ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2022 година

Публикувано на 11.02.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 10 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план - ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична централа, с мощност 11000 kW“ в имот № 51809.69.18 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 11 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план - ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволшаична централа, с мощност до 1 MWp “ в имот № 67338.100.60 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен
​Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 9 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Извършване на текущ ремонт и вътрешно преустройство на бивша почивна станция и монтаж на подземен резервоар за пропан-бутан, към съществуващо котелно помещение”, в поземлен имот с идентификатор 67338.03.141, местност „Карандила”, гр. Сливен.

Публикувано на 09.02.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 8 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за “Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на общ. Ямбол за имоти е идентификатори 87374.53.1001, 87374.53.1003, 87374.53.1005, 87374.53.1007 и 87374.53.1009 в землището на гр. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 9 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за “Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на общ. Ямбол за имоти с идентификатори 87374.534.61, 87374.534.71 и 87374.534.80 по КЗСКР на гр. Ямбол.

Публикувано на 28.01.2022 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 6 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на крайпътен комплекс, който ще включва магазини и складове за промишлени стоки, магазини и складове за хранителни стоки, организиране на пазари, крайпътен хотелски комплекс, паркинг за леки и тежкотоварни автомобили, ритейл парк със заведения, магазини за хранителни стоки, бензиностанция и станция за ток” в поземлен имот с идентификатор 38563,13.191 в землището на с. Копринка, общ, Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 4 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 77030.19.91 в землището на с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа за изграждане на фотоволтаична електроцентрала е инсталирана мощност до 1 MW”.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 5 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Програма за управление на отпадъците на община Павел баня за периода 2021-2028 г.”
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 6 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 30990.48.69 в землището на село Злати войвода, общ. Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала”.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 7 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 14026.27.56 в землището на с. Габарево, общ. Павел баня за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 5 MW”.

Публикувано на 13.01.2022 г.

​Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 3 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план - ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична централа, с мощност 1,5 MWp“ в имот № 48725.38.442 по кадастралната карта на с. Млекарево общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 3 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка на сурово мляко и производство на млечни продукти” в УПИ IX-417, кв. 62, е. Винарово, общ. Чирпан.
​Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 4 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение(ИН) „Изграждане на два броя лентови дъждовални инсталации и система за калково напояване на земеделски култури” в землището на с. Опан, общ. Опан.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 5 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради“ в имот № 38039.31.7 по кадастралната карта на с. Колена, общ. Стара Загора.

Публикувано на 07.01.2022 г.

​Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 1 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 8 MWp” в поземлени имоти е идентификатори 67338.77.27, 67338.1.1005, 67338.1.1027 и 67338.1.1028, землище на гр. Сливен.
​Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 2 - ЕО/2022 г.  да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за  одробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 28 MWp” в поземлени имоти е идентификатори 67338.104.14, 67338.104.15, 67338.105.13, 67338.105.43, 67338.106.67, 67338.106.68, 67338.106.69 и 67338.107.5, землище на гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 1 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение  „Изграждане на 12 бр. жилищни сгради“ в имот № 81387.13.5 по кадастралната карта на с. Чинтулово, общ. Сливен.
​Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 2 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски център „Ритейл парк“ в УПИ III, кв. 674 и УПИ II, кв, 673 по плана на гр, Сливен, общ. Сливен.