Въздух

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Въздух

Дейности които извършва направление "Въздух":

1. Контролна дейност:

- Проверки / по график и по сигнал/ на източниците на атмосферни емисии и имисии, състояние на пречиствателните им съоръжения за отпадъчни газове, количеството емитирани вредности в атмосферния въздух, по изпълнението на дадени предписания/;
- Проверки по сигнали и жалби на граждани;
- Проверки по приложение на ПМС № 254/1999г., изм. и доп. с ПМС 224/2002г. и Наредбата за контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой.
- Съставяне на констативни протоколи за извършените проверки;
- Съставяне на актовете на нарушителите на екологичното законодателство в областта на ОЧВ.
- Изготвяне на справки - предложения за налагане на имуществени санкции по реда на Наредбата за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми;
- Издаване на предписания и проверки по изпълнението им;
- Участие в работни групи и семинари за обучение по проблемите на атмосферния въздух;
- Изготвяне справки и отчети свързани с опазване чистотата на атмосферния въздух.

2. Експертна дейност:

- Анализ на резултатите от измерванията на емисиите /концентрациите/ на вредни вещества, изпускани в атмосферата от неподвижни източници и на резултатите от контрола на качеството на атмосферния въздух.
- Инвентаризация и дисперсно моделиране на атмосферните емисии, оценка и управление качеството на атмосферния въздух.
- Участие в комисии, съвместни проверки с общини и други специализирани контролни органи.
- Съгласуване на общинските оперативни планове за действие, съгласно чл. 30 на ЗЧАВ.

В рамките на своята компетентност изпълнява и други задачи, възложени от директора или началника на отдела.

Изготвяне на:
- Становища за приватизация на обекти;
- Становища за екологичното състояние на обекти;
- Становища за държавно приемане на обекти и разрешаване ползването на строежите в РБългария;
- Становища по ДОВОС, на проекти и програми за РОУКАВ и участие в РЕЕС;
- Становища за внос на вещества, нарушаващи озоновия слой съгласно ПМС № 254 от 30.12.1999 г.
- Становища по съгласуване на заявления за КПКЗ;
-Становища по проекти за изменение и допълнение на законови и подзаконови нормативни актове, свързани с екологичното законодателство;