ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2018 година

Публикувано на 12.09.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е за отказ за предварително изпълнение № СЗ-61-1-ПР/10.09.2018 г. за инвестиционно предложение:  
1. Замяна на част от използваното твърдо гориво – лигнитни въглища с биомаса, неопасни отпадъци и нефтошисти при експлоатацията на съществуващата горивна инсталация за производство на топлинна енергия, без промяна на разрешения капацитет от 510 MWth;
2. Изграждане на предкамерна скарна пещ за съвместно изгаряне на биомаса и неопасни отпадъци и оползотворяване на остатъците от изгарянето им; 
на „ТЕЦ към „Брикел” ЕАД в кв.502, УПИ I-1 землището на с. Обручище, общ. Гълъбово
3. Изграждане на нова инсталация за производство на топлина с топлоносител гореща вода, базирана на слънчеви тръбни панели на територията на имоти с идентификатор 53134.513.34; кв.513 УПИ XXXII-28 по ПУП на „Брикел“ЕАД;  кв.513 УПИ XXXIII-33  по ПУП на „Брикел“ЕАД и кв.513 УПИ XXXVII-41  по ПУП на „Брикел“ЕАД.

Публикувано на 18.05.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване № КОС – 01 – 459-ПРК/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на разширение на Ветропарк „Бяла” - изграждане на 41 броя ветрогенератори с мощност до 102,5 Mw с подстанция“ в землищата на селата Гавраилово, Бяла, Малко Чочовени и Голямо Чочовени, Община Сливен и отвеждащ Електропровод 110 Kv в землищата на селата Селиминово, Гавраилово, Бяла и Голямо Чочовени, Община Сливен
Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване № КОС – 01 – 2045-ПРК/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Отглеждане на трайни насаждения - сливова градина и туя“ в землището на гр. Мъглиж, с възложител „ИВА ГРИЙН“ ЕООД, гр. Стара Загора
Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване № КОС – 01 – 2126-ПРК/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка с инсталация за рециклиране и оползотворяване на неопасни отпадъци, чрез използването им, като строителни материали, както и като съставки в строителни материали и изделия“ в имот № 35420.12.31 по кадастралната карта на с. Калитиново, общ. Стара Загора

Публикувано на 27.04.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване № КОС – 01 – 32-ПРК/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на компостираща инсталация за третиране на разделно събрани зелени отпадъци и биоразградимата фракция от твърдите битови отпадъци в УПИ II 300 в землището на с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване № КОС – 01 – 1733-ПРК/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на системата за капково напояване на лозов масив в имоти с № № 37530.44.1000, 37530.44.39, 37530.44.40, 37530.44.41 и 37530.44.309 в землището на с. Ковачите, общ. Сливен.

Публикувано на 29.01.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване № КОС – 01 – 3020-ПРК/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Увеличаване на броя на пребиваващите ж.п. цистерни от 2 броя на 8 броя и два броя автоцистерни към „Складово стопанство за втечнен въглеводороден газ-пропан - бутан и техните смеси” в УПИ XI -1511, кв. 15 ,Индустрия” гр. Стара Загора

Публикувано на 26.01.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване № КОС – 01 – 4629-ПРК/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Рециклиране/оползотворяване на отпадък/технологичен брак” на територията на завод за производство на гипс в имоти с № 200147 и 000159 с. Ковачево, общ. Раднево.