ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2023 година

Публикувано на 29.12.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 65 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на индустриален парк тип Б - за високотехнологични производствени дейности в имот с идентификатор 35537.36.80 в землището на с. Калояново, общ. Сливен.

Публикувано на 21.12.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 64 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на обекти, предназначени за производствено- складова дейност, търговия, услуги, фотоволтаична централа, соларни системи за производство на електроенергия, обществен паркинг и комплексно-обществено обслужване“ в УПИ X, кв. 149 по плана на гр. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 87 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за частично изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на жилищна сграда в имоти с идентификатори 68850.501.308 и 68850.501.455 по КККР на гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 88 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ II- 320, Ш-З 18 и IV-319 в кв. 59 по Плана за регулация на промишлена зона гр. Раднево (ПИ с идентификатори 61460.506.318, 61460.506.319, 61460.506.320, 61460.506.24, 61460.506.25 и 61460.506.26) и план за застрояване на новообразувани квартали 62,63,64,65,66 и 67 и съответни УПИ към тях- УПИ 1-329 в кв. 62, УПИ 1-330, П-331, Ш-332, IV-333, V-25,26,334, VI-335, VII- 336, VIII-337, IX-338 и X-24 в кв. 63, УПИ 1-341 в кв. 64, УПИ 1-339 и II-340 в кв. 65, УПИ 1-342 и Ш-З43 в кв, 66, УПИ 1-344, П-З 18, Ш-345, IV-346/V-347 и VI-348 в кв. 67.

Публикувано на 20.12.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 63 - ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Отглеждане на сладководни видове риба в язовир „Радево север“, в поземлени имоти с идентификатори 61310.14.97 и 61310.14.99 по КККР на с. Радево, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 86 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изменение на Общ устройствен план на община Нова Загора за обхвата на ПИ 02734.45,1, изработване на ПУП - ПЗ за ПИ 02734.45.1, землище на с. Баня, община Нова Загора, промяна предназначението на имота от земеделски в имот „За фотоволтаична електроцентрала“.

Публикувано на 15.12.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 62 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски обект - магазини за храни и промишлени стоки, заведения за хранене, склад и паркинг за леки автомобили, автобуси и камиони, станция за зареждане на електромобили“ в поземлен имот с идентификатор 63344.118.684, местност „Гитенска вода“ с. Рупките, общ. Чирпан.

Публикувано на 08.12.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 60 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за общо 38 912 броя кокошки носачки” в поземлен имот с идентификатор 23501.16.31, с. Дражево, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 61 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец за поливни нужди и захранване на водните елементи, предвидени в парковата среда“ в поземлен имот с идентификатор 68850.515.172 по КККР на гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 80 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изработване на подробен устройствен план - план за застрояване (ГТУП-ПЗ) за поземлен имот с № 15944.235.35 за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, находящ се в землището на гр. Шивачево, общ. Твърдица“.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 81 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Частична промяна на Общ устройствен план (ОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 44687.37.23, местност „Глуханя“, землище с. Люляк, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 82 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 70202.77.13, местност „Пчелина“, землище с. Сулица, общ. Стара Загора“.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 83 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Частична промяна на Общ устройствен план (ОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 58743.106.15, местност „Стаев трап“, землище с. Пряпорец, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 84 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) и изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на община Стара Загора за имот с идентификатор 38039.28.23, в землище на с. Колена, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 85 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изработване на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с № 77476.175.87 за изграждане на фотоволтаична електроцентрала до 2 MW, в землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора“.

Публикувано на 01.12.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 57 - ПР/2023 г.  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“ в имот с идентификатор 68850.522.5229 (УПИ 5210; кв.5, парцел II) гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“. 
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 58 - ПР/2023 г.  да се извърши оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на вятърна електроцентрала, състояща се от един вятърен генератор с мощност 3000 kW“ в имот с идентификатор 48787.11.303 в с. Могила, общ. Тунджа, обл. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 59 - ПР/2023 г.  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на самостоятелни еднофамилни жилищни сгради и обществено-обслужващи дейности” в поземлен имот с идентификатор 62983.8.44 по КККР на с. Розово, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 75 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изменение на Общ устройствен план на община Нова Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване(ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 02734.48.2 местност „Марашлъка“ в землището на с. Баня, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 76 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за частично изменение на общ устройствен план (ИОУП) на община Стара Загора в частта му за поземлени имоти с идентификатори 31276.82.1099, 31276.82.1100, 31276.82.12, 31276.85.9, 31276.85.362, в землището на с. Змейово, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 77 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка на частично изменение на Общ устройствен план (ИОУП) местности- „Трапа”, „Лагера“ и „Габровца“ по КККР на гр. Мъглиж, община Мъглиж.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 78 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „План за интегрирано развитие на община Нова Загора 2021- 2027 г.”
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 79 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изработване на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с № 67338.77.20 за инвестиционното намерение - изграждане на фотоволтаична централа в местност „Кютюклука“ в гр. Сливен“.
 

Публикувано на 24.11.2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 56 - ПР/2023 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на мобилна мандра за производство на бяло саламурено сирене", в поземлен имот с идентификатор 56825.27.5, в землището на с. Плоска могила, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 73 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изменение на общ устройствен план (ИОУП) на община Казанлък и изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 59.113, местност „Мостени камъни“ в землището на с. Розово, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 74 - EO/2023 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изменение на общ уетройствен план (ИОУП) на община Казанлък и изработване на Подробен уетройствен план - план за* застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 27499.17.3, местност „Кадежова чешма“ в землището на с. Енина, общ, Казанлък.