ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2023 година

Съобщения по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционни предложения:

 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец“ в УПИ1-442, кв. 32 по плана на с. Могилово, общ. Чирпан. /Публикувано на 11.01.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води и локално пречиствателно съоръжение-каломаслоуловител” в поземлен имот с идентификатор 53134.515.170, землище на с. Обручище, общ. Гълъбово. /Публикувано на 13.01.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Разширяване на дейността на съществуваща площадка, е включване на дейности по съхранение и предварително третиране на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отпадъци от преработване на месо, риба и други хранителни продукти от животински произход, отпадъци от отработени масла и ткстилни влакна, отпадъци от опаковки и излезли от употреба гуми, обемни отпадъци, отпадъци от хартия и картон“ в имот № 29194.88.165 по кадастралната карта на с. Желю войвода, общ. Сливен. /Публикувано на 20.01.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на бункерна помпена станция с черпателен резервоар и комуникационен стълб в Клетка 4 на територията на СДО-Депо „Дряново”, поземлени имоти с идентификатори 53134.84.605 и 53134.84.257, землище на с. Обручище, общ. Гълъбово. /Публикувано на 25.01.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали и негодни за употреба батерии и акумулатори“ в имот с идентификатор 27382.500.9842 в гр. Елхово. /Публикувано на 02.02.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Планирани промени в работата на инсталация с Комплексно разрешително /Инсталация за производство на суспензионен полиметилметакрилат/”, находяща се в поземлен имот с идентификатор 77476.507.191, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора. /Публикувано на 02.02.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на млекопреработвателно предприятие”, в поземлен имот с идентификатор 30119.85.4, с. Загоре, общ. Стара Загора. /Публикувано на 15.02.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Обособяване на участък за компостиране на разделно събрани зелени и дървесни отпадъци на съществуваща площадка № 1-Инсталация за предварително третиране на смесени битови и разделно събрани отпадъци” в УПИ1-302, землище на с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа. /Публикувано на 27.02.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“ в У ПИ ХИ-458, кв. 62 по плана на с. Окоп, общ. Тунджа. /Публикувано на 27.02.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Предприятие за преработка, съхранение в хладилен сектор и търговия с жива, охладена, замразена риба и рибни продукти и изграждане на фотоволтаична инсталация“ в имот № 67338.601.56 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 27.02.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз /царевични стебла и друга биомаса/” в имот № 67338.603.61 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 27.02.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на допълнителни производствени съоръжения и реконструкция на съществуващи обекти към инсталацията за производство на експлозиви и въвеждане на нови технологични линии на площадката на Завод 3 на „Арсенал” АД”, поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землище на гр. Казанлък./Публикувано на 08.03.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Допълване на кодове и дейности с отпадъци на действащи площадки“ в имот № 87374.518.118 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол и имот № 67338.605.323 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. /Публикувано на 15.03.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на тревни площи и декоративна растителност)“ в имот с идентификатор 68850.521.1657 в гр. Стара Загора. /Публикувано на 15.03.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор, довеждащ водопровод и довеждащ път” в поземлени имоти с идентификатори 18280.1.816, 18280.222.387, 18280.222.312, 18280.223.376, 18280.223.707, 18280.222.388, 18280.223.807, 18280.223.1, 18280.223.812, 18280.221.808, 18280.223.3, 18280.223.4, 18280.223.5, 18280.227.720 в землището на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово. /Публикувано на 16.03.2023 г./ 
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  “Изграждане жилищни сгради“ в имот с идентификатор 70202.32.23 в землището на с. Сулица, общ. Стара Загора. /Публикувано на 16.03.2023 г./ 
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Частично измененние на ОУП на общ. Павел баня и изграждане на ваканционно селище” в имоти с № № 55021.4.35, 55021.4.36, 55021.4.38, 55021.6.1, 55021.7.5, 55021.7.6,55021.7.7,55021.171.35, 55021.171.36, 55021.171.42, 55021.171.43, 55021.171.44, 55021.171.45, 55021.171.46, 55021.171.47 и 55021.171.48 по кадастралната карта на гр. Павел баня, общ. Павел баня. /Публикувано на 23.03.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на инсталация за производство на котелно гориво от изходна суровина - нефт“ в УПИ 1-67, кв. 6 по плана на гр. Чирпан. /Публикувано на 23.03.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на система за охлаждане с въздушноохлаждаеми водоохлаждащи агрегати и подмяна на трансформатор 0,72/0,4 kV в съществуващо БКТП“ в УПИ II-14 кв.502 по плана на с. Обручище, общ. Гълъбово. /Публикувано на 31.03.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Изграждане на мобилна мандра за производство на бяло саламурено сирене”, в поземлен имот с идентификатор 56825.27.5, с. Плоска могила, общ. Стара Загора./Публикувано на 10.04.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Отглеждане на риба в язовир „Радево север“ в имоти с № № 61310.14.97 и 63310.14.99 по кадастралната карта на с. Радево, общ. Нова Загора. /Публикувано на 27.04.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Доставка и монтаж на модулни обекти за преработка на животинска продукция (кланичен пункт) с пречиствателно съоръжение към тях и поставяне на автономна фотоволтаична централа“ в имот № 83106.501.890 по кадастралната карта на с. Шейново, общ. Казанлък.  /Публикувано на 03.05.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на база за съхранение и ремонт на селскостопанска техника и водовземно съоръжение” в поземлен имот № 68850.201.28, гр. Стара Загора. /Публикувано на 05.05.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Полуинтензивно отглеждане на шаран в съществуващ водоем за директна консумация в поликултура с растителноядни и хищни видове риби“ в язовир „Балджията“ в землището на с. Еленово, общ. Нова Загора. /Публикувано на 16.05.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на фитнес зала и комплекс за спортни и развлекателни мероприятия“ в имот № 68850.213.1 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. /Публикувано на 25.05.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Вятърна електроцентрала от един вятърен генератор с мощност 3000 квт“ в имот с идентификатор 48787.11.303 в с. Могила, общ. Тунджа. /Публикувано на 25.05.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на два броя въздушни електропроводни отклонения 400 kV.“ За присъединяване на производител на електрическа енергия към преносната мрежа от съществуваща 400 k kV линия до ПИ 72240.23.364 в с. Тенево, общ. Тунджа. /Публикувано на 25.05.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Риборазвъждане в язовир „Кирилово” в землището на с. Кирилово, общ. Елхово, имот с номер 36909.63.1. /Публикувано на 25.05.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  „Добив на скално-облицовъчни материали от находище „Полето”, поземлен имот с идентификатор 47528.140.1 землище на с. Медвен, общ. Котел. /Публикувано на 25.05.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Кариера за добив на скалнооблицовъчни материали „Градец 2“ в землището на с. Градец, общ. Котел. /Публикувано на 25.05.2023 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на паркинг, търговски павилиони, заведение за бързо хранене/кафе и малка оранжерия” в поземлен имот с идентификатор 40292.72.11, землище на с. Крън, общ. Казанлък. /Публикувано на 30.05.2023 г./