ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година

Публикувано на 22.12.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 89 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за третиране на неопасни отпадъци от пластмаса“ в имот с идентификатор 67338.603.407 гр, Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 90 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „„Извършване на дейности по събиране, съхраняване и предварително третиране (балиране) на отпадъци от опаковки и събиране и съхраняване на отпадъци от строителство и събаряне, с неопасен характер“ в имот № 29194.88.165 по кадастралната карта на с. Желю войвода, общ. Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 57 - ЕО /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 35907.76.59 и 35907.76.87, землище на с. Каменово, общ. Нова Загора за „Изграждане на фотоволтаична централа, с мощност 1000 kW“ в имот № 81387.13.15 по кадастралната карта на с. Чинтулово, общ. Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 58 - ЕО /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: Подробен устройствен план-План за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с индикативна инсталирана мощност до 200 MW в поземлени имоти с идентификатори 78330.63.13, 78330.63,15, 78330.71,28, 78330.67.40 в землището на село Целина, 30819.47.592, 30819.47.593, 30819.47.594 в землището на село Зетьово и 31070.1.231, 31070.19.304, 31070.24.309, 31070.60.187 в землището на село Златна ливада, общ. Чирпан.

Публикувано на 17.12.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 53 - ЕО /2021 г. да не се извършва екологична оценка и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони зa Подробен устройствен пяан-План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 58501.57.12, землище на с. Пчела, общ. Елхово за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 35 MWp”.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 54 - ЕО /2021 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Програма за управление на отпадъците на община Нова Загора за периода 2021-2028 г.”
РЕШЕНИЕ № СЗ - 55 - ЕО /2021 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Програма за управление на отпадъците на община Стара Загора за периода 2021-2028 г.”
РЕШЕНИЕ № СЗ - 56 - ЕО /2021 г. да не се извършва eкологична oценка и oценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „План за интегрирано развитие на община Николаево за периода 2021-2027 г.”
РЕШЕНИЕ № СЗ - 88 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на селскостопанска сграда е покривна фотоволтаична централа, тръбен кладенец и система за капково напояване” в поземлени имоти с идентификатори 31276.104.53, 31276.104.55, 31276.103.8, 31276.103.9 и 31276.103.5. с. Змейово, общ. Стара Загора.

Публикувано на 13.12.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 52 - ЕО /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 35907.76.59 и 35907.76.87, землище на с. Каменово, общ. Нова Загора за „Изграждане на две фотоволтаични електроцентрали с инсталирана мощност 9995 KWp и 6000 KWp”.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 87 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на мотел с паркинг и заведение за бързо хранене” в поземлен имот с идентификатор 68850.65.24, землище на гр. Стара Загора.

Публикувано на 03.12.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 86 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Реконструкция и преустройство на съществуващ обор, с цел изграждане овцеферма за 320 броя животни” в поземлен имот с идентификатор 46658,141.4.1, с. Малко Тръново, общ. Чирпан.

Публикувано на 30.11.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 83 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Създаване на урбанизирана територия - разширение на кв. „Кирил и Методий“ за изграждане на жилища на малцинствената общност“ в имот № 81414.147.345 по кадастралната карта на гр. Чирпан, общ. Чирпан.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 84 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Изграждане на овцеферма“ в имот № 39030.35.19 по кадастралната карта на гр. Котел, общ. Котел.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 85 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Промяна предназначението на част от съществуваща сграда в малка пивоварна“ в УПИ V, кв. 8 по плана на с. Стара река, общ. Тунджа.

Публикувано на 25.11.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 81 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Изграждане на цех за производство и пакетиране на макарони и други тестени изделия, здравословни храни, протеинови барове, бисквити и др.” в поземлени имоти с идентификатори 87374.32.103, 87374.32.241 и 87374. 32.242 землище нагр. Ямбол.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 82 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Мобилна инсталация за създаване на почвообразуващ микс от технологични/техногенни, битови и природни отпадъци за рекултивация на отработени минни терени, кариери за инертни материали и депа за промишлени и битови отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 35420.12.31 землище на с. Калитиново, общ. Стара Загора.

Публикувано на 12.11.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 50 - ЕО /2021 г. да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план — ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлени имоти е идентификатори 49494.617.1, 49494.617.1, 49494.616.1, 49494.616.2, 49494.614.299, 49494.614.305, 49494.615.285, 49494.615.279, 49494.615.296, 49494.615.297, 49494.615.3, 49494.609.4, 49494.609.5 и 49494.609.7, землище на гр. Мъглиж.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 51 - ЕО /2021 г. да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план — ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлени имоти е идентификатори: 24342.14.35, 24342.14.37, 24342.14.36, 24342.14.34, 24342.14.33, 24342.14.32, 24342.14.29, 24342.14.6, 24342.14.65, 24342.13.56, 24342.13.3, 24342.13.1, 24342.11.81, 24342.11.80,  24342.11.79, 24342.11.78, 24342.11.16, 24342.10.100, 24342.10.99, 24342.10.98, 24342.10.97, 24342.10.93, 24342.10.92, 24342.10.90, 24342.10.80,24342.17.64, 24342.17.65, 24342.17.66, 24342.18.333, 24342.18.37, 24342.18.38, 24342.9.113, 24342.9.117, 24342.9.119, 24342.9.120, 24342.9.121, 24342.9.117, 24342.9.122, 24342.45.58, 24342.12.37,24342.12.38, 24342.12.39,  24342.13.59,  24342.13.23, 24342.13.57, 24342.13.58, 24342.13.60, 24342.13.61, 24342.13.62, 24342.13.63, 24342.13.66, 24342.13.67, 24342.13.69, 24342.13.70,24342.13.71, 24342.13.72, 24342.13.73,   24342.13.68, 24342.15.28, 24342.15.34, 24342.15.36,24342.15.61, 24342.15.62, 24342.15.82, 24342.15.83, 24342.15.84, 24342.15.86, 24342.15.87, 24342.15.88, 24342.15.89, 24342.15.90, 24342.15.91, 24342.15.92, 24342.15.93, 24342.16.16, 24342.16.22, 24342.16.23, землище на с. Дъбово, общ. Мъглиж.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 78 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Изземване на наносни отложения (чакъл и пясък) от прилежащите земи на яз. Копринка” в землището на с. Долно Сахране, общ, Павел баня.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 79 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Създаване на интензивни насаждения от череши, система за капково напояване и изграждане на конструкция за защита от градушки“ в имоти с идентификатори 67338.832.85, 67338.832.86, 67338.99.134, 67338.99.12 и 67338.99.46 в землището на гр. Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 80 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Създаване на интензивни насаждения от череши, система за капково напояване и изграждане на конструкция за защита от градушки“ в имот с идентификатор 67338.832.81 в землището на гр. Сливен.