ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2024 година

Съобщения по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционни предложения:

 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Свободно отглеждане на риба в язовир Асеново - поземлен имот с идентификатор 00758.12.71, разположен в землището на с. Асеново, общ. Тунджа, обл. Ямбол“.  /Публикувано на 09.01.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на комбинирани велосипедни и пешеходни трасета с транспортна и рекреативна насоченост“ в град Ямбол.  /Публикувано на 09.01.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане на инсталация за производство елекрическа енергия“ в имот с идентификатор 46591.26,15 по КККР на с. Малко Кадиево, общ. Стара Загора.  /Публикувано на 02.02.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за извършване на „Рибовъдна дейност и спортен риболов в яз. „Раднево“ с идентификатори №№31293.20.26, 31293.11.78, 31293.11.75 по КККР на с. Знаменосец, № 61460.18.69 по КККР на гр. Раднево, № 20153.41.2 по КККР на гр. Раднево, № 20153.41.2 по КККР на с. Даскал Атанасово, общ. Раднево“.  /Публикувано на 02.02.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  „Разширение на цех за екстракция на етерично-маслени суровини и склад за разтворители“ в поземлен имот с идентификатор 22808.17.11, в землището на с. Долно Сахране, общ. Павел баня, обл. Стара Загора. /Публикувано на 02.02.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъден комплекс“ в поземлен имот с идентификатор 80532.8.74, местност „Черешите“, в землището на с. Черганово, общ. Казанлък. /Публикувано на 09.02.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за извършване на „Свободно развъждане и отглеждане на риба в язовир „Аидере“ в поземлен имот 51161.21.10 по КККР на с. Научене, общ. Нова Загора“. /Публикувано на 09.02.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на рибовъдно стопанство в имот № 000032 с. Чарган, общ. Тунджа, обл. Ямбол“. /Публикувано на 15.02.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 68850.516.61 по КККР на гр. Стара Загора. /Публикувано на 16.02.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 68850.509.3311 по КККР на гр. Стара Загора. /Публикувано на 16.02.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Свободно отглеждане на риба за консумация във водите на водоем (язовир)“ в поземлен имот с идентификатор 18157.101.825, в землището на гр. Гурково. /Публикувано на 20.02.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на Пътен възел „Кермен“ при приблизителен км 261 + 408 на АМ „Тракия“ (пресичане с път Ш-6601 „(о.п. Сливен-Нова Загора)-Речица-Кермен-Скалица)“. /Публикувано на 27.02.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на еднофамилни жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 38039.49.320, в землището на с. Колена, общ. Стара Загора. /Публикувано на 01.03.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Кариера за добив на скалнооблицовъчни материали „Градец 2“ в землището на с. Градец, общ. Котел. /Публикувано на 13.03.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности“ в имот с идентификатор 27499.501.2250 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък. /Публикувано на 13.03.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Добив на скално-облицовъчни материали - гранодиорити в находище „Гранитово“ в землището на с. Гранитово, общ. Елхово. /Публикувано на 14.03.2024 г./
 • Уведомление за изготвяне на план/програма изменение на ОУП на общ. Тунджа и изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за имот 35028.14.118 в землището на с. Кабиле, общ. Тунджа. /Публикувано на 28.03.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Преустройство на склад за зърнени храни в птицеферма“ в УПИ I - скл. на ЗХ с. Свобода, общ. Чирпан. /Публикувано на 28.03.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Свободно развъждане и отглеждане на риба и аквакултури по площта на язовир „Чокоба“ в поземлен имот 81534.17.65“ по КККР на с. Чокоба, общ. Сливен. /Публикувано на 02.04.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за  „Водовземане от подземни води, чрез ново съоръжение - тръбен кладенец за задоволяване на поливни нужди и захранване на водните елементи, предвидени в двора на ГПЧЕ „Ромен Ролан“ в ПИ 68850.515.65 на гр. Стара Загора.“ /Публикувано на 10.04.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води, чрез ново съоръжение - тръбен кладенец за задоволяване на поливни нужди и захранване на водните елементи, предвидени в двора на детска ясла № 1 в ПИ 68850.513.423 по КККР на гр. Стара Загора.“ /Публикувано на 10.04.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов обор за телета до (3) тримесечна възраст с капацитет до 75 места с приемна зона за временно съхранение на оборски тор в поземлен имот N° 15206.1.757“, с. Глуфишево, община Сливен. /Публикувано на 10.04.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение – тръбен кладенец за задоволяване на поливни нужди и захранване на водните елементи, предвидени в двора на детска ясла № 13“ в поземлен имот с идентификатор 68850.524.350 по КККР на гр. Стара Загора.  /Публикувано на 19.04.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда с офиси, обслужващи помещения и сондажен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 35167.19.6 в землището на гр. Казанлък. /Публикувано на 19.04.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за компостиране“ в имот с идентификатор 69208.140.53 по КККР на с. Стефан Караджово, община Болярово. /Публикувано на 19.04.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на земеделски култури“ в поземлен имот с идентификатор 61460.50.1 по КККР на гр. Раднево. /Публикувано на 19.04.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуващ цех за машиностроене с идентификатор 81414.501.67.50 по КККР на гр. Чирпан и разширение на леярна за черни метали“ в УПИ I-67, кв. 6 по плана на гр. Чирпан, обл. Стара Загора. /Публикувано на 19.04.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за “Обособяване на участък за производство на компост от разделно събрани зелени, дървесни и биоразградими отпадъци на съществуваща площадка за предварително третиране на строителни отпадъци“ в имот с идентификатор 87374.519.92 по КККР на гр. Ямбол.  /Публикувано на 19.04.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) агломерация Гълъбово в ПИ с идентификатор 18280.1.816 и довеждаща инфраструктура“ в община Гълъбово, област Стара Загора.  /Публикувано на 24.04.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на производствена сграда за зеленчукови и плодови консерви“ в имот с идентификатор № 77476.184.2 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора.  /Публикувано на 26.04.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Разполагане на-мобилна инсталация за обезвреждане на отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване“ в имот с идентификатор № 69794.57.1 по КККР на с. Стрелец, общ. Стара Загора.  /Публикувано на 26.04.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на самостоятелни еднофамилни жилищни сгради“ в поземлени имоти с идентификатори 52252.5.22, 52252.5.23 и 52252.5.24 и УПИ П-15, по плана на с. Ново село, общ. Стара Загора. /Публикувано на 14.05.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение с анаеробно стъпало за дълбочинна преработка на измивните води, битови води, цвик и суроватка и производство на биогаз към млекопреработвателно предприятие „МИНЧЕВИ“ ЕООД, парцел 36, кв. 79, с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен.“ /Публикувано на 14.05.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Изграждане на цех за производство на карамелени мюсли и кек барове със и без шоколадово покритие в ПИ 77476.1.40 в село Хрищени. /Публикувано на 15.05.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищни сгради с поземлен имот № 04738.58.69“, находящ се в землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора. /Публикувано на 16.05.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Производство на анаеробен компост природен газ на територията на „Оранжерии Сливен“ в ПИ 67338.709.18 по КККР на гр. Сливен. /Публикувано на 16.05.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)" на територията на поземлени имоти с идентификатори 67338.855.119 и 67338.855.120, находящи се в гр. Сливен.  /Публикувано на 20.05.2024 г./
 • Уведомлениe за инвестиционно предложение за "Изграждане на инсталация за рециклиране  и пулвелизиране на каучукови продукти находящ се УПИ 1,кв.3" по кадастралната карта на с.Горно Ботево.  /Публикувано на 23.05.2024 г./
 • Уведомлениe за инвестиционно предложение за изработване  на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и парцеларни планове за поземлен имот с идентификатор 66826.54.9919 в землището на с. Скобелево, общ. Павел баня. /Публикувано на 28.05.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Свободно отглеждане на риба“ в язовир, представляващ поземлен имот с идентификатор 05863.36.100 по КККР на с. Ботево, общ. Тунджа. /Публикувано на 06.06.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Свободно отглеждане на риба в язовир, представляващ поземлен имот с идентификатор 48101.27.185" по КККР на с. Миладиновци, община Тунджа. /Публикувано на 06.06.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на предприятие за високотехнологично производство на протеини" в имот с идентификатор 68850.161.648 по КККР на гр.Стара Загора. /Публикувано на 06.06.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за "Разширяване на съществуваща площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от ИУМПС, ОЧЦМ, НУБА и ИУЕЕО" на територията на поземлени имоти с идентификатори 68850.526.939, 68850.526.942, 68850.526.943 и 68850.526.1652, находящи се в кв. Голиш, гр. Стара Загора. /Публикувано на 06.06.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за "Обособяване на площадка за третиране на излезли от употреба гуми" в  имот с идентификатор 27382.500.2141 по КККР на гр.Елхово. /Публикувано на 06.06.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за "Изменение и разширение на съществуваща Площадка №1 за третиране на отпадъци", находяща се в поземлен имот с идентификатор  68850.517.1046, кв. "Голиш" по плана на гр. Стара Загора. /Публикувано на 11.06.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на складове за търговия с хранителни продукти и стоки, производствено хале за съхранение на доставена и готова продукция, кафе-аперитив, заведение с кухня за бързо хранене и обособяване на самостоятелни паркинги за леки и товарни автомобили" в поземлен имот с идентификатор 87374.516.39 по плана на гр. Ямбол.  /Публикувано на 11.06.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за  събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) на територията на имот с идентификатор № 87374.26.27, гр. Ямбол, общ. Ямбол, местност „Маслака“. /Публикувано на 13.06.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за  събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) на територията на имоти с идентификатор 10776.13.61, по КККР на с. Веселиново, общ. Тунджа местност „До село". /Публикувано на 13.06.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“, находища се на територията на поземлен имот с идентификатор № 69660.501.4477 по КККР на гр. Стралджа.  /Публикувано на 14.06.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Предприятие за преработка на плодове в УПИ VII-44 в кв. 7“, в землището на с. Габарево, общ. Павел Баня, обл. Стара Загора.  /Публикувано на 14.06.2024 г./
 • Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“ в поземлен имот с идентификатор 46417.120.21, в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора.  /Публикувано на 14.06.2024 г./