ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Решения по ОВОС

Публикувано на 25.01.2023 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА № 1- 1/2023 г. инвестиционно предложение: „Разширение и модернизация на действаща инсталация за производство на смоли” в УПИ Ш-501, 503, 504 в кв. 76 и поземлен имот с идентификатор 16924.29.18 с. Горно Сахране, общ. Павел баня.

Публикувано на 18.04.2022 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА№ 1- 1/2022 г. инвестиционно предложение: „Разширение на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки“ в имот № 07613.75.440 по кадастралната карта на с. Бяла, общ. Сливен.
РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА№ 2- 1/2022 г. инвестиционно предложение: „Разширение на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки” в поземлен имот с идентификатор 67338.162.4, гр. Сливен

Публикувано на 11.02.2020 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА№ 1- 1/2020 г. инвестиционно предложение:  „Изграждане на технологичен комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители, спирт ” в поземлен имот № 024023 землището на с. Мамарчево, общ. Болярово.

Публикувано на 15.11.2019 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА№ 4- 3/2019 г. инвестиционно предложение:Осъществяването на инвестиционно предложение: Добив и преработка на строителни материали от находище „Сепеджик”, в землищата на гр. Павел баня и с. Виден, общ. Павел баня.

Публикувано на 30.08.2019 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА№ 2- 2/2019 г. инвестиционно предложение:Осъществяването на инвестиционно предложение: „Разширение на птицеферма за стокови кокошки носачки" в поземлен имот № 020017 в землището на с. Панаретовци, общ. Сливен.
РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА№ 3- 2/2019 г. инвестиционно предложение:Осъществяването на инвестиционно предложение: „Добив на подземни богатства -строителни материали /пясъци/, от находище „Окопите”, разположено в землището на с. Окоп, общ. Тунджа.

Публикувано на 20.06.2017 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА№ 3- 3/2017 г. инвестиционно предложение:Осъществяването на инвестиционно предложение: „Разработване на находище на строителни материали- пясъци и чакъли - „Мечта”, в землищата на с. Кънчево и с. Черганово, община Казанлък.”

Публикувано на 19.07.2016 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА№ 6 - 4/2016 г. инвестиционно предложение: Добив на индустриални минерали-габродиоритови порфирити и базалти от площ „Болярка“, находище „Болярка“ в землището на с. Малко Шарково, общ. Болярово.