ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2023 година

Публикувано на 05.06.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за имот с идентификатор 72165.362.29 в гр. Твърдица
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-2524(2)/31.05.2023 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за имот с идентификатор 72165.362.29 в гр. Твърдица“. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2524(2)/31.05.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изменение на общ устройствен план на общ. Нова Загора и изработване на ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори 02734.45.26 и 02734.46.22 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-3235(2)/01.06.2023 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на общ устройствен план на общ. Нова Загора и изработване на ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори 02734.45.26 и 02734.46.22 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора“.“. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3235(2)/01.06.2023 г.
 

Публикувано на 31.05.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на общ. Ямбол за имот № 87374.525.7 по кадастралнта карта на гр. Ямбол, с цел изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 3 MWp“.
Във връзка с постъпило искане от „Вип Прайс“ ООД, гр. Ямбол с вх. № КОС-01-3100(2)/29.05.2023 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на общ. Ямбол за имот № 87374.525.7 по кадастралнта карта на гр. Ямбол, с цел изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 3 MWp“, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3100(2)/29.05.2023 г.

Публикувано на 30.05.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Частично изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на община Казанлък и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/, с обхват поземлени имоти с идентификатори 38563.46.16, 38563.49.3, 38563.49.9, 38563.49.11, 38563.51.7,  38563.51.13, 38563.53.13, 38563.53.14, 38563.55.1, 38563.124.1, 38563.124.3, 38563.124.5, 38563.124.12, 38563.124.13, 38563.124.18, 38563.124.26, 38563.125.3, 38563.125.5, 38563.125.11, 38563.125.14, 38563.125.18, 38563.125.19, 38563.125.20, 8563.125.32, 38563.125.39, 38563.125.58, 38563.163.1, землище на с. Копринка, общ. Казанлък, за изграждане на закрити складове за селскостопанска продукция, площадки и постройки за екологично и традиционно сушене на селскостопанска продукция, постройки за инвентар, сгради за първична преработка на селскостопанска продукция, сеновали, силажни ями и други сгради, обслужващи селското стопанство и животновъдството.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-2927(3)/29.05.2023 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за частично изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на община Казанлък и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/, с обхват поземлени имоти с идентификатори 38563.46.16, 38563.49.3, 38563.49.9, 38563.49.11, 38563.51.7,  38563.51.13, 38563.53.13, 38563.53.14, 38563.55.1, 38563.124.1, 38563.124.3, 38563.124.5, 38563.124.12, 38563.124.13, 38563.124.18, 38563.124.26, 38563.125.3, 38563.125.5, 38563.125.11, 38563.125.14, 38563.125.18, 38563.125.19, 38563.125.20, 8563.125.32, 38563.125.39, 38563.125.58, 38563.163.1, землище на с. Копринка, общ. Казанлък, за изграждане на закрити складове за селскостопанска продукция, площадки и постройки за екологично и традиционно сушене на селскостопанска продукция, постройки за инвентар, сгради за първична преработка на селскостопанска продукция, сеновали, силажни ями и други сгради, обслужващи селското стопанство и животновъдството. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
      Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2927(3)/29.05.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на четири фотоволтаични електроцентрали с обща инсталирана мощност 15,17 MWр” в поземлени имоти  с идентификатори 30819.73.1,  30819.99.4, 30819.100.19 и 30819.124.6, с. Зетьово, общ. Чирпан.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-6628(2)/23.05.2023 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за изработване на  Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на четири фотоволтаични електроцентрали с обща инсталирана мощност 15,17 MWр” в поземлени имоти  с идентификатори 30819.73.1,  30819.99.4, 30819.100.19 и 30819.124.6, с. Зетьово, общ. Чирпан. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
      Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-6628(2)/23.05.2023 г.

Публикувано на 22.05.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изработване на КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива), включващ проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП-ПР и ПУП-ПЗ) и инвестционен проект за изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3 MW“ в имот № 87374.525.6 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол
Във връзка с постъпило искане от „Праим Алтернатив Енерджи Прим“ ООД, гр. София с вх. № КОС-01-2695(2)/17.05.2023 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изработване на КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива), включващ проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП-ПР и ПУП-ПЗ) и инвестционен проект за изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3 MW“ в имот № 87374.525.6 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2695(2)/17.05.2023 г.

Публикувано на 11.05.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
 Частично изменение на Общ устройствен план на община Болярово и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност  до 1,7 МWр” в поземлен имот № 31019.34.10, с. Златиница, общ. Болярово.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-2399(2)/10.05.2023 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за частично изменение на Общ устройствен план на община Болярово и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност  до 1,7 МWр” в поземлен имот № 31019.34.10, с. Златиница, общ. Болярово. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
        Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2399(2)/10.05.2023 г.

Публикувано на 04.05.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на  Подробен устройствен план-план за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала и склад”  в поземлен имот с идентификатор 46694.70.157, землище на с. Малко Чочовени, общ. Сливен.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-1659(4)/27.04.2023 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план-план за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала и склад” в поземлен имот с идентификатор 46694.70.157, землище на с. Малко Чочовени, общ. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
        Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-1056(2)/25.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане  на жилищна сграда и фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност  до 50 КWр” в поземлен имот № 67338.431.25, гр. Сливен.
 
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-1695(4)/27.04.2023 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане  на жилищна сграда и фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност  до 50 КWр” в поземлен имот № 67338.431.25, гр. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
        Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-1695(4)/27.04.2023 г.

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване ПУП-ПЗ на общ. Нова Загора“ за имот № 02734.49.573 по кадастралната карта на с. Баня, общ. Нова Загора
Във връзка с постъпило искане от Пламен Пеев и Валентина Пеева, гр. Нова Загора с вх. № КОС-01-2238(2)/07.04.2023 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване ПУП-ПЗ на общ. Нова Загора“ за имот № 02734.49.573 по кадастралната карта на с. Баня, общ. Нова Загора, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 02.05.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изработване на ПУП-ПРЗ за изграждане на фотоволтаична централа“ в имоти с № № 67338.1.1146 и 67338.1.1147 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
Във връзка с постъпило искане от „Агро Поа Инвест“ АД, гр. Сливен с вх. № КОС-01-7195(2)/27.04.2023 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изработване на ПУП-ПРЗ за изграждане на фотоволтаична централа“ в имоти с № № 67338.1.1146 и 67338.1.1147 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-7195(2)/27.04.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изработване на ПУП за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1000 kW“ в имот № 67338.77.49 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. 
Във връзка с постъпило искане от Иван Иванов, гр. Сливен с вх. № КОС-01-202(2)/27.04.2023 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изработване на ПУП за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1000 kW“ в имот № 67338.77.49 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-202(2)/27.04.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Частично изменение на ОУП на общ. Стара Загора и Подробен устройствен план – плана за регулация и засторяване ПУП-ПРЗ“ за УПИ I-438, II-438, III-438, VII-438, VIII-438, IX-438, X-438, XI-438, XII-438 и XIII-438 в кв. 64; УПИ VI-438, VII-438, VIII-438, IX-438, X-438, XI-438, XII-438 и XIII-438 в кв. 73; УПИ I-1081, II-1082, III-1083, IV-1084, V-1085, VI-1086, VII-1087 и VIII-1088 в кв. 133 по плана на с. Змейово, общ. Стара Загора.
Във връзка с постъпило искане от „Аякс 1“ ЕООД, гр. Стара Загора с вх. № КОС-01-2474(2)/28.04.2023 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Частично изменение на ОУП на общ. Стара Загора и Подробен устройствен план – плана за регулация и засторяване ПУП-ПРЗ“ за УПИ I-438, II-438, III-438, VII-438, VIII-438, IX-438, X-438, XI-438, XII-438 и XIII-438 в кв. 64; УПИ VI-438, VII-438, VIII-438, IX-438, X-438, XI-438, XII-438 и XIII-438 в кв. 73; УПИ I-1081, II-1082, III-1083, IV-1084, V-1085, VI-1086, VII-1087 и VIII-1088 в кв. 133 по плана на с. Змейово, общ. Стара Загора, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2474(2)/28.04.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Частично изменение на ОУП на общ. Ямбол и ПУП-ПРЗ за изграждане на фотоволтаична централа и ПУП – парцеларен план за пътно-транспортен достъп“ в имоти с № № 87374.45.741, 87374.45.742, 87374.45.142 и 87374.45.143 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.
 
Във връзка с постъпило искане от Слави Славов, Георги Славов и Пенка Славова, гр. Ямбол с вх. № КОС-01-5457(2)/28.04.2023 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Частично изменение на ОУП на общ. Ямбол и ПУП-ПРЗ за изграждане на фотоволтаична централа и ПУП – парцеларен план за пътно-транспортен достъп“ в имоти с № № 87374.45.741, 87374.45.742, 87374.45.142 и 87374.45.143 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5457(2)/28.04.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изменение на общ устройствен план на общ. Стара Загора за ПИ 68850.300.821 по КККР на гр. Стара Загора и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала
В РИОСВ - Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-2084(3)/27.04.2023 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на общ устройствен план на общ. Стара Загора за ПИ 68850.300.821 по КККР на гр. Стара Загора и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала“. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.