ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2023 година

Съобщения по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционни предложения:

 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец“ в УПИ1-442, кв. 32 по плана на с. Могилово, общ. Чирпан. /Публикувано на 11.01.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води и локално пречиствателно съоръжение-каломаслоуловител” в поземлен имот с идентификатор 53134.515.170, землище на с. Обручище, общ. Гълъбово. /Публикувано на 13.01.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Разширяване на дейността на съществуваща площадка, е включване на дейности по съхранение и предварително третиране на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отпадъци от преработване на месо, риба и други хранителни продукти от животински произход, отпадъци от отработени масла и ткстилни влакна, отпадъци от опаковки и излезли от употреба гуми, обемни отпадъци, отпадъци от хартия и картон“ в имот № 29194.88.165 по кадастралната карта на с. Желю войвода, общ. Сливен. /Публикувано на 20.01.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на бункерна помпена станция с черпателен резервоар и комуникационен стълб в Клетка 4 на територията на СДО-Депо „Дряново”, поземлени имоти с идентификатори 53134.84.605 и 53134.84.257, землище на с. Обручище, общ. Гълъбово. /Публикувано на 25.01.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали и негодни за употреба батерии и акумулатори“ в имот с идентификатор 27382.500.9842 в гр. Елхово. /Публикувано на 02.02.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Планирани промени в работата на инсталация с Комплексно разрешително /Инсталация за производство на суспензионен полиметилметакрилат/”, находяща се в поземлен имот с идентификатор 77476.507.191, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора. /Публикувано на 02.02.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на млекопреработвателно предприятие”, в поземлен имот с идентификатор 30119.85.4, с. Загоре, общ. Стара Загора. /Публикувано на 15.02.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Обособяване на участък за компостиране на разделно събрани зелени и дървесни отпадъци на съществуваща площадка № 1-Инсталация за предварително третиране на смесени битови и разделно събрани отпадъци” в УПИ1-302, землище на с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа. /Публикувано на 27.02.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“ в У ПИ ХИ-458, кв. 62 по плана на с. Окоп, общ. Тунджа. /Публикувано на 27.02.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Предприятие за преработка, съхранение в хладилен сектор и търговия с жива, охладена, замразена риба и рибни продукти и изграждане на фотоволтаична инсталация“ в имот № 67338.601.56 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 27.02.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз /царевични стебла и друга биомаса/” в имот № 67338.603.61 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 27.02.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на допълнителни производствени съоръжения и реконструкция на съществуващи обекти към инсталацията за производство на експлозиви и въвеждане на нови технологични линии на площадката на Завод 3 на „Арсенал” АД”, поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землище на гр. Казанлък./Публикувано на 08.03.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Допълване на кодове и дейности с отпадъци на действащи площадки“ в имот № 87374.518.118 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол и имот № 67338.605.323 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 15.03.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на тревни площи и декоративна растителност)“ в имот с идентификатор 68850.521.1657 в гр. Стара Загора. /Публикувано на 15.03.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор, довеждащ водопровод и довеждащ път” в поземлени имоти с идентификатори 18280.1.816, 18280.222.387, 18280.222.312, 18280.223.376, 18280.223.707, 18280.222.388, 18280.223.807, 18280.223.1, 18280.223.812, 18280.221.808, 18280.223.3, 18280.223.4, 18280.223.5, 18280.227.720 в землището на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово. /Публикувано на 16.03.2023 г./ 
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  “Изграждане жилищни сгради“ в имот с идентификатор 70202.32.23 в землището на с. Сулица, общ. Стара Загора. /Публикувано на 16.03.2023 г./ 
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Частично измененние на ОУП на общ. Павел баня и изграждане на ваканционно селище” в имоти с № № 55021.4.35, 55021.4.36, 55021.4.38, 55021.6.1, 55021.7.5, 55021.7.6,55021.7.7,55021.171.35, 55021.171.36, 55021.171.42, 55021.171.43, 55021.171.44, 55021.171.45, 55021.171.46, 55021.171.47 и 55021.171.48 по кадастралната карта на гр. Павел баня, общ. Павел баня. /Публикувано на 23.03.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на инсталация за производство на котелно гориво от изходна суровина - нефт“ в УПИ 1-67, кв. 6 по плана на гр. Чирпан. /Публикувано на 23.03.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на система за охлаждане с въздушноохлаждаеми водоохлаждащи агрегати и подмяна на трансформатор 0,72/0,4 kV в съществуващо БКТП“ в УПИ II-14 кв.502 по плана на с. Обручище, общ. Гълъбово. /Публикувано на 31.03.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на мобилна мандра за производство на бяло саламурено сирене”, в поземлен имот с идентификатор 56825.27.5, с. Плоска могила, общ. Стара Загора./Публикувано на 10.04.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Отглеждане на риба в язовир „Радево север“ в имоти с № № 61310.14.97 и 63310.14.99 по кадастралната карта на с. Радево, общ. Нова Загора. /Публикувано на 27.04.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Доставка и монтаж на модулни обекти за преработка на животинска продукция (кланичен пункт) с пречиствателно съоръжение към тях и поставяне на автономна фотоволтаична централа“ в имот № 83106.501.890 по кадастралната карта на с. Шейново, общ. Казанлък.  /Публикувано на 03.05.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на база за съхранение и ремонт на селскостопанска техника и водовземно съоръжение” в поземлен имот № 68850.201.28, гр. Стара Загора. /Публикувано на 05.05.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Полуинтензивно отглеждане на шаран в съществуващ водоем за директна консумация в поликултура с растителноядни и хищни видове риби“ в язовир „Балджията“ в землището на с. Еленово, общ. Нова Загора. /Публикувано на 16.05.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фитнес зала и комплекс за спортни и развлекателни мероприятия“ в имот № 68850.213.1 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. /Публикувано на 25.05.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Вятърна електроцентрала от един вятърен генератор с мощност 3000 квт“ в имот с идентификатор 48787.11.303 в с. Могила, общ. Тунджа. /Публикувано на 25.05.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на два броя въздушни електропроводни отклонения 400 kV.“ За присъединяване на производител на електрическа енергия към преносната мрежа от съществуваща 400 k kV линия до ПИ 72240.23.364 в с. Тенево, общ. Тунджа. /Публикувано на 25.05.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Риборазвъждане в язовир „Кирилово” в землището на с. Кирилово, общ. Елхово, имот с номер 36909.63.1. /Публикувано на 25.05.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Добив на скално-облицовъчни материали от находище „Полето”, поземлен имот с идентификатор 47528.140.1 землище на с. Медвен, общ. Котел. /Публикувано на 25.05.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Кариера за добив на скалнооблицовъчни материали „Градец 2“ в землището на с. Градец, общ. Котел. /Публикувано на 25.05.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на паркинг, търговски павилиони, заведение за бързо хранене/кафе и малка оранжерия” в поземлен имот с идентификатор 40292.72.11, землище на с. Крън, общ. Казанлък. /Публикувано на 30.05.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), хартиени, пластмасови и стъклени отпадъци“ в имот № 81414.502.3419 по кадастралната карта нагр. Чирпан, общ. Чирпан. /Публикувано на 09.06.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на обор за 256 крави” в поземлен имот с идентификатор 38683.171.17, землище на с. Кортен, общ. Нова Загора. /Публикувано на 12.06.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на животновъден комплекс за отглеждане на 80 бр. крави и фотоволтаична централа с мощност до 1 MW“ в имот № 67338.101.42 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 13.06.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:“Изграждане на кравеферма за месодайни животни“ в имот с идентификатор 54016.25.26 в с. Оряховица, общ. Стара Загора. /Публикувано на 13.06.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Риборазвъждане в съществуващ язовир и рибарници“ в имоти с № 48101.15.177 и 48101.15.175 по кадастралната карта на с. Миладиновци и имоти с № № 40018.36.16, 40018.35.8, 40018.35.9, 40018.34.20, 40018.34.19, 40018.34.17, 40018.34.13 и 40018.34.18 по кадастралната карта на с. Крумово, общ. Тунджа. /Публикувано на 22.06.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Провеждане на технически експеримент за изпитване на съвместно изгаряне на лигнитни въглища и стандартизирано гориво от неопасни отпадъци“ в имоти с идентификатори 53134.502.13, 53134.503.217 и 53134.503.35 по КККР нас. Обручище, общ. Гълъбово. /Публикувано на 22.06.2023 г.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: “Изграждане на самостоятелни еднофамилни жилищни сгради и обществено обслужващи дейности“ в имот с идентификатор 62983.8.44 по КККР на с. Розово, общ. Казанлък. /Публикувано на 27.06.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Поставяне на зарядни станции за електрически превозни средства, изграждане на инфраструктура за освежаване и отдих и изграждане на собствен водоизточник“ в имот № 81414.143.55 по кадастралната карта на гр. Чирпан, общ. Чирпан. /Публикувано на 28.06.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Отглеждане на риба в съществуващ язовир“ в имот № 36395.58.197 по кадастралната карта на с. Караново, общ. Нова Загора. /Публикувано на 29.06.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Проектиране и изграждане па локално пречиствателно съоръжение (ЛПС) за пречистване на отпадъчни води от производство на живачен фулминат и отпадъчни води от обекти за работа със състав на база живачен фулминат” в имот № 49494.46.485 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж. /Публикувано на 29.06.2023 г./ 
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Поставяне на зарядни станции за електрически превозни средства, изграждане на инфраструктура за освежаване и отдих и изграждане на собствен водоизточник“ в имот № 81414.143.55 по кадастралната карта на гр. Чирпан, общ. Чирпан. /Публикувано на 29.06.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на капково напояване на съществуващи овощни градини и водоснабдяване от „Напотелни системи“ ЕАД в имоти с № № 18259.29.188, 18259.29.189, 18259.24.7 и 18259.26.60 по кадастралната карта на с. Гълъбинци. общ. Тунджа“. /Публикувано на 11.07.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Разширение на съществуваща кравеферма за отглеждане на 240 бр. млечни крави в имот № 04635.66.327 по кадастралната карта на с. Богданово с изграждане на животновъдна ферма с прилежащите към нея съоръжения, производствени и складови дейности за отглеждане на 240 бр. млечни крави в имоти с № № 04635.66.335 и 04635.66.299 по кадастралната карта на с. Богданово, общ. Нова Загора“.      /Публикувано на 12.07.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели - измиване на автомобили в автомивка, оросяване на зелени площи и изимиване на бетонови и асфалтови площадки“ в имот № 35167.506.29 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък. /Публикувано на 13.07.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели /измиване на автомобили в автомивка, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадки/” в поземлен имот с идентификатор 67338.601.45, землище на гр. Сливен. /Публикувано на 13.07.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с номинална генераторна мощност 5000 kW" в имот № 47603.302.2 по кадастралната карта на с. Медникарово, общ. Гълъбово.    /Публикувано на 14.07.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Разширение на производствената дейност чрез изграждане на нов производствен цех и монтаж на екструдерни линии за производство на каучукови профили“ в имот с идентификатор 68850.75.244 по КККР на гр. Стара Загора. /Публикувано на 27.07.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на Индустриален парк Раднево в УПИ II-320, Ш-З 18 и IV-319 , кв. 59 по плана за регулация на промишлена зона гр. Раднево“. /Публикувано на 02.08.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на търговски обект -магазини за храни и промишлени стоки, заведения за хранене, склад и паркинг за леки автомобили, автобуси и камиони, станция за зареждане на електромобили в имот с идентификатор 63344.118,684, местност „Гитенска вода“ по КККР на с. Рупките, общ. Чирпан“. /Публикувано на 02.08.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на Индустриален парк тип В - за високотехнологични производствени дейността в имот с идентификатор 35537.36.80 в землището на с. Калояново, общ. Сливен“. /Публикувано на 08.08.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение  „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) на територията на имот с идентификатор № 68850.522.9926, находящ се в област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, кв. Индустриален“. /Публикувано на 08.08.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение  „Основен ремонт (рехабилитация) на "Обходен път  Ямбол-запад и изграждане на нов пътен участък от Обходен път Ямбол-юг". Публикувано на 11.08.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение  „Изграждане на инсталация за феро и ферихлорид“ в поземлен имот № 87374.515.60, гр. Ямбол “. /Публикувано на 15.08.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение  „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) на територията на имот с идентификатор 68850.522,5229, УПИ 5210, кв.5, парцел П, находящ се в гр. Стара Загора, кв. Индустриален“. /Публикувано на 16.08.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение  „Изграждане на инсталация за феро и ферихлорид“ в поземлен имот № 87374.515.60, гр. Ямбол “. /Публикувано на 16.08.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение  „Изграждане на Склад № 9 за съхранение на пиротехнически състави“ в поземлен имот № 35167.1193, в землището на гр. Казанлък. /Публикувано на 21.08.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на част от производствен цех 1 - монтажен в технологично съвременен цех за бояджийско покритие върху метални детайли“ в УПИI - 67, кв.б по плана на гр, Чирпан. /Публикувано на 23.08.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на експлоатационен тръбен кладенец (БТК) за водоснабдяване за други цели - напояване на тревни площи“ в имот № 35167.502.3439 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък.  /Публикувано на 28.08.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение  „Риборазвъждане в язовир „Богданово“, землище на с. Богданово, общ. Нова Загора, поземлени имоти с идентификатори 04635.42.148, 04635.68.88, 04635.52.86 и 04635.52.84“. /Публикувано на 11.09.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение „Риборазвъждане в язовир в местността „Новият кладенец“, землище на с. Езеро, общ. Нова Загора, поземлен имот с идентификатор 27111.48.108“. /Публикувано на 11.09.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение   „Риборазвъждане в язовир „Христомитев кладенец“, землище на с. Питово, общ. Нова Загора, поземлен имот с идентификатор 56527.57.554“. /Публикувано на 11.09.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение „Изземване на наносни отложения (чакъл и пясък) от прилежащите земи на язовир Копринка“ в землището на с. Долно Сахране, общ. Павел баня. /Публикувано на 11.09.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 67338.834.63, кв. „Речица“, гр. Сливен. /Публикувано на 12.09.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение  „Изработване на Подробен устройствен план ПУП за поземлен имот с идентификатор 72165.632.2 в землището на гр. Твърдица за смяна предназначението на земята в чисто производствена зона с цел отреждането му за ветро-генераторен парк с приблизителна мощност 18 MW“. /Публикувано на 13.09.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение „Промяна в местоположението на изпускащо устройство (ИУ № 68) с източник миеща машина за обезмасляване MWR027 от Хале 1 в Хале 3“;
   „Изграждане на ново изпускащо устройство (ИУ № 70) за нова миялна машина за обезмасляване MWR040 в Хале 1“ в урегулиран поземлен имот с идентификатор 72240.38.615 по КККР на с. Тенево, общ. Тунджа. /Публикувано на 18.09.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда с помощни функции - склад“ в поземлен имот № 53134.84.605 по КККР на с. Обручище, общ. Гълъбово“. /Публикувано на 18.09.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение „Проект за изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ Х-за производствено-складова дейност, търговия и услуги в кв. 149 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона и разрешаване за изработване на проект за ПУП-Пдан за застрояване /ПЗ/ за новопроектираните УПИ Х-518Л89 /проектен идентификатор 87374.518.189/, УПИ XI-518.190 /проектен идентификатор 87374. 518.190/, УПИ ХП-518.6 /ПИ 87374.518.6/ и УПИ XIII /част от ПИ 87374.72.120/, образувани след изменението”. /Публикувано на 18.09.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение  „Изграждане на птицеферма за общо 38912 броя кокошки носачки“ в ПИ 23501.16.31 в землището но с. Дражево, общ. Тунджа.  /Публикувано на 03.10.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради“ в имот с идентификатор 35028.19.67 в землището на с. Кабиле, общ. Тунджа.  /Публикувано на 03.10.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на поливна система с капково напояване за 258 дка маслодайна роза“ в землището на с. Ягода, общ. Мъглиж. /Публикувано на 03.10.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение  „Изграждане на инсталация за оползотворяване на излезли от употреба гуми (ИУГ) чрез рециклиране посредством механично раздробяване“ в ПИ с идентификатор 81387.41.2 в землището на с. Чинтулово, общ. Сливен. /Публикувано на 10.10.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на пилотна водородна инсталация - система за производство на водород и електроенергия, както и зарядна станция за автобуси и камиони“ в имот с идентификатор 68850.522.5245 по КККР на гр. Стара Загора. /Публикувано на 10.10.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане и сертифициране на наземно вертолетно летище за медицински цели“ в УПИ IX-598, кв. 5241 по плана на гр. Стара Загора. /Публикувано на 24.10.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Екстензивно поликултурно отглеждане на топлолюбиви сладководни видове риби в язовир - публична общинска собственост, в поземлен имот с идентификатор 14725.58.260“ в землището на с. Генерал Тошево, общ. Тунджа“. /Публикувано на 03.11.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение „Свободно развъждане и отглеждане на риба в язовир „Кавака“ в поземлени имоти с идентификатори 27245.217.17, 27245.10.47 и 27245.10.46 по КККР нас. Еленово, общ. Нова Загора. /Публикувано на 03.11.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект чрез изградени съоръжения - р. Корудере, с цел капково напояване на трайни насаждения с площ 489,163 дка от масиви 20, 21, 22, 36, 37, 38, 48 и 49“ в землището на с. Скобелево, общ. Павел баня, обл. Стара Загора. /Публикувано на 16.11.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения - р. Корудере, с цел капково напояване на трайни насаждения с площ 260,462 дка от масиви 17 и 18 в землището на с. Скобелево, община Павел Баня, област Стара Загора.“ /Публикувано на 21.11.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения - р.Корудере, с цел капково напояване на трайни насаждения с площ 211,216 дка от масив 28 в землището на с. Скобелево, община Павел Баня, област Стара Загора. /Публикувано на 21.11.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение „Отглеждане на жива риба (шаран и толстолоб) в язовир „Гита“, местност „Саплии“, поземлен имот с идентификатор 14920.70.117 (стар номер 000117) с обща водна площ 377,994 дка в землището на с. Гита, общ. Чирпан, обл. Стара Загора“. /Публикувано на 21.11.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение „Риборазвъждане в съществуващ язовир“ в поземлен имот с идентификатор 66456.4.119 по кадастралната карта на с. Симеоново и поземлен имот с идентификатор 72240.19.64 по кадастралната карта на с. Тенево, общ. Тунджа, обл. Ямбол. /Публикувано на 21.11.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение „Засаждане, изграждане на нови лозови насаждения, реконструкция на съществуваща подпорна конструкция и изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения на обща площ 208.945 дка, винени сортове“, в землището на с. Кабиле (масиви 32, 27 и 10-172.492 дка) и с. Дражево (имот № 000261 -36,453 дка), общ. Тунджа, обл. Ямбол. /Публикувано на 21.11.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на пелети от дървесни отпадъци“ в имоти с идентификатори 67338.605.307, 67338.605.309Д и 67338.605.310.2 по КККР на гр. Сливен. /Публикувано на 24.11.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на автосервиз и сондажен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 77476.79.1 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора. /Публикувано на 24.11.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов Обект ЗЗА за изпълнение на технологична операция продухване на пироксилинови барути и изграждане на нов обект 159А с технологична линия за производство на заряди за артилерийски изстрели“ на площадката на Завод 3, в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землището на гр. Казанлък.  /Публикувано на 01.12.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на Подобект К 43а за производството на взриватели (минни, ракетни и аналогични) и сглобени единици за тях и изграждане на Подобект К 43б за организиране производството на монтажа на детонатори към взриватели неснарядени (минни, ракетни и аналогични) и опаковка“ в поземлен имот с идентификатор 49494.46.485, в землището на гр. Мъглиж. /Публикувано на 01.12.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на вятърна електроцентрала, състояща се от един вятърен генератор с мощност до 3000 kw“ в поземлен имот с идентификатор 43615.270.358, в землището на с. Леярово, общ. Стралджа, обл. Ямбол. /Публикувано на 04.12.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на вятърна електроцентрала, състояща се от един вятърен генератор с мощност до 3000 kw“ в поземлен имот с идентификатор 43615.290.434, в землището на с. Леярово, общ. Стралджа, обл. Ямбол. /Публикувано на 04.12.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на паркинг в поземлен имот с идентификатор 27382.500.9936 по кадастралните карти и кадастралния регистър на гр. Елхово, общ. Елхово“. /Публикувано на 07.12.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на вятърна електроцентрала, състояща се от един вятърен генератор с мощност до 3000 kw“ в поземлен имот с идентификатор 43615.363.360, в землището на с. Леярово, общ. Стралджа, обл. Ямбол. /Публикувано на 07.12.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозово насаждение с обща площ от 40.0530 ха“, в поземлени имоти с идентификатори: 16701.30.02, 16701.30.05, 16701.30.10, 16701.30.11, 16701.30.12 и 16701.30.13 в землището на село Горно Ботево, общ. Стара Загора. /Публикувано на 13.12.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Модернизация на цех за производство на плочи от дървесни частици и прилежащите му инсталации и съоръжения“ на площадката на дружеството „КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ“ АД в УПИ III-50, 503, 504 в кв. 76 и ПИ с идентификатор 16924.29.18 по плана на с. Горно Сахране, община Павел баня.  /Публикувано на 14.12.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на пречиствателна станция за пречистване на битови отпадъчни води от производствената дейност на дружеството „Петтас България“ АД“, в поземлен имот с идентификатор 87374.511.452 по КККР на гр. Ямбол. /Публикувано на 20.12.2023 г./