ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2022 година

Публикувано на 25.03.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 19 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение   „Обособяване на площадка за третиране на биоразградими отпадъци“ в имот № 87374.53.1002 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 22 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) за:  „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлени имоти с идентификатори 49494.608.3, 49494.608.4, 49494.607.1, 49494.607.2, 49494.607.3, 49494.607.6, 49494.606.8, 49494.606.9, 49494.605.13, 49494.610.308, 49494.608.312 и 49494.608.309, землище на гр. Мъглиж.

Публикувано на 18.03.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 18 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение   „Изграждане на жилищни сгради и транспортен достъп (второстепенна улица)“ в имот № 35028.22.9 по кадастралната карта на с. Кабиле, общ. Тунджа.

Публикувано на 11.03.2022 г.

​Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 7 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Организиране на площадка за приемане и третиране на неопасни утайки, зелени и други биоразградими отпадъци“ в имоти с идентификатори 87374.42.975 и 87374.515.20, територията на завод „Ямболен“ гр. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 16 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение  „Изграждане на инсталация за производство на компост от биоразградими отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 18280.39.923, гр. Гълъбово.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 17 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение  Реорганизация на работата в склад за съхранение на препарати за растителна защита(ПРЗ)“ в имот № 68850.526.542 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 21 - ЕО/2022 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „План за интегрирано развитие на община Гълъбово 2021-2027 г.”.

Публикувано на 04.03.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 15 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Изграждане на система за капково напояване на царевица в землището нагр. Ямбол и напояване чрез дъждуване на царевица в землището на с. Безмер, общ. Тунджа“.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 18 - ЕО/2022 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 67338.99.61 по кадастралната карта на град Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала”.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 20 - ЕО/2022 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 400 KWp” в поземлен имот с идентификатор 65303.17.21, землище на с. Самуилово, общ. Сливен.
 

Публикувано на 25.02.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 10 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Газифициране на котелно помещение, изграждане на осветление за отглеждане на растения, оборудване на 3 броя хладилни агрегати, изграждане на климатична система, покривна фотоволтаична централа и закупуване на подемно-транспортно и технологично оборудване за нуждите на оранжерия” в имот е идентификатор 55484.7.283, землище на с. Партизанин, общ. Братя Даскалови.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 11 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на шест броя жилищни сгради” в поземлени имоти с идентификатори 27499.181.4, 27499.181.55 и 27499.181.72 землище на с. Енина, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 12 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на-къщи за гости, паркинг и пътна връзка” в поземлен имот с идентификатор 00697.37.11, землище на с. Асен, общ. Павел баня.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 13 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части нови и втора употреба“ в имот № 30870.80.3 по кадастралната карта на с. Зимница, общ. Мъглиж.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 13 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди и производствено-складова база” в поземлен имот с идентификатор 67338.95.4, землище на гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 14 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на насаждения от култивирана шипка върху имоти с № № 69660.382.69, 69660.382.70, 69660.382.158 и 69660.382.159 по КККР на гр. Стралджа и закупуване на дъждовална инсталация за напояване на насаждения от маточина върху имоти с № № 69660.150.11, 69660.150.41,69660.150.51,69660.150,89, 69660.150.90, 69660.150.91, 69660.160.28,69660.150.93, 69660,240.76, 69660.240.77, 69660.240.84 и 69660,240.85 по КККР на гр. Стралджа, общ. Стралджа.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 15 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план — ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична централа., с мощност до 25 MWp“ в имот № 67338.92.43 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 16 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план - ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична централа, с мощност до 2,5 MWp“ в имот № 67338.77.41 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 17 - ЕО/2022 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост е предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на общ устройствен план на общ. Павел баня, изработване на подробен устройствен план - план за застрояване на имоти с идентификатори 14026.55.404, 14026.55.7, 14026.55.149, 14026.55.19, 14026.55.140, 14026.55.399, 14026.55.139, 14026.55.22, 14026.55.96, 14026.55.26, 14026.55.114, 14026.55.146, 14026.55.44, 14026.55.402, 14026.55.400, 14026.55.401, 14026.55.52, 14026.55.60, 14026.55.65, 14026.55.69, 14026.55.71 и 14026.55.148 в землище на с. Габарево, общ. Павел баня за изграждане на фотоволтаична електроцентрала и парцерални планове за ел. и ВиК захранване на 13 бр. поземлени имоти с идентификатори 14026.55.404, 14026.55.7, 14026.55.149, 14026.55.19, 14026.55.399, 14026.55.139, 14026.55.22, 14026.55.96, 14026.55.26, 14026.55.146, 14026.55.402, 14026.55.400 и 14026.55.401 в землището на с. Габарево, община Павел баня”.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 19 - ЕО/2022 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на общ устройствен план на община Павел баня за поземлен имот е идентификатор 16924.36.48 в землището на е. Горно Сахране, общ. Павел баня, изработване на подробен устройствен план - план за застрояване, парцеларни планове за ел. и ВиК захранване“.


 

Публикувано на 22.02.2022 г.

​Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 14 - EO/2022 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „План за интегрирано развитие на община Стара Загора за периода 2021-2027 г.”

Публикувано на 14.02.2022 г.

​Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 8 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Създаване на около 350 дка трайни насаждения овошки от синя слива и смокиня, изграждане на резервоар и система за капково напояване“ в имоти с № № 66679.20.163 и 66679.20.165 по кадастралната карта на с. Ситово, общ. Болярово.
​Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 12 - EO/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1 MWp” в поземлен имот с идентификатор 72165.237.3, землище на гр. Твърдица.