ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Решения по ОВОС

Публикувано на 18.04.2022 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА№ 1- 1/2022 г. инвестиционно предложение: „Разширение на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки“ в имот № 07613.75.440 по кадастралната карта на с. Бяла, общ. Сливен.
РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА№ 2- 1/2022 г. инвестиционно предложение: „Разширение на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки” в поземлен имот с идентификатор 67338.162.4, гр. Сливен

Публикувано на 11.02.2020 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА№ 1- 1/2020 г. инвестиционно предложение:  „Изграждане на технологичен комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители, спирт ” в поземлен имот № 024023 землището на с. Мамарчево, общ. Болярово.

Публикувано на 15.11.2019 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА№ 4- 3/2019 г. инвестиционно предложение:Осъществяването на инвестиционно предложение: Добив и преработка на строителни материали от находище „Сепеджик”, в землищата на гр. Павел баня и с. Виден, общ. Павел баня.

Публикувано на 30.08.2019 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА№ 2- 2/2019 г. инвестиционно предложение:Осъществяването на инвестиционно предложение: „Разширение на птицеферма за стокови кокошки носачки" в поземлен имот № 020017 в землището на с. Панаретовци, общ. Сливен.
РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА№ 3- 2/2019 г. инвестиционно предложение:Осъществяването на инвестиционно предложение: „Добив на подземни богатства -строителни материали /пясъци/, от находище „Окопите”, разположено в землището на с. Окоп, общ. Тунджа.

Публикувано на 20.06.2017 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА№ 3- 3/2017 г. инвестиционно предложение:Осъществяването на инвестиционно предложение: „Разработване на находище на строителни материали- пясъци и чакъли - „Мечта”, в землищата на с. Кънчево и с. Черганово, община Казанлък.”

Публикувано на 19.07.2016 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА№ 6 - 4/2016 г. инвестиционно предложение: Добив на индустриални минерали -габродиоритови порфирити и базалти от площ „Болярка“, находище „Болярка“ в землището на с. Малко Шарково, общ. Болярово.
 

Публикувано на 30.03.2016 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА№ 4 - 2/2016 г. инвестиционно предложение: „Разработване на находище за метални полезни изкопаеми „Прохорово“ по открит способ и транспортиране до обогатителна фабрика“, разположено в землищата на селата Межда, Бояджик и Златари, общ. Тунджа и с. Прохорово, общ. Нова Загора.