ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Тарифа за таксите

Извадка от Тарифата за таксите в частта за таксите, които се събират за процедурите по ОВОС, преценка и оценка на инвестиционни предложения

1. За преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, се дължи такса в размер на 400 лв. Таксата следва да се внесе по банков път.
Сума: за 400 лв.
ОСНОВАНИЕ: ПМС 136/13.05.2011 г.- чл.1, ал.5 , т.4
IBAN: BG 80 UNCR 76303100116181
Получател: РИОСВ-Ст.Загора
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк-Ст.Загора

2. За преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, се дължи такса в размер на 500 лв. Таксата следва да се внесе по банков път.
Сума: за 500 лв.
ОСНОВАНИЕ: ПМС 136/13.05.2011 г.- чл.1, ал.5, т.1
IBAN: BG 80 UNCR 76303100116181
Получател: РИОСВ-Ст.Загора
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк-Ст.Загора

3. За извършване на процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони се събира такса в размер 280 лв. Таксата следва да се внесе по банков път.
Сума: за 280 лв.
ОСНОВАНИЕ: ПМС 136/13.05.2011 г.- чл.22, ал.1
IBAN: BG 80 UNCR 76303100116181
Получател: РИОСВ-Ст.Загора
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк-Ст.Загора