ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Съобщения за изтекло правно действие на Решения по ОВОС по чл 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС

Публикувано на 15.03.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАГУБА НА ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС № 4-4/07.07.2016 год.  НА ДИРЕКТОРА НА РИОСВ БУРГАС
На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Стара Загора СЪОБЩАВА за извършена проверка, относно правното действие на Решение по ОВОС № 4-4/07.07.2016 год. за инвестиционно предложение "Разработване на кариера за добив на скалнооблицовъчни материали "Градец-2", в землището на с. Градец, община Котел, област Сливен”на директора на РИОСВ Бургас.
Съгласно изискванията на чл. 99, ал. 12 от ЗООС, Решение по ОВОС № 4-4/07.07.2016 год. за инвестиционно предложение "Разработване на кариера за добив на скалнооблицовъчни материали "Градец-2", в землището на с. Градец, община Котел, област Сливен”на директора на РИОСВ Бургас.; с Възложител: „ЕСКАНА“ АД, гр. Варна е загубило правното си действие, за което е издадено писмо изх. № КОС-01-7974(1)/10.01.2023 г. на Директора на РИОСВ- Стара Загора.

Публикувано на 20.12.2022 г.

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАГУБА НА ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС № СЗ-25-ПР/2010 Г. 
На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Стара Загора СЪОБЩАВА за извършена проверка, относно правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на № СЗ-25-ПР/2010 год. за инвестиционно предложение „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа, изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води“ в имоти № 001122 и 000720 в землището на гр. Гурково.
Съгласно изискванията на чл. 99, ал. 12 от ЗООС, Решение за преценяване на необходимостта от извършване на № СЗ-25-ПР/2010 год. за инвестиционно предложение „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа, изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води“ в имоти № 001122 и 000720 в землището на гр. Гурково.; с Възложител: Община Гурково е загубило правното си действие, за което е издадено писмо изх. № КОС-01-7793(1)/20.12.2022 г. на Директора на РИОСВ- Стара Загора.

Публикувано на 11.10.2022 г.

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАГУБА НА ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС № 8-6 ОТ 19.12.2013 Г.
На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Стара Загора СЪОБЩАВА за извършена проверка, относно правното действие на Решение по ОВОС № 8-6 от 19.12.2013 г. на директора на РИОСВ-Стара Загора за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на кариери за добив на варовици и доломити в концесионна площ „Кереч Търла”, разположена в землището на с. Едрево, общ. Николаево и землищата на селата Оряховица и Братя Кунчеви, общ.Стара Загора“; Възложител: „АС-СТОУНС” ООД, гр.Пловдив.
На 03.10.2022 г. е извършена проверка на място на концесионната площ „Кереч търла“ и е съставен констативен протокол № 010411 от 03.10.2022 г. Проверката установява, че няма нарушени терени и наличи е на механизирана добивна техника. На обходения терен не установено извършването на добивни дейности. При проверката не е установена започнала експлоатация на кариерата.
Съгласно изискванията на чл. 99, ал. 12 от ЗООС, Решение по ОВОС № 8-6 от 19.12.2013 г. на директора на РИОСВ- Стара Загора за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на кариери за добив на варовици и доломити в концесионна площ „Кереч Търла”, разположена в землището на с. Едрево, общ.Николаево и землищата на селата Оряховица и Братя Кунчеви, общ.Стара Загора“; с Възложител: „АС-СТОУНС” ООД, гр.Пловдив. е загубило правното си действие, за което е издадено писмо изх. № РД-05-4643(24)/05.10.2022 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора.