08.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на селскостопанска сграда с покривна фотоволтаична централа, тръбен кладенец и система за капково напояване”, в поземлени имоти с идентификатори 31276.104.53, 31276.104.55, 31276.103.8, 31276.103.9 и 31276.103.5.  с. Змейово, общ. Стара Загора.  /Публикувано на 30.08.2021 г./
 • КОС-01-4149/28.08.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на система за капково напояване”, в поземлени имоти с идентификатори 02734.1.9, 02734.2.2, 02734.2.4, 02734.2.10, 02734.2.11, 02734.3.1,  02734.3.2,  02734.3.4,  02734.3.8,  02734.3.12,  02734.3.505,  02734.4.7,  02734.4.232,  02734.4.511,  02734.5.6,  02734.5.453,  02734.5.507,  02734.6.34,  02734.53.1, 02734.53.2 02734.53.3 и 02734.53.5, с. Баня, общ. Нова Загора. /Публикувано на 31.08.2021 г./
 • КОС-01-4476/26.08.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Изграждане на мотел с паркинг и заведение” в поземлен имот с идентификатор 68850.65.24, землище на гр. Стара Загора.                   /Публикувано на 31.08.2021 г./
 • КОС-01-4538/31.08.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на цех за производство и пакетиране на макарони и други тестени изделия, здравословни храни, протеинови барове, бисквити и др.” в поземлени имоти с идентификатори 87374.32.103, 87374.32.241 и  87374.32.242, землище на гр. Ямбол.  /Публикувано на 08.09.2021 г./
 • КОС-01-3821(1)/22.07.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „База за съхранение и линия за преработка на полимери“ в УПИ XXIV-5828, кв. „Индустриален“ 14 Б по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. /Публикувано на 14.09.2021 г./
 • КОС-01-4718/13.09.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Създаване на урбанизирана територия – разширение на кв. „Кирил и Методий“ за изграждане на жилища за малцинствената общност“ в имот № 81414.147.345 по кадастралната карта на гр. Чирпан, общ. Чирпан. /Публикувано на 17.09.2021 г./
 • КОС-01-2970/02.06.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на система за капково напояване на насаждения от култивирана шипка върху имоти с № № 69660.382.69, 69660.382.70, 69660.382.158 и 69660.382.159 по КККР на гр. Стралджа, общ. Стралджа и закупуване на дъждовална инсталация за напояване на насаждения от маточина върху имоти с № № 69660.150.11, 69660.150.41, 69660.150.51, 69660.150.89, 69660.150.90, 69660.150.91, 69660.160.28, 69660.150.93, 69660.240.76, 69660.240.77, 69660.240.84 и 69660.240.85 по КККР на гр. Стралджа, общ. Стралджа. /Публикувано на 23.09.2021 г./
 • КОС-01-4839/17.09.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на овцеферма за 200 бр. овце майки, разплодници, шилета и агнета“ в имот № 39030.35.19 по кадастралната карта на гр. Котел, общ. Котел.  /Публикувано на 23.09.2021 г./
 • КОС-01-4952/23.09.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на система за капково напояване за овощна градина, покривна фотоволтаична централа, монтаж на автоматизирана торовнасяща система и покупка на четириопорен електрокар” в поземлени имоти с идентификатори 30870.3.68.5, 30870.3.8, 30870.3.43, 30870.3.46, 30870.3.50, 30870.3.61, 30870.3.65, 30870.3.67, 30870.3.68, 30870.4.2, 30870.4.9, 30870.4.10, 30870.4.11, 30870.4.12, 30870.4.16, 30870.4.27, 30870.4.28, 30870.4.37, 30870.4.38, 30870.78.1, 30870.78.6,   землище на  с. Зимница, общ. Мъглиж. /Публикувано на 27.09.2021 г./
 • КОС-01-4955/23.09.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на къщи за гости, паркинг и пътна връзка” в поземлен имот с идентификатор 00697.37.11, землище на с. Асен, общ. Павел баня. /Публикувано на 28.09.2021 г./
 • КОС-01-5022/27.09.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на оранжериен комплекс, две водовземни съоръжения /ТК/, фотоволтаична система за собствени нужди, закупуване на земеделска техника и обзавеждане на битово-административна сграда обслужваща стопанство” в поземлен имот с идентификатор 69794.11.229, землище на с. Стрелец, общ. Стара Загора. /Публикувано на 29.09.2021 г./
 • КОС-01-5053/28.09.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на два броя лентови дъждовални инсталации и система за капково напояване на земеделски култури” в землището на  с. Опан, общ.Опан. /Публикувано на 29.09.2021 г./
 • КОС-01-5040/27.09.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Реконструкция и преустройство на съществуващ обор, с цел изграждане овцеферма за 320 броя животни” в поземлен имот с идентификатор 46658.141.4.1, с. Малко Тръново, общ. Чирпан. /Публикувано на 30.09.2021 г./
 • КОС-01-4934/23.09.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на система за капково напояване на полски култури“ в имоти с № № 026004, 026005, 026006, 026007, 026008, 026009, 026010, 026011, 026012, 026013, 026014, 026016, 026023, 026038, 026047, 026052, 026057 и 026058 в землището на с. Челник, общ. Тунджа и имоти с № № 030005, 030006, 030059, 030060 и 030061 в землището на с. Симеоново, общ. Тунджа.  /Публикувано на 30.09.2021 г./
 • КОС-01-4955/23.09.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на къщи за гости, паркинг и пътна връзка” в поземлен имот с идентификатор 00697.37.11, землище на с. Асен, общ. Павел баня.  /Публикувано на 01.10.2021 г./
 • КОС-01-5060/28.09.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на шест броя жилищни сгради” в поземлени имоти с идентификатори 27499.181.4, 27499.181.55 и 27499.181.72 землище на с. Енина, общ. Стара Загора. /Публикувано на 04.10.2021 г./
 • КОС-01-4321/05.10.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на  селскостопанска сграда, система за капково напояване и видеонаблюдение, закупуване на селскостопанска техника, оръдия против градушка, перки против слана и метеорологична станция”, в поземлени имоти с идентификатори 40083.65.639 и 40083.65.640, землище на с Крушаре, общ. Сливен. /Публикувано на 06.10.2021 г./
 • КОС-01-4640(3)/27.09.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Създаване на около 350 дка трайни насаждения овошки от сини сливи и смокини, изграждане на резервоар и система за капково напояване“ в имоти с № № 66679.20.163 и 66679.20.165 по кадастралната карта на с. Ситово, общ. Болярово. /Публикувано на 07.10.2021 г./
 • КОС-01-4147/06.08.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на линия за производство на асфалтови смеси, тип „Топ Тауър“ в имот № 63570.70.2 по кадастралната карта на с. Ръжена, общ. Казанлък. /Публикувано на 07.10.2021 г./
 • КОС-01-2788/28.05.2020 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Реорганизация на работата в склад за съхранение на препарати за растителна защита“ в имот № 68850.526.542 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. /Публикувано на 11.10.2021 г./
 • КОС-01-4333/19.08.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Извършване на дейности по събиране, съхранение и предварително третиране /балиране/ на неопасни отпадъци, вкл. отпадъци от опаковки, събиране и съхранение на отпадъци от строителство и събаряне с неопасен характер“ в имот № 29194.88.165 по кадастралната карта на с. Желю войвода, общ. Сливен. /Публикувано на 14.10.2021 г./
 • КОС-01-4889/11.10.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Газифициране на котелно помещение, изграждане на осветление за отглеждане на растения, оборудване на 3 броя хладилни агрегати, изграждане на климатична система, покривна фотоволтаична централа и закупуване на подемно-транспортно и технологично оборудване за нуждите на оранжерия” в имот с идентификатор  55484.7.283, землище на с. Партизанин, общ. Братя Даскалови. /Публикувано на 18.10.2021 г./
 • КОС-01-5391/12.10.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на система за капково напояване  и покривна фотоволтаична централа, закупуване на селскостопанска техника, видеонаблюдение и метеорологична станция”, в поземлен имот с идентификатор 66826.56.1, землище на с. Скобелево, общ. Павел баня. /Публикувано на 18.10.2021 г./
 • КОС-01-5436/13.10.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на 10 бр. жилищни сгради“ в имот № 38039.31.7 по кадастралната карта на с. Колена, общ. Стара Загора. /Публикувано на 25.10.2021 г./
 • КОС-01-5329/08.10.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на 12 бр. жилищни сгради“ в имот № 81387.13.5 по кадастралната карта на с. Чинтулово, общ. Сливен. /Публикувано на 25.10.2021 г./
 • КОС-01-4978/24.09.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на система за капково напояване на бадемова градина“ в имот № 38683.59.366 по кадастралната карта на с. Кортен, общ. Нова Загора.  /Публикувано на 03.11.2021 г./
 • КОС-01-5116/30.09.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Рибовъдно стопанство в яз. Пъстрен“ в имот № 59166.56.625 по кадастралната карта на с. Пъстрен, общ. Опан.  /Публикувано на 03.11.2021 г./
 • КОС-01-5126/30.09.2021 год. за инвестиционно предложение (ИП): „Обособяване на площадка за третиране на неопасни отпадъци от пластмаса“ в имот с идентификатор 67338.603.407 гр. Сливен. /Публикувано на 04.11.2021 г./
 • КОС-01-5912/10.10.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на  рибовъдна ферма за отглеждане на шаран в поликултура с растителноядни  и хищни видове риба” в язовир „Радево-юг”, находящ се в ПИ 61310.30.313 и 61310.30.503 по КККР на с. Радево, ПИ 24760.44.189, 24760.44.188 и 24760.44.186 по КККР на с. Дядово, общ. Нова Загора. /Публикувано на 16.11.2021 г./
 • КОС-01-5004/27.09.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на система за капково напояване на овощно насаждение“ в имот № 77030.23.8 по кадастралната карта на с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа. /Публикувано на 16.11.2021 г./
 • КОС-01-4986/24.09.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Засаждане на нови насаждения, изграждане на система за капково напояване, изграждане на метални халета, лека ограда и водохранилища“ в масив № 13 в землището на с. Злати войвода, масиви с № № 20, 17, и 62 в землището на с. Мечкарево, масив № 70 в землището на с. Селиминово, масив № 82 в землището на с. Струпец, масиви № № 83 и 84 в землището на с. Ковачите, общ. Сливен; в масиви с № № 61, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 76, 78 и 82 в землището на с. Близнец и масиви с № № 27, 39, 44, 56, 90, 91, 92, 97, 106, 108 и 114 в землището на с. Червенаково, общ. Твърдица.  /Публикувано на 16.11.2021г./
 • КОС-01-5083(2)/28.09.2021 год. Уведомление за инвестиционно предложение  „Изграждане на система за капково напояване на царевица в землището на гр. Ямбол и напояване чрез дъждуване на царевица в землището на с. Безмер, общ. Тунджа. /Публикувано на 17.11.2021 г./
 • КОС-01-5433/12.11.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Обособяване на площадка за третиране (компостиране) на биоразградими отпадъци“ в имот № 87374.53.1002 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол. /Публикувано на 22.11.2021 г./
 • КОС-01-4987/24.09.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Засаждане на нови насаждения, изграждане на система за капково напояване, изграждане на метални халета, лека ограда и водохранилища“ в имоти с № № 35660.12.12, 35660.12.66, 35660.12.70, 35660.12.68, 35660.12.67 и 35660.12.73 по кадастралната карта на с. Камен, имоти с № № 47980.14.13, 47980.19.122, 47980.19.123, 47980.17.60 и 47980.35.46 по кадастралната карта на с. Мечкарево, имоти с № № 30990.14.83, 30990.14.122, 30990.14.70, 30990.14.43, 30990.14.44, 30990.14.35, 30990.14.38, 30990.15.15, 30990.15.26, 30990.15.27, 30990.15.28 и 30990.49.9 по кадастралната карта на с. Злати войвода, имоти с № № 37530.23.48, 37530.39.81, 37530.44.89, 37530.44.90, 37530.50.6, 37530.78.12, 37530.83.19, 37530.102.7, 37530.102.11, 37530.103.82 по кадастралната карта на с. Ковачите, общ. Сливен и имот № 38683.15.890 по кадастралната карта на с. Кортен, общ. Нова Загора. /Публикувано на 22.11.2021 г./

--------------

 • КОС-01-5966/12.11.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за временно съхранение и предварително третиране на ИУМПС и продажба на резервни части“ в имот № 30870.80.3 по кадастралната карта на с. Зимница, общ. Мъглиж. /Публикувано на 25.11.2021 г./
 • КОС-01-6048/17.11.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Извършване на текущ ремонт и вътрешно преустройство на бивша почивна станция и монтаж на подземен резервоар за пропан-бутан, към съществуващо котелно помещение”, в поземлен имот с идентификатор 67338. 03.141,  местност „Карандила”, гр. Сливен. /Публикувано на 29.11.2021 г./
 • КОС-01-6218/25.11.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на предприятие за преработка на сурово мляко и производство на млечни продукти” в УПИ IX-417, кв. 62, с. Винарово, общ. Чирпан. /Публикувано на 30.11.2021 г./
 • КОС-01-6117/19.11.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Експлоатация на три броя котли на твърдо гориво, чрез оползотворяване на генерираната от производствената дейност слънчогледова люспа (биомаса), с цел осигуряване на съоръженията на площадката с технологична пара” в поземлен имот с идентификатор 68850.523.99, гр. Стара Загора. /Публикувано на 01.12.2021 г./
 • КОС-01-6189/24.11.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на търговски център „Ритейл Парк“ в УПИ III, кв. 674 и УПИ II, кв. 673 по плана на гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 01.12.2021 г./
 • КОС-01-6030/16.11.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Пълно оползотворяване на производствения отпадък, класифициран с код и наименование 03 01 05 „трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири“ в № 68850.522.5201 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. /Публикувано на 01.12.2021 г./
 • КОС-01-5391/12.10.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на система за капково напояване и покривна фотоволтаична централа, закупуване на селскостопанска техника, видеонаблюдение и метеорологична станция”, в поземлен имот с идентификатор 66826.56.1, землище на с. Скобелево, общ. Павел баня. /Публикувано на 06.12.2021 г./
 • КОС-01-6027/16.11.2021 год. за инвестиционно предложение (ИП): „Организиране на площадка за приемане и третиране на неопасни утайки, зелени и други биоразградими отпадъци“ в имот с идентификатор 87374.42.975, територията на завод „Ямболен“ гр. Ямбол. /Публикувано на 08.12.2021 г./
 • КОС-01-6407/03.12.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за производство на компост от биоразградими отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 18280.39.923, гр. Гълъбово. /Публикувано на 09.12.2021 г./
 • КОС-01-4696/10.09.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Производство на топло и студенолюбиви риби във водите на съществуващ язовир“ в имот № 38039.200.133 по кадастралната карта на с. Колена, общ. Стара Загора. /Публикувано на 13.12.2021 г./
 • КОС-01-6526/08.12.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” в поземлен имот с идентификатор 68850.522.5301, гр. Стара Загора. /Публикувано на 15.12.2021 г./
 • КОС-01-6626/13.12.2021 год. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за компостиране на биоразградими отпадъци с растителен произход“ в имот с идентификатор 18157.112.375 по КККР на гр. Гурково. /Публикувано на 23.12.2021 г./
 • КОС-01-6145/22.11.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Извършване на дейности по събиране, временно съхраняване, предварително третиране и рециклиране на отпадъци“ в имот № 87031.503.717 по кадастралната карта на с. Ябланово, общ. Котел. /Публикувано на  23.12.2021 г./
 • КОС-01-6659/15.12.2021 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на жилищни сгради“ в имот № 35028.22.9 по кадастралната карта на с. Кабиле, общ. Тунджа. /Публикувано на  23.12.2021 г./