ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2023 година

Публикувано на 29.12.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на фотоволтаична електроцентрала и системи за съхранение на електроенергия, в поземлен имот с идентификатор 18280.76.32, в землището на гр. Гълъбово“.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-6893(4)/20.12.2023 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на „Изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на фотоволтаична електроцентрала и системи за съхранение на електроенергия, в поземлен имот с идентификатор 18280.76.32, в землището на гр. Гълъбово“. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-6893(4)/20.12.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на община Нова Загора“ за поземлен имот с идентификатор 38683.59.382 в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора. 
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-6760(2)/21.12.2023 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на община Нова Загора“ за поземлен имот с идентификатор 38683.59.382 в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-6760(2)/21.12.2023 г.
 

Публикувано на 04.12.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, в поземлени имоти с идентификатори 31276.28.42 и 31276.28.44, местност „Шумата“, землище на с. Змейово, общ. Стара Загора“
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-4271(4)/30.11.2023 г. от  Ганчо Даскалов и Динка Даскалова, гр. Стара Загора, по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, в поземлени имоти с идентификатори 31276.28.42 и 31276.28.44, местност „Шумата“, землище на с. Змейово, общ. Стара Загора“,  и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4271(4)30.11.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XII-455 и УПИ XIV-308, кв. 650 по КККР на гр. Стара Загора с цел изграждане на жилищна сграда с гаражи.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-6519(2)/30.11.2023 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XII-455 и УПИ XIV-308, кв. 650 по КККР на гр. Стара Загора с цел изграждане на жилищна сграда с гаражи. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-6519(2)/30.11.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) и изработване на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на община Стара Загора“ за поземлен имот с идентификатор 77476.171.12 в землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-6462(2)/01.12.2023 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на „Частично изменение на Общ устройствен план (ЧИОУП) и изработване на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на община Стара Загора“ за поземлен имот с идентификатор 77476.171.12 в землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-6462(2)/01.12.2023 г.
 

Публикувано на 01.12.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)“ за поземлен имот с идентификатор 31276.28.41, местност „Шумата“, в землището на с. Змейово, общ. Стара Загора.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-4273(4)/30.11.2023 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)“ за поземлен имот с идентификатор 31276.28.41, местност „Шумата“, в землището на с. Змейово, общ. Стара Загора. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4273(4)/30.11.2023 г.
 

Публикувано на 30.11.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изменение на Подробен устройствен план-План за регулация на УПИ II-320, III-318 и IV-319 в кв. 59 по Плана за регулация на промишлена зона гр. Раднево (ПИ с идентификатори 61460.506.318, 61460.506.319, 61460.506.320, 61460.506.24, 61460.506.25 и 61460.506.26 ) и план за застрояване на новообразувани квартали 62, 63, 64, 65, 66 и 67 и съответни УПИ към тях - УПИ I-329 в кв. 62, УПИ I-330, II-331, III-332, IV-333, V-25,26,334, VI-335, VII-336, VIII- 337, IX-338 и Х-24 в кв. 63, УПИ I-341 в кв. 64, УПИ I-339 и II-340 в кв. 65, УПИ I-342 и III-343 в кв. 66, УПИ I-344, II-318, III-345, IV-346,V-347 и VI-348 в кв. 67“
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-6152(2)/16.11.2023 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на „Изменение на Подробен устройствен план-План за регулация на УПИ II-320, III-318 и IV-319 в кв. 59 по Плана за регулация на промишлена зона гр. Раднево (ПИ с идентификатори 61460.506.318, 61460.506.319, 61460.506.320, 61460.506.24, 61460.506.25 и 61460.506.26 ) и план за застрояване на новообразувани квартали 62, 63, 64, 65, 66 и 67 и съответни УПИ към тях - УПИ I-329 в кв. 62, УПИ I-330, II-331, III-332, IV-333, V-25,26,334, VI-335, VII-336, VIII- 337, IX-338 и Х-24 в кв. 63, УПИ I-341 в кв. 64, УПИ I-339 и II-340 в кв. 65, УПИ I-342 и III-343 в кв. 66, УПИ I-344, II-318, III-345, IV-346,V-347 и VI-348 в кв. 67“. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-6152(2)/16.11.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) и изработване на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на община Стара Загора“ за поземлен имот с идентификатор 77476.183.1 в землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ – Стара Загора с вх. № КОС-01-6220(3)/24.11.2023 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) и изработване на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на община Стара Загора“ за поземлен имот с идентификатор 77476.183.1 в землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-6220(3)/24.11.2023 г.
 

Публикувано на 13.11.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ)“ в частта за поземлен имот с идентификатор 48765.23.102, местност „Солените вирове“, в землището на с. Могила, общ. Стара Загора.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-4579(2)/01.11.2023 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ)“ в частта за поземлен имот с идентификатор 48765.23.102, местност „Солените вирове“, в землището на с. Могила, общ. Стара Загора. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4579(2)/01.11.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел изграждане на фотоволтаична централа“ в поземлен имот с идентификатор 67338.96.430 в местност „Аркара коруч“, в землището на гр. Сливен.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-5651(3)/09.11.2023 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на „Изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел изграждане на фотоволтаична централа“ в поземлен имот с идентификатор 67338.96.430 в местност „Аркара коруч“, в землището на гр. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5651(3)/09.11.2023 г.

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 58743.16.19, местност „Хамбарите“ в землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора. 
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-5790(2)/09.11.2023 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на „Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 58743.16.19, местност „Хамбарите“ в землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора.
На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5790(2)/09.11.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Частична промяна на Общ устройствен план (ОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 44687.37.23 в местност „Глуханя“, землище на с. Люляк, 
общ. Стара Загора“
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. КОС- 01-5563(2)/10.11.2023г. Уведомление за изготвяне на план/програма за „Частична промяна на Общ устройствен план (ОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 44687.37.23 в местност „Глуханя“, землище на с. Люляк, общ. Стара Загора“на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за актуализацията на Плана за интегрирано развитие на Община Нова Загора за периода 2021 – 2027 година. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС- 01-5563(2)/10.11.2023 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Частична промяна на Общ устройствен план (ОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 70202.77.13 в местност „Пчелина“, землище на с. Сулица, 
общ. Стара Загора.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. КОС- 01-5564(2)/10.11.2023г. Уведомление за изготвяне на план/програма за „Частична промяна на Общ устройствен план (ОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 70202.77.13 в местност „Пчелина“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора“ на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за актуализацията на Плана за интегрирано развитие на Община Нова Загора за периода 2021 – 2027 година. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС- 01-5564(2)/10.11.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Частична промяна на Общ устройствен план (ОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 58743.106.15 в местност „Стаев трап“, землище на с. Пряпорец, 
общ. Стара Загора“
 
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. КОС- 01-5565(2)/10.11.2023г. Уведомление за изготвяне на план/програма за „Частична промяна на Общ устройствен план (ОУП) на община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 58743.106.15 в местност „Стаев трап“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора“ на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за актуализацията на Плана за интегрирано развитие на Община Нова Загора за периода 2021 – 2027 година. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС- 01-5565(2)/10.11.2023 г.

Публикувано на 09.11.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 58743.2.82, местност „До село“ в землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора“.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-4580(2)/01.11.2023 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Стара Загора и изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 58743.2.82, местност „До село“ в землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора“. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4580(2)/01.11.2023 г.

Публикувано на 06.11.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изменение на Общ устройствен план на община Нова Загора и изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване“ за имот с идентификатор 02734.45.1, местност „Бялата пръст“ в землището на с. Баня, общ. Нова Загора с цел промяна предназначението на имота от земеделски в имот за „Фотоволтаична електроцентрала“.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ - Стара Загора с вх. № КОС-01-5455(2)/25.10.2023 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за актуализацията на Плана за интегрирано развитие на Община Нова Загора за периода 2021 – 2027 година. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5455(2)/25.10.2023 г.
 
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изменение на Общ устройствен план на община Нова Загора и изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване“ за имот с идентификатор 02734.48.2, местност „Маралъшка“ в землището на с. Баня, общ. Нова Загора
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ - Стара Загора с вх. № КОС-01-5456(2)/25.10.2023 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за актуализацията на Плана за интегрирано развитие на Община Нова Загора за периода 2021 – 2027 година. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5456(2)/25.10.2023 г.